Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vì lý do đó nên phân tích kết quả kinh doanh giúp công ty nhận thức, đánh giá đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận…, thấy được những kết quả đạt được và những mâu thuẫn tồn tại trong quá trình hoạt động ki

Vì lý do đó nên phân tích kết quả kinh doanh giúp công ty nhận thức, đánh giá đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận…, thấy được những kết quả đạt được và những mâu thuẫn tồn tại trong quá trình hoạt động ki

Tải bản đầy đủ - 0trang

phân tích doanh thu theo các mặt hàng để nhận diện được các mặt hàng chủ yếu

giúp đánh giá một cách toàn diện xu hướng tiêu dùng làm cơ sở cho việc hoạch ra

các chiến lược kinh doanh theo các mặt hàng chủ yếu.

Phương pháp phân tích: Phương pháp lập biểu 8 cột gồm các số liệu kỳ kế

hoạch, kỳ thực hiện hoặc năm nay với năm trước, phương pháp so sánh để so sánh

về số tiền, tỷ lệ của từng mặt hàng thay đổi qua các năm.

Số liệu phân tích: căn cứ vào số liệu chi tiết doanh thu bán hàng 511… để so

sánh số thực hiện giữa các năm. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán

Mục đích: nhằm xem xét doanh thu theo các phương thức bán hàng của doanh

nghiệp từ đó rút ra nhận xét doanh nghiệp cần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa theo

phương thức gì cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh.

Phương pháp phân tích: Lập bảng gồm các số liệu của 2 năm 2014 và 2015,

dùng phương pháp so sánh để so sánh về số tiền, tỷ lệ, của từng phương thức bán

thay đổi qua các thời kỳ.

Số liệu phân tích: căn cứ vào số liệu chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ… để so sánh số thực hiện theo phương thức bán giữa các năm. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng

Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động

đến doanh thu bán hàng

Trong doanh nghiệp doanh thu bị bởi nhiều nhân tố trong đó có số lượng lao

động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động và năng suất lao động cũng là các

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng.

Mối liên hệ được thể hiện:

Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động Thời gian lao động Năng suất lao

động bình quân

Hay :

Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động Năng suất lao động bình quân

Năng suất lao động bình quân = Doanh thu bán hàng / Tổng số lao động

Trong doanh nghiệp thương mại, lực lượng lao động được phân chia thành lao

động trực tiếp (LĐTT) và lao động gián tiếp, trong đó lao động trực tiếp lại đượcphân bổ theo từng khâu kinh doanh như nhân viên bán hàng ( NVBH ) và lao động

trưc tiếp khác (mua hàng, vận chuyển, bảo quản,...). Cụ thể mối liên hệ đó được

phản ánh qua công thức sau:

Biến đổi từ công thức trên ta có:

Năng suất lao động BQ =

Mục đích: Từ cơng thức trên ta thấy năng suất lao động bình quân chịu sự ảnh

hưởng trực tiếp của các nhân tố như năng suất lao động khâu bán hàng, tỷ lệ phân

bổ lao động trực tiếp trong tổng số lao động của doanh nghiệp.

Phương pháp sử dụng: phương pháp thay thế liên hoàn để tính tốn và xác định

mức độ ảnh hưởng đến năng suất lao động bình qn, từ đó xác định mức độ ảnh hưởng

đến doanh thu bán hàng.

Nguồn số liệu phân tích: Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố số lượng lao

động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng cấn căn cứ vào các số liệu thu thập

được, các tài khoản “ doanh thu bán hàng”, các bảng biểu chấm công của người lao

động của phòng tổ chức.

1.2.2.2.Nội dung phân tích lợi nhuận Phân tích lợi nhuận theo nguồn hình thành.

Lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ được hình thành từ các

nguồn: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: lợi nhuận bán hàng hóa, sản phẩm và

cung cấp dịch vụ; lợi nhuận từ hoạt động tài chính; lợi nhuận khác: lợi nhuận từ các

nguồn khác ngồi hoạt động kinh doanh.

Mục đích: Tiến hành phân tích lợi nhuận theo các nguồn hình thành nhằm

nhận thức, đánh giá tổng quát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và

cơ cấu tỷ trọng lợi nhuận theo từng nguồn qua đó thấy được mức độ hoàn thành, số

chênh lệch tăng, giảm; đánh giá việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của doanh

nghiệp; đánh giá cơ cấu tỷ trọng lợi nhuận của từng nguồn để thấy được mối quan

hệ lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước và người lao động.Phương pháp phân tích:

Áp dụng phương pháp so sánh và lập bảng so sánh các chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh và lợi nhuận từ các hoạt động khác kỳ thực hiện kỳ này so với kỳ

trước trên BCKQHĐKD.Nguồn tài liệu phân tích: Các báo cáo KQHĐKD theo mẫu B02- DNN, ban

hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC.

