Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

nang hạt cải Berzencin, Thuốc trị tiêu chảy Taiko Seirogan hiệu cây kèn, Tribetason,

Viên giải rượu Voskyo 3, Immukid, Fiber Plus,...

2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

Bộ máy quản lý của cơng ty được tổ chức theo mơ hình, đứng đầu là Chủ tịch

Hội đồng quản trị với chức năng quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Tháng 1/2018, tổng nhân sự tại Kim Long là 150 người.

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty* Ban giám đốc

- Giám đốc: phụ trách chung, trực tiếp nắm bắt tình hình tài chính, đề ra các kế

hoạch, giao nhiệm vụ cho cấp dưới và trực tiếp kiểm tra việc thực hiện.

Giám đốc trực tiếp quản lý các phòng ban chức năng: Phòng Tài chính Kế tốn,

Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Thiết kế, Phòng Phân phối…

Đồng thời Giám đốc trực tiếp chỉ đạo phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

- Phó Giám đốc: Có nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và

trực tiếp theo dõi kiểm tra tình hình tiến độ kinh doanh các loại mặt hàng cũng như

mức tăng trưởng của các khu vực thị trường.

* Phòng Tài chính Kế tốn

Là phòng ban có vị trí rất quan trọng. Kết quả hoạt động của phòng này là các số

liệu làm cơ sở giúp ban giám đốc đưa ra mọi quyết định về quản lý và kinh doanh.

Nhiệm vụ của phòng:

- Hạch tốn kế tốn

- Phối hợp với phòng kinh doanh tổ chức thực hiện hoạt động thu nợ cho cơng ty34- Quản lý, giám sát tình hình tăng giảm khối lượng tài sản của công ty

- Tiến hành thực hiện khấu hao cho các tài sản cố định

- Phân bổ chi phí một cách hợp lý

- Xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi kì kinh doanh

và mỗi năm tài chính thơng qua hệ thống các báo cáo tài chính.

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế của Công ty đối với nhà nước

* Phòng Hành chính Nhân sự

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, chuyển cơng văn, giấy tờ đến các nhân viên, phòng ban bộ phận

liên quan

- Theo dõi, quản lý việc chấm công của cán bộ nhân viên

- Theo dõi thu chi nội bộ và Lập bảng lương hàng tháng

- Quản lý nhân sự và Cập nhật hồ sơ nhân sự

* Phòng Kinh doanh

Nhiệm vụ của phòng Kinh doanh:

- Xác định nhu cầu và sự biến đổi nhu cầu của thị trường

- Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cung ứng sản phẩm cho thị trường

- Thực hiện các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

* Phòng Kế hoạch Marketing

- Tổ chức tìm hiểu đối tác trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn hàng đầu vào

cho doanh nghiệp:

+ Phối hợp với phòng kinh doanh xác định khối lượng hàng hóa cần cung ứng

cho thị trường trong nước

+ Tìm hiểu các nhà cung ứng đầu vào

+ Tiến hành kí kết hợp đồng với các đối tác

+ Thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa: thơng quan hàng hóa, lập bộ

chứng từ, thanh tốn.

- Quản lý khối lượng hàng hóa trong kho cơng ty

+ Xác định chính xác lượng hàng nhập tại kho cơng ty

+ Kiểm tra, giám sát lượng hàng, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, đảm bảo hoạt

động liên tục của phòng kinh doanh.352.1.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn tại Công ty Cổ phần đầu tư Kim Long

 Sơ đồ bộ máy kế tốn

Phòng kế tốn của cơng ty bao gồm 3 kế viên và phụ trách kho.KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TỐN BÁN

HÀNGKẾ TỐN

THANH TỐNKẾ TỐN

THUẾPHỤ TRÁCH

KHO- Kế tốn bán hàng: phụ trách theo dõi nhu cầu lấy hàng, làm hợp đồng bán hàng

cho các khách hàng để báo với phụ trách kho xuất hàng theo đúng hợp đồng và xuất

hoá đơn theo từng lơ hàng.

