Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4 phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của công ty cổ phần máy tính Toàn Thịnh

Bảng 2.4 phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của công ty cổ phần máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnNhận xét: Tổng doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 283.600.093đ tương

ứng tăng 16,98% là do sự ảnh hưởng của các nhân tố sau:

-Sự biến động của tổng sản lượng làm cho tổng doanh thu năm 2016 so với năm 2015

tăng 190.538.826đ tương ứng tăng 11,4%.-Sự biến động của giá bán làm cho tổng doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng

93.061.267đ tương ứng tăng 5,57%

Cụ thể:-Doanh thu linh kiện máy tính năm 2016 so với năm 2015 tăng 234.891.800đ tương

ứng tăng 19,39% là do ảnh hưởng của các nhân tố:

+ Sự biến động của tổng sản lượng làm cho doanh thu năm 2016 so với năm

2015 tăng 166.011.936đ tương ứng tăng 13,7 %.

+ Sự biến động của giá bán làm cho tổng doanh thu năm 2016 so với năm 2015

tăng 68.879.864đ tương ứng tăng 5,7%.-Doanh thu linh kiện máy in năm 2016 so với năm 2015 tăng 47.708.293đ tương ứng

tăng 10,4% do sự ảnh hưởng của các nhân tố sau:

+ Sự biến động của tổng sản lượng làm cho doanh thu năm 2016 so với năm

2015 tăng 23.584.056đ tương ứng tăng 5,14 %.

+ Sự biến động của giá bán làm cho tổng doanh thu năm 2016 so với năm 2015

tăng 24.124.237đ tương ứng tăng 5,26%.-Doanh thu bán phần mềm năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.000.000đ tương ứng tăng

498,75% do sự ảnh hưởng của các nhân tố sau:

+ Sự biến động của tổng sản lượng làm cho doanh thu năm 2016 so với năm

2015 tăng 942.833đ tương ứng tăng 470,24%.35

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán+ Sự biến động của giá bán làm cho tổng doanh thu năm 2016 so với năm 2015

tăng 57.167 tương ứng tăng 28,51%.

2.2.2.2 Phân tích lợi nhuận của doanh nghiệpXét về góc độ kinh tế, lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, nói

khác đi lợi nhuận là hiệu quả kinh tế trước tiên mà doanh nghiệp cần phải có. Các

doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả của

hoạt động đó. Do vậy mà phân tích lợi nhuận được tiến hành thường xuyên, cụ thể

phục cụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và những mục tiêu kinh tế khác.36

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn Phân tích lợi nhuận theo nguồn hình thànhBảng 2.5 phân tích lợi nhuận theo nguồn hình thành

Đvt: đồng

Năm 2015Các chỉ

tiêuST(1)(2)LNKD

LN khác

TổngNăm 2016TT%

(3)=(2)*100/⅀(2

)290.683.869ST

(4)So sánh 2016/2015

TT%(5)=(4)*100/⅀(4

)CL

(6)=(4)-(2)TL%TT%(7)=(6)*100/(8)=(5)-(2)(3)100341.204.85099,7550.520.98117,38(0,25)0869.3500,25869.350-0,25290.683.869100342.074.20010051.390.33117,78058.136.7742068.414.8402010.278.06617,680232.547.09580273.659.3608041.112.26517,6800LN

Thuế

TNDN

LNST( Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh 2015 – 2016)37

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnNhận xét: Qua bảng phân tích lợi nhuận theo nguồn hình thành tại cơng ty máy

tính Tồn thịnh ta thấy lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015 tăng

41.112.265đ tương ứng tăng 17,68%. Cụ thể là:

-Lợi nhuận kinh doanh năm 2016 so với năm 2015 tăng 50.520.981đ tương ứng tăng

17,38%.-Lợi nhuận khác năm 2016 so với năm 2015 tăng 869.350đ trong khi năm 2015 lợi

nhuận khác là 0đ.-Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 so với năm 2015 là 51.390.331đ tăng 17,78%.-Thuế TNDN phải nộp cũng tăng do lợi nhuận tăng, năm 2016 tăng so với năm 2015 là

10.278.066đ tương ứng tăng 17,78%

Như vậy ta có thế thấy lợi nhuận của doanh nghiệp là khá tốt, tăng qua các năm. Phân tích lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp38

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4 phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của công ty cổ phần máy tính Toàn Thịnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×