Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong một môi trường kinh tế phát triển và đầy sự cạnh tranh như ngày nay thì

mục tiêu cuối cùng mà doanh nghiệp muốn hướng tới để tồn tại và phát triển được

là " Hiệu quả tài chính". Đây là cũng là yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm nhất.

Một doanh nghiệp có hiệu quả tài chính cao chính là điều kiện cho doanh nghiệp

tăng trưởng. Việc sử dụng bốn có hiệu quả hay khơng? ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu

quả kinh doanh mà hiệu quả kinh doanh là nguồn gốc chủ yếu tạo nên hiệu quả tài

chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy vốn có ý nghĩa hết sự quan trọng là sự sống

còn của doanh nghiệp. Và việc tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

giúp các doanh nghiệp thấy được những kết quả đạt được, những mặt hạn chế còn

tồn tại để đưa ra các giải pháp cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

để đảm bảo an toàn tài chính. Việc sự dụng vốn hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng

cao khả năng huy động các nguồn tài trợ dễ dàng hơn, khả năng thanh toán của

doanh nghiệp được đảm bảo, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, doanh

nghiệp có đủ khả năng để khắc phục khó khăn và rủi ro trong kinh doanh hay

khơng. Do đó, các nhà kinh tế phải coi hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn là

hoạt động mang tính chất thường xuyên đển giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu

quả hơn.

Xuất phát từ thực tiễn và nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, kết hợp

với sự tìm hiểu tình hình tại đơn vị thực tập Cơng ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng

Aspace tôi đã chọn đề tài " Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công

ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace" để làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn

vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để phân tích hiệu quả sử dụng vốn

của cơng ty, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại

Công ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace trong thời gian tới.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Khi tiến hành nghiên cứu đề tài " Phân tích hiệu quả sự dụng vốn kinh doanh

tại Cơng ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace" có mục tiêu mà tôi muốn hướng đến

là:Mục tiêu chung là tiến hành phân tích thực trạng sử dụng vốn tại Cơng ty CP

kiến trúc và xây dựng Aspace, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu

quả huy động vốn tại công ty

Mục tiêu cụ thể:

 Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích tình trạng biến động

của vốn kinh doanh tại Công ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace

 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP kiến trúc và xây dựng

Aspace

 Những tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng vốn

 Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu của đề tài

Đề tài khóa luận tập trung nghiên cứu vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh tại Công ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace

Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Về không gian: tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vốn kinh hoanh và hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh, các tài liệu thu thập và các đề tài nghiên cứu khoa học

về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành

nghiên cứu tài liệu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP kiến trúc và

xây dựng Aspace.

Về thời gian: đề tài sử dụng số liệu liên quan đến công ty trong hai năm gần đây

2015-2016.

4. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thu thập dữ liệu thông qua các báo cáo kết quả kinh

doanh, tài liệu thống kê,... tại Công ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace cũng như

tìm hiểu và trích lọc thơng tin, kiến thức từ những cơng trình nghiên cứu, luận vănliên quan đến đề tài như: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quản trị nguồn

vốn kinh doanh, ...

Thu thập dữ liệu sơ cấp: Tiến hành quan sát cách thức làm việc và vận hành

hoạt động kinh doanh tài chính trong công ty cũng như tham gia làm việc để tìm

hiểu rõ hơn về hoạt động tài chính của cơng ty. Từ những số liệu thu thập được qua

thời gian thực tập tại Công ty CP kiến trúc và xây dựng Aspace của phòng kế tốn

cung cấp và dựa vào các báo cáo tài chính của cơng ty từ đó tiến hành phân tích để

biết được tình hình tài sản cũng như nguồn vốn của công ty. Từ đây, ta có thể đưa ra

những vấn đề mà cơng ty đang gặp phải trong quá trình hoạt động, sử dụng nguồn

vốn kinh doanh của mình và tìm hướng giải quyết.

Phương pháp xử lý số liệu

Phương pháp so sánh: là phương pháp nghiên cứu nhận thức các sự vật, hiện

tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này đối với sự

vật hiện tượng khác. Đối với dữ liệu thứ cấp thu thập tại Công ty CP kiến trúc và

xây dựng Aspace tôi sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương dối để thấy

rõ sự biến động về tình hình sử dụng vốn tại Công ty CP kiến trúc Aspace qua hai

năm qua.

Phương pháp thống kê là việc sử dụng số liệu thống kê trong một thời gian

dài nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài, độ tin cậy của số liệu thông tin.

