Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á

2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội106Khoa Kế tốn – Kiểm tốnĐể thuận tiện cho cơng tác quản lý và hạch tốn thì cơng ty nên mở chi tiết

một số tài khoản để thuận tiện cho việc ghi chép và hạch tốn, cơng ty nên sử dụng

sổ chi tiết hàng hóa.

- Về TK hàng hóa:

TK 15611 Ke góc

TK 15612 Đố động đố giả

TK 15613 Ngang béo

TK 15614 Sập gài chân 21

- Về TK Chi phí

TK 64211 chi phí nhân cơng

TK 64212 chi phí cơng cụ dụng cụ

TK 6423 chi phí mua ngoài …

- Về TK giá vốn

TK 63211 Giá vốn hàng bán

TK 63212 Giá vốn cung cấp dịch vụSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội107Khoa Kế tốn – Kiểm toánDưới đây là một số mẫu sổ chi tiết mà công ty nên áp dụng :

Bảng 3.1: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mẫu số S07-DNN

Nhôm nhựa Đông Nam Á(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-16/2 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận BTC ngày 26/8/2016)

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG

Tháng….. năm….

Tài khoản 51111

Tên hàng hóa: Ke góc..

Đơn vị tính: đồng

Ngày

thángChứng từ

Số

hiệuDiễn

giảiSố lượngNgày thángSố tiền

Đơn giáThành tiềnTổng cộng

Ngày …tháng…năm….

Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với các sổ về chi phí: Doanh nghiệp nên mở sổ theo dõi chi tiếtSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội108Khoa Kế tốn – Kiểm tốnMẫu sổ chi phí nhân cơng:

Bảng 3.2: Sổ chi phí nhân cơng

Đơn vị: ….Mẫu số S18-DNNĐịa chỉ: …(Ban hành theo Thơng tư 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016)

SỔ CHI PHÍ BÁN HÀNGTài khoản : 64211

Chi phí nhân cơng

Ngày Chứng từDiễn giảiTKthángđốighiứngGhi nợ TKsổ

SốNgàyTổnghiệuthángsốChia ratiền

Cộng số PS trong kỳ

Ghi có TK…

Số dư cuối kỳ

Ngày… tháng… năm….

Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế tốn 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội109Khoa Kế toán – Kiểm toánBảng 3.3: Sổ chi tiết giá vốn

Đơn vị: ….Mẫu số S18-DNNĐịa chỉ: …(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016)

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐNTháng….. năm….

Tài khoản 63212

Giá vốn cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính: đồng

Ngày

thángChứng từ

Số

hiệuDiễn

giảiSố lượngNgày thángSố tiền

Đơn giáThành tiềnTổng cộng

Ngày …tháng…năm….

Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)- Giải pháp 3: Hoàn thiện về chứng từ sổ sách: Khi nghiệp vụ kinh tế phát

sinh công ty nên hoàn thiện các chứng từ sổ sách đi kèm để hồn thiện trong việc

hạch tốn.

- Giải pháp 4: Hồn thiện tình hình theo dõi cơng nợ: Cơng ty cần xem

xét để đưa ra quyết định có lập dự phòng không.

- Giải pháp 5: Áp dụng chiết khấu thương mại

Như đã nêu trên, Cơng ty chưa có chế độ chiết khấu thương mại cho những

khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Do vậy công ty cần nên áp dụng chiết khấu

thương mại mới những khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

Trường hợp mua hàng với số lượng lớn được hưởng triết khấu thương mại,

thực hiện bớt giá trực tiếp trên hóa đơn mua hàng thì khỏan chiết khấu này khơngSVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế tốn 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội110Khoa Kế toán – Kiểm toánghi nhận vào tài khoản 511. Doanh thu bán hàng đã phản ánh theo giá đã trừ chiết

khấu thương mại. Trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ % chiết khấu hoặc số tiền

được giảm giá bán chưa có thuế GTGT (Theo giá đã giảm) tổng tiền thanh tốn đã

có thuế GTGT.

