Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III:CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

CHƯƠNG III:CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpquy định của Bộ Tài Chính(Sổ Nhật Ký Chung,sổ chi tiết các TK 5212,632…),Sổ cái

các TK và sổ chi tiết phải thu tuy có một vài chỉ tiêu thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các

quy đinh chung. Hơn nữa, Công ty mở thêm sổ chi tiết phải thu của từng đối tượng

khách hàng mua Gỗ rất thuận tiện cho việc theo dõi thời hạn thanh tốn, khả năng trả

nợ của khách hàng.Từ đó xây dụng được kế hoạch đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng.

3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và ngun nhân

Bên cạnh những ưu điểm trên thì kế tốn bán hàng Gỗ tại cơng ty vẫn còn một số

tồn tại cần được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả của cơng tác hạch tốn:

Đối với tài khoản doanh thu bán hàng (TK511) công ty chưa mở tài khoản chi

tiết cho từng nhóm hàng mà mà tất cả đều được theo dõi trên TK511. Trong khi đó mặt

hàng kinh doanh của công ty gồm nhiều loại Gỗ với những qui cách khác nhau. Việc

theo dõi chung trên một tài khoản như vậy sẽ gây khó khăn cho cơng ty trong việc theo

dõi doanh thu bán hàng chi tiết của mặt hàng Gỗ.Đối với tài khoản hàng hóa(TK 156)

cơng ty cũng chưa mở tài khoản chi tiết để theo dõi cho từng loại Gỗ với những qui

cách khác nhau.

Công ty chưa mở sổ chi tiết TK 511 để theo dõi doanh thu chi tiết cho từng loại

Gỗ. Sổ chi tiết TK 511 giúp kế tốn có thể theo dõi chi tiết Doanh thu của từng mặt

hàng sao cho chính xác.

Việc kế toán chưa mở tài khoản chi tiết và sổ kế tốn chi tiết là do ban lãnh đạo

cơng ty chỉ u cầu kế tốn cung cấp các thơng tin tổng hợp của quá trình bán hàng

Gỗ, bộ phận kinh doanh của công ty chưa cần sử dụng số liệu hạch toán chi tiết doanh

thu của từng loại Gỗ để xây dựng chiến lược phát triển thị trường. Hơn nữa, việc hạch

toán chi tiết yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận cho nên để tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa

q trình ghi chép kế tốn chỉ mở các tài khoản tổng hợp và các sổ tổng hợp.

3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng Gỗ tại Công

ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

3.2.1. Quan điểm hồn thiện kế tốn bán hàng Gỗ tại Công ty TNHH Đầu Tư

và Phát Triển Gỗ Việt.

Để cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng Gỗ tại cơng ty được hồn thiện hơn, cần

thiết phải đưa ra một số giải pháp. Các giải pháp phải đảm bảo các yêu cầuSVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp45Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp* Phù hợp

Bất cứ kế tốn tại một đơn vị nào khi thực hiện cũng cần phải tuân thủ các

nguyên tắc, quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán đã ban hành và đồng thời phải

phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Chuẩn mực, chế độ do Nhà nước ban hành là khung pháp lý cho cơng tác kế tốn

và cũng là một công cụ để Nhà nước quản lý doanh nghiệp. Việc DN tuân thủ theo

chuẩn mực và chế độ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho DN cũng như cho quản lý Nhà

nước. Đối với công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt, kế toán bán hàng Gỗ phải

tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành và Chế độ kế

toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài

chính.

Mặt khác, chế độ kế tốn do Nhà nước ban hành là quy định chung dành cho các

Doanh Nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế. Mỗi Doanh Nghiệp lại có đặc điểm riêng

về hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, tổ chức bộ máy kế tốn, trình độ

năng lực của các nhân viên kế tốn… Do đó, kế tốn bán hàng Gỗ phải đảm bảo phù

hợp với tình hình thực tế của cơng ty mình.

*Tiết kiệm và hiệu quả

Mọi nguồn lực là có hạn.Vì vậy, thực hiện kế tốn bán hàng Gỗ phải đáp ứng

được yêu cầu tiết kiệm về mặt thời gian, chi phí nhưng phải đem lại hiệu quả cao cho

người sử dụng.Tuy nhiên, tiêu chí hiệu quả vẫn được đặt lên trên bởi lẽ nếu chỉ đơn

thuần là để tiết kiệm chi phí thì chưa chắc cơng tác kế tốn đã đem lại hiệu quả.Hiệu

quả ở đây được đánh giá ở chất lượng thông tin phục vụ cho người quản lý trên cơ sở

chi phí bỏ ra là thấp nhất.

