Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm trái phiếu.

Khái niệm trái phiếu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Theo Luật Chứng Khoán VN, trái phiếu là

loại chứng khốn xác nhận quyền và lợi ích

hợp pháp của người sở hữu đối với một

phần vốn nợ của tổ chức phát hành• Trái phiếu có những đặc điểm

riêng:

• - Trái phiếu là chứng khoán nợ

dài hạn, có kỳ hạn, được hoàn

vốn;

• - Lãi của trái phiếu được xác

đònh trước;

• - Trái phiếu có ít rủi ro hơn cổ

phiếu.2. Đặc trưng của TP

• Mệnh giá (Par value) là giá trị danh nghĩa

của TP được in ngay trên tờ phiếu, đại

diện cho số vốn gốc được hoàn trả cho

trái chủ tại thời điểm đáo hạn.

Mệnh giá của TP =

số vốn huy động

số trái phiếu phát hành• Tỷ suất lãi TP (coupon interest Rates)

là lãi suất danh nghĩa của TP quy định

mức lãi mà NĐT được hưởng hàng năm.

• Thơng thường có 2 phương thức trả lãi 6

tháng/lần hoặc 1năm/lần

• Mỗi TP có ghi lãi suất của tổ chức phát

hành cam kết sẽ thanh tốn cho trái chủ.

• Số tiền lãi NĐT nhận được =

Lãi suất coupon X mệnh giá TPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm trái phiếu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×