Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT SÔNG HỒNG

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT SÔNG HỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồng thời trong bộ máy kế tốn, việc phân cơng cơng việc là khá hợp lý. Việc

tổ chức phòng kế tốn rất được chú trọng, vừa khơng cồng kềnh, vừa đảm bảo sắp

xếp cơng việc được thuận lợi. Phòng kế toán được phân chia theo các phần hành kế

toán khác nhau. Mỗi nhân viên kế toán sẽ đảm nhận một hoặc một số phần hành

nhất định, phù hợp với trình độ chun mơn của từng người. Kế tốn trưởng là

người kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của các phần hành cũng như chỉ đạo

thực hiện các yêu cầu của cấp trên. Việc phân chia như vậy giúp các nhân viên kế

tốn xác định chính xác nhiệm vụ, cơng việc của mình, tránh sự chồng chéo, trùng

lắp trong quá trình thực hiện, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân,

bộ phận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy thông tin cũng như việc kiểm

tra, giám sát và đối chiếu thông tin khi cần thiết.

 Về hình thức kế tốnCơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, đây là hình thức kế toán dễ

hiểu, dễ thực hiện và được áp dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Ngồi ra,

cơng ty còn có một số thay đổi để phù hợp với đặc điểm và u cầu của cơng tác kế

tốn trong công ty, việc mở sổ chi tiết các tài khoản theo quy định giúp thuận tiện

cho việc kiểm tra theo dõi tình hình kế tốn – tài chính của cơng ty.

 Về hệ thống chứng từ kế toánMọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đều phải có chứng từ đi kèm

theo và chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán, là cơ sở pháp lý của số liệu kế

toán. Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà

Việt Sông Hồng đã sử dụng hệ thống chứng từ kế toán đầy đủ, chặt chẽ theo quy

định của chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày

26/08/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của Bộ tài chính áp dụng cho doanh

nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo tính chính xác, hợp lý khi phản ánh mỗi nghiệp vụ kinh

tế phát sinh. Để xác định kết quả kinh doanh, bộ phận kế toán sử dụng các chứng từ

như: Hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có…

Quy trình ln chuyển chứng từ do phòng kế tốn của cơng ty quy định.

Chứng từ gốc do công ty lập ra hoặc từ bên ngồi đều phải tập trung tại phòng kế

tốn. Bộ phận kế toán kiểm tra kỹ chứng từ và sau khi kiểm tra xong thì mới dùng

chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán đã sử dụng phải được sắp xếp,

60phân loại, bảo quản và lưu trữ theo quy định của chế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu

của Nhà nước. Với thời gian lưu trữ chứng từ: 5 năm hoặc 10 năm tùy theo loại

chứng từ quy định thời hạn lưu trữ. Mọi trường hợp mất chứng từ gốc đều phải khai

báo với Giám đốc và kế tốn trưởng để có biện pháp xử lý. Riêng trường hợp mất

hóa đơn bán hàng, biên lai, phải báo với cơ quan thuế hoặc cơng an để có biện pháp

thơng báo và vơ hiệu hóa chứng từ bị mất.

 Về hệ thống tài khoản kế toánĐể phản ánh một cách cụ thể và đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế

tốn cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban hành

ngày 26/08/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của Bộ tài chính. Để phục vụ nhu

cầu quản lý, công ty mở các tài khoản chi tiết cấp 2, cấp 3 tạo điều kiện thuận lợi

cho q trình theo dõi và hạch tốn. Các tài khoản công ty sử dụng thống nhất trong

nhiều kỳ kế toán, tuân thủ nguyên tắc nhất quán (VAS 01 - Chuẩn mực kế toán Việt

Nam) từng tài khoản được sử dụng theo đúng nội dung phản ánh, kết cấu của tài

khoản đó theo đúng chế độ kế tốn ban hành.

 Về hệ thống sổ kế toánHệ thống sổ kế tốn của cơng ty được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ

Tài chính và có những vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp. Sổ sách được tổ chức có hệ thống, phản ánh đầy đủ các

hoạt động và kết quả kinh doanh của cơng ty.