* Chính xác và kịp thời

Đây là yêu cầu đặt ra từ phía người sử dụng thơng tin kế tốn.Thơng thường,

những người sử dụng các thơng tin kế tốn là ban lãnh đạo doanh nghiệp.Các thông tin

này là rất cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh.Trong trường hợp thơng tin

khơng chính xác hoặc khơng đầy đủ có thể dẫn tới những quyết định sai lầm. Ngoài ra,

trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc nhanh chóng chớp

được thời cơ kinh doanh có ý nghĩa sống còn đối với Doanh nghiệp. Các DoanhSVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp46Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpnghiệp lựa chọn được phương án kinh doanh hiệu quả sẽ nắm chắc được thành cơng.

Vì vậy, các thơng tin kế tốn phải được cung cấp nhanh chóng, kịp thời.

* Thống nhất

Theo quan điểm này, thực hiện công tác kế toán bán hàng Gỗ phải đảm bảo thống

nhất giữa bộ phận kế toán với các đơn vị phụ thuộc về chứng từ sử dụng, tài khoản sử

dụng, phương pháp kế tốn hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định,

… từ đầu cho tới cuối niên độ kế tốn. Có được sự thống nhất, cơng tác tổng hợp số

liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn và đồng bộ hơn.Đồng thời, nó cũng giúp cho các Nhà quản

lý và cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá được chính xác tình hình hoạt động và kết

quả kinh doanh cũng như xu hướng phát triển của Doanh nghiệp.

* Khả thi

Kế tốn nghiệp vụ bán hàng Gỗ tạicơng ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt

vẫn còn những điểm cần hồn thiện.Như tên gọi của nó, khả thi có nghĩa là có thể thực

hiện được.Theo đó, các giải pháp đưa ra cần phải đơn giản, dễ hiểu, phản ánh đúng

bản chất của nghiệp vụ và phải đảm bảo giải quyết được vấn đề phát sinh từ thực tế

của cơng ty.

3.2.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng Gỗ tại Cơng

ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

Trong cơ chế thị trường biến đổi liên tục như ngày nay, việc khơng ngừng hồn

thiện cơng tác kế tốn là rất cần thiết. Trước những tồn tại, hạn chế của công ty TNHH

Đầu tư và Phát Triển Gỗ Việt, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hồn thiện

hơn cơng tác tổ chức kế toán phần hành kế toán bán hàng Gỗ tại công ty TNHH Đầu

Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

- Thứ nhất: Đối với tài khoản sử dụng:

Trong quá trình kinh doanh công ty bán những loại Gỗ khác nhau như :ván ép, gỗ

công nghiệp, gỗ MDF, ván MDF, ván lạng, gỗ Veneer…

gỗ MDF, ván MDF , gỗ Veneer ……Mà mỗi một loại Gỗ lại phân thành 3 qui

cách là : Dày, mỏng, chất lượng.Để phục vụ cho yêu cầu quản lý Công ty cần mở các

tài khoản chi tiết để theo dõi doanh thu của từng loại Gỗ.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp47Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpNguyên tắc xây dựng tài khoản chi tiết :

- Gỗ MDF: ML

Trong đó loại Gỗ lại có 3 qui cách khác nhau, vì thế cơng ty cũng cần qui định rõ

đối với từng qui cách như :

+Gỗ MDF loại dày : Ký hiệu số 1

+ Gỗ MDF loại mỏng : Ký hiệu số 2

+ Gỗ MDF loại chất lượng : Ký hiệu số 3

Từ đó kế tốn mở các tài khoản chi tiết như sau:

*TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

TK 511ML“Doanh thu bán hàng Gỗ”TK 511ML1 “Doanh thu bán hàng Gỗ -Loại dày”

TK 511ML2 “Doanh thu bán hàng gỗ-Loại mỏng”

TK 511ML3 “Doanh thu bán hàng Gỗ-Loại chất lượng”

…………..

Việc hạch toán trên là rất quan trọng và cần thiết vì nó tạo điều kiện để cơng ty

có thể quản lý chặt chẽ doanh thu bán hàng phát sinh ở từng loại Gỗ.

Ngồi ra, cơng ty cũng nên mở thêm tài khoản chi tiết cho TK 156. Theo nguyên

tắc xây dựng tài khoản chi tiết trên ta mở các tài khoản chi tiết sau :

TK 156ML“Doanh thu bán hàng Gỗ ”TK 156ML1 “Doanh thu bán hàng Gỗ -Loại dày”

TK 156ML2 “Doanh thu bán hàng gỗ-Loại mỏng”

TK 156ML3“Doanh thu bán hàng Gỗ-Loại chất lượng”…………..

*Cách vận dụng tài khoản chi tiết trong kế tốn bán hàng Gỗ tại cơng ty

-Kế toán bán hàng Gỗ MDF

Khi hàng đã xác định bán, căn cứ vào HĐ GTGT kế toán ghi tăng doanh thu bán

hàng Gỗ MDF.

