Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DATEX

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DATEX

Tải bản đầy đủ - 0trang

ty được kiểm tra khá chặt chẽ, hợp lý đảm bảo tính đúng đắn của số liệu. Cơng ty sử

dụng hệ thống chứng từ theo quyết định của BTC và 1 số chứng từ khác theo quy định

của ngành. Sau khi luân chuyển, chứng từ được lưu ở hồ sơ từng đơn vị riêng biệt nên

dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Về công tác luân chuyển chứng từ: Tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán quy định:

kiểm tra tính đúng đắn, trung thực và hợp lệ của tất cả các yếu tố ghi chép trên chứng

từ.

(5) Về Tài khoản sử dụng: Hệ thống TK của Công ty sử dụng dựa trên hệ thống

TK của chế độ kế toán VN, cụ thể hơn là của Công ty cho phù hợp với đặc điểm của

ngành

Trong công tác tổ chức tiền lương và quản lý quỹ tiền lương, Công ty đã thực

hiện tốt từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, cụ thể:

- Tổ chức tốt việc chấm cơng để có căn cứ phân chia lương.

- Xây dựng nên quy chế trả lương để phân chia lương được thuận lợi và dễ dàng.

- Tổ chức quản lý quỹ lương chặt chẽ.

(6) Về sổ kế tốn: Hình thức ghi sổ được áp dụng ở Cơng ty hiện nay là hình thức

“Nhật ký chung” - đây là hình thức ghi sổ đơn giản, dễ thực hiện, thuận tiện cho phân

công lao động kế tốn. Có thể thực hiện đối chiếu kiểm tra số liệu kế toán cho từng đối

tượng kế toán ở mọi thời điểm, vì vậy kịp thời cung cấp thơng tin cho nhà quản lý.

Tính cập nhật và theo dõi của hình thức này là cộng với sự linh hoạt trong việc sử

dụng các loại chứng từ đã góp phần làm giảm đi tính phức tạp trong q trình tổng hợp

và hạch tốn chi phí sản xuất của Cơng ty.

(7) Về hệ thống BCTC: Công ty luôn lập đủ và đúng thời hạn các BCTC theo quy

định bắt buộc của BTC và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cơng ty.

Cơng ty áp dụng kế tốn máy trong cơng tác kế toán, hỗ trợ rất nhiều trong việc vào sổ

và lên báo cáo. Với các nghiệp vụ kinh tế phức tạp, kế toán lập 1 phiếu xử lý kế toán

nhằm tổng hợp các chứng từ, định khoản rồi mới lập vào máy. Phiếu xử lý kế toán này

cũng được lập trên máy tính nên đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Với 1 trình tự hạch

tốn 1 cách hợp lý như vậy, cơng việc kế tốn trở nên đơn giản, dễ dàng

(8) Việc trả lương cho CNTTSX: Hình thức trả lương của Cơng ty thể hiện khả

năng phân tích, đánh giá, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Công ty áp dụng hình thức

54trả lương theo thời gian rất phù hợp với loại hình kinh doanh của Cơng ty. Nó phản

ánh chính xác hiệu quả cơng việc, tính đúng giá trị sức lao động của CBCNV.

Việc hạch toán BHXH, BHYT, BHTN cũng được Công ty quan tâm, cụ thể:

Công ty ln hồn thành nộp các quỹ này đủ, đúng thời hạn. Điều này thể hiện tinh

thần trách nhiệm cao của Công ty đối với quyền lợi của người lao động.

3.1.2.Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của cơng tác kế tốn các

khoản thanh tốn với người lao động tại Công ty cổ phần thương mại xuất nhập

khẩu Datex.

3.1.2.1.Những mặt hạn chế, tồn tại.

(1) Do số lượng CBCNV của xí nghiệp khá đơng và ngày càng tăng lên ở bộ

phận trực tiếp sản xuất do vậy việc quản lý nhân sự tương đối khó khăn, phức tạp việc

luân chuyển các chứng từ như bảng chấm công, giấy nghỉ hưởng BHXH… chuyển lên

phòng tổ chức lao động xét duyệt cho đến phòng kế tốn tài chính để tiến hành xử lý

nghiệp vụ còn chậm, mất nhiều thời gian

(2) Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính lương theo thời gian đối với bộ

phận sản xuất vẫn chưa hợp lý.Cách tính lương này không thúc đẩy được người lao

động làm việc hết năng suất lao động của mình,vì làm được nhiều hay ít thì mức lương

người lao động nhận được vẫn được cố định theo thời gian.