Cơng ty áp dụng hình thức sổ kế tốn Nhật ký chung là hình thức đơn giản,

đảm bảo chứng từ sổ sách được cập nhật ngay sau khi các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh và cung cấp kịp thời với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, cập nhật với xu thế

cải tiến hệ thống sổ sách kế toán ở Việt Nam hiện nay. Với hệ thống sổ kế toán gồm

sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật ký chung, sổ cái

- Sổ kế toán chi tiết gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Hệ thống phần mềm kế tốn của cơng ty đã tạo được các sổ kế toán tổng hợp

và chi tiết theo yêu cầu, phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán áp dụng và đáp ứng

yêu cầu quản lý, yêu cầu trình bày báo cáo.61 Về các báo cáo tài chínhViệc lập báo cáo tài chính của cơng ty được kế toán trưởng lập đúng theo 4

mẫu biểu của bộ tài chính, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã được quy định đối với

từng loại báo cáo. Báo cáo tài chính của cơng ty được lập đúng kỳ hạn và nộp tại

chi cục thuế. Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong báo cáo đã

được thực hiện thống nhất ở các kỳ kế toán, tạo điều kiện cho cơng tác tổng hợp,

phân tích, kiểm tra và đối chiếu số liệu chính xác và trung thực.

Số liệu trong báo cáo tài chính đã được cơng ty phản ánh chính xác, trung

thực, khách quan và các số liệu đó đều được tổng hợp từ chứng từ kế tốn sau khi

đã kiểm tra, đối chiếu và khoá sổ kế tốn

Nhìn chung, cơng tác kế tốn của cơng ty nói chung và cơng tác kế tốn kết

quả kinh doanh nói riêng đã tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của doanh

nghiệp, các tài khoản và sổ được sử dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh

doanh của cơng ty. Tuy nhiên, cơng tác kế tốn kết quả kinh doanh của cơng ty vẫn

còn một số tồn tại cần khắc phục.

3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm mà doanh nghiệp đạt được kể trên, kế tốn kết quả

kinh doanh tại cơng ty TNHH giao nhận vận tải DH vẫn tồn tại một số vấn đề còn

hạn chế, cần được quan tâm và hồn thiện hơn nữa để cho cơng tác kế tốn xác định

kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn về nhiệm vụ cũng như chức năng của mình

đảm bảo phục vụ kịp thời công tác quản lý và ra các quyết định kinh doanh của lãnh

đạo trong điều kiện kinh tế hiện nay.

 Về bộ máy kế toánBộ máy kế tốn của cơng ty nhìn chung được tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, rõ ràng

tuy nhiên trong bộ máy kế tốn, bên cạnh những nhân viên có chun mơn, kinh

nghiệm thì vẫn có nhân viên kế tốn khơng được đào tạo đúng chun ngành. Do đó

nhân viên này khơng có kiến thức chun mơn sâu, còn trẻ nên còn ít kinh nghiệm

nghề nghiệp do đó khơng thể tránh khỏi những sai sót trong q trình làm việc và

việc xử lý số liệu cũng như các cơng việc còn chậm.

Việc tổ chức khơng gian trong phòng kế tốn chưa thật sự hợp lý, kế tốn

trưởng khơng có phòng làm việc riêng, khơng gian làm việc chung khá chật hẹp vì

62tất cả các nhân viên kế toán chỉ làm việc trong một phòng nhỏ. Như vậy, chưa tạo

được sự thoải mái hồn tồn trong q trình làm việc cho nhân viên.

 Chứng từ và việc luân chuyển chứng từHệ thống chứng từ sử dụng, việc lập và luân chuyển chứng từ của công ty

được thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Các bộ phận trong công ty đều cố

gắng đảm bảo chuyển chứng từ đến phòng kế tốn một cách nhanh nhất để đảm bảo

tính chính xác của việc hạch tốn. Tuy nhiên, do thiếu nhân sự nên việc luân chuyển

chứng từ lên bộ phận kế tốn để hạch tốn còn chậm do đó làm ảnh hưởng đến tính

kịp thời của việc hạch toán kế toán ảnh hưởng đến chất lượng thông tin cung cấp

cho nhà quản trị.

 Vận dụng tài khoảnHệ thống tài khoản của công ty về cơ bản tuân thủ đúng theo chế độ hiện

hành, một số tài khoản được chi tiết hoá để đáp ứng nhu cầu quản lý. Tuy nhiên, hệ

thống tài khoản sử dụng và việc vận dụng tài khoản vẫn còn một số tồn tại cần được

hồn thiện.

