Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH TOÀN THỊNH

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH TOÀN THỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

-Khoa Kế tốn – Kiểm tốnNhiệm vụ của công ty là nắm bắt, xem xét những nhu cầu thiết yếu của thị trường, hợp

lý hóa các quy chế quản lý của công ty để đạt được hiệu quả kinh tế, xây dựng và tổ

chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

Hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty có các đặc điểm chính sau:-Là một công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp gồm nhiều sản phẩm khác nhau, đa dạng,

phong phú từ linh kiện máy tính , máy in đến các dịch vụ về sửa chữa và bảo hành.

Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm cả cung cấp dịch vụ và thương mại.-Số người lao động: 21 người.-Phạm vi hoạt động của cơng ty trên địa bàn hải phòng.-Phương thức hoạt động của công ty: kết hợp thương mại và dịch vụ một cách năng

động, linh hoạt vì mục tiêu tăng trưởng của công ty.-.Đối tác của Công ty tương đối rộng nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp và cửa hàng

kinh doanh linh kiện máy tính,...

2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý

Với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm trong hoạt động

kinh doanh, đặc biệt đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao được đào

tạo và trau dồi kinh nghiệm khá vững chắc đã nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tồn

cơng ty.

Bộ máy quản lý của Cơng ty được tổ chức chặt chẽ, các nhiệm vụ quản lý được

phân chia cho các bộ phận theo mơ hình phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh,

chức năng, nhiệm vụ của Cơng ty, giúp quản lý kiểm sốt chặt chẽ hoạt động của cán

bộ nhân viên, công tác quản lý cũng như công tác báo cáo kết quả kinh doanh.

Mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gồm :-Hội đồng quản trị21

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán-Ban giám đốc : gồm giám đốc và 1 phó giám đốc-03 phòng ban chun mơn nghiệp vụ : Phòng tài chính- kế tốn, Phòng cung cấp dịch

vụ, phòng kế hoạch kỹ thuật.

Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Cơng ty Cổ phần máy tính Tồn Thịnh như sau

Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần máy tính Tồn ThịnhHội đồng quản trịBan giám đốcPhòng tài chính- kế tốnPhòng kế hoạch- kỹ thuật

Phòng

cung

cấp –dịch

vụ

(Nguồn :Phòng

hành

chính

kế tốn)Sau đây là từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban trong Cơng ty

+ Ban giám đốc : thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ

chức và hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội

đồng quản trị. Công ty gồm :

+ Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động từ xảy ra hàng ngày của công ty

và chịu sự giám sát, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ Phó Giám đốc Cơng ty : phụ trách các hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh

doanh, hợp đồng.22

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn+ Phòng tài chính- kế tốn : có chức năng tham mưu cho Giám đốc, tổ chức triển

khai tồn bộ cơng tác tài chính, hạch tốn kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của

công ty, đồng thời quản lý vốn, vật tư, hàng hóa tiền mặt và sử dụng có hiệu quả khơng

để thất thốt vốn, hàng hóa, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo tính kịp thời,

chính xác, trung thực các nghiệp vụ phát sinh trong tồn cơng ty, chịu trách nhiệm

trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cơ quan cấp trên về pháp luật, và chịu trách

nhiệm thực hiệ các nghiệp vụ tài chính kế tốn của cơng ty.

+ Phòng kế hoạch – kỹ thuật : giúp Ban giám đốc lập kế hoạch, xác định phương

hướng, mục tiêu kinh doanh, xây dựng triển khai thực hiện các phương án kinh doanh..

+ Phòng cung cấp dịch vụ : có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc cung cấp các

dịch vụ vầ sửa chữa, lắp ráp cũng như bảo hàng sản

2.1.1.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh

Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Cơng Ty Cổ phần máy

tính Tồn Thịnh qua 2 năm 2015 và 2016 ta dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của

cơng ty.23

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnBảng 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty Cổ phần máy tính

Tồn Thịnh qua 2 năm 2015 và 2016

Đvt:đồng

ST

T

(1)1

2

3

4

56So sánh 2016 với 2015

Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016

số tiền(2)

Doanh thu BH và

CCDV

Các khoản giảm trừ

Doanh thu thuần về BH

và CCDV

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về BH và

CCDV

Tỷ suất lợi nhuận gộp

BH và CCDVtỷ lệ(%)