Trường hợp mua hàng nhiều lần mới đạt khối lượng hàng mua được hưởng

triết khấu thì sẽ được ghi giảm trừ vào Hóa Đơn GTGT lần cuối. Nếu khách hàng

không tiếp tục mua hàng hoặc số tiền khách được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng

được ghi trên hóa đơn mua hàng lần cuối cùng thì sẽ chi tiền chiết khấu thương mại

cho người mua. Khoản tiền chiết khấu này được hạch toán vào tài khoản

511(CKTM)

Để hạch toán các khoản Chiết khấu thương mại, kế toán sử dụng tài khoản 511

Số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kì, kế tốn ghi:

Nợ TK 511: CKTM khách hàng được hưởng

Nợ TK 3331: Thuế GTGT tương ứng với số CKTM cho khách hàng

Có TK 131: Trừ vào số tiền khách hàng còn nợ

Có TK 111,112: Trả bằng tiền

Cuối tháng, sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển số liệu sang tài khoản

911 “ Xác định kết quả kinh doanh”

3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp

3.3.1 Về phía Nhà nước

Để những giải pháp nên trên có điều kiện đi vào thực tiễn và hỗ trợ hồn thiện

cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty, điều kiện cần

thiết và tiên quyết phải kể đến vai trò của các nhà quản lý. Các cấp quản lý, đặc biệt

là Bộ tài chính cần có những văn bản hướng dẫn chi tiết, những Thông tư, Nghị

định hợp lý tạo điều kiện thuận lợi, có một hành lang pháp lí thơng thoáng mà chặt

chẽ, nghiêm khắc mà thuận tiện để doanh nghiệp và người làm kế tốn có thể dễ

dàng tiếp cận với các quy tắc, chuẩn mực kế tốn nói chung và các giải pháp hồn

thiện kế tốn bán hàng nói riêng. Việc quản lý của Nhà nước và các cơ quan Bộ có

thật sự hợp lý hay khơng sẽ thúc đẩy việc hoàn thiện và từng bước nâng cao q

trình hạch tốn kế tốn trong mỗi doanh nghiệp. Điều quan trọng là không để xảy ra

sự chồng chéo nhau giữa các văn bản Luật và các quy định của Nhà nước. Có như

thế những giải pháp mới có thể đi vào thực tiễn.

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội111Khoa Kế tốn – Kiểm tốn3.3.2 Về phía Cơng ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông

Nam Á

Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đơng Nam Á phát triển

bền vững chính là mục đích của các biện pháp hồn thiện kế tốn bán hàng và xác

định kết quả kinh doanh đã nêu ở trên. Vì thế, để đưa những giải pháp kể trên vào

thực tế hoạt động kế tốn, bản thân lãnh đạo cơng ty phải có những nhìn nhận đúng

đắn, phải nắm rõ được ưu nhược điểm của mình, từ đó tiếp thu những ý kiến, giải

pháp thích hợp với đặc điểm của cơng ty.

3.3.3 Về phía bản thân kế tốn viên

Kế tốn viên là những người trực tiếp hạch toán doanh thu, chi phí và xác định

kết quả bán hàng tại cơng ty. Để hồn thiện cơng tác kế tốn này, người kế toán viên

phải là người nắm rõ và từng bước thực hiện các giải pháp đề ra, đưa những giải

pháp này vào thực tế và ngày càng hoàn thiện những giải pháp đó. Bởi vậy đội ngũ

kế tốn phải có kiến thức, hiểu biết nhất định, có khả năng làm việc, tay nghề cao,

có đủ năng lực và kinh nghiệm để lĩnh hội và áp dụng các giải pháp cũng như

những chuẩn mực kế toán mới liên quan. Đây là bộ phận quan trọng quyết định trực

tiếp sự thành bại của bất cứ một chủ trương, chế độ nào đối với kế tốn DN nói

chung và kế tốn bán hàng, xác định kết quả bán hàng nói riêng. Người làm kế tốn

phải có đủ năng lực và đạo đức nghề nghiệp, có như vậy cơng tác kế tốn mới có

thể hồn thiện.

Nói tóm lại, để những giải pháp trên đi vào thực tế khơng phải là vấn đề đơn

giản, có thể giải quyết ngày một ngày hai. Đây là cả một quá trình kết hợp giữa Nhà

nước, các cấp quản lý và bản thân những người kế toán trực tiếp làm việc trong DN

với những điều kiện nhất định. Hi vọng rằng trong tương lai không xa, Công ty

TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á sẽ đưa ra được những

quyết định và lựa chọn phương hướng đúng đắn, hồn thiện được cơng tác kế tốn

bán hàng và xác định kết quả bán hàng của mình, là bước đệm vững chắc cho sự

phát triển bền vững của công ty ngày càng vươn xa hơn trong lĩnh vực kinh doanh

sản phẩm nhơm.TĨM TẮT CHƯƠNG 3SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất nhôm nhựa Đông Nam Á

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×