Do năm 2017, cơng ty áp dụng hệ thống tài khoản chuyển từ quyết định 48

sang Thông tư 133 nên số dư của một số tài khoản bị xoá bỏ buộc phải được kết

chuyển sang các tài khoản tương ứng. Nhưng thực tế các tài khoản trên đều có số dư

vào cuối năm 2016 bằng 0 nên khi kết chuyển không ảnh hưởng đến đến số dư đầu

kỳ các tài khoản vào năm 2017.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là bán vật liệu xây dựng và thi

cơng hồn thiện các cơng trình xây dựng, ngồi ra cơng ty còn nhiều hoạt động kinh

doanh khác nhưng chưa mở tài khoản chi tiết cho từng lĩnh vực mà chỉ ghi chung

vào taì khoản cấp 1.

Tài khoản phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu bị xóa bỏ nên trong quá

trình bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ thi công nếu xảy ra các trường hợp như: chiết

khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại – kế toán ghi giảm trực tiếp

vào tài khoản 511.

Như vậy, khi có yêu cầu của nhà quản trị muốn tập hợp các chi phí phát sinh,

kết quả kinh doanh cho từng cơng trình, hoặc các khoản giảm trừ doanh thu cho

từng đối tượng hàng hóa, kế tốn sẽ gặp khó khăn nếu chỉ dựa trên việc ghi chép

63trên sổ kế tốn hoặc trên phần mềm vì khơng có tài khoản chi tiết phản ánh cho ừng

đối tượng trong từng lĩnh vực cụ thể.

 Về sổ kế tốnCơng ty chưa mở sổ theo dõi cho từng lĩnh vực kinh doanh nên các nhà quản

lý khó có thể đánh giá chính xác các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong từng

lĩnh vực. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư mở rộng hay thu

hẹp các ngành nghề kinh doanh hiện tại của nhà quản trị.

3.2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế tốn kết quả kinh

doanh tại cơng ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng

Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng

có ý nghĩa vơ cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp hiện nay. Khi mà nền kinh

tế thị trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp đứng trước những cơ hội và

thách thức. Vì vậy mà công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông

Hồng muốn phát triển và đứng vững trên thị trường thì phải khơng ngừng phát huy

ưu điểm của mình đồng thời khắc phục khó khăn và hạn chế. Trong đó hồn thiện

kế tốn kết quả kinh doanh phải được ưu tiên.

Hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, theo hệ thống tài

khoản kế toán thống nhất dùng cho các doanh nghiệp do Bộ tài chính quyết định.

Việc hồn thiện cơng tác kế toán phải đảm bảo phù hợp với chức năng, đặc điểm

hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán

nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt nhất.

Qua quá trình tìm hiểu thực tế kết hợp với những kiến thức đã học và từ những

hạn chế còn tồn tại trên, em xin đưa ra một số ý kiến đề xuất về việc hồn thiện kế

tốn kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt

Sơng Hồng.

3.2.1 Hồn thiện việc tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Cổ phần thương

mại và xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng

Bộ máy kế tốn của cơng ty hiện nay về căn bản đã được tổ chức khá hợp lý,

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kế toán. Tuy nhiên cũng khơng thể vì thế mà cơng

ty khơng cần quan tâm cải thiện bộ máy kế toán. Để bộ máy kế tốn của cơng ty

hoạt động ngày càng hiệu quả, công ty cần chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo,

64nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên vì nhân tố quyết định nhất trong mọi hoạt

động vẫn là con người.

Trình độ của nhân viên kế tốn tại công ty hiện nay đã khá phù hợp với yêu

cầu quản lý và đặc điểm của công ty. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế toán đều là

những nhân viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Do đó, để nâng cao chất

lượng của cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần:

Tăng cường cơng tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện cũng như khuyến khích nhân

viên tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra, cơng ty cũng có thể tổ chức

các buổi thảo luận tìm hiểu về lịch sử cơng ty, về các chính sách kế tốn mới,… để

từ đó nâng cao trình độ nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ hơn về công ty, về các

chính sách kế tốn mới, góp phần vận dụng phù hợp các chính sách của Nhà nước

vào cơng tác kế tốn của cơng ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp cũngnhư của nền kinh tế.

Khi đào tạo được đội ngũ kế tốn chun nghiệp thì cơng tác kế tốn nói chung và

kế tốn kết quả kinh doanh nói riêng sẽ được xử lý nhanh nhẹn, đúng đắn, đảm bảo

tính trung thực, hợp lý và chính xác của số liệu kế toán. Hệ thống chứng từ được xử

lý tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu sẽ giúp cho cơng tác kế tốn kết quả

kinh doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn và sai sót. Việc xác định kết quả kinh

doanh cuối kỳ sẽ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời cho nhàquản trị ra quyết định kinh doanh phù hợp.