(6)=(5)/(3)(4)(5)=(4)-(3)1.670.486.0172.005.686.420335.200.40320,07052.600.31052.600.310-1.670.486.0171.953.086.110282.600.09316,921.257.339.4981.462.000.560204.661.06216,28413.146.519491.085.55077.939.03118,8524,73%25,14%0,41%1,66(3)*100%7Doanh thu tài chính200.5001.200.5001.000.000498,758Tổng doanh thu1.670.686.5171.954.286.610283.600.09316,989Chi phí tài chính150.500560.200409.700272,23122.512.650150.521.00028.008.35022,86233.079.11216,8950.520.98117,3810Chi phí quản lý doanh

nghiệp11Tổng chi phí1.380.002.6481.613.081.76012Lợi nhuận trước thuế290.683.869341.204.85013Tỷ suất lợi nhuận thuần17,40%17,46%0,060,3514Thuế TNDN phải nộp58.136.77468.414.84010.278.06617,6824

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệp1516Lợi nhuận thuần sau

thuế

Tỷ suất lợi nhuận thuần

sau thuếKhoa Kế toán – Kiểm toán232.547.095273.659.36041.112.26517,6813,92%14%0,080,58Nhận xét :

Từ bảng số liệu trên ta thấy tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN năm

2016 so với năm 2015 có nhiều chuyển biến tốt, do cơng ty đã có những chính sách, kế

hoạch cụ thể và quản lý chặt chẽ hơn, cụ thể :

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 1.954.286.610 vnđ tăng 283.600.093 vnđ so với năm

2015 tương ứng tăng 16,98%, cụ thể là :

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 là 1.670.486.017

vnđ, năm 2016 là 1.953.086.110đ tăng 282.600.093 vnđ, tương đương với tăng16,92%

với năm 2015.

+ Doanh thu tài chính năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.000.000 VNĐ, tương

ứng với tỷ lệ tăng 498,75%.Tổng chi phí năm 2015 là 1.380.002.648 vnđ, năm 2016 là 1.613.081.760 vnđ, tăng

233.079.112 vnđ so với năm 2015 ; tương ứng tăng 16,89 %, cụ thể là:

+ Chi phí tài chính năm 2016 so với năm 2015 tăng 409.700 VNĐ tương ứng tỷ

lệ tăng 272,23%.25

GVHD: ThS. Hoàng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn+ Chi phí quản lý kinh doanh năm 2016 tăng 28.008.350 VNĐ so với năm 2015,

tương ứng với tỷ lệ 22,86%.

+ Chi phí giá vốn năm 2015 là 1.257.339.948 vnđ, năm 2016 là 1.462.000.560

tăng 204.661.062 vnđ tăng 16,28 % so với năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 290.683.869 VNĐ, năm 2016 là 341.204.850 vnđ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 50.520.981 VNĐ so với năm 2014 ,tương ứng

với tỷ lệ tăng 17,38%. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu

do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng so với năm 2015 mặc dù

tổng chi phí năm 2016 tăng so với năm 2015.Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 232.547.095 VNĐ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016

tăng 41.112.265 VNĐ so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ tăng 17,38%. Tỷ suât lợi

nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 0,41%, tỷ suất lợi nhuận thuần tăng 0,06

%, trong khí đó tỷ suất lợi nhuận thuần sau thuế tăng 0,58%. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của Cơng ty năm 2016 so với năm 2015 là khá tốt donăm 2016 cơng ty đã áp dụng nhiều chính sách để khuyến khích, thúc đẩy tiêu thụ các

sản phẩm về linh kiện máy tính cũng như cung cấp tốt các dịch vụ về bảo hành hay sửa

chữa sản phẩm, tạo được niềm tin với khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ và làm tăng doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác phân tích kết quả kinh

doanh tại cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh

2.1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố khách quan

- Các nhân tố chính trị - pháp luật

Các nhân tố này có ảnh hưởng một cách trực tiếp tới kết quả kinh doanh của

cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh. Việc ban hành các chính sách kinh tế - xã hội

của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ là rất cần thiết và sẽ có tác động nhất định

đến q trình tiêu thụ sản phẩm của cơng ty. Hiện nay nhờ việc ban hành một số chính26

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toánsách kinh tế hợp lý của nhà nước mà giá cả hầu hết các mặt hàng đều giảm xuống và

dần vào ổn định.

-Các nhân tố kinh tế

Các nhân tố kinh tế như lạm phát, tỷ giá hối đối, tốc độ tăng trưởng kinh tế, các

chính thương mại…đều có tác động mạnh mẽ tới kết quả kinh doanh của của công ty.

