Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về góc độ thực tế

Về góc độ thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốnpháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kì tiếp theo. Nên việc phân

tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty là vô cùng cần thiết, giúp:

- Những số liệu từ kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn có thể coi là những

căn cứ và cơ sở đáng tin cho lãnh đạo và ban giám đốc của công ty ra quyết định trong

việc sử dụng vốn kinh doanh trong các kì kế tiếp.

- Qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, thấy được công ty sử dụng

hiệu quả hay không hiệu quả nguồn vốn kinh doanh và từ đó có thể đánh giá được chất

lượng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của công ty, khả năng khai thác các

nguồn vốn sẵn có và khả năng sử dụng các nguồn lực huy động được từ bên ngoài như

vay, nợ…Cũng qua cơng tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh giúp cơng ty

đánh giá được vị trí của mình đối với các đối thủ cạnh tranh, vai trò và chỗ đứng trên

thị trường xây dựng…Từ đó cơng ty biết được ưu, nhược điểm để phát huy hoặc tìm ra

biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hơn, cụ thể là tìm cách sử dụng tiết kiệm và

hiệu quả các nguồn lực để đạt được kết quả cao nhất…

2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài

- Hệ thống hoá được các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

- Sử dụng các phương pháp phân tích thực trạng về tình hình, hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh tại cơng ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

- Đánh giá nguyên nhân, kết quả đạt được và những tồn tại về tình hình, hiệu quả

sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

-Tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần

Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty

Cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp

- Về không gian: Đề tài được khảo sát, nghiên cứu tại công ty Cổ Tư vấn xây

dựng và đầu tư tổng hợp.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 024 – I9, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh

Xuân, Hà Nội

- Về thời gian: Nghiên cứu các dữ liệu những năm gần đây từ Báo cáo tài chính

và các số liệu có liên quan, đặc biệt là trong năm 2015 và 2016.GVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh4SVTH: Nguyễn Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán – Kiểm toánSố liệu thể hiện trong đề tài là do đơn vị cung cấp và đó là nguồn số liệu thực tế

về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây là 2015 và 2016.

4. Phương pháp thực hiện đề tài

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Thơng qua tìm hiểu thực tế: Thơng tin về doanh nghiệp và số liệu dùng để phân

tích chủ yếu lấy từ các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh của công ty hàng năm. Kết hợp với việc ghi nhận những nhận xét,

đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty được thu thập trong q

trình thực tập.

Thơng qua Internet: Tham khảo những thơng tin chung về công ty và những nhận

xét, đánh giá về công ty của các chuyên gia trên các diễn đàn kinh tế và trên các bài

báo.

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp bao gồm 2 phương pháp là phương pháp điều

tra trắc nghiệm và phương pháp phỏng vấn.

- Phương pháp điều tra trắc nghiệm: là phương pháp được thực hiện thơng qua

phiếu câu hỏi trắc nghiệm. Để tìm kiếm thơng tin phục vụ cho việc làm khóa luận, tơi

đã tiến hành phát 4 phiếu điều tra cho 4 nhân viên trong phòng kế tốn. Nội dung các

câu hỏi xoay quanh các vấn đề về công tác sử dụng vốn và cơng tác phân tích hiệu quả

sử dụng vốn tại cơng ty.

- Phương pháp phỏng vấn: là phương pháp phỏng vấn trực tiếp kế tốn trưởng

và giám đốc cơng ty một số vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những câu hỏi cụ

thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong 2

năm 2015 và 2016, những định hướng của công ty trong thời gian tới.

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu Thứ cấp:

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp thu thập các tài liệu, dữ

liệu sẵn có của cơng ty. Trong q trình thực tập tôi đã thu thập được số liệu các báo

cáo tài chính của cơng ty đặc biệt là 2 báo cáo tài chính: bảng cân đối kế tốn, báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2015 và 2016 để làm cơ sở cho việc phân

tích từ đó biết được về tình hình và sự vận động tài sản cũng như nguồn vốn để phân

tích được hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty. Ngồi ra, tơi còn thu thập một số tài liệu

GVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh5SVTH: Nguyễn Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm toánkhác liên quan đến giấy đăng ký kinh doanh, quá trình hình thành và phát triển của

cơng ty, và một số tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc làm khóa luận.

4.1.3 Tổng hợp số liệu

Dựa vào các phiếu điều tra, phỏng vấn thu về, qua số liệu trên báo cáo tài chính, các

sổ sách, chứng từ khác trong năm 2015 và năm 2016 mà cơng ty cung cấp có liên quan

đến đề tài nghiên cứu tôi đã tiến hành tập hợp, tính tốn và tổng hợp các số liệu làm cơ sở

cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng

và đầu tư tổng hợp.

4.2 Phương pháp phân tích dữ liệu:

4.2.1 So sánh

So sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức các sự vật, hiện tượng thông qua

quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác.

Phương pháp so sánh được tác giả sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích. Từ

việc tính tốn các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số, kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp

bảng biểu để so sánh các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số đó giữa các năm tài chính với nhau.

Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh số liệu của kỳ báo cáo so với kỳ gốc, nhằm

thấy được sự biến động cơ cấu vốn, sự biến động hiệu quả sử dụng vốn qua 2 năm đó.

Các hình thức so sánh được sử dụng bao gồm so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối về

các chỉ tiêu như: tỷ trọng vốn lưu động, tỷ trọng vốn cố định, hệ số doanh thu trên vốn

kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh…để thấy được sự biến động tăng giảm

của các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh qua các năm khác nhau và xu thế

biến động trong tương lai.

4.2.2 Thay thế liên hoàn

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp phân tích dùng để nghiên cứu

các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố trong trường hợp mối

liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích thể hiện dưới dạng tích số,

thương số, hoặc kết hợp cả tích và thương.

Bài khóa luận tốt nghiệp sử dụng phương pháp thay thế liên hồn để phân tích sự

ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tư vấn xây

dựng và đầu tư tổng hợp. Cụ thể, là phân tích sự ảnh hưởng của hệ số lợi nhuận trên

doanh thu và hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh bình quân tới hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh bình quân năm 2016. Để thấy được nguyên nhân tăng giảm hiệu quả sử

GVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh6SVTH: Nguyễn Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn – Kiểm tốndụng vốn kinh doanh bình qn của cơng ty là do đâu? Từ đó có biện pháp hợp lý để

tăng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình qn.

4.2.3 Bảng biểu, sơ đồ

Trong phân tích hoạt động kinh tế người ta phải dùng biểu mẫu để phản ánh một

cách trực quan các số liệu phân tích.

Biểu phân tích nhìn chung được thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ

tiêu và số liệu phân tích. Trong đó có những dòng cột dùng để ghi chép các số liệu thu

thập được và có những dòng cột cần phải tính tốn, phân tích. Các dạng biểu phân tích

thường phản ánh mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế có liên hệ với nhau. Số

lượng các dòng, cột tùy thuộc vào mục đích u cầu và nội dung phân tích. Tùy theo

nội dung phân tích mà biểu mẫu phân tích có tên gọi khác nhau, đơn vị tính khác nhau.

Nhằm giúp cho người đọc có cái nhìn tổng quan thực trạng các chỉ tiêu kinh tế mức độ

tăng giảm và sự ảnh hưởng lẫn nhau của chúng, trong bài sử dụng chủ yếu là biểu 8

cột.

5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công

ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp

Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp.

KẾT LUẬNGVHD: Th.S Tô Thị Vân Anh7SVTH: Nguyễn Thị MaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về góc độ thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×