Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỬA NHÔM TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHUNG TRỜI VIỆT

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỬA NHÔM TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHUNG TRỜI VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn

chính ban hành. Nhìn chung các bộ phận sản xuất ở xí nghiệp đều được nhân viên

kế toán ở từng xưởng theo dõi và cung cấp số liệu một cách đầy đủ kịp thời. Nhờ

vậy, chi phí sản xuất được theo dõi ngay tại thời điểm phát sinh, khuyến khích ý

thức tiết kiệm chi phí sản xuất của người lao động góp phần hạ giá thành sản phâm

cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.

 Về cơng tác kế tốn chi phí sản xuất sản phẩm:

Công tác quản lý giá thành ở công ty tương đối chặt chẽ. Việc tập hợp chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tiến hành đều đặn hàng tháng một cách

hoàn chỉnh. Với đặc thù sản xuất kinh doanh của mình cơng ty đã xác định đối

tượng tập hợp chi phí sản xuất cũng như đối tượng tính giá thành một cách phù hợp

nhất. Kỳ hạch tốn chi phí sản xuất và kỳ tính giá thành sản phẩm được tính theo

tháng là rất phù hợp với tình hình biến động của thị trường. Đặc biệt trong điều kiện

sản xuất nhiều mặt hàng mà công ty vẫn thực hiện tập hợp chi phí nguyên vật liệu

trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phi sản xuất chung cho từng loại sản phẩm

để tính giá thành là cơ sở để cơng ry hạch tốn kết quả sản xuất kinh doanh theo

từng loại sản phẩm.

 Về hệ thống báo cáo trong doanh nghiệp:

Hệ thống báo cáo kế tốn là kết quả của cơng tác kế tốn trong một kỳ kế tốn,

nó trình bầy một cách khái qt, tồn diện tịnh hinh tài sản, nguồn vốn cơng nợ,

tình hình và kết quả hoạt đọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ

kế tốn.Thơng qua hệ thống báo cáo kế tốn ta có thể biết được các thơng tin kinh tế

tài chính về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh

giá được thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở hiện tại và những dự tốn trong

tương lai.Thơng tin của hệ thống báo cáo kế toán là rất quan trọng vì nó khơng

chircho doanh nghiệp mà nó còn cho nhiều đối tượng khác ở bên ngồi có quyền lợi

trực tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp trong đó có các cơ quan chức năng của

Nhà nước.

Việc áp dụng hợp lý hệ thống sổ sách trong cơng ty, tình hình ghi chép luân

chuyển chứng từ chính xác, kịp thời nên hệ thống báo cáo kế tốn của cơng ty cũng

đã đáp ứng được yêu cầu quản lý của công ty trong tình hình hiện nay. Các báo cáo

chi phí sản xuất cũng đã phản ánh được kết quả hoạt động và thực trạng của công ty

GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn

trong một kỳ kế tốn. Cơng ty đã áp dụng một hệ thống báo cáo đúng và kịp thời

theo quy định của Bộ tài chính ban hành như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả

kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh báo cáo tài chính.Việc lập báo

cáo tài chính được giao cho kế tốn tổng hợp, các kế tốn viên khác đều có khả

năng lập, đọc và phân tích báo cáo kế tốn để từ đó hồn thiện hơn cơng tác kế tốn

và giúp cho ban lãnh đạo có được những thơng tin sắc bén trong việc điều hành

cơng ty.

Ngồi những ưu điểm trên công ty luôn chú ý đến việc áp dụng những thành

tựu khoa học vào cơng tác kế tốn để làm giảm bớt khối lượng cơng việc cho nhân

viên kế tốn.Cơng ty cũng đã lắp đặt hệ thống máy tính ở các phòng ban nhằm cung

cấp và trao đổi thơng tin cho các nhà quản lý một cách cập nhật.

3.1.2. Một số điểm hạn chế

 Đối với chi phí sản xuất chung, việc phân bổ một lần khi tính giá thành sản

phẩm nhằm thống nhất quản lý và tránh các trường hợp sai sót hoặc tính thiếu chi

phí vào giá thành. Tuy nhiên việc này có mặt bất lợi của nó ở chỗ khó đánh giá,

phân tích để tìm ra các khoản chi phí bất hợp lý từ đó có biện pháp hạn chế nhằm

tiết kiệm chi phí để giảm giá thành.

