Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp thu thập và phản ánh dữ liệu:

Phương pháp thu thập và phản ánh dữ liệu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa: Kế tốn – kiểm tốnGVDH: Th.S Hồng Thị Tâmhỏi để lựa chọn các phương án của mình. Phương pháp này tiện cho phép điều tra

thăm dò ý kiến của nhiều người.

Em tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phương pháp điều tra trắc

nghiệm, phiếu được phát cho lãnh đâọ và nhân viên của công ty, nội dung các câu

hỏi trong phiếu điều tra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả

hoạt động kinh doanh của cơng ty. Trình tự tiến hành bao gồm các bước:

+ Chuẩn bị phiếu diều tra trắc nghiệm và lên danh sách những người sẽ được

phát phiếu .

+ Đặt lịch hẹn phát phiếu điều tra.

+ Tiến hành phát phiếu cho những người có trong danh sách và theo thời gian

đã hẹn.

+ Tổng hợp phiếu điều tra và xử lý thơng tin.

Dữ liệu có được từ phương pháp này đơn giản nhưng có độ chính xác vì phụ

thuộc ý kiến chủ quan của người điều tra.

4.1.2. Phương pháp phỏng vấn.

Phỏng vấn là phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc trao đổi

trực tiếp giữa người tiến hành phỏng vấn và người được phỏng vấn. Một cuộc

phỏng vấn có hiệu quả khi đảm bảo được các yếu tố về các mặt: nội dung, thời

điểm, phương pháp tiến hành phỏng vấn. Bao gồm các bước:

- Bước 1: Xác định đối tượng điều tra: Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

, phó giám đốc: Nguyễn Đăng Tùng, kế tốn trưởng: Nguyễn Duy Lâm và các nhân

viên.

- Bước 2: Xác định thông tin điều tra, trên có sở đó thu thập tài liệu, số liệu

có liên quan đến việc phân tích hiệu quả kinh doanh trong công ty để thiết kế

phiếu điều tra.

- Bước 3: Phát phiếu điều tra cho các đối tượng trong công ty.

- Bước 4: Thu phiếu điều tra.

4.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để thu thập những tài liệu như

sách báo tạp chí, các khóa luận khóa trước,... có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để

có thêm thơng tin giúp bài khóa luận được chính xác và phong phú hơn. Nguồn tài

8Khoa: Kế toán – kiểm toánGVDH: Th.S Hoàng Thị Tâmliệu tù phương pháp này rất phong phú và dễ dàng tiếp cận, thơng tin mang tính

khách quan tuy nhiên nếu khơng biết cách chọn lọc thì thơng tin sẽ dễ bị nhiễu, sai

lệch.

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu:

4.2.1. Phương pháp phân tích dữ liệu qua số liệu sơ cấp:

Thu thập được qua trao đổi trực tiếp với các anh chị phòng Tài chính- Kế tốn

của cơng ty và qan sát cách làm việc của các nhân vên trong Công ty, phiếu điều tra…

4.2.2. Phương pháp phân tích số liệu qua dữ liệu thứ cấp.

* Phương pháp so sánh: Sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích:

- So sánh giữa số thực hiện năm nay với số thực hiện năm trước để thấy rõ xu

hướng biến động của hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh, nhằm đánh giá

chính xác sự tăng, giảm về hiệu quả kinh doanh của công ty là cao hay thấp để kịp

thời đưa ra các phương pháp khắc phục.

- So sánh chỉ tiêu dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so

sách theo chiều ngang của 2 năm để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và số

tuyệt đối của hiệu quả kinh doanh qua niên độ kế toán liên tiếp.

* Phương pháp loại trừ : Là phương pháp dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng

của các nhân tố đến sự biến động của các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kimh

doanh của cơng ty từ đó loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố. Phương pháp loại trừ

được dùng chủ yếu trong bài với các nội dung như:

+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của

công ty CP Bio Plastic.

+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động của công ty

CP Bio Plastic.

+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệu quả sử dụng chi phí của cơng ty CP

Bio Plastic.

