Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
kế hoạch, kỹ thuật

kế hoạch, kỹ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phòng thiết kế, kiểm sốt chất lượng: giúp cơng ty kiểm sốt, triển khai các

cơng việc về cơng tác nghiệp vụ kỹ thuật trong sản xuất, khảo sát, thiết kế quản lý các

dự án.

- Phòng thị trường: giúp cơng ty nắm bắt nhu cầu sử dụng sản phẩm trên địa bàn

hoạt động, theo dõi sự biến động về giá các mặt hàng tương đương trên thị trường cả

nước và nước ngồi, cung cấp chi tiết về tình hình cạnh tranh của các đối thủ trên thị

trường.

- Phòng sản xuất: có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc sản xuất các sản phẩm

theo mẫu, quản lý xưởng sản xuất thực hiện theo đúng kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng.

2.1.1.3. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sàn Tre

Việt Linh qua 2 năm 2015-2016:18Bảng 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sàn Tre

Việt Linh qua 2 năm 2015-2016:

Đơn vị:VNĐ

So sánh năm 2016/2015

Chi tiêuNăm 2015Năm 2016

(3)Tuyệt đối

(4)=(3)-(2)Tương

đối(%)(1)(2)(5)=(4)/(2)1: DT BH và cung cấp dịch vụ1.747.202.843 958.971.582(788.231.261) (45)3: DTT về BH và CCDV1.747.202.843 958.971.582(788.231.261) (45)4: Giá vốn hàng bán1.086.052.500 1.000.000.000 (86.052.500)5: LN gộp về BH và CCDV661.150.343(41.028.418)(702.178.761) (106,21)8: Chi phí quản lý kinh doanh721.106.020595.589.159(125.516.861) (17,41)9: LNT từ hoạt động kinh

doanh(59.955.677)(636.617.577) (576.661.900) 961,8110: Thu nhập khác21.497.781195.227.703173.729.922801,1321.497.781195.227.703173.729.922801,132: Các khoản giảm trừ DT(7,92)6: DT hoạt động tài chính

7: Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay11: Chi phí khác

12: Lợi nhuận khác13: Tổng LN kế tốn trước thuế (38.457.896)(441.389.874) (402.931.978) 1047,7214: Chi phí thuế TNDN

15: Lợi nhuận sau thuế TNDN(38.457.896)(441.389.874) (402.931.978) 1047,72( Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Sàn Tre Việt Linh 2015-2016)

Dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh trên của công ty qua 2 năm 2015-2016 ta có

nhận xét sau:

-Doanh thu19+Doanh thu BH và CCDV: Doanh thu năm 2016 đạt 958.971.582vnđ , năm 2015

đạt 1.747.202.843 vnđ , giảm 788.231.261vnđ tương ứng giảm 45% so với nă 2015.

Điều nay cho thấy doanh thu giảm đáng kể, việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó

khăn.

+ DTT về BH và CCDV: Do khơng có khoản phát sinh nào nên doanh thu thuần

của Công ty năm 2016 vẫn giảm so với năm 2015 tương tự doanh thu BH và CCDC.

- Về chi phí:

+ Giá vốn hàng bán: giá vốn hàng bán năm 2016 là 1.000.000.000vnđ ,năm 2015

là 1.086.052.500vnđ giảm 86.052.500vnđ tương ứng giảm 7,92%

+ Chi phí quản lý kinh doanh: Chi phí quản lý kinh doanh năm 2016 là

595.589.159vnđ, năm 2015 là 721.106.020vnđ, giảm 125.516.861vnđ tương ứng giảm

17,41% nguyên nhân là do năm 2016 doanh nghiệp thay đổi vị trí bộ phận quản lý

doanh nghiệp nên mức lương có phần thay đổi giảm nhẹ.

-Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế TNDN: do hai năm 2015 và 2016 công ty làm

ăn chưa tốt, kinh doanh đi xuống dẫn tới năm 2016 và 2015 đều thua lỗ và không đạt

được doanh thu

Nhận xét:

Từ những phân tích trên ta thấy việc kinh doanh của Cơng ty năm 2016 có phần

đi xuống, doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế giảm một cách rõ rệt so với năm

2015. Nhìn chung cả hai năm Cơng ty đều không đạt được doanh thu, làm ăn thua lỗ.

Một phần cũng do sự khó khăn trong nền kinh tế tồn cầu dẫn đến những khó khăn

trong tìm kiếm thị trường và khách hàng, bên cạnh đó q trình cử cán bộ đi tập huấn,

đào tạo và thay đổi nhân sự đã xảy ra một số sai sót trong quá trình giám sát dẫn đến

có những sản phẩm lỗi trong khâu sản xuất. Do đó các nhà lãnh đạo Cơng ty cần phải

đặc biệt quan tâm trong việc mở rộng tìm kiếm thị trường và siết chặt quá trình giám

sát, chỉ đạo ở các khâu sản xuất cũng như phân phối.202.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới kết quả hoạt động kinh

doanh tại công ty .

