Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức lương tăng so với năm 2017

Mức lương tăng so với năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

-NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặcbiệt không thể trả lương đúng thời hạn thì khơng được chậm q 1 tháng và NSDLĐ

phải trả thêm cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Việc NSDLĐ không trả

lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn là một trong những căn cứ để NLĐ

thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

-NSDLĐ không được dùng hình thức cắt lương thay việc xử lý kỷ luật laođộng, trừ trường hợp khấu trừ tiền lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư

hỏng dụng cụ, thiết bị của NSDLĐ theo quy định.

 Về hình thức trả lương

Căn cứ điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có quy định về hình thức trả lương

như sau:

“Hình thức trả lương theo Khoản 1 Điều 94 của Bộ luật Lao động được quy định

như sau:

1. Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian

làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp

đồng lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương

tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền

lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của

pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương

ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của

Bộ luật Lao động.

2. Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng,

chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

3. Tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng cơng việc và

thời gian phải hồn thành.”7 Các quy định về tiền thưởng

Căn cứ vào điều 103 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về tiền thưởng như

sau:

“1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao

động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hồn thành cơng

việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai

tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ

sở.”

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012, việc thưởng cho người

lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động. Căn cứ chung để xác định

tiền thưởng cho người lao động là kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của người sử

dụng lao động và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Những vấn đề cụ

thể như nguyên tắc, các trường hợp, tiêu chuẩn, thời gian, mức, cách thức, nguồn kinh

phí thực hiện…thưởng sẽ được quy định trong quy chế của doanh nghiệp. Cũng có

những trường hợp, tiền thưởng của người lao động sẽ được thỏa thuận ghi trong thỏa

ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động của hai bên.

 Các quy định về tiền phụ cấp

Mỗi Doanh nghiệp khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh mà có các

khoản phụ cấp cho người lao động khác nhau. Ví dụ như khoản phụ cấp ăn trưa hiện

nay pháp luật quy định như sau:

Theo điều 22, thơng tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH có quy định: “Công ty thực

hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000

đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số

22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh

và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong cơng ty nhà nước.”

Ngồi ra còn một số khoản phụ cấp như: Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp xăng xe,

phụ cấp tiền điện thoại…

 Quy định về các khoản trích theo lương

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới

nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm

xã hội Việt Nam

8- Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17% vào quỹ Bảo hiểm

xã hội (3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

-Ngồi 17% nêu trên, doanh nghiệp còn phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp:

+ Trước ngày 1/6/2017: đóng 1% trên tiền lương đóng BHXH của người lao

động.

+ Nhưng kể từ ngày 1/6/2017 chỉ phải đóng là 0,5% trên tiền lương đóng BHXH

của người lao động (Theo điều 22 của QĐ 595)

 Riêng mức đóng BHYT và BHTN khơng thay đổi.

Bảng 2: Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm

Trách nhiệm đóng của các

đối tượngTỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BH TNLĐ-BHXHBNNBHYT BHTNTổng

cộngDoanh nghiệp đóng17%0.5%3%1%21,5%Người LĐ đóng8%01.5% 1%10,5%TỔNG32%(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các

khoản bảo hiểm)

(Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)9 Quy định về tạm ứng tiền lương

Căn cứ vào khoản 1, điều 100 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

“1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả

thuận.”

1.1.2.2. Quy định về các khoản phải thu của người lao động

 Khoản tiền bồi thường

Căn cứ Điều 130 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về việc bồi thường

trong trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động như sau:

“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt

hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp

luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị

không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ cơng bố được áp dụng tại nơi

người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng

tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101

của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động

hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức

cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường;

trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm;

trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách

quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng

mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì khơng phải bồi thường.” Khoản tiền hồn ứng

Đối với khoản tiền mà người lao động đã tạm ứng trước đó, sau khi xong việc mà

chưa dùng hết thì phải hồn ứng lại cho Cơng ty số tiền còn lại.

 Thuế TNCN

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức lương tăng so với năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×