- Kế tốn thanh tốn: phụ trách theo dõi tiền mặt và tài khoản ngân hàng bảo gòm

theo dõi cơng nợ của các khách hàng đơn đốc thu hồi cơng nợ, thanh tốn các khoản

cơng nợ với các nhà cung cấp, thanh tốn các chi phí trong cơng ty (thanh tốn lương,

thanh tốn chi phí cơng tác, …)

- Kế toán thuế: phụ trách làm các báo cáo thuế, báo cáo tài chính và trực tiếp làm

việc với cơ quan thuế, các báo cáo theo yêu cầu của kế tốn trưởng và ban giám đốc

cơng ty

- Phụ trách kho: phụ trách theo dõi hàng xuất nhập tồn tại kho và theo dõi các

đơn hàng để xuất hàng kịp thời, đồng thời lên kế hoạch lấy hàng cho các tháng, các

q tiếp theo

 Chính sách kế tốn áp dụng tại Cơng ty.

+ Kỳ kế tốn năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch.

36+ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

+ Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm

theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

+ Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính: Nguyên tắc giá gốc

+ Hình thức sổ kế tốn áp dụng: Nhật ký chung

+ Phương pháp tính thuế: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho: Theo phương pháp nhập trước

xuất trước.

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Việc ghi chép sổ sách kế tốn tại Cơng ty là Nhật ký chung và sử dụng các sổ

sách kiểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính ban hành, trình tự ghi sổ kế tốn theo

hình thức kế tốn Nhật ký chung

2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng tại Công

ty Cổ phần đầu tư Kim Long.

2.1.2.1 Nhân tố vĩ mơ Hệ thống pháp luật:

Các doanh nghiệp nói chung, Cơng ty CPĐT Kim Long nói riêng đều phải hoạt

động theo khuôn khổ và tuân thủ những quy định của pháp luật. Chính vì vậy cơng tác

kế tốn tại cơng ty CPĐT Kim Long cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của luật kế tốn,

luật thuế. Vì vậy cơng ty cũng cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để thực

hiện đúng. Hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp:

CMKT vừa mang tính chất hướng dẫn, vừa mang tính chất bắt buộc với cơng tác

kế tốn của doanh nghiệp. CMKT ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mỗi DN. Khi

công ty lựa chọn 1 CĐKT để áp dụng thì mọi quy trình, nghiệp vụ phát sinh trong

cơng tác kế toán bán hàng đều phải nhất quán tuân theo, bên cạnh đó có thể điều chỉnh

sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty nhưng vẫn phải trong

mức độ cho phép của CĐKT.

 Hệ thống chuẩn mực kế toán : 26 chuẩn mực kế tốn (VAS) là một nhân tố

mơi trường có tác động trực tiếp đến cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác bán hàng

37nói riêng của doanh nghiệp. Trong kế toán bán hàng, VAS quy định rõ điều kiện ghi

nhận doanh thu, giá vốn hàng hóa, phương pháp tính giá vốn hàng bán..Hiện nay công

ty đang thực hiện đúng theo chuẩn mực kế tốn. Khoa học cơng nghệ:

Thời đại cơng nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra trên phạm vi tồn cầu. Khoa học

cơng nghệ tiên tiến sẽ mang lại rất nhiều lợi ích như tăng hiệu quả làm việc, tăng năng

suất lao động, giảm thiểu sai sót… Và cơng tác kế tốn bán hàng cũng chịu ảnh hưởng

của trình độ phát triển khoa học cơng nghệ. Đơn giản như việc máy tính ra đời, sau đó

là cơng cụ excel, word và bây giờ là phần mềm kế toán nó góp phần vào việc quản lý

sổ sách kế tốn, giúp kế tốn giảm bớt áp lực cơng việc và giảm bớt sai sót. Các phần

mền kế tốn mới ra đời và thay thế cho những phần mền kế toán cũ giúp cho doanh

nghiệp tiết kiệm được thời gian, tiền bạc cũng như tạo ra sự thuận lợi lớn cho kế tốn

nói chung và kế tốn bán hàng nói riêng.

