Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán hạch toán tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhưng trị giá hàng bán trong phương pháp này là giá bán bao gồm cả thuế GTGT

Kế toán hạch toán tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhưng trị giá hàng bán trong phương pháp này là giá bán bao gồm cả thuế GTGT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán hạch toán tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhưng trị giá hàng bán trong phương pháp này là giá bán bao gồm cả thuế GTGT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×