Cơng ty thực hiện chưa đúng chế độ hạch tốn chi phí: một số cơng cụ dụng

cụ, ln chuyển dùng cho nhiều kỳ, Công ty không thực hiện phân bổ mà tính một

lần, hồn tồn vào lần sử dụng đầu tiên. Như vậy đã ảnh hưởng đến tính hợp lý của

các khoản chi phí, có thể dẫn đến sự biến động bất thường về chi phí sản xuất chung

giữa các kỳ kế tốn với nhau

 Về việc trích trước tiền lương cho công nhân nghỉ phép:

Do đặc điểm sản xuất kinh doanh hiện nay, cơng ty khơng tiến hành trích trước

tiền lương cơng nhân nghỉ phép. Vì cơng ty tính tiền lương của công nhân sản xuất

theo đơn vị sản phẩm nên việc công nhân nghỉ phép nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới

khối lượng sản xuất và gây ra sự biến động của giá thành.

 Công ty không tổ chức hạch toán và theo dõi sản phẩm hỏng để đưa ra

những biện pháp xử lý thích hợp. Điều này sẽ gây khó khăn cho nhà quản lý trong

việc xác định bộ phận, chi tiết sản phẩm hư hỏng và xác định nguyên nhân, xác định

quy trách nhiệm bồi thường…

GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn

 Về cơng tác hạch tốn TSCĐ

Trong q trình hạch tốn và phân bổ chi phí sản xuất khấu hao TSCĐ công ty

không tiến hành lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ mà sử dụng các số liệu về khấu

hao hàng năm trên “Bảng tài sản cố định theo đơn vị” để tính mức khấu hao tháng

theo từng đối tượng sử dụng. Do đó, khơng phát huy được ưu điểm của Bảng phân

bổ khấu hao TSCĐ cụ thể là khơng phản ánh chính xác số khấu hao trong tháng

của từng xí nghiệp. Đồng thời, nó cũng phản ánh tới giá thành sản phẩm vì việc

tính giá thành ở công ty được tiến hành hàng tháng.

 Hiện nay Chứng từ của các phân xưởng của công ty cuối tháng mới chuyển

lên phòng kế tốn phát sinh một lượng lớn cơng việc của phòng kế tốn vào cuối

tháng dễ gây áp lực nặng nề dẫn tới sai sót dồn ép cơng việc kế tốn. đồng thời việc

chứng từ chuyển tới phòng kế tốn muộn cũng làm cho thơng tin về giáthànhkhông được cập nhật thường xuyên cho nhà quản trị.

3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn kế tốn chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Thương Mại Khung Trời

Việt

3.2.1. Cơng tác kế tốn tài sản cố định

3.2.1.1. Cơng tác hạch toán tài sản cổ định

Hệ thống sản xuất của cơng ty gồm 4 phân xương sản xuất. Vì vậy để theo dõi

khấu hao TSCĐ trong kỳ một cách dễ dàng, thuận lợi đảm bảo chính xác về chi phí

khấu hao TSCĐ trong giá thành sản phẩm thì kế tốn nên lập bảng tính và phân bổ

khấu hao TSCĐ để theo dõi chi tiết chi phí khấu hao TSCĐ ở cơng ty cho từng đối

tượng. Từ đó, sẽ giúp cho kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tập hợp chi phí sản xuất chung một cách dễ dàng chính xác.

3.2.1.2. Cơng ty nên tính trực tiếp chi phí sửa chữa TSCĐ trong tháng kế tốn

tập hợp

Ngồi những tài sản cố định mới được thay thế, lắp đặt mới trong thời gian gần

đây còn lại những tài sản cố định đã cũ, lạc hậu, tính năng kỹ thuật của máy móc

thiết bị đã suy giảm nhiều. Công ty phải thường xuyên bỏ ra những chi phí để sửa

chữa, TSCĐ sửa chữa hồn thành ở tháng nào thì chi phí tập hợp được tính trực tiếp

cho chi phí của tháng đó. Chi phí sữa chữa lớn TSCĐ phát sinh trong tháng kế toán

tập hợp vào tài khoản 241-“Xây dựng cơ bản dở dang” theo định khoản:

GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế toán – Kiểm toán

Nợ TK 335:

Nợ TK 642 (số trích trước < số thực chi) Có TK 2413

Có TK 642 ( Số trích trước > số thực chi)

Số chi phí này được tập hợp vào chi phí sản xuất chung vào cuối tháng.