 Chính sách lãi suất và tín dụng ngân hàng: chính sách lãi suất có ảnh hưởng

nhiều đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp. Nguyên tắc trong kinh

doanh thương mại là chiếm dụng vốn kinh doanh vì vậy các doanh nghiệp ln muốn

thanh tốn chậm tiền hàng, và vay vốn với chính sách ưu đãi. Chính vì vậy khi lãi suất

cao và chính sách tín dụng ngân hàng khó khăn thì các doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp

nguồn vốn kinh doanh của mình. Khi đó việc thanh tốn tiền hàng hóa của các doanh

nghiệp đó sẽ gặp nhiều khó khăn và chậm trễ. Dẫn đến việc thu hồi vốn kinh doanh, và

thu hồi công nợ bán hàng sẽ gặp nhiều khó khăn và khơng đáp ứng được chỉ tiêu kế

hoạch đề ra.

2.1.2.2 Nhân tố vi mô

Công tác kế toán bán hàng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các yêu tố bên trong

doanh nghiệp như: Bộ máy kế toán, hình thức kế tốn, chính sách kinh doanh, nguồn

nhân lực…

Bộ máy kế tốn

Cơng ty tổ chức mơ hình quản lý theo chức năng, tập trung nên phòng kế tốn

của cơng ty cũng được tổ chức theo hình thức tập trung, nghĩa là cơng tác kế tốn được

thực hiện tại phòng kế tốn – tài chính của cơng ty. Cơ cấu bộ máy kế toán được sắp

xếp một cách hợp lý để cơng việc của các kế tốn khơng bị chồng chéo.

38Hình thức kế tốn

Để tránh những nhầm lẫn, sai sót, Cơng ty ln đưa ra những hình thức kế tốn

phù hợp với tình hình bán hàng tại doanh nghiệp. Sự lựa chọn hình thức kế tốn phù

hợp giúp giảm bớt khối lượng cơng việc khơng cần thiết, tránh gây tình trạng lãng phí

nguồn nhân lực.

Chính sách kinh doanh

Trong q trình bán hàng, Cơng ty ln chọn cho mình những chính sách kinh

doanh hợp lý với mơ hình của doanh nghiệp cũng như tình hình thị trường chung. Để

thu hút khách hàng, cơng ty đã đưa ra các hình thức chiết khấu thương mại, chiết khấu

thanh toán; các khoản chiết khấu này phải hợp lý, sao cho doanh nghiệp vừa đảm bảo

được lợi nhuận mà lại vừa làm thỏa mãn lợi ích của khách hàng.

Nguồn nhân lực

Đội ngũ kế toán trong Cơng ty đều tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên, nhiệt

huyết với công việc và luôn cập nhật những thay đổi chế độ kế tốn hiện hành giúp

cơng tác hạch tốn kế tốn bán hàng tương đối chính xác.

Thị trường và hoạt động cạnh tranh

Người xưa đã có câu: “Thương trường như chiến trường” để miêu tả sự khốc liệt

trong cạnh tranh buôn bán. Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong nền kinh tế

khó khăn hiện nay thì thị trường càng trở nên khắc nghiệt hơn. Những năm gần đây,

các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp thực phẩm chức năng mở ra rất nhiều và đa

dạng hơn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì thế có rất nhiều sự lựa chọn

cho người tiêu dùng dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt

hơn yêu cầu doanh nghiệp vừa phải cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp và an tồn

hơn đồng thời vừa phải có giá cả phải chăng. Do đó cơng ty CPĐT Kim Long liên tục

thay đổi mẫu mã, cải tiến chất lượng sản phẩm, thúc đẩy quảng cảo để có nhiều khách

hàng tìm đến với sản phẩm của công ty hơn.

2.2 Thực trạng kế tốn bán hàng tại Cơng ty Cổ phần đầu tư Kim Long.

2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại Công ty CPĐT Kim Long

 Loại hàng hóa : cung cấp Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và các sản phẩm

Chăm sóc sức khỏe với rất nhiều nhãn hiệu có uy tín trên thị trường như: Bổ gan tiêu

độc Livsin 94, Mỡ xoa bóp nọc rắn Hồng Linh Cốt, Cao xoa Liệu Trường Phong, Viên

nang hạt cải Berzencin, Thuốc trị tiêu chảy Taiko Seirogan hiệu cây kèn,....

