Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a, Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu.

a, Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnBảng 2.9. Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và giá bán đến sự biến động của doanh thu bán hàng

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu

1

Nội thất

Bóng đèn Rạng Đơng

Chăn ga Sơng Hồng

Mặt hàng khác

TổngIpM0= q0 p03

1.03

1.03

1.03

1.034

83,122,328,210

54,039,338,671

35,567,710,180

23,777,309,015

196,506,686,076CLDT

ST

5

6

7

79,861,579,159 82,257,426,534

-864,901,676

50,711,076,871 52,232,409,177 -1,806,929,494

47,814,032,158 49,248,453,123 13,680,742,943

45,361,557,781 46,722,404,514 22,945,095,499

223,748,245,969 230,460,147,894 33,953,461,818

q1p0M1= q1p1%

8

-1.04

-3.34

38.5

96.5

17.3Ảnh hưởng do q

ST

%

9

10

-3,260,749,051

-3.923

-3,328,261,800

-6.159

12,246,321,978

34.43

21,584,248,766

90.78

27,241,559,893

13.86Ảnh hưởng do p

ST

%

11

11

2,395,847,375

2.8823

1,521,332,306

2.8152

1,434,420,965

4.0329

1,360,846,733

5.7233

6,711,901,925

3.4156(Nguồn: theo số liệu do phòng kế tốn cung cấp, Chỉ số giá tiêu dùng theo Tổng cục thống kê năm 2016)46GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnTừ bảng trên ta có nhận xét như sau:

Tổng DTBH của công ty năm 2016 so với năm 2015 tăng 33.953.461.818

đồng , tương ứng với tỷ lệ tăng 17,3% do ảnh hưởng của 2 nhân tố:

- Số lượng hàng bán tăng làm DTBH tăng 27.241.599.893 đồng tỷ lệ tăng 13,86%

trong đó số lượng hàng bán của mặt hàng nhóm nội thất và nhóm bóng đèn Rạng Đơng

giảm làm DTBH giảm còn số lượng hàng bán của các mặt hàng khác tăng làm DTBH

tăng, nhưng tỷ lệ tăng nhiều hơn tỷ lệ giảm nên DTBH tăng. Cụ thể là:

+ Số lượng hàng bán ra của nhóm hàng nội thất giảm làm doanh thu giảm

3.260.749.051 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 3,923%

+ Số lượng hàng bán ra của bóng đèn Rạng Đơng giảm làm doanh thu giảm

3.328.261.800 đồng tương ứng với tỷ lệ 6,16%.

+ Số lượng hàng bán ra của mặt hàng chăn ga Sông Hồng tăng làm DTBH

tăng 12.246.321.978 đồng tương ứng với tỷ lệ 34,43%

+ Các mặt hàng khác có số lượng hàng bán ra thay đổi làm doanh thu tăng

21.584.248.766 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 90,78%

- Giá bán các mặt hàng thay đổi làm DTBH tăng 6.711.901.925 đồng tương

ứng với tỷ lệ tăng 3.4156% .Trong đó, giá bán của tất cả các mặt hàng thay đổi đều

làm tăng DTBH. Cụ thể là:

+ Giá bán của mặt hàng nội thất thay đổi làm DTBH tăng 2.395.847.375 đồng

tương ứng với tỷ lệ tăng 2,88%.

+ Giá bán của nhóm bóng đèn Rạng Đơng thay đổi làm DTBH tăng

1.521.332.306 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 2,82%

+ Gía bán của mặt hàng chăn ga Sông Hồng thay đổi làm DTBH tăng

1.434.420.965 đồng, tương ứng với tỷ lệ 4,03%.

+ Giá bán của mặt hàng khác thay đổi làm doanh thu bán hàng tăng đồng

tương 1.360.846.733 ứng tỷ lệ tăng 5,72%.

Như vậy qua phân tích ta có thể thấy, doanh thu bán hàng của công ty tăng chủ

yếu là do số lượng hàng tăng, trong khi giá bán tăng DTBH tăng, nhưng tỷ lệ số

lượng bán tăng nhiều hơn so với giá tăng.47GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnb, Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu

Bảng 2.10. Phân tích ảnh hưởng của tổng số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng

ĐVT : VNĐ

Các chỉ tiêuT0W0T1W0T1W11

Tổng DTBH2

196,506,686,0763

201,746,864,3654

230,460,147,894Tăng giảm chung

ST

TT(%)

5

6

33,953,461,818

17.3Với:Tăng giảm do T

ST

TT(%)

7

8

5,240,178,289

2.67Tăng giảm do W

ST

TL(%)

9

10

28,713,283,529

14.23ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016196,506,686,076230,460,147,8941501541,310,044,573.81,496,494,466.8DTBH

Tổng số lao động (T) (người)

Năng suất lao động bình quân ( W)(Nguồn: Số liệu phòng kế tốn cung cấp)GVHD: TS. Đặng Văn Lương48SVTH: Trịnh Thị HạnhKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế tốn - Kiểm tốnNgồi hai yếu tố số lượng hàng bán và đơn giá bán ảnh hưởng trực tiếp đến

DTBH của doanh nghiệp thì yếu tố số lượng lao động và năng suất lao động cũng

ảnh hưởng rất lớn đến DTBH.

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:

Tổng DTBH của công ty năm 2016 so với năm 2015 tăng 33,953,461,818 đồng

tương ứng tỷ lệ tăng 17,38%% do ảnh hưởng của 2 nhân tố: số lượng lao động và

năng suất lao động bình quân trong năm. Cụ thể:

+ Tổng số lao động năm 2016 tăng 4 người so với năm 2015 làm DTBH năm

2016 tăng 5,240,178,289 đồng tương ứng tăng 2,67% so với năm 2015

+ Năng suất lao động bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng làm cho

DTBH năm 2016 so với năm 2015 tăng 28,713,283,529 đồng, tỷ lệ tăng 14,23%

Qua phân tích trên ta thấy được DTBH của cơng ty tăng chủ yếu là do năng

suất lao động bình quân tăng, DTBH do năng suất thay đổi tỷ lệ tăng lớn hơn tỷ lệ

DTBH do số lượng lao động thay đổi. Điều này chứng tỏ các biện pháp nâng cao

năng suất lao động đã được sử dụng. Công ty cần sử dụng hiệu quả hơn số lượng

lao động.49GVHD: TS. Đặng Văn LươngSVTH: Trịnh Thị HạnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a, Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x