Điều này làm cho giá thành của thành phẩm không ổn định giữa các tháng.

Như vậy, để khắc phục tồn tại này và đồng thời cũng giúp cho cơng ty cũng có sự

chủ động trong việc tổ chức bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị, cơng ty nên

thực hiện trích trước chi phí sữa chửa lớn tài sản cố định.

Để làm được điều đó, cuối năm phòng kế hoạch và phòng kế tốn xem xét tình

hình, khả năng hoạt động của TSCĐ , từ đó lập ra kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố

định trong tháng bằng cách lấy tổng chi phí sữa chữa lớn tài sản cố định cả năm

theo kế hoạch chia cho 12 tháng.

3.2.2. Cơng tác kế tốn tiền lương

3.2.2.1. Cơng tác thanh tốn tiền

Việc trả lương chậm cho cơng nhân viên làm ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín của

cơng ty cũng như nó ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của công nhân viên. Tuy công

nhân viên công ty được hưởng khoản tiền trả chậm lương nhưng việc đó làm tăng chi

phí của cơng ty.Vì vậy cần đảm bảo cơng tác hạch tốn và trả lương theo đúng thời gian.

3.2.2.2. Công ty nên thực chi tiền trước vào sản xuất sản phẩm

Để đảm bảo sự ổn định của giá thành sản phẩm, doanh nghiệp nên trích trước

tiền lương nghỉ phép của cơng nhân trực tiếp sản xuất tính vào chi phí sản xuất sản

phẩm, coi như một khoản chi phí phải trả. Mức trích có thể được tính như sau:

Mức trích trước hàng

tháng theo kế hoạch

T lệ trích==Tiền lương chính thực tế phải trả

cho CNTTSX trong thángxT lệtríchtrướcTổng số tiền lương nghỉ phép theo KH năm của CNSXtrước

Tổng số tiền lương chính phải trả theo KH năm của CNSX

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép, kế tốn ghi: Nợ TK 622- Chi phí nhân

cơng trực tiếp.

Có TK 335- Chi phí phải trả.

Thực tế khi trả lương nghỉ phép, kế tốn ghi: Nợ TK 335: Chi phí phải trả

Có TK 334: Phải trả người lao động

GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn

3.2.3 Cơng tác ln chuyển chứng từ

Cơng ty nên tiến hành tổ chức cơng tác kế tốn ngay tại phân xưởng sản xuất

để tiến hành tính giá trực tiếp cho các phân xưởng. Điều này giúp cho các chứng từ

sản xuất được tiến hành xử lý ngay tại phân xưởng khơng mất thời gian ln

chuyển, đồng thời kế tốn tại xưởng cũng sẽ quản lý các chi phí tốt hơn tránh thất

thốt gây lảng phí.

3.2.4 Các vấn đề phân bổ CCDC và sản phẩm hỏng

Công ty cần tiến hành phân loại các loại CCDC có giá trị lớn và sử dụng nhiều

kỳ với các loại CCDC có giá trị nhỏ để có thể tiến hành phân bổ một cách hợp lý ổn

định giá thành sản phẩm. Còn đối với sản phẩm hỏng công ty cần theo dõi chi tiết

để có thể kiểm sốt và tính tốn chi phí hợp lý cũng như quản lý chặt chẽ chống thất

thoát.

3.3 Điều kiện thực hiện

Để có thể hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Công ty CP Thương Mại Khung Trời Việt, để các giải pháp trên đây có thể

thực hiện được đòi hỏi bộ phận tổ chức kế toán cũng như bộ phận quản lý của Công

ty phải thực hiện được những điều sau:

-Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, khi các quy định

của nhà nước về kế tốn nói chung và kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành nói

riêng còn có nhiều thay đổi theo thời kỳ để hồn thiện nên Cơng ty phải cập nhật

thường xuyên, liên tục các quy định đó để điều chỉnh cho phù hợp trong cơng tác kế

tốn nói chung và kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng.