2.1.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.

- Khách hàng: ảnh hưởng quan trọng tới kết quả kinh doanh, lượng khách hàng

mua hàng hoặc phản ứng của khách hàng tới mặt hàng cung cấp.

- Mơi trường chính trị- xã hội.

Mơi trường này nó tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bởi vì mơi trường pháp luật ảnh hưởng đến mặt hàng sản xuất, ngành nghề, phương

thức kinh doanh… của doanh nghiệp. Khơng những thế nó còn tác động đến chi phí

của doanh nghiệp cũng như là chi phí lưu thơng, chi phí vận chuyển.

Xã hội và dân cư là yếu tố luôn được công ty quan tâm nhất là trong q trình bán

hàng; những nét văn hóa, phong tục, lối sống hay thu nhập đều ảnh hưởng đến hoạt động

cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Xã hội trong nước ngày càng phát triển, số lượng các doanh

nghiệp, cơ quan, trường học, các cơng trình xây dựng ngày càng nhiều do đó nhu cầu về sử

dụng các thiết bị nội thất của các cơng trình cũng tăng cao. Đây chính là một lợi thế giúp

cơng ty xây dựng cho mình một tập khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường.

Công ty TNHH sàn tre Việt Linh thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nên

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với loại hình này đều được Công ty nắm bắt

kịp thời và áp dụng trong sản xuất kinh doanh để kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhờ những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế của Nhà nước, những chính sách

ưu đãi mà doanh thu của Công ty qua các năm đều tăng, đẩy nhanh q trình phát triển

của Cơng ty.

- Mơi trường kinh tế

Bên cạnh đó, cơng ty TNHH sàn tre Việt Linh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất

kinh doanh các thiết bị nội thất từ tre và gỗ có sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh

nghiệp cùng ngành. Vì vậy, cơng ty cần có những chính sách để nắm bắt, thu hút

khách hàng. Đặc biệt, công ty phải đưa ra các giải pháp để hồn thiên, nâng cao cơng

tác phân tích và chú trọng đến phân tích kết quả kinh doanh hơn nữa để đáp ứng nhu

cầu quản lý của ban lãnh đạo cho phù hợp với xu thế hiện nay của nền kinh tế.212.1.2.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.

- Vốn:

Khơng một doanh nghiệp nào có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh

doanh mà khơng có vốn. Nguồn vốn tăng sẽ giúp cho Công ty đảm bảo hoạt động sản

xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch, doanh thu sẽ ổn định và kiểm soát được lợi

nhuận cũng như chủ động trong việc kinh doanh.

- Môi trường làm việc trong công ty

Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị

được công ty trang bị đầy đủ. Nhờ vậy, các nhân viên trong Công ty làm việc hiệu quả

hơn và kéo theo năng suất lao động tăng, từ đó làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Con người:

Con người luôn là nhân tố quan trọng nhất trong mọi tổ chức và ảnh hưởng trực

tiếp đến hiệu quả, chất lượng của tổ chức đó. Đội ngũ nhân viên của Cơng ty có trách

nhiệm và trình độ chun mơn vững vàng, ln hồn thành tốt công việc được giao

Công ty TNHH sàn tre Việt Linh đang sở hữu một đội ngũ nhân viên nhiệt

huyết, năng nổ và giàu kinh nghiệm đây chính là lợi thế của Công ty trong việc khai

thác thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tổ chức công tác kế toán và phân tích kinh tế

Bộ máy kế toán trong cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung, việc phân

công công việc thực hiện rõ ràng, cụ thể, hợp lý ở bộ máy kế tốn nói chung cũng như

phân tích kinh tế trong Cơng ty giúp cho cơng tác kế tốn và phân tích hoạt động có

hiệu quả cao.

