Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ tư: Khi xúc tiến bán hàng là công ty muốn tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường, trước hết công ty cần tìm hiểu về mẫu mã sản phẩm xem chất lượng có phù hợp yêu cầu của khách hàng không. Vậy nên công ty cần phải có cán bộ nhân viên đi xem xét sản

Thứ tư: Khi xúc tiến bán hàng là công ty muốn tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường, trước hết công ty cần tìm hiểu về mẫu mã sản phẩm xem chất lượng có phù hợp yêu cầu của khách hàng không. Vậy nên công ty cần phải có cán bộ nhân viên đi xem xét sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 26 Chuẩn mực kế toán kế tốn Việt Nam, Bộ Tài Chính, NXB Thống kê.

2. Giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại’’ do PGS.TS Trần

Thế Dũng chủ biên, Trường Đại học Thương Mại 2008.

3. Giáo trình “Tài chính doanh nghiệp’’ của Học viện Tài chính do PGS.TS

Nguyễn Đình Kiệm và TS Bạch Đức Hiển chủ biên, NXB Tài Chính 2008.

4. Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh’’ do TS Phan Đức Dũng Giảng viên Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ biên, NXB Thống kê 2006.

5. Bài giảng “Kế tốn tài chính doanh nghiệp thương mại’’- Trường đại học

Thương Mại

6. Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14-9-2006 của Bộ trưởng BTC áp

dụng cho các DN nhỏ và vừa.

7. Các tài liệu, Báo cáo phân tích kinh tế, sổ sách, chứng từ và Báo cáo tài

chính của Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Truyền thông Quảng cáo Việt Nam.

8. Luận văn của các khóa trước.

9. Một số website:

- Trang web : http://www.tapchiketoan.com

- Trang web: http://www.vneconomy.vn

- Trang web: http://www.vcosa.org.vn

- Trang web của Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vnGVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhGVHD: Th.s Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhPHỤ LỤC

Phụ lục số 01: Mẫu phiếu điều tra

Phụ lục số 02: Bản câu hỏi phỏng vấn

Phụ lục số 03: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty năm 2016GVHD: Th.s Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhPhụ lục số 1:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠICỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KẾ TỐN- KIỂM TỐNĐộc lập - tự do - hạnh phúcPHIẾU ĐIỀU TRA

Tìm hiểu về tình hình doanh thu bán hàng tại Cơng ty CP Đầu tư Phát triển

Truyền thông Quảng cáo Việt Nam

Họ và tên Sinh Viên: Nguyễn Thị Diệu Linh

Lớp: K49D6 - Khoa Kế toán - Kiểm toán.

Đơn vị thực tập: Công ty CP Đầu tư Phát triển Truyền thông Quảng cáo Việt Nam

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Vị trí cơng tác: ………………………………………………………………….

Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn quý Công ty đã tiếp nhận tơi thực tập tại q Cơng

ty. Để có thêm thơng tin phục vụ cho việc hồn thành khóa luận mong ơng (bà) vui

lòng cho biết thêm thơng tin.

Câu 1: Xin Ơng (bà) cho biết bộ phận nào trong cơng ty đảm nhận việc phân tích

doanh thu bán hàng?

Phòng Tài chính – Kế tốn

Phòng kinh doanh tổng hợp

Phòng thị trường

Câu 2: Theo Ơng (bà) thì doanh thu hiện nay mà đạt được đã xứng với tiềm năng

của công ty hay chưa?

Đã tương xứng

Chưa tương xứng

Câu 3: Theo Ơng (bà) cơng tác phân tích kinh tế nói chung và cơng tác phân tích

doanh thu nói riêng có thật cần thiết với cơng ty hiện nay hay khơng?Khơng

Câu 4: Xin Ơng (Bà) cho biết xu hướng biến động của chỉ tiêu doanh thu trong

những năm gần đây như thế nào?

Xu hướng tăng

Xu hướng giảm

Xu hướng tăng giảm khơng ổn định

GVHD: Th.s Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhCâu 5: Công tác phân tích doanh thu đã đáp ứng yêu cầu chưa?

Tốt

Khá tốt

Chưa tốt

Câu 6: Nguồn doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp?

Doanh thu trao đổi sản phẩm hàng hóa

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Câu 7: Theo Ông (bà) sức cạnh tranh về giá cả và chất lượng của các sản phẩm,

dịch vụ mà công ty đang kinh doanh so với thị trường hiện nay như thế nào?

Cao

Bình thường

Thấp

Câu 8: Việc tiêu thụ hàng hóa của cơng ty được tiến hành hợp lý chưa?

Hợp lý

Chưa hợp lý

Câu 9: Nhân tố khách quan nào ảnh hưởng chủ yếu tới doanh thu bán hàng của

công ty?

