Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QỦA MÔ PHỎNG

KẾT QỦA MÔ PHỎNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

80Hình 5.2 Mơ hình 1 cell sau khi đã thu gọnHình 5.3 Mơ hình bên trong 1 tấm pin được ghép từ 108 cell xây dựng trong

Matlab/Simulink81Hình 5.4 Mơ hình 1 tấm pin quang điện thu gọn

Cách ghép các tấm pin quang điện theo cấu hình đề xuất hình 4.12 trong

Matlab/Simulink như sau82Hình 5.5 Cấu hình đề xuất được xây dựng trong Matlab/Simulink

Trong cấu hình sử dụng:

- Hai tấm pin quang điện

- Hai bộ DC/DC (Mạch trong bộ DC/DC là mạch Boost)

- Một bộ MPPT

Để thực hiện mô phỏng, ta lựa chọn thông số của tấm pin P618-80W tại bức

xạ là 1 kW/m2 và nhiệt độ là 25 oC với các thông số được cho trong bảng sau83Bảng 5.1 Thông số của tấm pin P618-80W

Đặc tínhThơng sốCơng suất đỉnh (Pmax)80 WĐiện áp đỉnh (Vmp)17.96 VDòng điện đỉnh (Imp)4.60 ADòng ngắn mạch (ISC )4.92 AĐiện áp hở mạch (VOC)21.74 VHệ số nhiệt độ của VOC-0.36%/oCHệ số nhiệt độ của ISC (KI)0.046%/oCẢnh hưởng nhiệt độ lên cơng suất-0.41%/oCNhiệt độ vận hành bình thường (NOCT)49 oCBảng 5.2 Bảng thông số của 1 module 36cell được xây dựng trong Matlab/SimulinkSơ đồ mạch Boost được xây dựng trong Matlab/Simulink như sau84Hình 5.6 Sơ đồ mạch Boost được xây dựng trong Matlab/SimulinkHình 5.7 Khối MPPT trong Matlab/Simulink

Sơ đồ bên trong khối MPPTHình 5.8 Sơ đồ kết nối bên trong khối MPPT855.2 Kết quả mô phỏng của các thuật tốn

Kết quả mơ phỏng giữa thuật tốn đề xuất với lần lượt các thuật toán là P&O,

INC, điện áp là hằng số được lần lượt xét trong các trường hợp sau.

Trường hợp 1:Công suất (W)Nhiệt độ T = 250C và bức xạ mặt trời G = 1kW/m2Thuật toán đề xuất

Thuật tốn P&OHình 5.9 Thời gian, cơng suất thu được của thuật tốn đề xuất và thuật tốn P&OCơng suất (W)Thời gian (s)Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn INCHình 5.10 Thời gian, cơng suất thu được của thuật tốn đề xuất và thuật tốn INC

Thời gian (s)Cơng suất (W)86Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn U=const

Hình 5.11 Thời gian, cơng suất thu được của thuật toán đề xuất

Thời gian (s)

và thuật toán U=const

Nhận xét:

Quan sát đồ thị công suất thu được ở nhiệt độ 25 0C và bức xạ 1kW/m2, ta

thấy thuật tốn đề xuất có thời gian hội tụ cơng suất nhanh hơn các thuật toán

P&O, INC và điện áp là hằng số. Thời gian hội tụ của thuật toán đề xuất là 0.3s,

trong khi đó các thuật tốn P&O, INC và điện áp là hằng số có thời gian hội tụ là

0.9s

Trường hợp 2:

Bức xạ G = 1kW/m2 và lần lượt thay đổi nhiệt độ T = 250C, T = 300C, T = 350C, T

= 400CNhiệt độ (0C)87Cơng suất (W)Hình 5.12 Biểu đồ thay đổi nhiệt độ từ 250C lên 300C, 350C, 400C

Thời gian (s)Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn P&OHình 5.13 Thời gian, cơng suất thu được của thuật tốn đề xuất và thuật tốn P&O

Thời gian (s)Cơng suất (W)88Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn INCHình 5.14 Thời gian, cơng suất thu được của thuật toán đề xuất và thuật toán INCCơng suất (W)Thời gian (s)Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn U=constHình 5.15 Thời gian, cơng suất thu được của thuật tốn đề xuất

Thời gian (s)

và thuật toán U=const89Nhận xét:

Quan sát đồ thị công suất thu được khi nhiệt độ thay đổi từ 250C lên 300C,

350C, 400C và bức xạ 1kW/m2, ta thấy thuật tốn đề xuất có thời gian hội tụ cơng

suất nhanh hơn thuật tốn P&O, INC và cơng suất đạt được cũng lớn và ổn định

hơn các thuật toán điện áp là hằng số.

Trường hợp 3:

Nhiệt độ T = 250C và bức xạ mặt trời lần lượt thay đổi với các giá trị G =Bức xạ (kW/m2)0.25kW/m2, G = 0.5kW/m2, G = 0.75kW/m2, G =1kW/m2Hình 5.16 Biểu đồ thay đổi bức xạ từ

Thời gian (s)

0.25kW/m2 lên 0.5kW/m2, 0.75kW/m2, 1kW/m2Công suất (W)90Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn P&O

Hình 5.17 Thời gian, cơng suất thu được của thuật tốn đề xuất và thuật tốn P&OCơng suất (W)Thời gian (s)Thuật tốn đề xuất

Thuật tốn INC

Hình 5.18 Thời gian, cơng suất thu được của thuật toán đề xuất và thuật toán INC

Thời gian (s)Thời gian (s)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QỦA MÔ PHỎNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×