Chế độ kế tốn, chính sách kế tốn, cơng tác kế toán tác động tới sự phản ánh các

nghiệp vụ kinh tế kịp thời cho việc xác định doanh thu và chi phí giúp cho kế tốn xác

định kết quả kinh doanh một cách nhanh chóng kịp thời cung cấp các thơng tin chính

xác để phục vụ cho việc phân tích kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp cần để xây

dựng các kế hoạch trong tương lai. Sự ảnh hưởng trực tiếp của kết quả doanh thu, chi

phí. Nếu doanh thu, chi phí được tập hợp đầy đủ chính xác, khoa học sẽ tạo điều kiện

cho việc phân tích kết quả kinh doanh được tiến hành thuận lợi, dễ dàng, cung cấp các

thơng tin chính xác về tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngược lại nếu khơng tập hợp

tốt sẽ gây trở ngại cho việc đánh giá thiếu chính xác cho người sử dụng thơng tin. Vì22vậy cơng tác kế tốn cũng như phân tích tập hợp doanh thu, chi phí phải được thực

hiện tốt sẽ là cần thiết để thực hiện đưa ra những thơng tin thích hợp cho việc xây

dựng kế hoạch phát triển doanh thu trong tương lai.

- Uy tín và vị thế của công ty trên thị trường

Trong những năm qua, công ty đã tạo cho mình một chỗ đứng trên thị trường.

Cơng ty ln cố gắng xây dựng niềm tin, ấn tượng tốt trong lòng các khách hàng, nhà

cung ứng. Sự uy tín mà cơng ty có được giúp cơng ty nhận được nhiều đơn hàng và

hợp đồng kinh doanh, do đó mà kế hoạch doanh thu bán hàng thường thực hiện vượt

mức kế hoạch, hiệu quả kinh doanh tăng qua các năm.

Uy tín, vị thế của công ty ngày càng được nâng cao trên thị trường cũng là một

điều kiện thuận lợi để công ty mở rộng thị trường kinh doanh để từ đó tăng doanh thu

của cơng ty.

2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty .

2.2.1 Kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp

2.2.1.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm

- Số phiếu phát ra: 12

- Số phiếu thu về: 1223Bảng 2.2. Bảng tổng hợp kết quả điều tra

STTKết quả

Tỷ lệ

Số phiếu

(%)Nội dung

Anh (chị) đánh giá như thế nào về tình hình kinh

doanh của Cơng ty trong vài năm gần đây?

A. Tốt

• Bình thường

• Khơng tốt

Theo anh (chị) tình hình thực hiện kế hoạch kinh0

3

90

30

70doanh của Cơng ty hiện nay như thế nào?

A. Tốt

• Bình thường

• Khơng tốt

Theo anh (chị) cơng tác phân tích của Cơng ty có0

5

70

41,66

58,34thực sự hiệu quả khơng?

A. Có

• Khơng

Anh (chị) hãy cho biết lợi nhuận của Công ty được4

816,67

83,33121000

00

01

6

2

38,33

50

16,67

25lớn nhất đến kết quả kinh doanh của cơng ty?

Câu 6 A. Nhân tố con người

• Nguồn lực tài chính

• Uy tín và thương hiệu của Cơng ty

Theo anh (chị) những khó khăn mà Cơng ty đang gặp4

6

233,33

50

16,67phải là gì?

Câu 7 A. Thiếu vốn

• Thị trường cạnh tranh gay gắt

• Chính sách kinh tế của Nhà nước

Câu 8 Theo anh (chị) giải pháp nào giúp nâng cao kết quả4

7

133,33

58,34

8,33Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4hình thành chủ yếu từ nguồn nào?

A. Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp

dịch vụ

• Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

• Lợi nhuận từ hoạt động khác

Theo anh (chị) nhân tố khách quan nào ảnh hưởngCâu 5lớn nhất đến kết quả kinh doanh của Cơng ty?

A. Chính sách của Đảng và Nhà nước

• Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế

• Ảnh hưởng của sự cạnh tranh

• Ảnh hưởng của nhà cung cấp

Theo anh (chị) nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng24kinh doanh của Cơng ty?

A. Tiết kiệm chi phí

• Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ

C. Mở rộng thị trường

D. Nâng cao trình độ của nhân viên

Theo anh (chị) để tiết kiệm chi phí Cơng ty nên áp

Câu 9dụng những biện pháp nào?

A. Xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu5

3

3

141,67

25

25

8,336502

416,67

33,337

558,33

41,67quả

• Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

• Cắt giảm chi phí ở khâu mua

Anh (chị) hãy cho biết công tác nghiên cứu thị trườngCâu 10 của Cơng ty có hiệu quả khơng?

