Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động giao dịch

Hoạt động giao dịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiếu lệnh mua chứng khoánPhiếu lệnh bán chứng khoánPhiếu lệnh huỷ4.2 Đơn vị giao dịch (trading unit)

Khối lượng chứng khoán

dòch nhỏ nhất, thay đổi

theo quy đònh của mỗi Sở

dòch.

Đơn vò giao dòch có thể

gồm:giao

tùy

giao

bao+ Lô lớn: là khối lượng chứng khoán

tối thiểu được quy đònh tùy theo từng

Sở giao dòch. Tuỳ theo từng nước có

thể quy đònh đơn vò giao dòch lô lớn

tối thiểu là 10.000 cổ phiếu hoăïc

1.000.000 cổ phiếu.

+ Lô chẵn: là khối lượng chứng

khoán tối thiểu được chấp nhận giao

dòch tại SGDCK, khối lượng giao dòch sẽ

là bội số của lô chẵn. Tuỳ theo

từng nước có thể quy đònh đơn vò giao

dòch lô chẵn là 10, 50, 100 hoặc 1.000

cổ phiếu.

+ Lô lẻ: là khối lượng chứng khoán

không đủ một lô chẵn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động giao dịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×