39 Phương thức bán hàng

Hiện nay công ty áp dụng hai phương thức bán hàng là bán buôn và bán lẻ.

- Đối với phương thức bán bn: cơng ty bán hàng hóa cho các tổ chức, doanh

nghiệp khác để tiếp tục lưu chuyển hàng hóa. Phương thức bán hàng này chủ yếu là

thanh toán bằng chuyển khoản. Cơng ty áp dụng hình thức bán bn qua kho: Bán

hàng trực tiếp tại kho hoặc chuyển hàng theo hợp đồng. Công ty xuất hàng trực tiếp từ

kho, giao kho cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cầm phiếu xuất kho, hóa

đơn GTGT và nhận đủ hàng vận chuyển giao cho người mua.

- Đối với phương thức bán lẻ: Cơng ty bán trực tiếp hàng hóa đến tay người tiêu

dùng cuối cùng. Theo hình thức này khách hàng đến mua hàng tại các cửa hàng của

công ty, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao cho khách hàng. Phương thức

bán hàng này chủ yếu thu bằng tiền mặt.

 Phương thức thanh tốn : cơng ty sử dụng hai hình thức thanh tốn chủ yếu:

- Thanh toán trực tiếp

- Thanh toán trả chậm

Khách hàng thanh tốn bằng tiền mặt, hoặc thanh tốn trả chậm. Có thể thanh

toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng séc, ủy nhiệm...

Trong trường hợp bán bn thì trong thanh toán sẽ được rõ trong hợp đồng kinh

tế. Thường nếu thanh toán ngay khách phải trả trước 70% giá trị hợp đồng qua chuyển

khoản hoặc tiền mặt cho công ty rồi mới giao hàng. Còn lại 30% thanh tốn trong

vòng 3 tháng.

Bên cạnh thanh tốn ngay, đối với khách hàng thân thiết và một số trường hợp để

khuyến khích bán hàng công ty đã được thực hiện biện pháp bán hàng theo phương

thức thanh toán trả chậm.

 Thời điểm ghi nhận doanh thu :

Công ty ghi nhận doanh thu tuân thủ đúng 5 điều kiện ghi nhận doanh thu của

chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”

 Hình thức ghi sổ của cơng ty: Cơng ty ghi sổ theo hình thức kế tốn nhật ký

chung.

 Giá cả :

Cơng ty sử dụng phương pháp tính giá vốn là phương pháp bình qn.

40Giá bán hàng hóa của công ty được xác định dựa trên giá trị mua vào, chí phí bán

hàng, giá cả thị trường, mối quan hệ giữa cơng ty với khách hàng.

 Chính sách bán hàng:

- Công ty thực hiện chiết khấu thương mại cho những khách hàng mua số lượng

nhiều. Tùy thuộc vào số lượng hàng mua và mức độ thường xuyên với công ty mà

công ty sẽ chiết khấu cho khách hàng tỉ lệ phần trăm theo giá trị hàng mua ( Tỉ lệ chiết

khấu thương mại công ty là 5% -10%).

- Giảm giá hàng bán trong quá trình bán hàng của công ty khi bên mua nhận thấy

thuốc không đạt chất lượng như: công ty đồng ý giảm giá.

- Khách hàng được trả lại sản phẩm trong thời hạn cho phép nếu khơng hài lòng

với chất lượng hàng hóa với điều kiện hàng không bị hư hại so với ban đầu, nguyên

tem, nhãn mác cùng các giấy tờ khác.

- Công ty khơng áp dụng chính sách Chiết khấu thanh tốn.

2.2.2 Kế tốn bán hàng tại Cơng ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Long

2.2.2.1 Chứng từ kế tốn.

Hiện nay cơng ty đang sử dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC. Dưới đây là các chứng từ để làm căn cứ pháp lý để tổ chức

hạch toán bán hàng và ghi sổ kế tốn tại đơn vị:

-Hóa đơn GTGT : khi bán hàng thì kế tốn lập hóa đơn giá trị gia tăng căn cứ vào

hợp đồng kinh tế và phiếu xuất kho. Trên hóa đơn GTGT ghi : tên hàng hóa, đơn vị

tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.