Khách hàng

Khoa học kỹ thuật

Các chính sách kinh tế của nhà nước

Câu 10: Nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng chủ yếu tới doanh thu bán hàng của

công ty?

Nguồn lực lao động

Vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật

Mặt hàng kinh doanh

Câu 11: Theo Ơng (bà), cơng ty có nên thành lập phòng phân tích kinh tế riêng

khơng?Khơng

Câu 12: Theo Ông (bà) hiện nay mặt hàng kinh doanh nào doanh nghiệp có nhiều

tiềm năng phát triển nhất?

Máy vi tính

Điều hòa

Mặt hàng khác

Câu 13: Các giải pháp tăng doanh thu bán hàng của cơng ty hiện nay là gì?

GVHD: Th.s Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhĐẩy mạnh hình thức quảng cáo

Mở rộng thị trường tiêu thụ

Nâng cao trình độ nhân lực

Tôi xin cam đoan mọi thông tin được cung cấp từ phía Cơng ty khơng ngồi

phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Xin trân trọng cảm ơn ông bà về những thơng tin đã được cung cấp.GVHD: Th.s Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhPhụ lục số 02:

BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Phỏng vấn kế toán trưởng: Bà Đỗ Thị An

Câu hỏi 1: Thưa bà, hiện nay ở cơng ty có tiến hành phân tích doanh thu

hay khơng?

Câu hỏi 2: Thưa bà, cho biết các thời điểm mà công ty đã tiến hành phân tích

doanh thu?

Câu hỏi 3: Thưa bà, bộ phận nào tiến hành phân tích doanh thu tại cơng ty?

Câu hỏi 4: Thưa bà, cho biết các nội dung mà cơng ty đã tiến hành phân tích?

Câu hỏi 5: Thưa bà, các số liệu để tiến hành phân tích được xác định như

thế nào?

Phỏng vấn Giám đốc: Ông Đinh Xuân Trường

Câu hỏi 6: Theo Ông, vấn đề tăng doanh thu bán hàng có phải đang là nhiệm

vụ cấp thiết và là mối quan tâm hàng đầu của công ty hay khơng?

Câu hỏi 7: Xin Ơng cho biết trong phương hướng và kế hoạch tăng doanh thu

thì cơng ty chú trọng nhất vào nguồn doanh thu nào?

Câu hỏi 8: Thưa ông, cơng tác phân tích hiện nay đã làm được vai trò cung cấp

thơng tin cần thiết, kịp thời cho nhà quản trị chưa?

Câu hỏi 9: Theo ông, với mức doanh thu như hiện nay đã xứng với tiềm năng

của công ty chưa?

Câu hỏi 10: Thưa ơng, việc phân tích kinh tế nói chung, phân tích doanh thu

bán hàng nói riêng là khá quan trọng và cần thiết. Thấy được lợi ích của công

tác phân tích kinh tế trong doanh nghiệp tại sao cơng ty vẫn chưa tổ chức được một

phòng ban tổ chức cơng tác phân tích kinh tế?GVHD: Th.s Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhCƠNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁTMẫu số B02 – DNNTRIỂN TRUYỀN THÔNG(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTCQUẢNG CÁO VIỆT NAMngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính:Việt Nam Đồng

Mã sốCHỈ TIÊUThuyếtNăm nay

Năm trước

minh

C

1

2

IV.08 35.124.665.009 34.612.908.436A

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấpB

01

02dịch vụ1035.124.665.009 34.612.908.436(10 = 01 - 02)

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp1124.445.658.442 24.263.643.162dịch vụ2010.679.006.567 10.349.265.274(20 = 10 - 11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh21

22

23

24130.148.950

40.500.543

40.500.543

6.850.402.789122.941.811

40.498.432

40.498.432

6.770.983.165(30 = 20 + 21 – 22 – 24)

10. Thu nhập khác

11. Chi phí khác

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =303.918.252.1853.660.725.48831

32

400

0

00

0

03.918.252.1853.660.725.48851783.650.437732.145.098603.134.601.7482.928.580.39030 + 40)

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh

nghiệp500IV.090(60 = 50 – 51)

Lập, ngày 05 tháng 03 năm 2017

Người lập biểuGVHD: Th.s Hoàng Thị TâmKế toán trưởngGiám đốcSVTH: Nguyễn Thị Diệu Linh(Ký, họ tên)GVHD: Th.s Hồng Thị Tâm(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)SVTH: Nguyễn Thị Diệu LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ tư: Khi xúc tiến bán hàng là công ty muốn tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường, trước hết công ty cần tìm hiểu về mẫu mã sản phẩm xem chất lượng có phù hợp yêu cầu của khách hàng không. Vậy nên công ty cần phải có cán bộ nhân viên đi xem xét sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×