Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. HÀNH VI XÃ HỘI

I. HÀNH VI XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.CHUẨN MỰC XÃ HỘIChuẩn mực xã hội là một trong những phương tiện định hướng hành vi,

kiểm sóat hành vi cá nhân, và hành vi xã hội của một người hay một nhóm

xã hội. Chuẩn mực xã hội là một yếu tố không thể thiếu được của quản lý xã

hội .

Chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành vi của con người, nhưng nó chỉ điều

chỉnh hành vi liên quan tới mối quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân

với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể và giữa tập thể với nhau.

Chuẩn mực xã hội đó là những quy tắc, những yêu cầu xã hội đối với cá

nhân, các quy tắc, các yêu cầu này có thể ghi thành văn bản, đạo luật, điều

luật, điều lệ, văn bản pháp quy, hoặc là những u cầu có tính ước lệ trong

một cộng đồng nào đó mà mọi nguời thừa nhân.

Nội dung của chuẩn xã hội nói chung ln có 3 thuộc tính là: Tính lợi ích,

tính bắt buộc, và sự thực hiện trên thực tế hành vi của con người. Trong 3

thuộc tính đó thì tính lợi ích là căn bản nhất nó đảm bảo cho sự tồn tại của

cơng đồng Có thể phân chia chuẩn mực xã hội thành các loại sau:

-Hệ thống chuẩn mực Luật pháp: là một loại chuẩn mực mang tính phổ

cập. Đây là một hệ thống quy tắc xử sự chung cho hành vi con người và

được ghi thành văn bản . Sự sai lệch hành vi nay sẽ bị trừng phạt. .

- Hệ thống chuẩn mực đạo đức: đây là loại chuẩn mực được phần lớn mọi

người thừa nhận, nhưng phần lớn không được ghi thành văn bản, loại chuẩn

mực này linh động hơn luật pháp nếu bị lên án nhưng không bị trừng phạt.

Sự tác động và tính hiệu lực của hệ thống chuẩn mực đạo đức chủ yếu thông

qua dư luận xã hội.

-Hệ thống chuẩn mực theo phong tục truyền thống : Là loại chuẩn mực

củng cố những mẫu mực ứng xử chủ yếu là những quy tắc sinh hoạt công

cộng của con người đã hình thành trong lịch sử và được đại đa số các thành

viên trong cộng đồng chấp nhận. Phong tục tập quán được miêu tả một cách

rõ ràng và nhất quá, tạo nên khuôn mẫu cho mọi xử sự, hành vi của các

thành viên công đồng thực hiện tương đối ổn định và bền vững

-Chuẩn mực thẩm mỹ: Những chuẩn mực này củng cố quan niệm cái đẹp

và cái xấu trong sáng tạo nghệ thuật, trong hành vi đạo đức, trong sinh họat99hàng ngày xủa xcon người trong xã hội. Các chuẩn mực thẩm mỹ thường

mang ít nhiều tính chất chủ quan.

- Chuẩn mực chính trị: Hệ thống chuẩn mực chính trị là lạoi chuẩn mực

điều chỉnh hành vi cũa chủ thể trong đời sồng chính trị. nó điều tiết quan hệ

của ccác giai cấp, đảng phái, giữa các cộng đồng trong xã hội. Hệ thống

chuẩn mực chính trị được thể hiện trong loại chuẩn mực khác như: chuẩn

mực luật pháp, chuẩn mực tổ chức xã hội, một phần trong chuẩn mực đạo

đức.

III. SỰ SAI LỆCH CHUẨN MỰC HÀNH VI XÃ HỘI

Những hành vi phù hợp với chuẩn mực của xã hội được gọi là hành vi

chuẩn mực, những hành vi không phù hợp với chuẩn mực gọi là hành vi sai

lệch.Khi xem xét sự sai lệch hành vi xã hội ta thừng xem xét hệ thống hành

vi chứ ít khiu xem xét một hành vi đơn lẻ

+ Sự sai lệch hành vi trong sự phát triển của nhân cách có nhiều biểu hiện

và có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.

- Do cá nhân nhận thức sai hoặc không đầy đủ các chuẩn mực dẫn đến vi

phạm.

- Có thể do quan điểm riêng của cá nhân khác với chuẩn mực chung, nên

cá nhân không thể chấp nhận các chuẩn mực chung .

- Có thể là do cá nhân biết mình là sai lệch nhưng vẫn cố tình vi phạm.

- Có thể do biến dạng của các chuẩn mực xã hội, các chuẩn mực khơng

còn phù hợp với điều kiện xã hội lịch sử cụ thể, hoặc chuẩn mực không ổn

định, không rõ rệt. Trường hợp này cá nhân hành động theo một số đông

những người thường làm.