-Hóa đơn mua hàng : khi có yêu cầu của phòng kinh doanh và được sự chấp nhận

của giám đốc, kế toán gửi các đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp.

-Phiếu nhập kho : khi hàng hóa được nhập về, kế toán lập phiếu nhập kho.

-Phiếu xuất kho

-Biên bản kiểm kê hàng hóa : cuối kỳ kế tốn tiến hành kiểm kê hàng hóa theo

đúng quy định.

Ngồi ra còn một số chứng từ khác như : hóa đơn cước phí vận chuyển, hóa đơn

th kho bãi, th bốc dỡ hàng hóa, giấy nộp tiền của nhân viên bán hàng.

 Trình tự ln chuyển chứng từ: Trường hợp khơng có hợp đồng:

41Chứng từ trong q trình xuất kho khi khơng có hợp đồng được lưu chuyển như sau:

Bước 1 : Căn cứ vào yêu cầu xuất hàng của phòng kinh doanh, kế toán tiến hành

lập phiếu xuất kho và hố đơn bán hàng.

Bước 2 : Kế tốn trình lên cho Giám đốc ký duyệt.

Bước 3 : Phiếu xuất kho và hoá đơn sau khi được ký duyệt sẽ được chuyển lại

cho phòng kế tốn.

Bước 4 : Kế tốn chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho, yêu cầu xuất kho số lượng

hàng hóa như trong phiếu xuất.

Bước 5 : Phiếu xuất kho được in làm hai bản, một bản để lưu lại, một bản được đính

kèm biên bản giao nhận hàng hóa và các liên của chứng từ để giao cho khách hàng

Trường hợp có hợp đồng:

Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng kế toán bán hàng làm hợp đồng

mua bán giữa hai bên trình lên Ban giám đốc ký duyệt

Bước 2: Dựa vào các điều khoản hợp đồng kế toán báo cho Phụ trách kho về

thời gian và số lượng giao hàng để làm phiếu xuất kho và sắp xếp xe chở hàng hợp lý.

Bước 4 : Phụ trách kho chuyển phiếu xuất kho cho kế toán bán hàng, yêu cầu viết

hoá đơn số lượng hàng hóa như trong phiếu xuất.

Bước 5 : Phiếu xuất kho được in làm hai bản, một bản để lưu lại, một bản được đính

kèm biên bản giao nhận hàng hóa và các lien của chứng từ chuyển cho khách hàng.

* Chứng từ:

+ Hoá đơn GTGT được lập thành 4 liên và liên 2 được giao cho khách hàng.

+ Phiếu thu được lập thành 3 liên và liên 2 giao cho người nộp.

+ Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên.

2.2.2.2 Tài khoản kế tốn

Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kim Long sử dụng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng

cho các doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ

Tài chính ngày 26/08/2016. Là 1 cơng ty kinh doanh nhiều loại sản phẩm việc hạch

tốn chi tiết là vơ cùng cần thiết. Ngồi các tài khoản chung theo quy định cơng ty

hạch tốn chi tiết cho 1 số tài khoản. Có thể kể đến một số tài khoản:

-Tài khoản 511: “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” được mở chi tiết:

+ TK 511 B040HYE002 Công ty TNHH dược phẩm Tiến Tài42+ TK 511 B0102QHB113 Nhà thuốc Nghĩa Hưng

+ TK 511 B0102HDA085 Quầy thuốc Tân Dược

- Tài khoản 111: “Tiền mặt”

- Tài khoản 112: “Tiền gửi ngân hàng”

- TK 112-Tiền gửi ngân hàng, mở tài khoản chi tiết :

+ TK112BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

+ TK112PVB Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam

+ TK112ACB Ngân hàng thương mại cổ phần ACB

+ TK112HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM

- TK 156: Hàng hoá

+ TK 1561 TRI1A: Thuốc Tribentason

+ TK 1561 BER1A : Thuốc Berberin

+ TK 1561 HLC1A : Hồng Linh Cốt

- TK 131: “Phải thu khách hàng” được mở chi tiết:

