Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo cáo tài chính năm 2017, năm 2016 và các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kế toán mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, bán hàng.

Báo cáo tài chính năm 2017, năm 2016 và các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kế toán mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, bán hàng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 02: Kế toán bán lẻ hàng hoáPhụ lục 03: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán nhật ký chungCHỨNG TỪ GỐCSỔ NHẬT KÝ CHUNGSỔ CÁI

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi hằng ngày :

ssGhi cuối tháng, hoặc định kỳ :

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra :

SỔ THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾTBẢNG TỔNG HỢP, CHI TIẾTPhụ lục 04: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ cái.Sơ đồ ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ CáiGhi chú:Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm traPhụ lục 05: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo cáo tài chính năm 2017, năm 2016 và các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kế toán mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, bán hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x