Lạm phát vừa phải đã tạo sự chênh lệch giá cả hàng hóa dịch vụ giữa các vùng

làm cho công ty tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn, thúc đẩy khả năng cạnh tranh của

công ty giúp công ty đưa ra thị trường nhiều sản phẩm với chất lượng cao hơn.-Các nhân tố quốc tế

Việt Nam đã gia nhập tổ chức WTO là môi trường quốc tế có ảnh hưởng vơ cùng

lớn đối với nền sản xuất trong nước nói chung và cơng ty cổ phần máy tính Tồn

Thịnh nói riêng. Q trình hội nhập đã mang lại rất nhiều cơ hội như: thị trường được

mở rộng hơn, tiếp thu được các phong cách quản lý hiện đại, chuyển giao và ứng dụng

được nhiều khoa học cơng nghệ, kỹ thuật hiện đại hơn….Bên cạnh đó cũng gặp phải

những khó khăn như: khách hàng khó tính hơn, môi trường cạnh tranh gay gắt hơn…-Mối đe doạ từ các đối thủ (tiềm năng)

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mức sống người

dân được nâng cao thì nhu cầu về máy tính máy in là ngày càng quan trọng, chính vì

thế đã xuất hiện thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện trên thị trường, khiến

cho công ty gặp khá nhiều khó khăn tuy nhiên cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh là

một cơng ty đã được thành lập khá lâu nên cơng ty đã có những uy tín và độ tin cậy

nhất định đối với khách hàng.

2.1.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố chủ quan-Bộ máy quản trị doanh nghiệp27

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốnCơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh hoạt động trong cơ chế thị trường, bộ máy

quản trị doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển

công ty. Bộ máy quản trị của công ty đã xây dựng cho công ty một chiến lược kinh

doanh và phát triển hợp lý (phù hợp với môi trường kinh doanh, phù hợp với khả năng

của doanh nghiệp)

+ Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, các phương án kinh doanh và kế hoạch hoá

các hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở chiến lược kinh doanh và phát triển doanh

nghiệp đã xây dựng.

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch, các phương án và các hoạt động sản xuất kinh

doanh đã đề ra.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các q trình trên.

-Lao động :

Cơng ty có quy mơ hoạt động khơng lớn vì thế đội ngũ nhân sự chỉ bao gồm

khoảng 20 người. Cơng ty có đội ngũ quản lý trẻ, năng động, sáng tạo và một lực

lượng nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao ln phục vụ tốt yêu cầu của khách hàng.

Đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ nghiệp vụ là một lợi thế trong công các quản trị nhân

sự của công ty. Tuy nhiên kinh nghiệm làm việc của nhân viên trẻ còn ít nên đơi khi

gặp khó khăn trong cơng tác thuyết phục khách hàng.

- Uy tín và vị thế doanh nghiệp

Cơng ty cổ phần máy tính Tồn Thịnh đã tạo dựng cho mình một vị thế trên thị

trường. Được nhiều người biết đến, đặc biệt cơng ty đã có những đối tác tin cậy, tập

khách hàng trung thành và có mối quan hệ tốt với nhà cung ứng. Do vậy khách hàng

có thể n tâm khi đến với cơng ty và sử dụng các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên lợi

thế thương mại của công ty chưa lớn, mà đối với một số nhà kinh doanh thì lợi thế

thương mại được coi là yếu tố cơ bản quyết định sự thành cơng hay thất bại trong tiêu

thụ hàng hóa.28

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm tốn2.2. Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh tại cơng ty cổ phần máy tính

Tồn Thịnh

2.2.1. Kết quả phân tích kết quả kinh doanh thơng qua số liệu sơ cấp

2.2.1.1. Kết quả điều tra

Trong khóa luận em sử dụng phương pháp điều tra để thu thập dữ liệu thông qua

các phiếu điều tra, bảng câu hỏi, đồng thời dựa trên phương pháp điều tra chon mẫu có

chọn lọc của đối tượng điều tra do em tự thiết kế. Tổng số phiếu phát ra là 5 phiếu, với

kết quả điều tra thu được thể hiện bằng bảng tổng hợp kết quả điều tra sau:

Bảng 2.2: Bảng tổng hợp phiếu điều tra:

ST

TSỐ

PHIẾUCÁC CHỈ TIÊUTL

(%)I. kết quả kinh doanh của công ty hiện tại là tốt hay không tốt?

