Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Tính cấp thiết của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnphí ít hơn. Có thể tổng quát một số lý do cơ bản, cụ thể làm nên sự cần thiết phải nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của các công ty như sau:

Thứ nhất: Do sự tác động của cơ chế mới, cơ chế thị trường có sự điều tiết của

nhà nước. Kinh tế thị trường theo đuổi một mục đích lớn và cốt yếu là lợi nhuận và lợi

nhuận ngày càng cao. Tiền đề của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các

công ty là vốn, đồng vốn sản xuất kinh doanh phải có khả năng sinh lời mới là vấn đề

cốt lõi liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của cơng ty bởi thiếu vốn thì mọi

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ bị ngừng trệ

Thứ hai: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có ý nghĩa hết sức

quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty. Giờ đây người

định đoạt số phận của cơng ty chính là thị trường. Nếu sử dụng đồng vốn hiệu quả thì

việc đáp ứng nhu cầu thị trường là điều khơng khó khăn đối với cơng ty nữa.

Thứ ba: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là một nội dung cạnh tranh giữa

các công ty, trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay thì điều này càng được khẳng

định chắc chắn hơn. Công ty muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện tiên quyết

khơng thể thiếu được là công ty phải xem xét vấn đề chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản

phẩm và phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, vấn đề này quyết định lớn

đến khả năng cạnh tranh của cơng ty.

Tóm lại, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một tất yếu trong cơ chế thị

trường cạnh tranh gay gắt. Nó góp phần nâng cao khả năng hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, tăng nhanh tốc độ hoạt động

của công ty nhằm đem lại cho công ty lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng cao, góp phần

tăng trưởng kinh tế xã hội

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa rất to lớn, khơng chỉ đối

với chủ công ty và các nhà quản lý công ty mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các

cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý chuyên ngành, các công ty, tổ chức và cá nhân

trong và ngồi cơng ty. Tuy nhiên, mỗi đối tượng lại quan tâm tới góc độ khác nhau.

Nên thông tin về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của cơng ty sẽ có ý nghĩa khác

nhau theo từng đối tượng quan tâm. Cụ thể là:

Đối với chủ doanh nghiệp: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là quá trình tìm hiểu

các kết quả của sự quản lý và sử dụng vốn ở doanh nghiệp, đồng thời đánh giá thựcGVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh2SVTH: Nguyễn Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốntrạng những gì đã làm được và chưa làm được. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý doanh

nghiệp thấy được những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các nhà đầu tư, các cổ đông: Các nhà đầu tư, các cổ đông phân tích hiệu

quả sử dụng vốn nhằm đánh giá được doanh nghiệp có sử dụng vốn kinh doanh hiệu

quả hay khơng; từ đó đưa ra quyết định là nên đầu tư hay rút vốn khỏi doanh nghiệp

Đối với ngân hàng và các nhà cho vay vốn: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp

ngân hàng, các nhà cho vay vốn có những thơng tin đáng tin cậy về khả năng thanh

tốn khoản vay khi đến hạn của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định là cho vay hay

không? Số lượng tiền vay là bao nhiêu? Thời hạn cho vay là bao lâu...

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thuế, ... các thơng tin phân tích hiệu

quả sử dụng vốn sẽ là căn cứ khoa học, tin vậy để đưa ra các kiến nghị với cơ quan

chức năng góp phần hồn thiện chế độ tài chính, chế độ quản lý và sử dụng vốn nhằm

duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Đối với công ty bán hàng, cung cấp dịch vụ cho cơng ty thì những thơng tin phân

tích hiệu quả sử dụng vốn giúp họ thấy được vốn của công ty đang được sử dụng như

thế nào? Khả năng thanh tốn ra sao? Có đáng tin cậy để cung cấp sản phẩm cho công

ty hay không? Nếu cung cấp hàng thì chính sách tín dụng dành cho cơng ty là gì?...

Đối với người lao động: những số liệu phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp họ

thấy được rằng cơng ty đang sử dụng vốn có hiệu quả hay khơng? Có tiếp tục sản xuất

kinh doanh được khơng? Có mở rộng hay thu hẹp quy mơ sản xuất khơng? ... để họ có

thể lựa chọn trung thành, tâm huyết với cơng ty hay khơng? Và có thể họ sẽ đóng góp

ý kiến nhằm giúp cơng ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong tương lai.

