Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố mối tường tới doanh thu công ty TNHH thương mại chăm sóc cộng đồng Hà Nội

1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố mối tường tới doanh thu công ty TNHH thương mại chăm sóc cộng đồng Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệp Đặc điểm tổ chức quản lí của Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ

chăm sóc cộng đồng Hà Nội

Q trình hình thành và phát triển của công ty

Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội hoạt

động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế:

0102232546 do Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05

tháng 07 năm 2007. Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng ( Mười ba tỷ đồng chẵn)

Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh của công ty

Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội tổ

chức bộ máy quản lý theo mơ hình quản lý trực tuyến. Mọi hoạt động của công ty

đều chịu sự điều hành từ ban Giám đốc, lãnh đạo theo dõi sát mọi hoạt động của

công ty, chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước theeo đúng pháp luật.

Biểu 1.1 . Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH Thương mại

dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội ( nguồn trích dẫn : Bản cáo bạch cơng ty)Ghi chú:

: Quan hệ tương quan

: Chỉ đạo trực tiếpGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpChức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty

Hiện nay cán bộ công nhân viên là: 15 người

- Hội đồng thành viên

Hoạt động theo điều lệ: hàng quý làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo Công

ty thời gian 01 buổi hoặc 01 ngày, tùy theo cơng việc nhiều hay ít.

- Giám Đốc Cơng ty

Giám Đốc công ty là người trực tiếp chịu trách nhệm về mọi mặt hoạt động

của công ty, về phạm vi hoạt động cũng như hiệu quả của cơng ty.

- Phòng tổ chức Hành chính

Tiếp nhận tất cả các cơng văn sau đó chuyển đến cho các bộ phận chức năng

có liên quan để thực hiện. Tham mưu cho Giám Đốc sắp xếp lại tổ chức bộ máy

quản lý cho phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh của từng bộ phận qua từng thời kỳ.

Căn cứ vào định mức tiền lương làm cơ sở chi trả cho công nhân trực tiếp

sản xuất. Đối với bộ phận gián tiếp trả lương theo quy định hiện hành. Tổ chức

họp xét nâng lương hàng năm theo đúng quy định.

Tiếp nhận, bố trí cán bộ công nhân viên theo yêu cầu của công việc, dựa trên

cơ sở năng lực và trình độ của từng người, có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề

cho nhân viên trong công ty, giải quyết các chế độ BHXH, về hưu, mất sức, thôi

việc…báo cáo thống kê định kỳ lên cơ quan cấp trên.

- Phòng kỹ thuật kế hoạch

Tiếp nhận các cơng văn do phòng Tổ chức chuyền đến sau khi có ý kiến của

Ban Giám Đốc, tiếp nhận yêu cầu đơn đặt hàng của khách hàng thiết kế sao cho

phù hợp với từng loại hình, từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Lập các thủ tục bổ

sung, phụ kiện hợp đồng và các văn bản liên quan đến hợp đồng. Lập báo cáo có

giá trị cơng trình hồn toàn và các giá trị với các đối tác tham gia cơng trình được

hưởng.

- Phòng kế tốn

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên cơ sở sản xuất kinh

doanh của công ty. Tổ chức, ghi chép, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh để

phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh nhằm kiểm tra tình hình thực hiện

kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu - chi. Giám sát quản lý chặt chẽ tìnhGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệphình sử dụng vốn của đơn vị, cụ thể:

- Lập và quản lý, thực hiện kế hoạch thu – chi tài chính của cơng ty từng

tháng, q, năm của từng cơng trình thi cơng.

- Thống kê tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện các nguồn

vốn, giá thành, thu nộp ngân sách và quyết toán hàng quý, hàng năm.

Xây dựng phương án huy động vốn và sử dụng vốn, luân chuyển trong sản xuất

Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

trong những năm gần đây

Biểu 1.2 . Kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng Ty TNHH Thương mại dịch

vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội năm 2015 -2016

ĐVT: Đồng

Chênh lệch

ST

%

Doanh Thu Thuần

35.457.455

243.108.250 207.650.795

5,86

DT HĐTC

2.134.221

3.651.254

1.517.033

0,71

Tổng chi phí

28.243.476

217.764.682 189.521.206

6,71

Giá vốn

10.002.397

180.974.302 170.971.905

17,09

CPQL

15.195.498

18.117.509

2.922.011

0,19

CPTC

398.276

2.906.789

2.508.513

6,30

CPBH

2.647.305

(2.647.305) (1,00)

Thu nhập khác

0

1.590.155

1.590.155

0

Chi phí khác

10.450.016

10.450.016

0

0

LNT

(1.101.816)

