Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp hạch toán.

Phương pháp hạch toán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

14Trường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhoa Kế tốn – Kiểm toán1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán

1.3.2.1 Khái niệm giá vốn hàng bán

Trị giá vốn hàng bán là toàn bộ các chi phí liên quan đến q trình bán hàng,

gồm có trị giá vốn hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh

nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ. Việc xác định trị giá vốn hàng bán là cơ

sở để tính kết quả hoạt động kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp thương mại thì việc xác định chính xác giá vốn hàng

bán còn giúp các nhà quản lý đánh giá được khâu mua hàng có hiệu quả hay khơng

để từ đó tiết kiệm chi phí thu mua.

1.3.2.2 Cơng thức xác định giá vốn của hàng hoá:

Trị giá vốn của hàng

xuất kho để bán=Trị giá mua thực tế của

hàng xuất kho để bánChi phí mua hàng

+ phân bổ cho số hàngđã bán

- Tính giá hàng mua là việc xác định giá ghi sổ của hàng hóa mua vào. Theoquy định Chuẩn mực số 02 “Hàng tồn kho” ban hành và công bố theo Quyết định

số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: “

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan

trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

o Chi phí mua:

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hồn

lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong q trình mua hàng và các chi phí

khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương

mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-)

khỏi chi phí mua.

o Chi phí liên quan trực tiếp khác:

Chi phí liên quan trực tiếp khác tính vào giá gốc hàng tồn kho bao gồm các khoản

chi phí khác ngồi chi phí mua và chi phí chế biến hàng tồn kho”.

Cơng thức:

Giá thực tế của

Giá mua

hàng hóa mua = của hàng

vào

hóa

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế tốn 2 – K9+Thuế

TTĐB

phải nộp

(nếu có)-Giảm giá hàng

Chi phí phát

mua, hàng mua

sinh trong

trả lại, CKTM

q trình mua

+

được hưởng

hàng

Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội15Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng đã bán: được xác định theo cơng

thức:

Chi phí muaChi phí muahàng phânhàng của HHbổ cho HHtồn kho đầu kỳđã bán trong=+Chi phí mua hàngTiêu thứccủa HH phát sinhphân bổtrong kỳTổng tiêu thức phân bổ của HH tồn khokỳcuối kỳ và HH đã xuất kho trong kỳxcủa HH

xuất kho

trong kỳ Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán: Theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam

số 02 “Hàng tồn kho”Việc tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng theo một trong

cácphương pháp sau:

o Phương pháp tính theo giá đích danh

o Phương pháp bình quân gia quyền

o Phương pháp nhập trước - xuất trước

+ Phương pháp tính theo giá đích danh được áo dụng đối với doanh nghiệp có

ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

+ Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho

được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá

trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trung bình có thể

được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập về một lơ hàng về, phụ thuộc vào tình

hình của doanh nghiệp.

+ Phương pháp nhập trước - xuất trước áp dụng trên giả định là hàng tồn kho

được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại

cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo

phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho

ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của

hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

1.3.2.3 Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT.

- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.

- Các chứng từ thanh toán phiếu thu, phiếu chi.

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội

-16Khoa Kế tốn – Kiểm tốnGiấy báo nợ ,báo có…1.3.2.4 Tài khoản sử dụng

 Tài khoản kế tốn sử dụng:

Theo thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ tài

chính áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tài khoản 632 –“Giá vốn

hàng bán” để hạch toán trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ.

Tài khoản này được áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê

khai thường xuyên và các doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để

xác định giá vốn của sản phẩm, hàng hoá tiêu thụ.

 Kết cấu tài khoản:

 Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ.

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do

trách nhiệm cá nhân gây ra.

Bên Có:

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ sang

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.

- Khoản hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính.

Tài khoản 632 khơng có số dư cuối kỳ.

 Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của hàng hố đã xuất bán trong kỳ.

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Bên Có:

- Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản 911

“Xác định kết quả kinh doanh”.SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội17Khoa Kế tốn – Kiểm toán- Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã gửi bán nhưng chưa được xác định là

tiêu thụ;

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính.

Tài khoản 632 khơng có số dư cuối kỳ.

1.3.2.5 Phương pháp hạch tốn

Tùy thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp mà có thể thực hiện hạch

tốn giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên (sơ đồ 1.2) và theo

phương pháp kiểm kê định kỳ (sơ đồ 1.3)SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp hạch toán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×