+ TK 131 B040HYE002 Công ty TNHH dược phẩm Tiến Tài

+ TK 131 B0102QHB113 Nhà thuốc Nghĩa Hưng

+ TK 131 B0102HDA085 Quầy thuốc Tân Dược

-TK 521 - “Các khoản giảm trừ doanh thu”

TK 5211 – “Chiết khấu thương mại”

TK 5212 – “Giảm giá hàng bán”

TK 5213 – “Hàng bán bị trả lại”

Tài khoản 632: “Giá vốn hàng bán”

2.2.2.3 Trình tự hạch tốn

Quy trình bán hàng và nợ phải thu khách hàng bắt đầu từ khi khách hàng đặt lệnh

mua hàng tới khi hàng hóa được phân phối đến khách hàng và nhận được tiền thanh

toán của khách hàng.

Trong q trình bán bn hàng hóa qua kho đòi hỏi phải có đầy đủ các thành

phần tham gia vào quy trình: Khách hàng, đội vận chuyển và thủ kho, kế tốn bán

hàng viết hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho, thủ quỹ, kế toán trưởng, giám đốc.

Bán hàng và nợ phải thu khách hàng gồm: bán hàng, giao hàng, ghi nhận doanh

thu, thu hồi công nợ, báo cáo bán hàng và đối chiếu công nợ, hoa hồng bán hàng, thu

hồi công nợ quá hạn, hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán.43Cuối tháng căn cứ vào phiếu xuất kho để ghi nhận giá vốn hàng bán cho lô hàng

đã bán trong kỳ: Nợ TK giá vốn hàng bán (632), ghi Có TK hàng hóa (156) theo giá trị

thực tế của hàng xuất kho. Ví dụ 1: Ngày 02/01/2018, Công ty CPĐT Kim Long bán Tribetason cho nhà

thuốc Khánh Hồng-DSĐH Hồng Đình Lợi, giá chưa bao gồm thuế VAT 336.000 đồng

(VAT 5%). Khách hàng chưa thanh toán. Kế toán bán hàng xuất hóa đơn bán hàng cho

nhà thuốc Khánh Hồng.

Quy trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng trên Excel tại Cơng ty

Hạch tốn trên Sổ Nhật ký chung (Phụ lục 3.1)

Căn cứ vào hóa đơn số 0002028, ký hiệu AA/17P (Phụ lục số1.1), kế toán ghi

nhận doanh thu bán hàng:

Nợ TK 131 B0102STA0106( nhà thuốc Khánh Hồng) :

Có TK 5111 B0102STA0106 :

Có TK 33311 :352.800336.00016.800Đơn vị hạch tốn giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước nên kế

tốn ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632:139.950Có Tk 156 HD 102019:139.950Xuất kho hàng bán

Căn cứ vào Hóa đơn số 0002028, kế toán kho tiến hành lập PXK và xuất hàng ra

khỏi kho và bàn giao cho khách hàng.

Chú ý: Nếu khách hàng yêu cầu giao PXK thì đơn giá ghi trên PXK giao cho khách

hàng sẽ để trống. Tại ví dụ đang xét, nhà thuốc Khánh Hồng khơng yêu cầu giao PXK.

Vào bảng kê phiếu xuất kho – khai báo thông tin của Hàng xuất bán

Căn cứ vào PXK (lưu nội bộ Cơng ty), kế tốn tiến hành ghi giảm hàng hóa trên

Bảng kê phiếu nhập xuất kho.

 Ví dụ 2: Ngày 03/01/2018, cơng ty CPĐT Kim Long xuất bán Hồng Linh Cốt và

Liệu Trường Phong giá 35.887.380 đồng (chưa gồm thuế VAT), VAT 5%. Bên mua chưa

thanh tốn. Kế tốn xuất hóa đơn bán hàng cho Doanh nghiệp tư nhân Nhật Ân.

Quy trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng trên Excel tại Cơng ty

Hạch tốn trên Sổ Nhật ký chung (Phụ lục 3.1)

44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x