20.134.961 21.236.777

(19)

Doanh Thu Thuần

35.457.455

243.108.250 207.650.795

5,86

( Nguồn trích dẫn : Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu20152016-2016 báo cáo tài chính năm 2015 -2016)

Qua bảng số liệu trên cho ta thấy Doanh thu của năm 2016 tăng rõ dệt so với

năm 2015 thể hiện ở chỗ là doanh số tăng 207.650.795 tương đương 5,86 lần. Tuy

nhiên chi phí của năm 2016 cũng tăng theo vì chính sách quản lý bán hàng nên

các khoản chi phí cũng tăng theo. Mặc dù vậy, Lợi nhuận của năm 2016 đã tăng

rõ dệt thể hiện trên báo cáo Kết quả kinh doanh là lãi 20.134.961. So với năm

2015 thì đã lãi 21.236.777 tức là đã tăng 19%

2.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến doanh thu của công ty

TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội

GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệp2.1.2.1 Ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

-Khách hàng:Khách hàng là một trong những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến doanh

thu bán hàng của công ty. Cơng ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng

đồng Hà Nội đã dựa trên các nghiên cứu về dịch vụ, nỗ lực không ngừng để nâng

cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và phức tạp của khách

hàng. Với phương châm “Mang đếndchj vụ tốt nhất cho người tiêu dùng”, Nếu

như công ty không chăm sóc khách hàng tốt thi lượng mua hàng giảm đi dẫn tới

doanh thu khơng những khơng tăng mà còn giảm mạnh. Bởi vậy đây la một nhân

tố có sức ảnh hưởng lớn tới doanh thu

-Đối thủ cạnh tranh:Một trong số những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của công ty là

đối thủ cạnh tranh của công ty có thể là những đối thủ có dịch vụ giống như của công

ty. Nắm bắt nhu cầu của nguời tiêu dùng về sản phẩm nội trợ của nguời tiêu dùng,

ngày càng nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp tham gia vào thị trường này khiến

cuộc đua tranh giành thị phần trở nên sôi động. Công ty cần theo sát đối thủ cạnh

tranh để thu hút khách hàng về phía mình. Từ đó doanh thu mói tăng nhanh được.

-Thiết bị cung cấp dịch vụ:Bên cạnh nhân tố trên, doanh thu của công ty cũng chịu ảnh hưởng của khoa

học công nghệ. Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng mang lại cho nước ta nhiều cơ

hội, được học hỏi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế

giới từ đó cải tiến nền khoa học cơng nghệ trong nước. Công ty trong nước được

tiếp cận khoa học kỹ thuật, cácthiết bị nộ thất, nâng cao chất lượng sản xuất. Cơng

ty TNHH Thương mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội khơng nằm ngồi xu

thế đó. Cơng ty áp dụng các nội thiaats thiết bị giúp tiết kiệm chi phí từ đó hạ giá

thành dịch vụ, giúp cho công ty đề ra mức giá cạnh tranh trên thị trường.

-Mơi trường chính trị, pháp luật, chính sách kinh tế của Nhà nước:Với nền chính trị ổn định như nước ta hiện nay là điều kiện tốt để các công

ty an tâm thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ .Chính sách kinh tế có ảnh hưởng

đến hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty. Kinh tế phát triển ổn định sẽ làm nhu

cầu tăng lên, rồi quan hệ ngoại thương, khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩuGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpcũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, ngành thực phẩm là một

trong những ngành thuộc lĩnh vực thiết yếu. Đây cũng là ngành được các Cơ quan

Nhà nước kiểm sốt chặt chẽ nhất vì những sản phẩm của ngành này ảnh hưởng

trực tiếp tới sức khoẻ người tiêu dùng. Hiện nay trên thị trường, xuất hiện tràn lan

những sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng lậu ảnh hưởng đến người

tiêu dùng cũng như ảnh hưởng đến uy tín của các cơng ty. Chính vì thế Nhà nước

ban bố các quy định, luật pháp, chính sách kinh tế để bảo vệ cho người tiêu dùng

cũng như bảo vệ các công ty. Đồng thời, việc ban hành những chính sách, điều

luật này tạo ra mơi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển

bền vững của nền kinh tế nước ta.