1 Tốt3/56021/520Không tốtII. Nhân tố khách quan nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của cơng ty

1 Chính sách phát triển kinh tế xã hội3/5602 Lãi suất ngân hàng3/5603 Tỷ lệ lạm phát4/5804 Đối thủ cạnh tranh1/520III. Nhân tố chủ quan nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của cơng ty

1 Trình độ, chất lượng nhân viên4/5802 Kế hoạch phát triển trong ngắn hạn, dài hạn3/5603 Nguồn vốn kinh doanh2/540GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy Linh29Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán4 Nguồn lực về kỹ thuật cơng nghệ3/5601 Nâng cao năng lực tài chính4/5802 Đầu tư công nghệ4/5803 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng5/51001 Mở rộng thị trường tiêu thụ5/51002 Đẩy mạnh quảng cáo3/5603 Đẩy mạnh phương thức bán lẻ5/51004 Đa dạng hóa phương thức thanh tốn5/5100IV. Những giải pháp giúp cơng ty nâng cao kết quả kinh doanhV. Định hướng trong tương lai của công tyNhư vậy, qua bảng tổng hợp phiếu điều tra trên cho ta thấy kết quả kinh doanh

của công ty hiện tại là tương đối tốt. Song kết quả kinh doanh này vẫn chịu nhiều ảnh

hưởng từ các nhân tố khách quan và chủ quan khác nhau. Trong thời gian tới, công ty

định hướng mở rộng thị trường, đẩy mạnh quảng cáo và phương thức bán lẻ để tăng

kết quả kinh doanh . Do vây, việc tiến hành phân tích kết qur kinh doanh để tìm ra

những nguyên nhân tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh

doanh là rất cần thiết.

2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn

Trong khóa luận em sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập dữ liệu.

Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thịnh– Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị NhungKế tốn trưởng cơng ty, đây là những người nắm rõ nhất tình hình kinh doanh của

cơng ty cũng đều cho rằng phân tích kết quả kinh doanh là vô cùng cần thiết.

- Cuộc phỏng vấn thứ nhất: Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thịnh– Giám đốc công

ty Cổ Phần máy tính Tồn Thịnh. Theo ơng, kết quả kinh doanh mà cơng ty đãđạt được30

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn – Kiểm toántrong những năm gần đây và việc tiến hành phân tích kết quả kinh doanh có là điều

cần thiết khơng?

Kết quả phỏng vấn: Ông Thịnh cho rằng những năm gần đây, cơng nghiệp hóa,

hiện đại hóa ngày càng bao trùm trên khắp đất nước, bên cạnh đó, mức sống của người

dân được nâng cao, xuất hiện những nhu cầu tiêu dùng về máy tính và máy in rất

nhiều, nên kết quả kinh doanh của công ty đã tốt hơn. Tuy nhiên cũng xuất hiện thêm

rất nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, cạnh tranh giá cả làm cho sản lượng tiêu

thụ khơng được như mong muốn. Chính vì thế việc phân tích kết quả kinh doanh đối

với cơng ty là rất cần thiết. Trong năm tới, theo ông Thịnh thì cơng ty sẽ tiếp tục đẩy

mạnh các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng cũng như tìm kiếm những

nguồn hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu người tiêu dung.

- Cuộc phỏng vấn thứ hai: Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nhung - kế tốn trưởng

cơng ty Cổ Phần máy tính Tồn Thịnh. Theo bà Nguyễn Thị Nhung, hiện nay chính

phủ đã có những chính sách gì để giúp doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh

và những chính sách của công ty giúp nâng cao kết quả kinh doanh.

Kết quả phỏng vấn: Bà Nhung cho biết trong những năm gần đây chính phủ đã

có những chính sách nới lỏng về thuế giúp cho công ty dễ dàng hơn trong việc phát

triển, bên cạnh đó cơng ty đã có nhiều chính sách đãi ngộ với nhân viên trong cơng ty

giúp nhân viên thoải mái làm việc cũng như tăng lượng hàng tiêu thụ làm tăng kết quả

kinh doanh của cơng ty. Cơng ty cũng đã tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp với mức

giá hấp dẫn mà chất lượng hàng hóa khơng đổi, từ đó mà có thể cạnh tranh giá với

những đối thủ mới xuất hiện trên thị trường. Cũng theo bà Nhung kết quả kinh doanh

là quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự sống còn của mỗi doanh nghiệp nên việc phân

tích kết quả kinh doanh là rất quan trọng, bà cũng cho biết thêm, trong năm tới cơng ty

sẽ chú trọng hơn vào việc phân tích kết quả kinh doanh để cho cơng ty có thể phát

triển lớn mạnh hơn nữa.

Như vậy có thể tổng kết lại rằng qua phương pháp điều tra và phỏng vấn các nhà

lãnh đạo của công ty đều nhận định rằng những năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng

của lạm phát và xuất hiện rất nhiều những công ty mới nhưng cơng ty vẫn làm ăn có31

GVHD: ThS. Hồng Thị TâmSVTH: Nguyễn Thùy LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH TOÀN THỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×