Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng trong các Doanh nghiệp thương mại

1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng trong các Doanh nghiệp thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

nang hạt cải Berzencin, Thuốc trị tiêu chảy Taiko Seirogan hiệu cây kèn, Tribetason,

Viên giải rượu Voskyo 3, Immukid, Fiber Plus,...

2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

Bộ máy quản lý của cơng ty được tổ chức theo mơ hình, đứng đầu là Chủ tịch

Hội đồng quản trị với chức năng quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Tháng 1/2018, tổng nhân sự tại Kim Long là 150 người.

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty* Ban giám đốc

- Giám đốc: phụ trách chung, trực tiếp nắm bắt tình hình tài chính, đề ra các kế

hoạch, giao nhiệm vụ cho cấp dưới và trực tiếp kiểm tra việc thực hiện.

Giám đốc trực tiếp quản lý các phòng ban chức năng: Phòng Tài chính Kế tốn,

Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Thiết kế, Phòng Phân phối…

Đồng thời Giám đốc trực tiếp chỉ đạo phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

- Phó Giám đốc: Có nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và

trực tiếp theo dõi kiểm tra tình hình tiến độ kinh doanh các loại mặt hàng cũng như

mức tăng trưởng của các khu vực thị trường.

* Phòng Tài chính Kế tốn

Là phòng ban có vị trí rất quan trọng. Kết quả hoạt động của phòng này là các số

liệu làm cơ sở giúp ban giám đốc đưa ra mọi quyết định về quản lý và kinh doanh.

Nhiệm vụ của phòng:

- Hạch tốn kế tốn

- Phối hợp với phòng kinh doanh tổ chức thực hiện hoạt động thu nợ cho cơng ty34- Quản lý, giám sát tình hình tăng giảm khối lượng tài sản của công ty

- Tiến hành thực hiện khấu hao cho các tài sản cố định

- Phân bổ chi phí một cách hợp lý

- Xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi kì kinh doanh

và mỗi năm tài chính thơng qua hệ thống các báo cáo tài chính.

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế của Công ty đối với nhà nước

* Phòng Hành chính Nhân sự

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, chuyển cơng văn, giấy tờ đến các nhân viên, phòng ban bộ phận

liên quan

- Theo dõi, quản lý việc chấm công của cán bộ nhân viên

- Theo dõi thu chi nội bộ và Lập bảng lương hàng tháng

- Quản lý nhân sự và Cập nhật hồ sơ nhân sự

* Phòng Kinh doanh

Nhiệm vụ của phòng Kinh doanh:

- Xác định nhu cầu và sự biến đổi nhu cầu của thị trường

- Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cung ứng sản phẩm cho thị trường

- Thực hiện các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

* Phòng Kế hoạch Marketing

- Tổ chức tìm hiểu đối tác trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn hàng đầu vào

cho doanh nghiệp:

+ Phối hợp với phòng kinh doanh xác định khối lượng hàng hóa cần cung ứng

cho thị trường trong nước

+ Tìm hiểu các nhà cung ứng đầu vào

+ Tiến hành kí kết hợp đồng với các đối tác

+ Thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa: thơng quan hàng hóa, lập bộ

chứng từ, thanh tốn.

- Quản lý khối lượng hàng hóa trong kho cơng ty

+ Xác định chính xác lượng hàng nhập tại kho cơng ty

+ Kiểm tra, giám sát lượng hàng, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, đảm bảo hoạt

động liên tục của phòng kinh doanh.352.1.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn tại Công ty Cổ phần đầu tư Kim Long

 Sơ đồ bộ máy kế tốn

Phòng kế tốn của cơng ty bao gồm 3 kế viên và phụ trách kho.KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TỐN BÁN

HÀNGKẾ TỐN

THANH TỐNKẾ TỐN

THUẾPHỤ TRÁCH

KHO- Kế tốn bán hàng: phụ trách theo dõi nhu cầu lấy hàng, làm hợp đồng bán hàng

cho các khách hàng để báo với phụ trách kho xuất hàng theo đúng hợp đồng và xuất

hoá đơn theo từng lơ hàng.

- Kế tốn thanh tốn: phụ trách theo dõi tiền mặt và tài khoản ngân hàng bảo gòm

theo dõi cơng nợ của các khách hàng đơn đốc thu hồi cơng nợ, thanh tốn các khoản

cơng nợ với các nhà cung cấp, thanh tốn các chi phí trong cơng ty (thanh tốn lương,

thanh tốn chi phí cơng tác, …)

- Kế toán thuế: phụ trách làm các báo cáo thuế, báo cáo tài chính và trực tiếp làm

việc với cơ quan thuế, các báo cáo theo yêu cầu của kế tốn trưởng và ban giám đốc

cơng ty

- Phụ trách kho: phụ trách theo dõi hàng xuất nhập tồn tại kho và theo dõi các

đơn hàng để xuất hàng kịp thời, đồng thời lên kế hoạch lấy hàng cho các tháng, các

q tiếp theo

 Chính sách kế tốn áp dụng tại Cơng ty.