2.1.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố bên trong doanh nghiệp

-Sản phẩm:Việc tung ra thị trường các loại sản phẩm khác nhau có ý nghĩa tương đối

quan trọng trong việc nâng cao khả năng bán hàng của cơng ty. Một sản phẩm có

chất lượng lại phù hợp với túi tiền của khác hàng thì sẽ thu hút được khách hàng

đến và mua hàng của công ty. Và ngược lại nếu chất lượng kém giá cả không hợp

lý là một trong lý do công ty đã đẩy khách hàng đến với đối thủ cạnh tranh. Với

cùng loại sản phẩm chất lượng như nhau nhưng sự khác nhau chính sách về giá

bán cũng ảnh hưởng đến doanh thu của cơng ty. Vì vậy chính sách về giá cũng

ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của cơng ty. Và để có thể đáp ứng tốt hơn nhu

cầu của người tiêu dùng, công ty đã và đang đưa ra thị trường những sản phẩm tốt

nhất, phù hợp với nhu cầu cong nghệ điện tử gia tăng. Công ty khơng ngừng tìm

hiểu, nghiên cứu những sản phẩm mới, hồn thiện những sản phẩm hiện có để có

thể giành ưu thế trên thị trường sản phẩm nội trợ.

-Nguồn nhân lực:Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng đó là nguồn

nhân lực. Con người với những năng lực của họ mới lựa chọn đúng cơ hội và sử

dụng các sức mạnh khác đã có một cách có hiệu quả để khai thác và vượt qua cơ

hộ kinh doanh. Với lợi thế đã và đang sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh

nghiệm tâm huyết với công ty và trong ngành thực phẩm cùng với đội ngũ nhân

viên khá năng động, tinh thần làm việc nghiêm túc và nhiệt tình, có tinh thần tráchGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpnhiệm cao đã giúp cho công ty đạt tới sự phát triển như hiện nay và còn phát triển

bền vững hơn nữa trong tương lai.

Bên cạnh đó, con người còn có vai trò quyết định đến việc tổ chức và quản

lý như thế nào. Sự hoàn hảo của cấu trúc tổ chức, tính hiệu quả của hệ thống quản

lý và cơng nghệ quản lý đều quyết định đến sự thành công về hoạt động của

doanh nghiệp. Với một đội ngũ quản lý trình độ cao, khơng những có khả năng tổ

chức, phân cơng cơng việc một cách hợp lý mà còn có khả năng kiểm sốt chặt

chẽ nhân viên của mình nhằm đơn đốc họ hồn thành tốt nhiệm vụ. Cơng ty còn

đổi mới, tăng cường năng lực quản lý của ban lãnh đạo, đào tạo các các bộ kỹ

thuật cho phù hợp với tình hình mới, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên mở

rộng kiến thức, phù hợp ngành nghề.

Ngồi ra, bộ phận nhân viên bán hàng của cơng ty rất thân thiện, ln tư vấn

tận tình cho nguời tiêu dùng; hiểu được nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của người

tiêu dùng. Do đó ln chiếm được lòng tin dùng của khách hàng.

-Uy tín, vị thế cơng ty:Doanh thu bán hàng của công ty cũng chịu ảnh hưởng của uy tín, vị thế mà

doanh nghiệp xây dựng trên thị trường cũng như trong lòng của người tiêu dùng.

So với một cơng ty có uy tín trên thị trường với cơng ty mới xuất hiện trên thị

trường thì có nhiều ưu thế trong cạnh tranh. Điều này xuất phát từ tâm lý tiêu

dùng thận trọng của bản thân chúng ta - những người tiêu dùng. Việc lựa chọn

những sản phẩm của cơng ty có uy tín sẽ an tâm hơn việc mạo hiểm mua những

sản phẩm của những công ty mới. Với gần 10 năm gắn bó với người tiêu dùng,

thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng công ty luôn đưa ra thị trường những sản

phẩm giàu dinh dưỡng an toàn, tốt cho sức khỏe cùng với chiến lược marketing

hiệu quả. Do đó ln giành được sự quan tâm và tin dùng của người tiêu dùng.

-Vốn và cơ sở vật chất:Nguồn vốn là sức mạnh của mỗi công ty. Do vậy việc công ty huy động các

nguồn vốn vào kinh doanh, khả năng phân phối, khả năng quản lý tài chính hiệu

quả đều ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng cũng như doanh thu bán hàng. Một

công ty muốn mở rộng kinh doanh, đầu tư cho cơ sở hạ tầng hay tăng khă năng

bán hàng thì phải có tiền để đầu tư vào các khâu, các công việc mà công ty lựaGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpchọn cho chiến lược phát triển của mình. Cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển

phần mềm ứng dụng không ngừng nâng cao, cải tiến cơng nghệ sản xuất của mình

để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hệ thống cơ sở của công ty ngày càng được trang

bị một cách đầy đủ tạo điều kiện đảm bảo cho hoạt động sản xuất cũng như hoạt

động bán của công ty được liên tục, đem lại hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.

