Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

 Bề mặt vật liệu X5CrNi18-8:Vi lỗ và ăn mòn lỗ xuất hiện trên bề mặt

mẫu chưa biến dạng khi ngâm trong dd

H2SO4 30%.Nhiều lỗ ăn mòn đã phát triển trên bề mặt

mẫu biến dạng 40% sau khi ngâm trong

dd H2SO4 30%.4. Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

 Bề mặt vật liệu X5CrNi18-8:Ăn mòn lỗ xuất hiện trên mẫu biến dạng

40% được ngâm trong dd 30% H2SO4.Nứt lớp thụ động bề mặt của mẫu cán

40% sau ngâm trong dd 30%H2SO.4. Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

 Kim loại nền vật liệu X5CrNi18-8:

a)b)Cấu trúc tế vi của vật liệu X5CrNi18-10: a) Trạng thái ban đầu; b)

Sau biến dạng 20% (Martensite-đen; austenite-trắng).4. Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

 Kim loại nền vật liệu X5CrNi18-8:

c)d)Cấu trúc tế vi của vật liệu X5CrNi18-10: c) Sau biến dạng 50%;

Sau biến dạng 70% (Martensite-đen; austenite-trắng).Tài liệu tham khảo

1. ASM Handbook Vol 13B: Corrosion Materials.

2. ASM Handbook Vol 14: Forming and Forging

3. ASM Handbook Vol 14A: Metalworking Bulk Forming.

4. ASM Handbook Vol 14B: Sheet Forming

5. W.Ozgowicz; A.Kurc; M.Kciuk- Effects of deformationinduced martensite on the microstructure, mechanical properties

and corrosion resistance of X5CrNi18-8 stainless steel- Archives

of Materials Science and Engineering. Vol 43, 5.2010

6. A.Kurc, M.Kciuk, M.Basiaga- Influence of cold rolling on the

corrosion resistance of austenitic steel – Journal of Achievements

in Materials and Manufacturing Engineering. Vol 38, 3.2010.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×