• Cơng ty nên mở rộng khơng gian cho phòng kế tốn và kế tốn trưởng nên có phòng

làm việc riêng như vậy sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp và thoải mái nhất cho các

nhân viên từ đó nâng cao chất lượng cơng việc.

• Ngồi ra, cơng ty nên tuyển thêm nhân viên kế toán quản trị hoặc đào tạo nhân viên

kế toán nâng cao hiểu biết về kế toán quản trị để việc đánh giá cũng như lập các báo

cáo quản trị giúp nhà quản trị có cái nhìn cụ thể, chính xác và khách quan hơn đối

với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị

sẽ đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp hơn góp phần đẩy mạnh q trình phát

triển cũng như củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.653.2.2 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ trong công ty

Việc luân chuyển chứng từ và cung cấp các thơng tin về các cơng trình đang

thi cơng, chi phí phát sinh lên phòng kế tốn còn chậm làm cho việc phản ánh các

thơng tin kế tốn đơi khi chưa được kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, cơng ty

có thể đưa ra một số giải pháp nhất định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ

được nhanh chóng hơn: yêu cầu các cán bộ quản lý cần thường xuyên chú ý đôn

đốc việc luân chuyển chứng từ để đảm bảo kịp thời phản ánh các số liệu kế tốn,

cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà quản trị và các đối tượng cần thông tin khác, tiết

kiệm thời gian ln chuyển chứng từ từ các cơng trình lên phòng kế tốn bằng cách

gửi qua các dịch vụ chuyển phát nhanh, tiết kiệm chi phí đi lại cho cán bộ quản lý

cơng trình và để số liệu kế toán được cập nhật kịp thời và thường xuyên.

Việc luân chuyển chứng từ một cách thường xuyên như trên sẽ giúp cho cơng

tác hạch tốn kế tốn được thực hiện chính xác, kịp thời hơn, các số liệu kế tốn kết

quả kinh doanh cũng được phản ánh chính xác hơn, đáng tin cậy hơn.

3.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản vào cơng tác kế tốn kết quả kinh

doanh

Để hệ thống TK phản ánh được đầy đủ, chính xác các thơng tin về tình hình

tiêu thụ hàng hố và xác định kết quả tiêu thụ cũng như thông tin cho tồn bộ hệ

thống kế tốn, Cơng ty nên xem xét mở thêm các tài khoản cấp 3 chi tiết cho từng

đối tượng khách hàng và nhà cung cấp để có thể theo dõi chính xác cơng nợ với

từng đối tượng.

Để phản ánh chính xác về doanh thu trong từng lĩnh vực kinh doanh, công ty

nên mở các tài khoản cấp 3 chi tiết cho từng lĩnh vực cụ thể để việc cung cấp thông

tin về doanh thu đối với từng lĩnh vực sẽ dễ dàng, chính xác và cụ thể hơn.

Trong năm 2017, công ty chuyển sang áp dụng hệ thống tài khoản theo thông

tư 133 nên một số tài khoản đã bị xố bỏ trong đó có tài khoản 521 “ Các khoản

giảm trừ doanh thu”. Để phản ánh chính xác doanh thu thuần về bán hàng và cung

cấp dịch vụ cũng như phục vụ việc lập các báo cáo khi có u cầu của nhà quản trị,

cơng ty nên mở thêm tài khoản cấp 4 chi tiết cho từng đối tượng để phản ánh các

khoản giảm trừ doanh thu.663.2.4 Hồn thiện cơng tác sổ kế tốn

Về sổ chi tiết bán hàng hiện nay Công ty sử dụng loại sổ chi tiết tài khoản theo

sản phẩm là rất phù hợp với q trình tiêu thụ sản phẩm của cơng ty, với loại sổ này

Cơng ty có thể theo dõi được đầy đủ q trình tiêu thụ hàng hố của từng chủng loại

sản phẩm. Ngồi các sổ mà Cơng ty đang sử dụng thì để thuận tiện cho cơng tác bán

hàng Cơng ty nên mở thêm 2 loại sổ đó là sổ Nhật ký thu tiền và Sổ Nhật ký chi tiền.

Đối với từng cơng trình, cơng ty cũng nên mở sổ chi tiết theo dõi q trình thi

cơng, biên bản nghiệm thu hồn thành trong từng năm tài chính để phục vụ q

trình tập hợp chi phí cũng như ghi nhận doanh thu cho từng cơng trình cụ thể. Từ đó

phục vụ việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị sẽ chính xác, kịp thời hơn.

