Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số thuật ngữ:

Một số thuật ngữ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Giá tham chiếu: a. Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch là giá

đóng

cửa

của

ngày

giao

dịch

gần

nhất

trước

đó;

b. Giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong ngày giao dịch là

giá thực hiện trong lần khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của ngày giao

dịch. Nếu trong lần khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa không có giá

khớp lệnh thì giá giao dịch cuối cùng trong ngày của cở phiếu, chứng chỉ quỹ

đầu tư sẽ được coi là giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đó.

c. Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 30 ngày khi được

giao dịch trở lại thì giá tham chiếu được xác định tương tự quy định tại Khoản

b.

d. Trường hợp giao dịch chứng khốn khơng được hưởng cổ tức và các

quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định

theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo

giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.

e. Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở

lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước

ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

f. Trong một số trường hợp cần thiết, SGDCK TP.HCM có thể áp dụng

phương thức xác định giá tham chiếu khác sau khi có sự chấp thuận của

UBCKNN.Giá trần: mức giá cao nhất mà một loại

CK có thể được thực hiện trong phiên giao

dịch

Giá sàn: mức giá thấp nhất mà một loại

CK có thể được thực hiện trong phiên giao

dịchVí dụ: Tại sàn giao dịch của Cty CK BCAS có

nhận được các lệnh mua bán cổ phiếu XYZ như sau:Mua

NĐTKLGiá

(ngàn đ)BánA15.00018.00020.000A2B12.00018.9009.000B2C11.00019.0008.000C2D122.00019.2003.000D2E11.00020.45021.000E2G11.00020.500750G2H12.00020.800850H2K11.00021.0001.000K2KLNĐTYêu cầu:

Hãy đưa các lệnh hợp lệ vào hệ thống

giao dịch. Biết rằng giá tham chiếu là

20000 đ và biên độ dao động giá là 5%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số thuật ngữ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×