Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng đến sự chuyển biến cấu trúc kim loại

Ảnh hưởng đến sự chuyển biến cấu trúc kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Ảnh hưởng đến sự chuyển biến cấu trúc kim loại

3.2. Quá trình kết tinh lại:Sự thay đổi về cấu trúc kim loại do: a) Gia công nguội; b) Gia cơng

nóng.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến q trình kết tinh lại

Ảnh hưởng của nhiệt

độ ủ tới độ bền kéo

và tính dẻo của HK

đồng. Cỡ hạt thay đổi

với nhiệt độ ủ trong

các giai đoạn khôi

phục, kết tinh lại và

lớn hạt.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình kết tinh lại

Hình ảnh trạng thái

kết tinh lại và lớn hạt

của KH đồng thau: a)

Cấu trúc cán nguôi

33%; b) Bắt đầu kết

tinh lại sau nung 3s

ở 580oC; c) Kết tinh

lại thay thế dần các

hạt gia cơng nguội

(4s tại 580oC); d) Kết

tinh lại hồn tồn

(sau 8s tại 580oC).Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình kết tinh lạiHình ảnh trạng thái kết tinh lại và lớn hạt của KH đồng thau: e) Hạt lớn

lên sau 15 phút tại 580oC; f) Hạt lớn lên sau 10 phút tại 700oC.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình kết tinh lạiSự thay đổi của

của nhiệt độ kết

tinh lại với tỷ lệ gia

công nguội của

thép.4. Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mònẢnh hưởng của tỷ lệ biến dạng tới thế ăn mòn và mật độ dòng ăn mòn của 3

loại vật liệu X5CrNi18-10 trong dung dịch 3.5%NaCl.4. Ảnh hưởng tới khả năng chống ăn mòn

 Bề mặt vật liệu X5CrNi18-8:Vi lỗ và ăn mòn lỗ xuất hiện trên bề mặt

mẫu chưa biến dạng khi ngâm trong dd

H2SO4 30%.Nhiều lỗ ăn mòn đã phát triển trên bề mặt

mẫu biến dạng 40% sau khi ngâm trong

dd H2SO4 30%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng đến sự chuyển biến cấu trúc kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×