-Căn cứ theo khối lượng cơng việc, chức năng nhiệm vụ, cơ chế tài chính và

trình độ chun mơn của các kế tốn viên để xác định số lượng nhân viên kế toán,

sắp xếp bộ máy kế tốn, phân cơng cơng việc cho từng nhân viên kế tốn tránh tình

trạng kiêm nhiệm để phát huy hết được vai trò của kế tốn và khả năng của nhân

viên kế tốn.

-Nhân viên kế tốn phải khơng ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chun mơn

nghiệp vụ; tiếp thu các thành tựu, rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn cơng tác hạch

tốn kế tốn. Nghiên cứu thêm các chuẩn mực, chế độ kế toán cũng như cập nhật

thường xun các thơng tư để tìm ra những biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn

tại Cơng ty.

GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế tốn – Kiểm tốn

KẾT LUẬN

Qua q trình học tập tại Đại Học Thương Mại Hà Nội và thời gian thực tập

tại Công ty cổ phần Thương Mại Khung Trời Việt em nhận thức rõ ràng đi đôi với

việc học tập nghiên cứu lý luận, thì việc tìm hiểu thực tế cũng là một giai đoạn hết

sức quan trọng không thể thiếu được. Đó chính là thời gian để sinh viên vận dụng

nhứng kiến thức của mình đã được học vào thực tiễn. Mặt khác còn tạo điều kiện

cho sinh viên hiểu đúng hơn và sâu hơn những kiến thức mà mình đã có, bổ sung

thêm những kiến thức mà chỉ qua thực tế mới có được.

Đến thực tập tại Cơng ty cổ phần Thương Mại Khung Trời Việt, được sự giúp

đỡ nhiệt tình của các cơ, chú trong cơng ty, em đã được tiếp cận chi tiết với quy

trình kế tốn tại Công ty cũng như được tạo điều kiện thu thập các thơng tin phục vụ

cho bài khóa luận này.

Trong khóa luận này em cũng mạnh dạn trình bày một số ý kiến và nguyện

vọng của mình để Cơng ty cổ phần Thương Mại Khung Trời Việt tham khảo nhằm

hoàn thiện hơn nữa “Công tác tổ chức, công tác quản lý chi phí sản xuất sản phẩm”.

Em mong rằng trong thời gian sắp tới công ty sẽ không ngừng phát triển, đạt kết

quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Sinh viênLê Thùy DungGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế toán – Kiểm toán

TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH, GIÁO TRÌNH

[1] TS.Nguyễn Tuấn Duy và TS.Đặng Thị Hòa.Giáo trìnhKế tốn tài chính,

Đại học Thương Mại;

[2] Ngơ Thế Chi, Trương Thị Thủy.Giáo trình Kế tốn tài chính, Học viện

Tài Chính;

[3] PGS.TS Đặng Thị Lan.Giáo trình Kế tốn tài chính doanh nghiệp,

(2006), NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân;

[4] 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam(2009). NXB Học Viện Tài Chính.

[5] Chế Độ Kế Tốn Doanh Nghiệp Theo Thơng tư 200/TT BTC Ban hành

ngày 22/12/2014

BÁO, TẠP CHÍ

[1] Tạp chí kế tốn;

[2] Các tạp chí Tài chính;

[3] Tạp chí Kế tốn;

[4] Tạp chí Kinh tế phát triển;

[5] Tạp chí Thuế N …

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

[1] Lương Thị Thúy. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm quần áo quân phục

tại xí nghiệp Hồng Cầu – Cơng ty May 19/5, B cơng an” (2015);

[2] Nguyễn Thị Hải Yến - sinh viên K40D7 ĐH Thương Mại.Hồn thiện

kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Đá tại cơng ty cổ phần

lắp số 7”.

WEBSITE

- www.ketoanthucte.vn

- www.webketoan.vn

- www.ketoan.org

- http://www.mof.gov.vnGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungKhóa luận tốt nghiệp

Khoa: Kế tốn – Kiểm toán

PHỤ LỤC

Phụ Lục 1.1: Sơ Đồ Tài Khoản 621

TK 152TK

621TK

152(1)

(5)(4

)TK

111,112,331

(6

)(2

)TK

154TK

133TK

141TK

632

(3

)(7

)GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Trang

SVTH: Lê Thùy DungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỬA NHÔM TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KHUNG TRỜI VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x