 Phân tích chung lợi nhuận kinh doanh.

Mục đích: Phân tích chung tình hình lợi nhuận hoạt động kinh doanh nhằm

đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu hình thành nên lợi nhuận kinh doanh của

doanh nghiệp, qua đó thấy được nguyên nhân ban đầu ảnh hưởng đến kết quả lợi

nhuận kinh doanh; đánh giá kết quả kinh doanh, và hiệu quả kinh doanh doanh

nghiệp.

Phương pháp phân tích: Để phân tích ta sử dụng phương pháp so sánh,

phương pháp tính các chỉ tiêu tỷ suất nhằm tính các chỉ tiêu tỷ suất và xác định sự

tăng giảm các chỉ tiêu này và xác định mức độ tăng giảm của số tuyệt đối và số

tương đối các chỉ tiêu ở trên bảng kết quả kinh doanh.

Nguồn tài liệu phân tích: Các báo cáo KQHĐKD theo mẫu B02- DNN, ban

hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC.CHƯƠNG II:

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MISENO LIGHTING VIỆT NAM

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

và ảnh hưởng các nhân tố môi trường tới kết quả kinh doanh cơng ty

2.1.1. Tổng quan tình hình Cơng ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting

Việt Nam

2.1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty Cổ phần phát triển

Miseno Lighting Việt Nam

* Giới thiệu chung:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting

Việt Nam

Tên cơng ty viết bằng tiếng nước ngồi: Vietnam Development Miseno

Lighting Joint Stock Company

Tên viết tắt: VIETNAMMISENO.,JSC

* Quy mô:

- Vốn điều lệ: 1.900.000.000 VNĐ

- Số lượng lao động: 10 nhân viên làm việc tại văn phòng và 5 nhân viên thời

vụ làm việc bên ngồi cơng ty.

- Trụ sở chính: Số 31, ngõ 160 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Email: miseno.vn@gmail.com

- Số điện thoại: 08888.95559

* Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng của công ty

-Tổ chức kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký

-Hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường

-Thực hiện đầy đủ các cam kết đối với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giải

quyết thỏa đáng các mối quan hệ lợi ích với các chủ thể kinh doanh theo ngun tắc

bình đẳng, cùng có lợi

-Bảo tồn và tăng trưởng vốn, mở rộng kinh doanh

-Chấp hành pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước

Nhiệm vụ của công ty-Quản lý tình hình tài chính của cơng ty, nguồn vốn kinh doanh đảm bảo hiệu

quả sử dụng vốn, giảm chi phí tới mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt

động, tối đa hóa giá trị của cơng ty

-Tổ chức tốt nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo điều hành hệ thống phân phối của

tồn cơng ty

-Đầu tư để mở rộng thị trường kinh doanh nhằm duy trì và phát triển công ty

-Đảm bảo chất lương sản phẩm, hàng hóa đúng yêu cầu của khách hàng

-Đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước

đối với nhân viên

-Thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước: nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản

khác…

* Ngành nghề kinh doanh của công ty:

Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam kinh doanh và hoạt

động trong nhiều lĩnh vực bao gồm:

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử,viễn thơng (chính)

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

-Thang máy, cầu thang tự động

-Các loại cửa tự động

-Hệ thống đèn chiếu sang

-Hệ thống hút bụi

-Hệ thống âm thanh

3. Xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộ

4. Xây dựng cơng trình cơng ích

5. Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác

6. Xây dựng nhà các loại

7. Lắp đặt hệ thống điện

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Hoạt động trang trí nội thất(khơng bao

gồm thiết kế cơng trình)

9. Bn bán máy móc,thiết bị,phụ tùng máy khác

-Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ

điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

* Q trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam bắt đầu hoạt động từ

ngày từ tháng 6 năm 2009 với tên ban đầu là Công ty Cổ phần Thành Sen, thuộc

hình thức cơng ty Cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và các quy

định hiện hành khác của Nhà nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau đăngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì lý do đó nên phân tích kết quả kinh doanh giúp công ty nhận thức, đánh giá đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận…, thấy được những kết quả đạt được và những mâu thuẫn tồn tại trong quá trình hoạt động ki

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×