Phương pháp phân tích thống kê là phương pháp quan trọng, ln ln sử

dụng nhằm phân tích tổng hợp số liệu, thơng tin có liên quan nhằm khái qt hóa,

mơ hình hóa các yếu tố nghiên cứu.

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Ngồi các phần như: Tóm lược; Lời cảm ơn; Mục lục; Danh mục bảng biểu;

Danh mục từ viết tắt thì khoa luậ tốt nghiệp của tơi bao gồm:

Phần I: Mở đầuNội dung của phần này là đưa ra tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đồng thời

đưa ra được những mục tiêu, hướng giải quyết cho đề tài, đối tượng, phạm vi

nghiên cứu, phương pháp thực hiên đề tài.

Phần II. Nơi dung khóa luận gồm 3 chương

Chương 1. Cơ sở lý luận và phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP

kiến trúc và xây dựng Aspce

Chương này trình bày hai phần là cơ sở lý thuyết về vốn kinh doanh và hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh; nội dung về phân thích hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh với các khái niệm, vai trò, mục tiêu, phương pháp liên quan trực tiếp đến vốn

kinh doanh và hiệu quả sự dụng vốn kinh doanh.

Chương 2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty

CP kiến trúc và xây dựng Aspace.

Nội dung chương này trình bày tổng quan về Cơng ty CP kiến trúc và xây

dựng Aspace. Từ những thông tin thu thập được trong q trình thực tập tại cơng ty

tiến hành phân tích, đánh giá ảnh hưởng của những nhân tố môi trường đến hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty

Chương 3. Các kết luận và đề xuất về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP

kiến trúc và xây dựn Aspace

Từ dùng phân tích ở chương 2 thì chương 3 nêu lên những kết quả đạt được và

những hạn chế khi sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty từ đó đưa ra được những giải

pháp cụ thể để sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả dựa trên thực trạng thực tế của

công ty.PHẦN II. NỘI DUNG KHÓA LUẬN

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

VỐN KINH DOANH

1.1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

1.1.1. Khái quát chung về vốn kinh doanh1.1.1.1.Khái niệm về vốn kinh doanhVốn có vai trò hết sức quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

nói riêng và nền kinh tế nói chung. Do vậy, từ trước đến nay có rất nhiều quan niệm

về vốn, ở mỗi một hoàn cảnh kinh tế khác nhau thì có những quan niệm khác nhau

về vốn.

Theo quan điểm của Mác, dưới góc độ các yếu tố sản suất, Mác cho rằng "Vốn

(tư bản) là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là đầu vào của quá trình sản suất". Định

nghĩa của Mác về vốn có tầm khái qt lớn vì nó bao hàm đầy đủ bản chất và vai trò

của vốn. Bản chất của vốn là giá trị, mặc dù nó được thể hiện dưới nhiều hình thức

khác nhau: tài sản cố định, nguyên vật liệu, tiền công...

David Begg, trong cuốn “Kinh tế học” ông đã đưa ra hai định nghĩa về vốn

là :Vốn hiện vật và vốn tài chính cùa doanh nghiệp . "Vốn hiện vật là dự trữ các

hàng hoá đã sản xuất ra để sản xuất các hàng hố khác". "Vốn tài chính là các giấy

tờ có giá và tiền mặt của doanh nghiệp". Như vậy, đã có sự đồng nhất vốn với tài

sản của doanh nghiệp trong định nghĩa của David Begg.

Theo giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương

Mại do PGS. TS phạm Cơng Đồn và TS. Nguyễn Cảnh Lịch đồng chủ biên: “ Vốn

là biểu hiện bằng tiền các tài sản của doanh nghiệp”

Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại

học Thương Mại do PGS.TS Trần Thế Đông làm chủ biên: “ Nguồn vốn kinh doanh

lànguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản sử

dụng trong hoạt động kinh doanh”.

Qua các khái niệm trên cho thấy, doanh nghiệp dù hoạt động trong bất cứ lĩnh

vực nào cũng cần có một lượng vốn nhất định. Lượng vốn đó dùng để thực hiện các

khoản đầu tư cần thiết như chi phí thành lập doanh nghiệp, chí phí mua sắm tài sản

cố định, nguyên vật liệu... Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh có nhiều hình thái vật

chất khác nhau để từ đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu thị trường. Số

tiền mà doanh nghiệp thu về sau khâu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ phải bù đắp đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×