Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đu đủ - bưởi

Đu đủ - bưởi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ hình trồng cây ăn quảMơ hình chun canh lúaMơ hình lúa - cá - senMơ hình cá - thủy cầmHình 3.8. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nơng nghiệp

3.2.2.7. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính trước và sau dồn

điền đổi thửa

Sau khi thực hiện DĐĐT, diện tích, năng suất và sản lượng một số loại cây

trồng đã có những thay đổi tích cực, kết quả được thể hiện ở bảng 3.661Bảng 3.7. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính

Loại cây

Lúa Đơng

Xn

Lúa hè thu

Cây Ngơ

Cây Khoai

LangChỉ tiêu

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)

Diện tích (ha)

Năng suất (tạ/ha)

Sản lượng (tấn)Tự Lạn

Trước

Sau

DĐĐT DĐĐT

(2004)

(2017)

100

110

54.2

60.5

542

665,5

110

130

50,3

55,6

553,3

722,8

13

15

31.3

35.7

40,69

53,55

12

14

102,1

118,3

122,52

165.6Thượng Lan

Trước

Sau

DĐĐT DĐĐT

(2004) (2017)

395

410

52.1

59.2

2.057,9 2.427

395

400

51,3

59,0

2.026,3 2.360

9

10

31.0

35.3

27,9

35.3

35

40

109.5

120.9

383,25

483,6Quảng Minh

Trước

Sau

DĐĐT DĐĐT

(2004) (2017)

102

115

60.6

69.5

618,1

799,2

95

100

60,0

69,0

570

690

10

12

32.3

37.0

32,3

44,4

15

19

121.3

150.0

181,95

285(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Việt Yên 2004; 2017)Số liệu ở bảng 3.7 cho thấy, sau khi DĐĐT năng suất được tăng lên, bên cạnh

yếu tố giống, trình độ canh tác còn do tập trung được đồng ruộng nên điều kiện về

chăm sóc, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh và khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học

kỹ thuật vào đồng ruộng được tốt hơn.

3.2.2.8. Thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ nông dân

Thu thập số liệu từ Phòng thống kê huyện Việt Yên năm 2004 và 2017 cho thấy.Hình 3.9. Sự thay đổi của cơ cấu thu nhập của hộ nông dân ở Tự Lạn

Sau DĐĐT cơ cấu thu nhập xã Tự Lạn đã có sự thay đổi, tỷ lệ thu nhập từ nông

nghiệp giảm xuống từ 59,27% xuống còn 42,47% giảm 16,8%, tỷ lệ thu nhập từ chăn

nuôi tăng từ 20,16% lên 35,35% tăng 15,19%. Xã có chủ trương chuyển từ diện đất

trồng lúa kém hiệu quả sang mơ hình kết hợp giữa ni trồng thuỷ sản kết hợp trồng

lúa (các dự án lúa - cá); ni cá hỗn hợp; triển mơ hình trang trại chăn ni lợn, ...

có hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa trước DĐĐT.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao như: mơ hình tưới nhỏ giọt

trên măng tây xanh tại thôn Lửa Hồng triển khai từ năm 2017, đến nay cho thu nhập

bình quân 150 triệu đồng/ha/năm.62Hình 3.10. Sự thay đổi của cơ cấu thu nhập của hộ nơng dân ở Thượng Lan

Qua hình 3.10 cho thấy cơ cấu thu nhập của hộ nông dân ở Thượng Lan đã có

sự thay đổi trước và sau DĐĐT. Tỷ lệ thu nhập từ trồng trọt giảm từ 62,21% xuống

50,03% giảm 12,18%, tỷ lệ thu nhập từ chăn nuôi tăng lên từ 23,16% lên 31,16%

tăng 8%. Các mơ hình chăn nuôi trang trại phát triển như chăn nuôi cá hỗn hợp, chăn

nuôi lợn, chăn nuôi cá – vịt, mô hình vườn ao chuồng...đã đem lại nguồn thu ổn định

cho bà con.Hình 3.11. Sự thay đổi của cơ cấu thu nhập của hộ nông dân ở Quảng Minh

Tại xã Quảng Minh có sự thay đổi tỷ lệ cơ cấu thu nhập nhưng không nhiều ở

thời điểm trước và sau DĐĐT. Tuy nhiên có sự thay đổi về cơ cấu canh tác cây trồng

vật nuôi. Trước DĐĐT đất đai mang mún, hộ nông dân trồng chủ yếu là lúa và rau

màu(rau muống, cải... ở nhiều thửa, chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau DĐĐT ở xã Quảng Minh

hình thành các cánh đồng mẫu về sản xuất lúa, sản xuất rau sạch...)