Việc chia tiền lương cho lao động ở các phân xưởng với cán bộ quản lý doanh

nghiệp chưa gắn với việc hoàn thành kế hoạch công việc mà công ty giao cho, chưa

đánh giá được chất lượng công tác của từng CBCNV đã tiêu hao trong q trình làm

việc. Nói cách khác, phần tiền lương mà công nhân được hưởng không gắn với kết quả

lao động mà họ tạo ra. Chính vì lẽ đó, nên hình thức tiền lương theo thời gian đã

khơng mang lại cho người lao động sự quan tâm đầy đủ đối với thành quả lao động

của mình, khơng tạo điều kiện để uốn nắn kịp thời những thái độ sai lệch và khơng

khuyến khích họ nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tiết kiệm thời gian.

Chế độ phụ cấp, lương thưởng cũng chưa được Công ty quan tâm đúng mức. Với

mức tiền thưởng, đi cơng tác, cơm bữa trưa vẫn còn ít và số lượng vẫn còn hạn chế.

(3) Xí nghiệp theo dõi các khoản phải trả CNV trên TK 3341. Tuy nhiên đối với

từng chỉ tiêu tập hợp vào TK này như ( lương chính, các khoản phụ cấp, các khoản55khác chưa được theo dõi trên các TK chi tiết). Do vậy các khoản phải trả theo từng chỉ

tiêu chưa được mở các sổ chi tiết của các TK này để thuận tiện cho việc theo dõi,

kiểm tra khi cần thiết.

(4) Cơng ty khơng trích kinh phí cơng đồn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến

quyền lợi của người lao động. Hơn nữa theo thông tư 191/2013/NĐ – CP quy định chi

tiết về tài chính cơng đồn, doanh nghiệp dù đã có tổ chức cơng đồn hay chưa vẫn

phải đóng kinh phí cơng đồn 2% trên tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH cho

người lao động và Thơng tư này có hiệu lực từ ngày 10/01/2014. Vì vậy, Cơng ty chưa

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

3.1.2.2.Nguyên nhân:

Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại là do:

- Do công ty không ngừng phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, để cung

cấp đầy đủ nhu cầu hàng hóa trong và ngồi nước cơng ty đã mở thêm văn phòng đại

diện tại Hà Nội, mà văn phòng đại diện và trụ sở kinh doanh chính ở hai tỉnh khác

nhau, hơn nữa văn phòng đại diện khơng có kế tốn, tất cả mọi chứng từ đều chuyển

về trụ sở chính để hạch toán và ghi chép nên việc luân chuyển chứng từ trở nên khó

khăn.

- Khối lượng lao động của công ty tương đối nhiều nên việc chấm công và hạch

tốn cũng sẽ rất phức tạp.

- Chính sách kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay có nhiều

biến động và thay đổi. Nếu khơng chịu khó cập nhật những thông từ, quyết định mới

của Nhà nước về các khoản thanh tốn với người lao động thì cũng dẫn đến tình trạng

hạch tốn sai lệch.

- Do cơng ty chưa quan tâm đúng mức đến việc trích nộp kinh phí cơng đồn,

chưa quan tâm đến quyền lợi của người lao động. Hơn nữa, do tâm lý chung vẫn còn

nhiều doanh nghiệp chưa nộp hoặc tình trạng doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt.

3.2 Một số đề xuất với vấn đề hạch toán kế toán các khoản thanh toán với

người lao động tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex.

Qua tìm hiểu thực trạng kế tốn các khoản thanh tốn với người lao động tại

cơng ty, đối chiếu với những lý luận về kế toán các khoản thanh toán với người lao56động, em xin đưa ra một số giải pháp để hồn thiện kế tốn các khoản thanh tốn với

người lao động tại cơng ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Datex như sau:

* Giải pháp 1: Công ty nên coi trọng hơn nữa công tác tuyển dụng cán bộ quản

lý, cán bộ nghiệp vụ và người lao động, khơng ngừng nâng cao trình độ tay nghề cho

CBCNV tạo điều kiện cho họ có cơ hội học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt công ty nên tuyển dụng, đào tạo thêm kế tốn phụ

trách phần tiền lương vì hiện tại lượng nhân viên phụ trách phần kế toán tiền lương và

BHXH còn ít mà khối lượng cơng việc tương đối nhiều

* Giải pháp 2: Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương

Cơng ty phải xây dựng đồng bộ các quy chế nội bộ khi triển khai công tác tiền

lương, các cơ quan chức năng, các đơn vị chủ động thực hiện, tránh vi phạm các quy

định về công tác quản lý.

