Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhìn chung tình hình công ty hiện nay là tương đối tốt, các tỷ suất về lợi nhuận đều tăng, tỷ suất chi phí bán hàng là giảm. Trong tương lai, công ty cần có những biện pháp nâng cao doanh thu tài chính và doanh thu khác, để nâng cao hơn nữa lợi nhuận của

Nhìn chung tình hình công ty hiện nay là tương đối tốt, các tỷ suất về lợi nhuận đều tăng, tỷ suất chi phí bán hàng là giảm. Trong tương lai, công ty cần có những biện pháp nâng cao doanh thu tài chính và doanh thu khác, để nâng cao hơn nữa lợi nhuận của

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhìn chung tình hình công ty hiện nay là tương đối tốt, các tỷ suất về lợi nhuận đều tăng, tỷ suất chi phí bán hàng là giảm. Trong tương lai, công ty cần có những biện pháp nâng cao doanh thu tài chính và doanh thu khác, để nâng cao hơn nữa lợi nhuận của

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×