2.1. Kết quả phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội

2.1.1 Kết quả phân tích doanh thu bán hàng tại Cơng ty TNHH Thương

mại dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội qua số liệu sơ cấp.

2.1.1.1. Kết quả điều tra.

Để tìm hiểu về tình hình doanh thu bán hàng tại Cơng ty TNHH Thương mại

dịch vụ chăm sóc cộng đồng Hà Nội, em đã tiến hành thu thập thông tin thông qua

việc phát phiếu điều tra. Phiếu điều tra được phát cho những nhân viên trong cơng

ty có liên quan đến chỉ tiêu doanh thu bán hàng.

Số phiếu điều tra phát ra: 10 phiếu.

Số phiếu thu về: 10 phiếu.

Kết quả phiếu điều tra được tổng hợp trong

Bảng 2.1 : Tổng hợp kết quả điều tra

ST

T112233

44Nội dung câu hỏiPhương án trả lờiTheo ông (bà) cơng tác phân tích

kinh tế nói chung và cơng tác phân

tích doanh thu nói riêng có cần thiết

với cơng ty hay không?

Xin ông (bà) cho biết tại công ty

ông bà đang cơng tác có tiến hành

phân tích doanh thu bán hàng

khơng?

Bộ phận phân tích doanh thu bán

hàng của cơng ty do bộ phận nào

đảm nhận?

Thời điểm nào công ty tiến hànhKết quả điều

tra

Số

TL

phiếu (%)

10/10

100Khơng0/10010/10100Khơng0/100Phòng kế tốn – tài chính

Phòng kinh doanh

Phòng giám sát thị trường

Cuối tháng

Cuối quý10/10

0/10

0/10

0/10

5/10100

0

0

0

50GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương Mạicơng tác phân tích doanh thu bán

hàng? tác phân tích doanh thu bán

Cơng

hàng tại đơn vị đã đáp ứng nhu cầu

hay chưa?

Xin ông (bà) cho biết xu hướng biến

động của chỉ tiêu doanh thu bán

hàng trong những năm gần đây như

thế nào?

Ông (bà) đánh giá gì về tình hình

thực hiện kế hoạch doanh thu dịch

vụ của cơng ty hiện nay?

Hiện nay nhóm sản phẩm kinh

doanh chủ đạo của cơng ty là nhóm

sản phẩm nào?

Ơng (bà) đánh giá như thế nào về sức

cạnh tranh giá cả và chất lượng của

các dịch vụ công ty so với thị trường?5566778899110111Khóa luận tốt nghiệpKết thúc năm tài chính5/1050Rất tốt

Tốt

Bình thường

Chưa tốt

Tăng

Giảm0/10

3/10

5/10

1/10

10/10

0/100

30

50

10

100

0Tăng giảm khơng ổn định0/1003/10

6/10

1/10

0/10

5/10

2/10

3/10

7/10

3/10

0/10

4/10

3/1030

60

10

0

50

20

30

70

30

0

40

303/10300/1005/10

2/10

1/1050

20

102/1020Rất tốt

Tốt

Bình thường

Chưa tốt

Dịch vụ ăn uốngC

Dịch vụ nhà ở

Dịch vụ du lịch

Cao

Bình thường

Thấp

Khách hàng

Đối thủ cạnh tranh

Theo ông (bà) nhân tố khách quan

Môi trường khoa học công

nào ảnh hưởng chủ yếu tới doanh

nghệ

thu bán hàng tại cơng ty?

Mơi trường chính trị pháp

luật

Dịch vụ

Nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng Nguồn nhân lực

chủ yếu tới doanh thu bán hàng tại Uy tín, vị thế cơng ty

Vốn, cơ sở vật chất kỹ

công ty?

thuật

Qua bảng tổng hợp phiếu điều tra trên ta thấy:Tất cả các nhân viên được phỏng vấn đều nhận thức được tầm quan trọng

của cơng tác phân tích kinh tế nói chung và phân tích doanh thu nói riêng. Hiện

nay, cơng ty có tiến hành phân tích doanh thu và cơng ty chưa tổ chức bộ phận

phân tích kinh tế riêng biệt, mà cơng việc phân tích đang được bộ phận kế tốn –

tài chính thực hiện. khi được hỏi về thời điểm nên tiến hành cơng tác phân tích

doanh thu thì nhận được được sự trả lời khác nhau cụ thể 50% nhân viên được hỏi

nhận định thời điểm mà công ty tiến hành phân tích doanh thu là kết thúc năm tài

GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpchính và 50% còn lại cho rằng cơng ty tiến hành phân tích doanh thu vào cuối

quý. Đa số nhân viên được phỏng vấn cho rằng hiệu quả của cơng tác phân tích

mới dừng ở mức độ bình thường (50%).

