Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

1 Tổng quan và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

2.1.1khoa: kế tốn – kiểm tốnTổng quan về đặc điểm kết quả kinh doanh và đặc điểm kế tốn kết quả kinh doanh

tại cơng ty TNHH Hồng Sơn

2.1.1.1 Tổng quan về đặc điểm kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH Hồng

Sơn tạo qua 2 năm 2015 và 2016 ta dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Bảng 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hồng Sơn

qua 2 năm 2015 và 2016

Đơn vị tính: VNĐSTT Chỉ tiêu

(1)M

ã

(3)Thuyế

t minh

(4)Số năm 2015Số năm 2016(2)

(5)

(5)

Doanh thu bán hàng và cung cấp

01 IV.08

5,057,181,886 8,998,404,489

dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

0

0

Doanh thu thuần về bán hàng và

10

5,057,181,886 8,998,404,489

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

Giá vốn hàng bán

11

4,782,571,681 8,800,938,593

Lợi nhuận gộp về bán

hàng và cung cấp dịch vụ 20

274,610,205

197,465,896

(20 = 10 - 11)

Doanh thu hoạt động tài chính

21

0

0

Chi phí tài chính

22

0

0

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

0

0

Chi phí quản lý kinh doanh

24

264,945,056

176,123,056

Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 30

9,665,149

21,342,840

24)

Thu nhập khác

31

0

0

Chi phí khác

32

0

0

Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

0

0

Tổng lợi nhuận kế toán trước

50 IV.09

9,665,149

21,342,840

thuế (50 = 30 + 40)

Chi phí thuế TNDN

51

2,128,021

4,268,568

Lợi nhuận sau thuế thu nhập

60

7,537,128

17,074,272

doanh nghiệp (60 = 50 – 51)

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 _ Phụ lục 01)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1537GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế toán – kiểm toánNhận xét :

Từ bảng số liệu trên ta thấy tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của DN năm

2016 so với năm 2014 có nhiều chuyển biến tốt, do cơng ty đã có những chính sách, kế

hoạch cụ thể và quản lý chặt chẽ hơn, cụ thể :

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 8.998.404.489 vnđ còn năm 2015 là 5.057.181.886 vnđ;

tăng 3.941.222.603 vnđ, tương đương với tăng 43.80% với năm 2015, cụ thể là :

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 là 8.998.404.489

vnđ còn năm 2015 là 5.057.181.886 vnđ, tăng 3.941.222.603 vnđ, tương đương với

tăng 43.80% với năm 2015.Tổng chi phí quản lý kinh doang năm 2016 là 176.123.056 vnđ, còn năm 2015 là264.945.056 vnđ, giảm 88.822.000 vnd; tương ứng giảm 33,53%.

• Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 21.342.840 VNĐ còn năm 2015 là9.665.149VNĐ. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 11.677.691 VNĐ so với năm 2015 ,tương

ứng với tỷ lệ tăng 54,72%. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ

yếu do Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng so với năm 2015 và

tổng chi phí năm 2016 giảm so với năm 2015.

 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 17.074.272 VNĐ còn năm 2015 là 7.537.128 VNĐ.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 9.537.144 VNĐ so với năm 2015 tương ứng với

tỷ lệ giảm 55,86%.

Tình hình Doanh thu, Lợi nhuận của Cơng ty năm 2016 so với năm 2015 là khá

tốt do năm 2016, công ty mở rộng thị trường giúp cho tình hình kinh doanh có nhiều

chuyển biến tích cực và năm 2016, tổng chi phí tăng là do cơng ty đầu tư trang thiết bị

cho bộ phận văn phòng, và trả tiền lãi vay thêm một số khoản vay. Trong năm 2016,

tổng doanh thu tăng 43.80% so với năm 2015, kéo theo giá vốn hàng bán tăng làm cho

tổng chi phí tăng.

2.1.1.2 Tổng quan về kế tốn kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH Hồng Sơn

Sau một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải xác định

kết quả của từng hoạt động. KQKD phải được xác định một cách đúng đắn cho mỗi

hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định tài chính, kế tốn hiện hành. Trên cơ

sở đó u cầu kế tốn xác định KQKD tại công ty TNHH phải thực hiện các nhiệm vụ:

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời, đúng đắn các khoản doanh thu, thu nhập,

chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp.

38GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốn- Tính tốn, xác định chính xác chi phí thuế TNDN và giám sát tình hình nghĩa

vụ với Nhà nước.

- Xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin phục vụ lập BCTC và phân tích kinh tế trong doanh nghiệp.

2.1.2Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kết quả kinh doanh tại công ty TNHH

Hồng Sơn

2.1.2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế đều chịu sự quản lý vĩ mơ của Nhà nước, vì

vậy các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi đều có sự ảnh hưởng khác nhau đến từng

doanh nghiệp. Công ty TNHH Hồng Sơn cũng chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố bên

ngồi như: mơi trường chính trị - pháp luật, mơi trường kinh tế, chính sách kinh tế - tài

chính của nhà nước, sự phát triển của khoa học kỹ thuật…

Thứ nhất: Mơi trường chính trị - pháp luật

Nước ta có một mơi trường chính trị ổn định, vững chắc. Hệ thống pháp luật

ngày càng được siết chặt để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, hệ

thống pháp luật của Việt Nam cũng chưa thực sự ổn định, chưa phải là chỗ dựa cho các

doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Trong thời gian ngắn mà liên tục có sự thay đổi

khiến cho cơng tác kế tốn tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Với vai trò là

cung cấp thơng tin cần thiết giúp chủ doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh đúng

đắn, người kế toán cần phải nhanh nhạy, nắm bắt được sự thay đổi trong các chính

sách của Nhà nước. Doanh nghiệp cũng phải đề ra các biện pháp cải thiện lại công tác

kế toán sao cho phù hợp với sự thay đổi này.

Thứ hai: Môi trường kinh tế

Hiện nay nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng đang gặp

nhiều khó khăn. Vì vậy nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công

ty TNHH Hồng Sơn như khó khăn trong việc huy động vốn, việc tìm kiếm nguồn hàng

ổn định để tiết kiệm chi phí…làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết quả kinh doanh của

công ty.

Công ty TNHH Hồng Sơn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đồ gỗ có sự cạnh

tranh gay gắt từ các doanh nghiệp cùng ngành. Vì vậy, cơng ty cần có những chính sách

để nắm bắt, thu hút khách hàng. Đặc biệt, công ty phải đưa ra các giải pháp để hồn thiện,

39GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốnnâng cao cơng tác kế tốn và chú trọng đến kế toán kết quả kinh doanh hơn nữa để đáp

ứng nhu cầu quản lý của ban lãnh đạo cho phù hợp với xu thế hiện nay của nền kinh tế.

Thứ ba: Chính sách kinh tế - tài chính và chế độ kế tốn

Chính sách kinh tế - tài chính của nhà nước tác động rất lớn đến các chính sách

và quyết định của các doanh nghiệp. Một trong các chính sách tài chính ảnh hưởng lớn

đến kế tốn của doanh nghiệp là chế độ thuế. Thuế là một công cụ để quản lý nền kinh

tế của Nhà nước. Các chính sách về thuế được điều chỉnh liên tục để phù hợp với hoạt

động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu quản lý của Nhà nước. Vì

vậy, kế tốn nói chung và kế tốn kết quả kinh doanh của doang nghiệp nói riêng phải

thường xun cập nhật thơng tin để làm theo đúng qui định.

Kế tốn trong cơng ty phải ln nắm bắt tình hình thay đổi của các thơng tư, nghị

định để có thể làm đúng theo quy định của Bộ tài chính. Kế tốn kết quả kinh doanh

càng phải thận trọng hơn vì nếu áp dụng khơng chính xác các chế độ, quy định có thể

dẫn đến số liệu báo cáo tài chính sai lệch, làm sai lệch kết quả kinh doanh của doanh

nghiệp. Từ đó đưa ra các thơng tin khơng chính xác ảnh hưởng đến việc ra quyết định

của ban lanh đạo công ty.

Thứ tư: Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế

Hiện nay cơ sở hạ tầng (hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện nước...) của

nước ta cũng đang đi vào hoàn thiện để tạo điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế tạo

điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong kinh doanh như chi phí giao dịch,

lưu thơng. Vì vậy cơng ty TNHH Hồng Sơn có thể liên lạc trao đổi với đối tác được dễ

dàng, công tác vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng được kịp thời

hơn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty giúp tiết kiệm chi

phí, tăng doanh thu tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của công ty.