+ Kỳ kế tốn năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch.

36+ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

+ Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm

theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

+ Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính: Nguyên tắc giá gốc

+ Hình thức sổ kế tốn áp dụng: Nhật ký chung

+ Phương pháp tính thuế: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho: Theo phương pháp nhập trước

xuất trước.

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Việc ghi chép sổ sách kế tốn tại Cơng ty là Nhật ký chung và sử dụng các sổ

sách kiểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính ban hành, trình tự ghi sổ kế tốn theo

hình thức kế tốn Nhật ký chung

2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng tại Công

ty Cổ phần đầu tư Kim Long.

2.1.2.1 Nhân tố vĩ mơ Hệ thống pháp luật:

Các doanh nghiệp nói chung, Cơng ty CPĐT Kim Long nói riêng đều phải hoạt

động theo khuôn khổ và tuân thủ những quy định của pháp luật. Chính vì vậy cơng tác

kế tốn tại cơng ty CPĐT Kim Long cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của luật kế tốn,

luật thuế. Vì vậy cơng ty cũng cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để thực

hiện đúng. Hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp:

CMKT vừa mang tính chất hướng dẫn, vừa mang tính chất bắt buộc với cơng tác

kế tốn của doanh nghiệp. CMKT ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mỗi DN. Khi

công ty lựa chọn 1 CĐKT để áp dụng thì mọi quy trình, nghiệp vụ phát sinh trong

cơng tác kế toán bán hàng đều phải nhất quán tuân theo, bên cạnh đó có thể điều chỉnh

sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty nhưng vẫn phải trong

mức độ cho phép của CĐKT.

 Hệ thống chuẩn mực kế toán : 26 chuẩn mực kế tốn (VAS) là một nhân tố

mơi trường có tác động trực tiếp đến cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác bán hàng

37nói riêng của doanh nghiệp. Trong kế toán bán hàng, VAS quy định rõ điều kiện ghi

nhận doanh thu, giá vốn hàng hóa, phương pháp tính giá vốn hàng bán..Hiện nay công

ty đang thực hiện đúng theo chuẩn mực kế tốn. Khoa học cơng nghệ:

Thời đại cơng nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra trên phạm vi tồn cầu. Khoa học

cơng nghệ tiên tiến sẽ mang lại rất nhiều lợi ích như tăng hiệu quả làm việc, tăng năng

suất lao động, giảm thiểu sai sót… Và cơng tác kế tốn bán hàng cũng chịu ảnh hưởng

của trình độ phát triển khoa học cơng nghệ. Đơn giản như việc máy tính ra đời, sau đó

là cơng cụ excel, word và bây giờ là phần mềm kế toán nó góp phần vào việc quản lý

sổ sách kế tốn, giúp kế tốn giảm bớt áp lực cơng việc và giảm bớt sai sót. Các phần

mền kế tốn mới ra đời và thay thế cho những phần mền kế toán cũ giúp cho doanh

nghiệp tiết kiệm được thời gian, tiền bạc cũng như tạo ra sự thuận lợi lớn cho kế tốn

nói chung và kế tốn bán hàng nói riêng.

 Chính sách lãi suất và tín dụng ngân hàng: chính sách lãi suất có ảnh hưởng

nhiều đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp. Nguyên tắc trong kinh

doanh thương mại là chiếm dụng vốn kinh doanh vì vậy các doanh nghiệp ln muốn

thanh tốn chậm tiền hàng, và vay vốn với chính sách ưu đãi. Chính vì vậy khi lãi suất

cao và chính sách tín dụng ngân hàng khó khăn thì các doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp

nguồn vốn kinh doanh của mình. Khi đó việc thanh tốn tiền hàng hóa của các doanh

nghiệp đó sẽ gặp nhiều khó khăn và chậm trễ. Dẫn đến việc thu hồi vốn kinh doanh, và

thu hồi công nợ bán hàng sẽ gặp nhiều khó khăn và khơng đáp ứng được chỉ tiêu kế

hoạch đề ra.

2.1.2.2 Nhân tố vi mô

Công tác kế toán bán hàng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các yêu tố bên trong

doanh nghiệp như: Bộ máy kế toán, hình thức kế tốn, chính sách kinh doanh, nguồn

nhân lực…

Bộ máy kế tốn

Cơng ty tổ chức mơ hình quản lý theo chức năng, tập trung nên phòng kế tốn

của cơng ty cũng được tổ chức theo hình thức tập trung, nghĩa là cơng tác kế tốn được

thực hiện tại phòng kế tốn – tài chính của cơng ty. Cơ cấu bộ máy kế toán được sắp

xếp một cách hợp lý để cơng việc của các kế tốn khơng bị chồng chéo.

38Hình thức kế tốn

Để tránh những nhầm lẫn, sai sót, Cơng ty ln đưa ra những hình thức kế tốn

phù hợp với tình hình bán hàng tại doanh nghiệp. Sự lựa chọn hình thức kế tốn phù

hợp giúp giảm bớt khối lượng cơng việc khơng cần thiết, tránh gây tình trạng lãng phí

nguồn nhân lực.