A. Có

• KhơngTrên đây là bảng tổng hợp kết quả điều tra về tình hình kinh doanh của Cơng ty

TNHH sàn tre Việt Linh theo phương pháp phiếu điều tra trắc nghiệm. Cuộc điều tra

này đã giúp em thu thập được thêm những thông tin quan trọng, đáng tin cậy để có thể

đánh giá chính xác về tình hình kinh doanh của Cơng ty trong những năm gần đây và

xác định được đâu là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của

Công ty. Cụ thể:

Thứ nhất, theo kết quả điều tra về thực trạng kinh doanh của Công ty thì tình

hình kinh doanh của Cơng ty trong một vài năm gần đây được đánh giá là không tốt,

doanh thu mặc dù có tăng nhưng lợi nhuận Cơng ty thu được lại không được cao và

năm 2016 lợi nhuận là âm. Các kế hoạch về kinh doanh mà Công ty đề ra từ đầu năm

đều không hiệu quả. Một số người cho rằng điều này là bình thường vì đây là hiện

tượng chung mà Công ty nào cũng gặp phải trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện

nay.

Thứ hai, theo kết quả điều tra về các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Cơng

ty thì lợi nhuận của Công ty được tạo ra chủ yếu từ hoạt động bán hàng và cung cấp

dịch vụ, chính vì thế những yếu tố chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng sẽ có tác

động rất lớn tới lợi nhuận. Do đó khi tiến hành phân tích các yếu tố chi phí ảnh hưởng

tới lợi nhuận của Cơng ty ta cần chú trọng hơn tới hai chỉ tiêu này.25Nhân tố khách quan được xác định là ảnh hưởng nhiều nhất tới kết quả kinh

doanh của Công ty là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Nhân tố chủ quan có ảnh

hưởng nhiều nhất tới kết quả kinh doanh của Cơng ty là nguồn lực tài chính, nó chính

là yếu tố thể hiện quy mô, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các giải pháp giúp nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty được lựa chọn

nhiều nhất là tiết kiệm chi phí và nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên . Và các

biện pháp cụ thể được đưa ra là xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu

quả; nâng cao công tác nghiên cứu thị trường.

Qua kết quả điều tra ta thấy rằng Công ty cũng đã nhận biết được tầm quan trọng

của việc phân tích nhưng do điều kiện thời gian và trình độ hạn chế nên cơng tác phân

tích chưa được tiến hành một cách kịp thời và có hiệu quả. Ban quản trị cũng đã nắm

bắt được tình hình kinh doanh của Công ty trong một vài năm gần đây là khơng tốt,

những khó khăn mà Cơng ty đang gặp phải là giá vốn hàng bán tăng nhanh, công tác

nghiên cứu còn hạn chế,.... Nhưng để giúp ban quản trị đưa ra được những giải pháp

cụ thể thì cần phải đi sâu vào phân tích các dữ liệu thứ cấp khác

2.2.1.2 Kết quả điều tra phỏng vấn

Ngoài sử dụng phương pháp điều tra trắc nghiệm trong quá trình thực tập, để

đảm bảo thêm tính tin cậy của q trình phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty em

sử dụng thêm phương pháp điều tra phỏng vấn và sau đây là kết quả phỏng vấn.

Đối tượng phỏng vấn ở đây là Bà Lê Thị Ngà – Chức vụ: Giám đốc Công ty

TNHH sàn tre Việt Linh

Thưa Bà, Bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của kết quả kinh doanh và

công tác phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp?

Trả lời:

Kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và

cơng ty tơi nói riêng. Kết quả kinh doanh tốt biểu hiện qua viêc tăng doanh thu và

đồng nghĩa với việc tăng lượng tiền và tăng lợi nhuận của công ty. Tôi đánh giá cơng

tác phân tích kết quả kinh doanh là công tác rất quan trọng của một công ty nếu muốn

tồn tại, phát triển và mở rộng. Qua đó, ta thấy được những ưu điểm và hạn chế còn tồn

tại trong giai đoạn trước. Từ đó sẽ đề ra những biện pháp hiệu quả để tăng kết quả kinh26doanh . Chính vì thế, tơi cho rằng cơng tác phân tích kết quả kinh doanh là rất cần

thiết.