3.3 Điều kiện thực hiện

3.3.1 Về phía Nhà nước

Để góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các giải pháp đề ra ở trên thì

Nhà nước đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong điều kiện nền kinh tế thị

trường, nước ta đang ngày càng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhằm

tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hội nhập kinh tế, có thể cạnh tranh với các DN

quốc tế Nhà nước Việt Nam đã ban hành các chính sách pháp luật hợp lý nhằm

hướng dẫn, điều chỉnh, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, tạo sự thống

nhất trong nền kinh tế.

Đối với công tác kế tốn nói riêng, Nhà nước Việt Nam bên cạnh việc ban

hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế tốn, luật kế tốn thì đồng thời cũng

đưa ra các nghị định, thông tư nhằm hướng dẫn các DN tạo nên sự thống nhất về kế

toán trong các DN nói chung, điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác

quản lý cho cả DN và Nhà nước. Ngồi ra, trong nền kinh tế có rất nhiều loại hình

DN, mỗi loại hình doanh nghiệp có quy mơ khác nhau chính vì thế mà Nhà nước đã

ban hành các quy định, chế độ kế toán khác nhau để phù hợp với từng DN. Công ty

Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng áp dụng chế độ kế tốn theo

Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 có hiệu lực từ ngày

01/01/2017 của Bộ tài chính phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơng ty. Với

những chính sách, văn bản pháp luật... được ban hành kế toán công ty Cổ phần67thương mại và xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng ngày càng được hồn thiện về tất cả

các mặt: về tổ chức, về năng lực và ngày càng nâng cao hiệu quả.

3.3.2 Về phía cơng ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông

Hồng

Để thực hiện các giải pháp trên một cách có hiệu quả, kế tốn cơng ty cần phải

tn thủ chặt chẽ các quy định trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

hiện hành. Nhân viên kế toán cần được thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng

kiến thức về ngành hàng mà công ty đang kinh doanh để phản ánh các khoản doanh

thu, chi phí vào đúng tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu

cầu kinh doanh của DN phù hợp nguyên tắc thận trọng của kế tốn. Ngồi ra, các

nhân viên kế tốn cần tìm hiểu kế tốn quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng

người, vì đây là một thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong việc

ra quyết định kinh doanh.68KẾT LUẬN

Kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết và

chiếm một vị trí quan trọng trọng. Kết quả cuối cùng mới đánh giá được thực chất

của quá trình kinh doanh, phản ánh đúng năng lực kinh doanh của một doanh

nghiệp. Vì vậy, việc hạch tốn một cách khoa học và hợp lý tồn bộ cơng tác kế

tốn đặc biệt là kế tốn kết quả kinh doanh có ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và

phát triển của Cơng ty.

Qua q trình học tập tại trường Đại học Thương Mại và việc tìm hiểu thực tế

tại cơng ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng cùng với sự

hướng dẫn tận tình của Ths. Vũ Quang Trọng cũng như các cô, các chị trong phòng

kế tốn giúp em có điều kiện nghiên cứu đề tài: “Kế tốn kết quả kinh doanh tại

Cơng ty Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng”. Trong chuyên đề

này, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến cá nhân của mình với chỉ với mục đích

thể hiện quan điểm và cái nhìn của em trong việc hồn thiện thêm về kế tốn kết

quả kinh doanh tại cơng ty. Trong q trình vận dụng kiến thức đã học vào thực tế

không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của

Ths.Vũ Quang Trọng - Người hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này và ý kiến

đóng góp của các thầy cơ trong khoa, các cơ, chị trong phòng kế tốn của công ty

Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sơng Hồng cũng như tồn thể những

người đọc chun đề này.

Em xin chân thành cảm ơn !69TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Các sổ sách, chứng từ, BCTC, các tài liệu liên quan tới Đề tài của Công ty

Cổ phần thương mại và xây dựng Nhà Việt Sông Hồng.

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 có hiệu lực từ ngày

01/01/2017 của Bộ tài chính

3.Các chế độ, chuẩn mực kế tốn doanh nghiệp, Webketoan, Link :

http://www.webketoan.vn

4.Giáo trình kế tốn tài chính trường Đại học Thương mại xuất bản năm 2010,

do TS. Nguyễn Tuấn Duy và TS. Đặng Thị Hòa đồng chủ biên.

5.Các chuẩn mực kế toán:VAS01, VAS02, VAS03, VAS14, VAS 17

6. https://thuvienphapluat.vn/70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT SÔNG HỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×