Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT

PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

1Không quan trọng

2. Anh/chị cho biết việc tổ chức đánh giá năng lực tài chính được thực

hiện theo quy trình như thế nào?

S

TNội dungKhơngT

1 Lập kế hoạch và hồ sơ mời thầu

2 Mời thầu và mở thầu

3 Đánh giá xếp hạng nhà thầu

4 Trình duyệt kết quả đấu thầu

5 Ý kiến khác:

Nếu chọn “Có” thì anh/chị cho biết ý kiến đó là

gì?.......................................................................

............................................................................

.............................................................................

.

............................................................................

.............................................................................

3. Anh/chị cho biết đã sử dụng những nguồn thơng tin nào sau đây

trong phân tích đánh giá năng lực tài chính các nhà thầu?

ST

TNội dung1Bảng cân đối kế toán2Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh3Báo cáo lưu chuyển tiền tệKhơng24Thuyết minh báo cáo tài chính5Thơng tin khác

Nếu chọn “Có” thì anh/chị cho biết đó là

thơng tin gì?....................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................4. Anh/chị cho biết nguồn dữ liệu mà đơn vị sử dụng để phân tích

đánh giá năng lực tài chính các nhà thầu được lấy trong khoảng

thời gian nào?

2 năm gần đây4 năm gần đây3 năm gần đây5 năm gần đây5. Anh/chị cho biết đã sử dụng những phương pháp nào sau đây

trong việc đánh giá năng lực tài chính đơn vị dự thầu?

S

TNội dungKhơngT

1 Phương pháp so sánh

2 Phương pháp tỷ lệ

3 Phương pháp đồ thị

4 Phương pháp Dupont

5 Phương pháp khác

Nếu chọn “Có” thì anh/chị cho biết đó là

phương pháp

nào?..............................................

3............................................................................

.

............................................................................

.

6. Khi đánh giá năng lực tài chính các đơn vị tham gia đấu thầu, anh/chị

sử dụng những chỉ tiêu nào dưới đây?

S

TNội dungKhơngT

1Tài sản ròng2Vốn lưu động ròng3Tỷ trọng tài sản/tổng tài sản4Tỷ suất nợ5Tỷ suất tự tài trợ6Hệ số vòng quay các khoản phải thu7Hệ số vòng quay hàng tồn kho8Số vòng quay tài sản9Tỷ suất sinh lời của doanh thu (ROS)10 Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)

11 Tỷ suất sinh lời củ vốn chủ sở hữu (ROE)

12 Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

13 Hệ số nợ trên tài sản

14 Hệ số thu hồi nợ

15 Chỉ tiêu khác4Nếu chọn “Có” thì anh/chị cho biết đó là chỉ

tiêu nào?..........................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................

7. Theo anh/chị thì cán bộ đánh giá năng lực tài chính các đơn vị dự

thầu cần thiết phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân

tích tài chính hay khơng?

Khơng8. Để nâng cao chất lượng đánh giá năng lực tài chính của các nhà

thầu, anh/chị có đề xuất giải pháp gì?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH

CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH/CHỊ!5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×