Bà có thể cho biết tình hình doanh thu của cơng ty trong thời gian gần đây? Và

theo anh, như vậy có tương xứng với tiềm năng của cơng ty khơng ?Anh có đề xuất

giải pháp gì để tăng doanh thu khơng?

Trả lời:

Cơng ty thành lập rất lâu đời từ năm 1995 đến nay, liên tục từ đó cho tới nay,

doanh thu của cơng ty không ngừng tăng lên. Qua các báo cáo tài chính của các năm

gần đây, tơi có thể đánh giá doanh thu không ngừng tăng kên nhưng tăng chưa đều,

nhất là năm nay, có tăng nhưng tốc độ tăng chậm so với các năm trước. Có thể nói, đây

là kết quả của sự phấn đấu khơng ngừng của tồn thể cơng nhân viên của cơng ty. Tơi

có thể tạm hài lòng nhưng chưa thực sự thỏa mãn với kết quả này. Tuy nhiên, tôi tin

tưởng doanh thu của công ty trong thời gian tới sẽ còn tăng mạnh trong giai đoạn tới.

Về giải pháp để tăng doanh thu trong giai đoạn sắp tới, theo tôi Công ty cần đẩy nhanh

tốc độ tiêu thụ sản phẩm, cũng như xem xét việc mở rộng thị trường , ngồi ra Cơng ty

cần quản lý tốt chi phí đặc biệt là chi phí giá vốn.

Xin cảm ơn Anh về buổi phỏng vấn!

Đối tượng phỏng vấn tiếp theo là chị Lê Thị Ngọc - Chức vụ: Kế tốn trưởng

Thưa chị, theo em được biết, phòng kế tốn là phòng đảm nhiệm cơng tác phân

tích kết quả kinh doanh. Vậy, chị đánh giá công tác phân tích kết quả kinh doanh có

đều đặn và đã được phân tích một cách hiệu quả theo yêu cầu của ban giám đốc

chưa?

Trả lời:

Phòng kế tốn của chúng tơi là phòng đảm nhận cơng tác phân tích kết quả kinh

doanh vào cuối mỗi năm tài chính. Vì kế tốn là bộ phận nắm bắt rõ nhất tình hình tài

chính nói chung và tình hình doanh thu nói chung. Tơi đánh giá, nhân viên phòng kế

tốn là người có trình độ, năng lực kế tốn tốt. Do đó cơng tác phân tích kinh tế nói

chung cũng như phân tích kết quả kinh doanh vẫn diễn ra đều đặn vào cuối mỗi năm

tài chính, những thơng tin phân tích này sẽ được trình lên Giám đốc xem xét và đưa ra

những giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại trong quá trính kinh doanh vừa qua.

Xin cảm ơn Chị về buổi phỏng vấn!27Thơng qua buổi phỏng vấn trên, ta có thể đưa ra những nhận xét sau:

Thứ nhất, đối với Giám đốc công ty TNHH sàn tre Việt Linh cũng đã nhận định

rõ được tầm quan trọng của công tác phân tích kinh tế trong doanh nghiệp nói chung

và phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ nói riêng. Anh đánh giá

cơng tác phân tích kết quả kinh doanh là công tác rất quan trọng của một công ty nếu

muốn tồn tại, phát triển và mở rộng.

Thứ hai, từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn tồn tại, phát triển và mở rộng

cơng ty. Ta có thể biết được điều này thông qua chỉ tiêu doanh thu của công ty ở tất cả

các năm đều tăng lên so với năm trước, tuy nhiên tốc độ tăng là khơng đồng đều,

doanh thu có tăng nhưng năm 2017 tăng chậm hơn so với những năm trước đó.

Thứ ba, khối lượng cơng việc của phòng kế tốn mỗi năm khơng nhiều và từ khi

thành lập cho đến nay, phòng Kế tốn ln đảm nhận nhiệm vụ phân tích kinh tế của

doanh nghiệp nói chung và phân tích kết quả kinh doanh của cơng ty nói riêng. Vì vậy,

nhân viên phòng kế tốn sẽ tiến hành phân tích vấn đề này ,tuy nhiên việc phân tích

chưa thật sự chuyên sâu nên thơng tin mà kế tốn cung cấp cho Giám đốc chưa thực sự

đem lại hiệu quả cao.

Qua buổi phỏng vấn ta sẽ có những căn cứ quan trọng để tiến hành phân tích kết

quả kinh doanh và đề ra những giải pháp thích hợp để tăng doanh thu và lơi nhuận cho

Công ty.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

kế hoạch, kỹ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×