3.2.2.9. Thay đổi thu nhập của người dân

Đơn vị:triệu đồng/người/năm(Nguồn: Phòng Tài nguyên & Mơi trường huyện Việt n, 2004; 2017)Hình 3.12. Thay đổi thu nhập của người dân trước và sau DĐĐT

Qua hình 3.12 cho thấy sau DĐĐT thu nhập của người dân có sự thay đổi đáng kể

so với trước dồn điền đổi thửa. Tại xã Tự Lạn thu nhập bình quân tăng 64,55% so với

trước DĐĐT. Xã Thượng Lan tăng 84,41%, xã Quảng Minh tăng 76,41%.

3.2.2.10. Tình hình quản lý đất đai trước và sau dồn điền đổi thửa

Tiến độ cấp GCNQSDĐ sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn 3 xã điều tra (tính

đến ngày 30/5/2017)

Bảng 3.8. Sự quản lý đất đai trước và sau dồn điền đổi thửa

Cần được cấp

TT

1

2Tên xã

Tự Lạn

Thượng LanDiện tích

(ha)

51,4

89,8Tỷ lệ

(%)Đã được cấpHộThửa136

238353,6

66763Diện tích

(ha)

118,1

563,82HộThửa312

1520810,4

425569,64

86,473Quảng Minh28,6157393153,596773186,03(Nguồn: Phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Việt n, 2017)Hình 3.13. Tỷ lệ cấp sổ đỏ ở 3 xã

Qua số liệu bảng 3.7 cho thấy xã Thượng Lan số hộ có giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất cao nhất đạt 86,47%, tiếp theo là Quảng Minh đạt 86,03%, cuối cùng là

xã Tự Lạn đạt 69,64 %.

Khi được phỏng vấn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa

như thế nào đối với hộ gia đình. 100% bà con nông dân đều cho rằng việc được cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến hộ gia đình yên tâm đầu tư tư liệu sản

xuất, vay vốn, áp dụng công nghệ vào nông nghiệp...

3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DĐĐT ĐẾN HIỆU QUẢ KINH

TẾ MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào những yếu tố chủ yếu sau:

-Năng suất, sản lượng, giá bán (ảnh hưởng đến GO)-Công nghệ sử dụng, đầu tư: ảnh hưởng đến IC và tổng chi phí.-Giá con giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật...

Giá công lao động (thuê công làm đất, vận chuyển, công trồng, nuôi...)

Do vậy, đánh giá hiệu quả kinh tế trước và sau DĐĐT ở hai mốc thời gian

khác nhau sẽ khơng đánh giá đúng vai trò của DĐĐT.

Để khắc phục vấn đề trên trong đề tài này. Chúng tôi đánh giá về hiệu quả

kinh tế của một số loại hình sử dụng đất nơng nghiệp sau DĐĐT bằng cách so sánh

hiệu quả kinh tế của thôn đã tiến hành xong DĐĐT và thôn chưa tiến hành DĐĐT

với các điều kiện tương đương nhau, trong cùng khoảng thời gian.

3.3.1. Ảnh hưởng của DĐĐT đến hiệu quả kinh tế chung trên một hécta đất

sản xuất nông nghiệp của các xã Quảng Minh, Tự Lạn

Để làm rõ hơn tác động của Chính sách "Dồn điền đổi thửa" đến hiệu quả sử

dụng đất, đề tài đã tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mơ hình sử dụng

đất tại địa bàn xã Quảng Minh 2 thôn đã tiến hành DĐĐT (thôn Khả Lý Thượng,

thôn Khả Lý Hạ) so với 3 thơn khơng tiến hành DĐĐT (thơn Kẻ, thơn Đình Cả, thôn

Đông Long). Xã Tự Lạn 4 thôn tiến hành DĐĐT (Cầu, Quế Võ, Râm, Đồng Niên)6410 thôn không tiến hành DĐĐT là thôn (Lửa Hồng, Tân Lập, Nguộn, Xuân Tiến,

Xuân Lâm, Đông, Trước, Rãnh, Đầu, Nội Duệ).65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đu đủ - bưởi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×