Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ: Tại sàn giao dịch của Cty CK BCAS có nhận được các lệnh mua bán cổ phiếu XYZ như sau:

Ví dụ: Tại sàn giao dịch của Cty CK BCAS có nhận được các lệnh mua bán cổ phiếu XYZ như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Yêu cầu:

Hãy đưa các lệnh hợp lệ vào hệ thống

giao dịch. Biết rằng giá tham chiếu là

20000 đ và biên độ dao động giá là 5%.5. Phương thức giao dịch

 Giao dịch khớp lệnh:

 - Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với

nhau ngay sau khi các lệnh mua, bán được đưa

vào hệ thống với mức giá phù hợp theo

nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.

 - Giá cả được xác đònh thông qua sự cạnh

tranh giữa các nhà đầu tư.

 - Các CtyCK nhận phí hoa hồng từ khách

hàng để thực hiện giao dòch.

 Giao dịch thỏa thuận:

 Các thành viên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện

giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập

thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.Các hình thức khớp lệnh:

Khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh liên tụcKhớp lệnh định kỳ

Là phương thức giao dịch trong đó giá thực hiện

được xác định theo điều kiện cho phép khối

lượng giao dịch cao nhất, trên cơ sở tập hợp tất

cả các lệnh mua và bán trong một khoảng thời

gian nhất định.

Khớp lệnh định kỳ thường được các sở giao

dịch sử dụng để xác định giá mở cửa, đóng cửa

hoặc giá của chứng khoán được phép giao dịch

lại sau một thời gian bị ngưng giao dịch.Trình tự:

- Các lệnh mua và bán được

chuyển vào hệ thống giao dòch trong

một khoảng thời gian nhất đònh.

- Trong thời gian này, mặc dù các

lệnh được đưa vào liên tục nhưng

không có giao dòch được thực hiện.

- Vào đúng thời điểm khớp lệnh,

tất cả các lệnh sẽ được so khớp

để chọn ra mức giá có khối lượng

giao dòch lớn nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ: Tại sàn giao dịch của Cty CK BCAS có nhận được các lệnh mua bán cổ phiếu XYZ như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×