Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẠM VI THỰC HIỆN

PHẠM VI THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. PHẠM VI THỰC HIỆN

 Tìm kiếm đơn giản trên tập chỉ mục

nghịch đảo theo mơ hình MapReduce

(duyệt qua tất cả nội dung chỉ mục, khơng áp

dụng kỹ thuật tìm kiếm nào để tăng tốc độ).

 Cấu trúc lưu trữ kết quả tìm kiếm: tìm thấy từ

nào thì hiển thị từ đó cùng với danh sách docID

chứa từ đã tìm kiếm

[tab] [space] ….

[tab] [space] ….2.1. Inverted Index (tổng quát)

Documents to

be indexed.Friends, Romans, countrymen.

Tokenizer

Friends RomansToken stream.CountrymenLinguistic

modules

Modified tokens.friend roman

IndexerInverted index.countrymanfriend24roman12countryman13162.1. Inverted Index: áp dụng cho bài toánTokenizer

(term,

docID)

Sort by

term

Inverted Index

(Dictionary and

Postings)2.1. Indexer steps: TokenizerDoc 1Doc 2I did enact Julius

Caesar I was killed

i' the Capitol;

Brutus killed me.So let it be with

Caesar. The noble

Brutus hath told you

Caesar was ambitious2.1. Indexer steps: Sort2.1. Indexer steps: Dictionary & Postings

Multiple term

entries in a single

document are

merged.Split into

Dictionary and

Postings2.1. Inverted Index - MapReduce

Input,

SplittingMapper classReducer classMappingTokenizer

(term,

docID)ShufflingSort by termReducingInverted Index

(Dictionary and

Postings)2.1. Inverted Index – MapReduce: Mô hình

Input filesSpliting

(Default 128MB/ split)red orange blueDoc1.txtyellow bluered orange blue

yellow blueorange black red

Doc2.txtMappingShufflingReducing(Key, Value)(Key, Value)(Key, Value)black, Doc2.txtblue, Doc1.txt

blue, Doc1.txtblue, Doc1.txtred, Doc1.txt

orange, Doc1.txt

blue, Doc1.txtyellow, Doc1.txt

blue, Doc1.txt

orange, Doc1.txt

orange, Doc2.txt

orange, Doc2.txtorange, Doc1.txt Doc2.txtred, Doc1.txt

red, Doc2.txtred, Doc1.txt Doc2.txtyellow, Doc1.txt

yellow, Doc2.txtyellow, Doc1.txt Doc2.txtorange, Doc2.txt

black, Doc2.txt

red, Doc2.txtorange black red

yellow orangeyellow orangeblack, Doc2.txtResultyellow, Doc2.txt

orange, Doc2.txtblack, Doc2.txt

blue, Doc1.txt

orange, Doc1.txt Doc2.txt

red, Doc1.txt Doc2.txt

yellow, Doc1.txt Doc2.txt2.1. Inverted Index – MapReduce: MapMap(k1: id of row in the file,

v1: a line of text in the file){

docID=file.getName();

word[]=v1.split();

for (i=1;i<=word.length;i++)emit(k2: word[i], v2: docID);

}2.1. Inverted Index – MapReduce: ReduceReduce(k2: the word,

v2[]: list of docID with the same k2){

deleteDuplicate(v2);

with docID in v2:

listdocID= listdocID+docID;emit(k3: the word ~ k2, v3: listdocID);

}2.2. Search - MapReduce

Input,

SplittingMapper classMappingQuery fileIndex filesTokenizer

(term/query,

listdocID),

 term  query and indexShufflingReducer classReducingSort by term/query

//Query: xử lý thêm

Write results

(term/query,

listdocID)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẠM VI THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×