Khi được hỏi về xu hướng biến động của doanh thu thì đều cho rằng doanh

thu của cơng ty đang biến động theo xu hướng tăng và hoàn thành tốt kế hoạch

cung cấp dịch vụ của cơng ty. Nhóm dịch vụ ăn uống vẫn là nhóm dịch vụ kinh

doanh chủ đạo của công ty hiện nay. Sức cạnh tranh giá cả và chất lượng sản

phẩm của công ty theo nhân viên là cao trên thị trường. Nhân tố khách hàng và

nhân tố chất lượng dịch vụ là hai nhân tố được nhân viên cho rằng có ảnh hưởng

nhiều nhất đến doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Theo nhân viên được phỏng

vấn thì một trong giải pháp hiện nay cơng ty nên thực hiện đó là đa dạng hóa các

dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sau đó đến giải pháp nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực cũng như hồn thiện chính sách về giá cả và thanh tốn; 10% cho

rằng công ty nên đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo.

2.1.1.2. Kết quả phỏng vấn.

Bên cạnh việc phát phiếu điều tra để tìm hiểu về tình hình doanh thu của

công ty, em cũng đã tiến hành phỏng vấn Giám đốc và kế tốn để có thể hiểu hơn

nữa về tình hình doanh thu và hoạt động phân tích doanh thu trong công ty cũng

như những định hướng cho sự phát triển trong tương lai.

Câu hỏi 1: Thưa ông Giám đốc, tình hình doanh thu nói chung và doanh thu

bán hàng nói riêng của cơng ty qua các năm gần đây có xu hướng như thế nào?GVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTrường đại học Thương MạiKhóa luận tốt nghiệpTrả lời:

Trong những năm vừa qua kết quả kinh doanh của công ty đạt được những

thành công tốt đẹp, tốc độ phát triển doanh thu nói chung cũng như doanh thu bán

hàng nói riêng của cơng ty ngày càng tăng. Doanh thu của công ty chúng tôi chủ

yếu là do hoạt động bcung cấc dịch vụ mang lại. Tăng doanh thu có vai trò quan

trọng đối với sự phát triển của công ty. Doanh thu dịch vụ tăng tức là khả năng thu

hồi vốn nhanh, bù đắp được các chi phí kinh doanh mà công ty đã bỏ ra và tạo

điều kiện tốt để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao được

chất lượng đời sống của lao động trong công ty. Cho nên công ty chúng tơi ln

ln có chiến lược kinh doanh tốt, phù hợp để làm cho công ty ngày càng phát

huy hơn nữa.

Câu hỏi 2: Xin ơng cho biết để duy trì sự tăng trưởng bền vững trong những

năm tới, công ty đã đề ra những giải pháp gì?

Trả lời:

Với hơn nhiều năm gắn bó với người tiêu dùng cơng ty chúng tơi luôn tâm

niệm tập trung phát triển những sản phẩm giá cả hợp lí và tiện ích cho khách

hàng. Để duy trì sự tăng trưởng bền vững trong những năm tới, công ty chúng tôi

chú trọng vào sự phát triểu cũng như cải tiến tính cạnh tranh của những hoạt động

kinh doanh và sản phẩm hiện có, biến chúng thành những hoạt động kinh doanh

và sản phẩm chính của cơng ty. Thêm vào đó, khơng ngừng đa dạng hóa các dịch

vụ nhằm thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng về chất lượng. Nghiên cứu, tìm

kiếm những nguồn dịch vụ mới để phát triển cùng với xu hướng phát triển của

ngành dịch vụ trong tương lai. Về lâu dài tập trung xây dựng một đội ngũ chuyên

gia giàu năng lực hơn nữa, đội ngũ nhân viên năng động hơn nữa nhằm sáng tạo

ra các giá trị mới và làm thỏa mãn khách hàng. Và chúng tôi đánh giá cao và cảm

ơn sự hỗ trợ vô tận từ khách hàng và nhân viên.

Câu hỏi số 3: Ơng nhận xét gì về đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty?

Trả lời:

Công ty chúng tôi đã và đang sở hữu một đội ngũ cán bộ nhân viên hăng hái

nhiệt tình, giàu kinh nghiệm tâm huyết với công ty và trong ngành dịch vụ. Với sự

nỗ lực của tồn thể cơng ty chúng tơi vơ cùng lạc quan khi nhìn vào tương lai củaGVHD:TS.Trần Ngọc TrangSV: Đào Thị HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố mối tường tới doanh thu công ty TNHH thương mại chăm sóc cộng đồng Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×