IV. HẬU QỦA CỦA SỰ SAI LỆCH

Những hành vi sai lệch ở mức độ trầm trong như vi phạm luật pháp, gây

rất nhiều tổn thất cho xã hội, gây không khí lo lắng làm tổn hại đến an ninh,

trat tự cuộc sống.( nạn trộm cắp, mại dâm, tệ nạn xã hội, …)100Bên cạnh đó có một số hành vi có hậu quả trầm trọng như nạn tham

nhũng lợi dụng chức quyền, gây tổn hại về kinh tế mất lòng tin, và hàng loạt

hậu quả tâm lý..

Những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức như một số tệ nạn : nghiện

hút, ma tuý, mại dâm, ngoại tình vưà gây hậu quả trực tiếp vừa gây hậu quả

gián tiếp, các tệ nạn này vừa suy thoái nhân cách con người vừa nêu gương

xấu cho thế hệ trẻ.

Tóm lại, các sai lệch hành vi xã hội đều gây những hậu quả xấu cho cá

nhân và cho xã hội, làm suy thoái nhân cách, do đó cần ngăn ngừa uốn nắn

giáo dục để con nguời có hành vi phù hợp với chuẩn mực của xã hội.

V. KHẮC PHỤC SỰ SAI LỆCH CHUẨN MỰC HÀNH VI XÃ HỘI:

Đối với những hành vi sai lệch về về chuẩn mực luật pháp và chính trị đã

có các cơ quan chuyên trách uốn nắn, điều chỉnh và trừng phạt. Lọai chuẩn

mực này đã thế chế thành văn bản và được giám sát thực hiện bằng hệ

thống các tổ chức các ơ quan từ trung ương đến cơ sở

Đối với các hành vi sai lệch về chuẩn mực đạo đức, phong tục, rtuyền

thốngthì được uốn nắn, giám sát bằng dư luận xã hội . Các lọai chuẩn mực

này khơng được thể chế bằng văn bản nhưng nó thường xuyên điều tiết

hành vi con người trong cuộc sống hàng ngày. Dư luận xã hội thường xuyên

đánh giá, khen chê, ủng hộ phản đối cách hành vi xã hội của. Phương châm

là lấy giáo dục ngăn chặn hành vi sai lệch là chính, nhưng đồng thời phải

nghiêm trị những kẻ cố tình vi phạm

Nội dung tuyên truyền giáo dục nhằm ngăn chặn hành vi xã hội bao gồm

các vấn đề sau đây.Cung cấp cho thành viên trong cộng đồng những nhiểu biết về các chuẩn

mực đạo đức cộng đồng và của xã hội. Việc cung cấp có thể thơng qua các

phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục nhà trường và do các lực lượng

giáo dục tiến hành

- Hình thành thái độ tích cực ủng hộ các hành vi phù hợp, lên án những

hành vi sai lệch.Về phía cá nhân các thành viên cần có thái độ phù hợp với

nhân thức để tiến tới có hành vi đúng đắn, vế phía cơng đồng cần có sức

mạnh của dư luận xã hội đủ mạnh để giám sát, điều tiết hành vi xã hội theo

101đúng chuẩn mực, củng cố các hành vi tích cực và ngăn chặn các hành vi tiêu

cực.

- Tăng cường việc hướng dẫn hành vi trong xã hội đặc biệt là coi trọng

cáqc thành viên mới của cộng đồng chăm lo giáo dục thế hệ trtẻ một cách

đầy đủ và chu đáo hành. Trong thực tế có NhIều người có hành vi sai lệch

khơng chỉ do thiếu hiểu biết các tri thức về chuẩn mực xã hội mà còn thiếu

hiểu biết cách thể hiện hảnh vi thế nào cho đúng .

- Các cá nhân phải nhận thức được các sai lệch của mình và tự nguyện

sữa chữa , tự điều chỉnh các hành vi cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội

- Về phía cộng đồng cũng cần có sự điều chỉnh những chuẩn mực đạo đức

khơng phù hợp hoặc làm rõ những chuẩn mực chưa rõ ràng

Khi nghiên cứu hành vi trong sự thay đổi của con người các nhà tâm lý đã

chỉ ra mức độ khó dễ, mức độ thời gian nhanh, chậm trong sự biến đổi hành

vi con người như sau:

+ Những vấn đề thuộc về tri thức con người là dễ thay đổi nhất.

+ Những vấn đề thuộc về thái độ con người là dễ thay đổi thứ hai.

+ Những thay đổi hành vi cá nhân ở cấp độ thứ 3

+ Những vấn đề thuộc về hành vi tập thể là khó thay đổi nhất và thời gian

lâu nhất.TÀI LIỆU

Tài liệu chính:

1.Giáo trình tâm lý học đại cương – Học viện hành chính quốc gia –Nhà

xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

Tài liệu tham khảo:

1.Tâm lý học đại cương: Trần Trọng Thủy chủ biên- Nhà xuất bản Giáo dụcHà Nội. 2000

2.Tâm lý học đại cương: Nguyễn Quang Uẩn chủ biên- Nhà xuất bản Đại

học Quốc gia Hà Nội. 1999

102103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. HÀNH VI XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×