* Phương pháp thay thế liên hoàn

Phương pháp này được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu

quả kinh doanh thông qua các công thức mở rộng. Các nhân tố để tiến hành phân

tích tính chất và mức độ ảnh hưởng là các nhân tố định lượng. Phân tích các nhân tố

ảnh hưởng đến hệ số lợi nhuân trên vốn kinh doanh.

9Khoa: Kế toán – kiểm toánGVDH: Th.S Hoàng Thị TâmĐây là phương pháp xác định ảnh hưởng các nhân tố bắng cách thay thế lần

lượt và liên tục các yếu tố giá trị kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ

tiêu thay đổi. Xác định mức ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng kinh tế

nghiên cứu. Tiến hành đánh giá so sánh và phân tích từng nhân tố ảnh hưởng trong

khi dó giả thiết là các nhân tố khác cố định .

Sau mỗi lần thay thế tiến hành tính lại các chỉ tiêu phân tích. Số chênh lệch

giữa kết quả tính được với kết quả tính trước đó là mức độ ảnh hưởng của các nhân

tố tương đối tương đương với bản thân đối tượng cần phân tích.

* Phương pháp dùng biểu mẫu phân tích

Trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn, em dùng biểu mẫu phân tích để phản

ánh một trực quan các số liệu phân tích. Biểu phân tích được thiết lập theo các dòng

cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích phản ánh mối quan hệ so sánh giữa

các chỉ tiêu kinh tế có mối liên hệ với nhau: so sánh giữa kỳ báo cáo với kỳ gốc, so

sánh giữa chỉ tiêu bộ phận với chỉ tiêu tổng thể.

* Phương pháp hệ số và tỷ suất

Tỷ suất, hệ số là chỉ tiêu phản ánh quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu này với

một số chỉ tiêu khác có mới quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Hệ số

doanh thu trên vốn kinh doanh ,hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh...

Phương pháp này được sử dụng để tính tốn, phân tích sự biến động tăng giảm

và mối liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu, nhằm đánh giá hiệu quả

quản lý kinh doanh của cơng ty.

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp:

Ngồi các phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ,

danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo, các phụ lục, khóa luận tốt nghiệp bao gồm

các nội dung chính gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả

kinh doanh trong doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty CP Bio

Plastic.

Chương 3: Kết luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

kinh doanh trong công ty CP Bio Plasic.

10Khoa: Kế tốn – kiểm tốnGVDH: Th.S Hồng Thị TâmCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN

TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh và phân tích

hiệu quả kinh doanh:

1.1.1. Khái niệm, hình thức biểu hiện của hiệu quả kinh doanh và phương

pháp xác định hiệu quả kinh doanh:

* Khái niệm

Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản lý kinh tế rất

quan tâm. Mọi hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hướng

tới mục tiêu hiệu quả. Các doanh nghiệp đều có mục đích chung là làm thế nào để

một đồng vốn bỏ vào kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất, khả năng sinh lời

nhiều nhất. Vậy hiệu quả kinh doanh là gì?

Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp ( Trường Đại học Thương

Mại): Hiệu quả kinh doanh là kết quả thu được trong hoạt động kinh doanh, là

doanh thu tiêu thụ hàng hóa.

Theo quan điểm này, hiệu quả kinh doanh đồng nhất với kết quả kinh doanh

và với các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh. Quan điểm này khơng

đề cập đến chi phí kinh doanh, nghĩa là nếu hoạt động kinh doanh tạo ra cùng một

kết quả thì có cùng một mức hiệu quả, mặc dù hoạt động kinh doanh đó có hai mức

chi phí khác nhau.

Theo ơng Phạm Cơng Đồn- Giáo sư nghiên cứu kinh tế học Việt Nam: Hiệu

quả kinh doanh là quan hệ tỉ lệ giữa phần tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm

của chi phí.

Quan điểm này nói lên quan hệ so sánh một cách tương đối giữa kết quả đạt

được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó, nhưng lại chỉ xét đến phần kết quả và

chi phí bổ sung

Như vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản

ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất, trình độ tổ chức và quản lí của doanh

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp thu thập và phản ánh dữ liệu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×