Thứ năm: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, phần mềm kế tốn ngày càng được hồn

thiện. Đây là điều rất quan trọng trong cơng tác kế tốn nói chung cũng như kế tốn

kết quả kinh doanh nói riêng. Việc sử dụng phần mềm kế toán giúp giảm bớt khối

lượng công việc, tiết kiệm cả về thời gian lẫn chi phí, ngồi ra còn cung cấp thơng tin

kế tốn một cách chính xác, kịp thời cho nhà quản trị.

40GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốnNhư vậy, khơng chỉ cơng ty TNHH Hồng Sơn mà tất cả các doanh nghiệp trong

nền kinh tế đều cần có một bộ máy kế tốn chun nghiệp, có đủ cả năng lực và phẩm

chất, đặc biệt là kế tốn kết quả kinh doanh để có thể cung cấp thơng tin kế tốn một

cách nhanh nhất và chính xác nhất giúp nhà quản trị trong và ngồi cơng ty có thể đưa

ra được quyết định kinh doanh đúng đắn.

2.1.2.1 Ảnh hưởng của các nhân tố bên trong doanh nghiệpCác nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp rất đa dạng, nó ảnh hưởng

khơng nhỏ đến hoạt động của bộ phận kế tốn trong cơng ty.

Thứ nhất:Mơi trường làm việc trong công ty

Nhân viên trong bộ phận kế tốn cũng là những người lao động chính vì vậy môi

trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ thiết bị như máy tính,

máy in, máy photocopy, phần mềm kế toán chuyên dụng… sẽ tạo điều kiện cho họ yên

tâm làm việc, phấn đấu trong công tác từ đó hiệu quả cơng tác kế tốn trong công ty

mới cao. Nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác kế tốn của cơng ty.

Thứ hai: Nhân tố con người

Con người luôn là nhân tố quan trọng nhất trong mọi tổ chức và ảnh hưởng trực

tiếp đến hiệu quả, chất lượng của tổ chức đó. Đội ngũ nhân viên kế tốn của cơng ty có

trách nhiệm và trình độ chun mơn vững vàng, vì vậy có ảnh hưởng tích cực đến

cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

Bên cạnh đó lãnh đạo cơng ty ln tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực của

mình và thực hiện đúng luật, phản ánh trung thực tình hình kinh doanh tại cơng ty. Do

đó mà cơng ty luôn đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh.

Thứ ba: Tổ chức cơng tác kế tốn

Bộ máy kế tốn trong cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung, việc phân

công công việc thực hiện rõ ràng, cụ thể, hợp lý ở bộ máy kế tốn nói chung, kế tốn

kết quả kinh doanh nói riêng giúp cho cơng tác kế tốn tại cơng ty hoạt động có hiệu

quả cao. Chế độ kế tốn, chính sách kế tốn, cơng tác kế toán tác động tới sự phản ánh

các nghiệp vụ kinh tế kịp thời cho việc xác định doanh thu và chi phí giúp cho kế tốn

xác định kết quả kinh doanh một cách nhanh chóng kịp thời cung cấp các thơng tin

chính xác về kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp cần để xây dựng các kế hoạch trong

tương lai. Sự ảnh hưởng trực tiếp của kết quả kế tốn doanh thu, chi phí. Nếu doanh

thu, chi phí được tập hợp đầy đủ chính xác, khoa học sẽ tạo điều kiện cho kế tốn kết

41GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm toánquả kinh doanh được tiến hành thuận lợi, dễ dàng, cung cấp các thơng tin chính xác về

tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngược lại nếu khơng tập hợp tốt sẽ gây trở ngại cho

việc đánh giá thiếu chính xác cho người sử dụng thơng tin. Vì vậy cơng tác kế tốn tập

hợp doanh thu, chi phí phải được thực hiện tốt sẽ là cần thiết để thực hiện tốt kế tốn

kết quả kinh doanh tại cơng ty.

2.2 Thực trạng kế tốn kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH Hồng Sơn

2.2.1Chứng từ kế toán

Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn sử dụng chủ yếu các

chứng từ như:

Hóa đơn giá trị gia tăng (Phụ lục 02)

Phiếu thu, phiếu chi. (Phụ lục 03)

Giấy báo nợ, giấy báo có do ngân hàng chuyển đến.