- Quy chế về quản lý lao động.

- Quy chế về quản lý và giám sát chất lượng sản xuất sản phẩm

- Quy chế về quản lý tài chính, quản lý vật tư thiết bị

- Quy chế về phân phối lương và thưởng

- Quy chế về khai thác tìm kiếm việc làm

- Xác định bộ đơn giá chuẩn về công nhân và thiết bị nội bộ công ty.

Đối với tiền lương của cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơng ty nên áp dụng hình

thức khốn tổng số tiền lương với từng phòng ban cụ thể để có thể tạo điều kiện kích

thích nâng cao năng suất, năng lực làm việc của từng cán bộ trong các phòng. Cần

phân cơng lao động hợp lý, sắp xếp cho đúng người đúng việc, khuyến khích những

người làm việc thực sự có năng suất chất lượng bằng những hành động cụ thể như

khen thưởng ưu đãi và có những biện pháp cứng đối với những người làm việc kém

hiệu quả, sai quy cách như vậy mới đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng trách nhiệm

của người lao động với cơng việc.

Quan tâm và hồn thiện cơng tác phụ cấp, khen thưởng. Hàng quý và cuối năm công

ty tiến hành tổng kết thi đua, xét duyệt và khen thưởng những cá nhân có đủ tiêu chuẩn.

Ngồi ra một phần tiền thưởng được trích lại từ lợi nhuận: Lợi nhuận đạt được

trong năm, sau khi đã nộp thuế cho nhà nước và trích lập các quỹ, phần còn lại trích

40% cho quỹ phúc lợi và 60% cho quỹ khen thưởng được sử dụng để:57+ Thưởng vào ngày lễ tết trong năm áp dụng với nguyên tắc: Phân phối đều cho

cán bộ công nhân viên cho công ty( trừ những người được công ty cho nghỉ thường

xuyên để tự lo công việc). Đối với cán bộ cơng nhân viên có thời gian nghỉ tự túc,đi

học, nghỉ chờ hưu, có thời gian trên 6 tháng và CBCNV ra trường nhận công tác trong

thời gian tập sự được hưởng 80% của mức phân phối trong kỳ.

Khi sản phẩm bàn giao, tiền thưởng mà CBCNV nhận được là tiền thưởng tính

cho lao động gắn với doanh thu của công ty

Yếu tố quan trọng trọng nhất để đưa ra mức tiền thưởng cho cán bộ công nhân

viên trong cơng ty là dựa vào bình xét của tổ sản xuất đối với công nhân trực tiếp sản

xuất và phòng ban đối với nhân viên hành chính. Cơ sở là : Ngày công làm việc thực

tế, lương bậc thợ, chức vụ, phụ cấp thể hiên ở các điểm: năng suất, chất lượng tiết

kiệm, an toàn vệ sinh, nếp sống văn minh.

Có các loại bình xét như sau: Loại A: bằng khen, loại A2: tiên tiến, loại B: không

tiên tiến, loại C: Vi phạm quy chế như đi muộn mặc sai đồng phục,… loại D:vi phạm

kỷ luật như ăn cắp đánh bạc

Quy trình bình xét như sau:Hàng quý, các tổ hoặc phòng dựa vào bảng chấm

cơng của thống kê phân xưởng và phòng TCLĐ để bình xét khen thưởng. Sau khi lập

được danh sách khen thưởng, gửi lên cho Hội đồng thi đua của công ty xét duyệt lại.

Cuối cùng đưa danh sách tới phòng tổ chức cơng tác kế toán viết phiếu chi

Đối với các khoản phụ cấp cơng ty cần chú trọng hơn ngồi phụ cấp trách nhiệm

cần có thêm đồng phục,…

+ Phụ cấp đồng phục: Với cơng nhân trực tiếp sản xuất 3 năm thì được cấp 3 bộ

đồng phục.

*Giải pháp 3: Hoàn thiện tài khoản sử dụng

- Xí nghiệp nên xây dựng các TK chi tiết của TK 3341 “ phải trả công nhân viên” để

theo dõi số tiền phải trả cho người lao động theo từng chỉ tiêu. Theo đó TK 3341 được

xây dựng thành các TK chi tiết sau:

TK 33411 Lương chính.

TK 33412 Các khoản phụ cấp.

TK 33413 Các khoản thanh toán khác.58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DATEX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x