Chính sách kinh doanh

Trong q trình bán hàng, Cơng ty ln chọn cho mình những chính sách kinh

doanh hợp lý với mơ hình của doanh nghiệp cũng như tình hình thị trường chung. Để

thu hút khách hàng, cơng ty đã đưa ra các hình thức chiết khấu thương mại, chiết khấu

thanh toán; các khoản chiết khấu này phải hợp lý, sao cho doanh nghiệp vừa đảm bảo

được lợi nhuận mà lại vừa làm thỏa mãn lợi ích của khách hàng.

Nguồn nhân lực

Đội ngũ kế toán trong Cơng ty đều tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên, nhiệt

huyết với công việc và luôn cập nhật những thay đổi chế độ kế tốn hiện hành giúp

cơng tác hạch tốn kế tốn bán hàng tương đối chính xác.

Thị trường và hoạt động cạnh tranh

Người xưa đã có câu: “Thương trường như chiến trường” để miêu tả sự khốc liệt

trong cạnh tranh buôn bán. Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong nền kinh tế

khó khăn hiện nay thì thị trường càng trở nên khắc nghiệt hơn. Những năm gần đây,

các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp thực phẩm chức năng mở ra rất nhiều và đa

dạng hơn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì thế có rất nhiều sự lựa chọn

cho người tiêu dùng dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt

hơn yêu cầu doanh nghiệp vừa phải cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp và an tồn

hơn đồng thời vừa phải có giá cả phải chăng. Do đó cơng ty CPĐT Kim Long liên tục

thay đổi mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm, thúc đẩy quảng cảo để có nhiều khách

hàng tìm đến với sản phẩm của công ty hơn.

2.2 Thực trạng kế tốn bán hàng tại Cơng ty Cổ phần đầu tư Kim Long.

2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại Công ty CPĐT Kim Long

 Loại hàng hóa : cung cấp Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và các sản phẩm

Chăm sóc sức khỏe với rất nhiều nhãn hiệu có uy tín trên thị trường như: Bổ gan tiêu

độc Livsin 94, Mỡ xoa bóp nọc rắn Hồng Linh Cốt, Cao xoa Liệu Trường Phong, Viên

nang hạt cải Berzencin, Thuốc trị tiêu chảy Taiko Seirogan hiệu cây kèn,....

39 Phương thức bán hàng

Hiện nay công ty áp dụng hai phương thức bán hàng là bán buôn và bán lẻ.

- Đối với phương thức bán bn: cơng ty bán hàng hóa cho các tổ chức, doanh

nghiệp khác để tiếp tục lưu chuyển hàng hóa. Phương thức bán hàng này chủ yếu là

thanh toán bằng chuyển khoản. Cơng ty áp dụng hình thức bán bn qua kho: Bán

hàng trực tiếp tại kho hoặc chuyển hàng theo hợp đồng. Công ty xuất hàng trực tiếp từ

kho, giao kho cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cầm phiếu xuất kho, hóa

đơn GTGT và nhận đủ hàng vận chuyển giao cho người mua.

- Đối với phương thức bán lẻ: Cơng ty bán trực tiếp hàng hóa đến tay người tiêu

dùng cuối cùng. Theo hình thức này khách hàng đến mua hàng tại các cửa hàng của

công ty, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao cho khách hàng. Phương thức

bán hàng này chủ yếu thu bằng tiền mặt.

 Phương thức thanh tốn : cơng ty sử dụng hai hình thức thanh tốn chủ yếu:

- Thanh toán trực tiếp

- Thanh toán trả chậm

Khách hàng thanh tốn bằng tiền mặt, hoặc thanh tốn trả chậm. Có thể thanh

toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng séc, ủy nhiệm...

Trong trường hợp bán bn thì trong thanh toán sẽ được rõ trong hợp đồng kinh

tế. Thường nếu thanh toán ngay khách phải trả trước 70% giá trị hợp đồng qua chuyển

khoản hoặc tiền mặt cho công ty rồi mới giao hàng. Còn lại 30% thanh tốn trong

vòng 3 tháng.

Bên cạnh thanh tốn ngay, đối với khách hàng thân thiết và một số trường hợp để

khuyến khích bán hàng công ty đã được thực hiện biện pháp bán hàng theo phương

thức thanh toán trả chậm.

 Thời điểm ghi nhận doanh thu :

Công ty ghi nhận doanh thu tuân thủ đúng 5 điều kiện ghi nhận doanh thu của

chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”

 Hình thức ghi sổ của cơng ty: Cơng ty ghi sổ theo hình thức kế tốn nhật ký

chung.

 Giá cả :

Cơng ty sử dụng phương pháp tính giá vốn là phương pháp bình quân.

40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan tình hình nghiên cứu và các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán hàng trong các Doanh nghiệp thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x