Như vậy, thơng tin phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là rất cần thiết và

hữu ích cho nhiều đối tượng đang quan tâm tới cơng ty, từ đó có thể đưa ra những

quyết định đúng đắn, phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

 Về góc độ thực tế

Qua q trình khảo sát thực tế tại Cơng ty Cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư

tổng hợp, em nhận thấy hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh hiện tại của công ty chưa tốt

như kỳ vọng của nhà quản trị trong doanh nghiệp. Bộ máy lãnh đạo trong doanh

nghiệp luôn cố gắng tạo ra hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tốt nhất, đề ra những giải

GVHD: Th.S Tơ Thị Vân Anh3SVTH: Nguyễn Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán – Kiểm toánpháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kì tiếp theo. Nên việc phân

tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty là vô cùng cần thiết, giúp:

- Những số liệu từ kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn có thể coi là những

căn cứ và cơ sở đáng tin cho lãnh đạo và ban giám đốc của công ty ra quyết định trong

việc sử dụng vốn kinh doanh trong các kì kế tiếp.

- Qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, thấy được công ty sử dụng

hiệu quả hay không hiệu quả nguồn vốn kinh doanh và từ đó có thể đánh giá được chất

lượng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của công ty, khả năng khai thác các

nguồn vốn sẵn có và khả năng sử dụng các nguồn lực huy động được từ bên ngồi như

vay, nợ…Cũng qua cơng tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh giúp cơng ty

đánh giá được vị trí của mình đối với các đối thủ cạnh tranh, vai trò và chỗ đứng trên

thị trường xây dựng…Từ đó cơng ty biết được ưu, nhược điểm để phát huy hoặc tìm ra

biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hơn, cụ thể là tìm cách sử dụng tiết kiệm và

hiệu quả các nguồn lực để đạt được kết quả cao nhất…

2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài

- Hệ thống hoá được các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

- Sử dụng các phương pháp phân tích thực trạng về tình hình, hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

- Đánh giá nguyên nhân, kết quả đạt được và những tồn tại về tình hình, hiệu quả

sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

-Tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần

Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty

Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp

- Về không gian: Đề tài được khảo sát, nghiên cứu tại công ty Cổ Tư vấn xây

dựng và đầu tư tổng hợp.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 024 – I9, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh

Xuân, Hà Nội

- Về thời gian: Nghiên cứu các dữ liệu những năm gần đây từ Báo cáo tài chính

và các số liệu có liên quan, đặc biệt là trong năm 2015 và 2016.GVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh4SVTH: Nguyễn Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm toánSố liệu thể hiện trong đề tài là do đơn vị cung cấp và đó là nguồn số liệu thực tế

về tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty trong 2 năm gần đây là 2015 và 2016.

4. Phương pháp thực hiện đề tài

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Thơng qua tìm hiểu thực tế: Thơng tin về doanh nghiệp và số liệu dùng để phân

tích chủ yếu lấy từ các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh của công ty hàng năm. Kết hợp với việc ghi nhận những nhận xét,

đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty được thu thập trong q

trình thực tập.

Thông qua Internet: Tham khảo những thông tin chung về công ty và những nhận

xét, đánh giá về công ty của các chuyên gia trên các diễn đàn kinh tế và trên các bài

báo.

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp bao gồm 2 phương pháp là phương pháp điều

tra trắc nghiệm và phương pháp phỏng vấn.

- Phương pháp điều tra trắc nghiệm: là phương pháp được thực hiện thông qua

phiếu câu hỏi trắc nghiệm. Để tìm kiếm thơng tin phục vụ cho việc làm khóa luận, tơi

đã tiến hành phát 4 phiếu điều tra cho 4 nhân viên trong phòng kế toán. Nội dung các

câu hỏi xoay quanh các vấn đề về công tác sử dụng vốn và công tác phân tích hiệu quả

sử dụng vốn tại cơng ty.

- Phương pháp phỏng vấn: là phương pháp phỏng vấn trực tiếp kế tốn trưởng

và giám đốc cơng ty một số vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những câu hỏi cụ

thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong 2

năm 2015 và 2016, những định hướng của công ty trong thời gian tới.

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu Thứ cấp:

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp thu thập các tài liệu, dữ

liệu sẵn có của cơng ty. Trong q trình thực tập tơi đã thu thập được số liệu các báo

cáo tài chính của cơng ty đặc biệt là 2 báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2015 và 2016 để làm cơ sở cho việc phân

tích từ đó biết được về tình hình và sự vận động tài sản cũng như nguồn vốn để phân

tích được hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty. Ngồi ra, tơi còn thu thập một số tài liệu

GVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh5SVTH: Nguyễn Thị MaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×