Các chứng từ tự lập như: Phiếu kế toán (để kết chuyển doanh thu, thu phập, chi phí...),bảng tính kết quả hoạt động kinh doanh.

Chứng từ về thuế TNDN như tờ khai quyết toán thuế TNDN. (Phụ lục 05)

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty, kế

toán tiến hành lập chứng từ và luân chuyển chứng từ về các bộ phận liên quan.

Hóa đơn giá trị gia tăng:Do kế toán thuế tổng hợp lập sau khi hàng đã được giao

cho người mua và họ chấp nhận thanh tốn, cần có đủ chữ ký của người lập, kế toán

trưởng, giám đốc, làm căn cứ để hạch toán chi tiết, hạch toán toán tổng hợp các nghiệp

vụ bán hàng của cơng ty. Hóa đơn GTGT gồm 3 liên trong đó liên 1 lưu tại cuống, liên

2 giao cho khách hàng, liên 3 lưu ở bộ chứng từ hàng hóa để kế tốn làm cơ sở hạch

tốn, theo dõi và thanh lý hợp đồng.

Phiếu thu : Do kế tốn thanh tốn lập làm hai bản sau khi có đầy đủ chữ ký của

người nộp tiền, thủ quỹ kiểm tiền nhập quỹ tiền mặt sau đó ký vào phiếu thu một bản

giao cho người nộp tiền cùng với hóa đơn còn một bản giữ lại làm căn cứ hạch toán

Phiếu chi :Do kế toán trưởng lập làm hai bản. Sau khi có chữ ký của người lập,

kế tốn trưởng, giám đốc, thủ quỹ ký vào phiếu chi và chi tiền, một bản giao cho người

nhận tiền, một bản giữ làm căn cứ để hạch toán.

Giấy báo nợ, giấy báo có: do ngân hàng lập chuyển đến cho cơng ty, sau đó được

chuyển cho kế tốn để làm căn cứ hạch toán.

Các chứng từ tự lập: Phiếu kế toán do kế tốn tổng hợp lập khi tiến hành các

cơng việc kết chuyển cuối kỳ kế tốn.

42GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhKhóa luận tốt nghiệpkhoa: kế tốn – kiểm tốnChứng từ thuế thu nhập doanh nghiệp:Theo điều 17 thơng tu 151/2014/TT-BTC

của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014: Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai

thuế TNDN tạm tính quỹ nữa mà chỉ nộp tiền thuế tạm tính q nếu có phát sinh.

Khi quyết tốn thuế TNDN của năm tài chính trước được duyệt, xác định số thuế

TNDN phải nộp, kế toán thuế hạch toán số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế nộp

thừa chuyển sang nộp cho năm nay. Căn cứ vào thông báo thuế, kế toán thanh toán viết

phiếu chi, hoặc giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản hoặc nhận giấy Báo nợ

của ngân hàng chứng nhận việc nộp thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước.

2.2.2Vận dụng tài khoản kế toán

+TK 511: Doanh thu bán hàng hóa và cuung cấp dịch vụ gồm có các tài khoản

chi tiết sau:

5111: Doanh thu bán hàng hóa

5112: Doanh thu bán các thành phẩm

5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118: Doanh thu khác

Việc vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn của cơng ty phù hợp với chế độ kế toán

hiện hành. Hệ thống tài khoản kế toán công ty sử dụng phù hợp với đặc điểm hoạt

động kinh doanh, yêu cầu quản lý trình độ nhân viên kế toán thuận tiện cho việc ghi sổ

kế toán, kiểm tra đối chiếu. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH Hồng SơnKết quả kế tốn trước

thuế

Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp phải nộp

Kết quả kế

tốn sau thuế===Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh

Thu nhập chịu thuế

TNDN trong kỳKết quả hoạt động

kinh doanh trước thuế-+XChi phí thuếLợi nhuận khác

Thuế suất thuế TNDN

phải nộp

-TNDN hiện hành (+)Chi phí thuế

TNDN hỗn lại43GVHD: Th.S Đàm Bích HàSVTH: Trần Như QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Sơn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x