Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.6 Phân tích LNKD của công ty CP máy tính Toàn Thịnh

Bảng 2.6 Phân tích LNKD của công ty CP máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn6 Tỷ suất lợi nhuận24,73%25,14%0,41%1,667 DTTC200.5001.200.5001.000.000498,758 CPTC150.500560.200409.700272,239 Tỷ suất CPTC/DTTC75,06%46,66%(28,4%)(37,84)1.670.686.5171.954.286.610283.600.09316,9875.780.23690.450.68014.670.44419,364,53%4,63%0,1%2,2146.732.41460.070.32013.337.90628,542,8%3,07%0,27%9,64290.683.869341.204.85050.520.98117,3817,4%17,46%0,06%0,3558.136.77468.240.97010.104.19617,38232.547.095272.963.88040.416.78517,3813,92%13,97%0,05%0,36gộp/DT BH&CCDV10 Tổng DTT

11 CPBH

12 Tỷ suất CPBH/DTT

về BH&CCDV

13 CPQL

14 Tỷ suất CPQL/DTT

15 Lợi nhuận thuần

HĐKD trước thuế

16 Tỷ suất LNT

TT/DTT

17 Thuế TNDN phải

nộp

18 LNST

19 Tỷ suất LNST/DTT( Nguồn: báo cáo kết quả kinh doanh 2015 – 2016)

Nhận xét:

-Doanh thu thuần về BH&CCDV năm 2016 so với năm 2015 tăng 335.200.403đ tương

ứng tăng 20,7%-Các khoản giảm trừ doanh thu năm 2016 tăng so với năm 2015 là 52.600.310đ.40

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệp

-Khoa Kế tốn – Kiểm tốnTổng DTT về BH&CCDV năm 2016 tăng so với năm 2015 là 387.800.713đ tương ứng

tăng 23,21%.-Giá vốn hàng bán năm 2016 tăng so với năm 2015 là 204.661.062đ tương ứng tăng

16,28%.-Lợi nhuận gộp về BH&CCDV năm 2016 so với năm 2015 tăng 77.939.031đ tương

ứng tăng 18,87%.-tỷ suất lợi nhuận gộp về BH&CCDV năm 2016 so với năm 2015 tăng 0,41% tương

ứng tăng 1,66%.-DTTC năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.000.000đtương ứng tăng 498,75%.-CPTC năm 2016 so với năm 2015 tăng 409.700đ tương ứng tăng 272,23%.-Tỷ suất CPTC/DTTC giảm 28,4% tương ứng giảm 37,84%.-Tổng DTT năm 2016 so với năm 2015 tăng 283.600.093đ tương ứng tăng 16,98%.-Chi phí bán hàng năm 2016 so với năm 2015 tăng 14.670.444đ tương ứng tăng

19,36%.-Tỷ suất CPBH/DTT về BH&CCDV năm 2016 so với năm 2015 tanwg0,1%.-Chi phí quản lý năm 2016 so với năm 2015 tăng 13.337.906đ tương ứng tăng 28,54%.-Tỷ suất CPQL/DTT năm 2016 so với năm 2015 tăng 0,27%.-Lợi nhuận thuần HĐKD trước thuế tăng 50.520.981đ tương ứng tăng 17,38%.-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DTT năm 2016 so với năm 2015 tăng 0,06%.-Thuế TNDN phải nộp năm 2016 so với năm 2015 tăng 10.104.196đ tương ứng tăng

17,38%41

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệp

-Khoa Kế tốn – Kiểm tốnLợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 so với năm 2015 tăng 40.416.785đ tương ứng

tăng 17,38%.-Tỷ suất LNST năm 2016 so với năm 2015 tăng 0,05%.

Nhìn chung lợi nhuận kinh doanh nưm 2016 so với năm 2015 là tăng ổnđịnh chi

phí có tăng nhưng do tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phí nên

vẫn đảm bảo tăng lợi nhuận kinh doanh. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuậnBảng 2.7 : phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty

Đvt: đồng

Chỉ tiêu(1)Năm 2015(2)Năm 2016(3)So sánh 2016/2015Ảnh hưởng đến LNSTTL %STTL %(4)=(3)-(2)(5)=(4)*(6)(7)=(6)*

100/⅀(2)100/(2)

DT1.670.486.0172.005.686.420335.200.40320,07+335.200.403+115,31052.600.31052.600.310--52.600.310-18,1Giá vốn1.257.339.4981.462.000.560204.661.06216,28-204.661.062-70,41DTTC200.5001.200.5001.000.000498,75+1.000.000+0,34CPTC150.500560.200409.700272,23-409.700-0,14CPBH75.780.23690.450.68014.670.44419,36-14.670.444-5,05CPQL46.732.41460.070.32013.337.90628,54-13.337.906-4,59%LNTT290.683.869341.204.85050.520.98117,38+50.520.981+17,38BH&CCDV

Các khoản

giảm trừ DT42

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn43

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.6 Phân tích LNKD của công ty CP máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×