-Theo hình thức thanh tốn trực tiếp bằng tiền mặt :

+Căn cứ vào HĐ GTGT kế toán phản ánh doanh thu :

Nợ TK 1111 : Giá thanh tốn của hàng hóa( giá bán đã có thuế GTGT)

Có TK 511ML : Doanh thu bán hàng Gỗ MDF

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp48Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpCó TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

+Căn cứ vào Phiếu xuất kho kế toán phản ánh giá vốn

Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán

Có TK 156ML : Trị giá thực tế của Gỗ xuất kho để bán

-Theo hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và Nợ lại một phần tiền hàng

+Kế toán phản ánh doanh thu

Nợ TK 1111 : Số tiền khách hàng thanh toán ngay

Nợ TK 131 : Số tiền còn phải thu của khách hàng

Có TK 511ML : Doanh thu bán hàng Gỗ MDF chưa có thuế

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

+Kế tốn phản ánh giá vốn :

Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán

Có TK 156ML : Trị giá thực tế Gỗ MDF xuất kho để bán

-Theo hình thức thanh tốn trực tiếp bằng tiền gửi ngân hàng

+Khi giao hàng và Hóa đơn GTGT cho khách hàng kế toán ghi :

Nợ TK 131 : Tổng số tiền phải thu của khách hàng( bao gồm cả khoản thu về thuế)

Có TK 511MDF : Doanh thu bán hàng Gỗ MDF chưa có thuế

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

+Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán ghi nhận giá vốn của hàng xuất bán :

Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán

Có TK 156MDF : Trị giá thực tế Gỗ MDF xuất kho để bán

+Khi nhận báo Có của Ngân hàng về khoản tiền khách hàng thanh toán, kế toán

ghi :

Nợ TK 1121 : Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131 : Tổng số tiền phải thu của khách hàng

……………..

- Thứ hai : Đối với hệ thống sổ kế tốn

Cơng ty cần mở thêm sổ chi tiết doanh thu hàng bán cho từng loại Gỗ như sổ chi

tiết TK 511 để tiện theo dõi mặt hàng nào bán chạy, tạo được doanh thu tốt, mặt hàng

nào còn chưa đặt yêu cầu theo chiến lược đề ra để từ đó có biện pháp thích hợpSVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp49Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp-Mẫu sổ chi tiết TK 511 như sau :

Đơn vị :…

Địa chỉ :…

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 511

Tên TK :Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tên sản phẩm, vật tư, hàng hóa :

Ngày

tháng

ghi sổ

AChứng từ

SốNgàyBCSố phát sinh

Diễn giảiTKĐƯD

Số dư đầu kỳESố dưNợNợ1234Cộng PS

Số dư cuối kỳ

Ngày … tháng …năm …

Người ghi sổ

(ký, họ tên)SVTH: Nguyễn Thị Ngọc DiệpKế tốn trưởng

(Ký, họ tên)50Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệp- Nội dung: Dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng liên quan tới một mặt hàng

cụ thể, theo dõi doanh thu chi tiết của hàng xuất ra trong kỳ

- Phương pháp ghi sổ:

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ

Cột B,C: Ghi số hiệu ngày tháng lập chứng từ kế toán

Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán

Cột E: Ghi tên tài khoản đối ứng với TK 511 theo dõi cho từng loại hàng hóa

Cột 1,2,3,4: Ghi số tiền phát sinh,số dư bên Nợ hoặc bên Có của TK 511

3.3.Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện Kế tốn bán hàng Gỗ tại Cơng

ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt.

-Về phía nhà nước :

Nhà nước cần hồn thiện chế độ kế tốn, chuẩn mực kế tốn và chính sách pháp

luật để phù hợp với sự phát triển nền kinh tế trong quá trình hội nhập, phù hợp với các

chuẩn mực quốc tế và giúp các doanh nghiệp hòa nhập với sự thay đổi của nền kinh tế

toàn cầu.

Nhà nước cần nghiên cứu hoàn thiện phương pháp kế tốn bán hàng cũng như

hồn thiện hạch tốn kế tốn nói chung. Tăng cường hiệu quả cơng tác giám sát, quản

lý kế toán bán hàng cùng các giải pháp đồng bộ khác nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt

động sản xuất kinh doanh. Có như vậy chúng ta mới theo kịp xu thế hội nhập và phát

triển của nền kinh tế hiện nay.

Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh thơng thống đó là điều kiện cho các

doanh nghiệp phát huy hết khả năng của mình.

-Về phía cơng ty :

Các cán bộ cơng nhân viên kế tốn khơng chỉ dừng lại đọc và hiểu chuẩn mực kế

toán, chế độ kế toán và các văn bản pháp quy mà còn phải tăng cường học hỏi, tìm

hiểu những tin tức mới của thị trường, về các chính sách kinh tế mới của Nhà nước, về

các văn bản hướng dẫn thực hiện mới để có thể báo quát được rộng hơn lĩnh vực mình

đang làm, phản ứng tốt hơn những sự kiện, nghiệp vụ mới. Trên cơ sở đó, áp dụng một

cách đúng đắn, phù hợp vào kế toán Doanh nghiệp của mình.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp51Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpLiên tục ứng dụng các cơng nghệ mới, các phần mềm quản lý kế toán để áp dụng

cho hoạt động kế tốn bán hàng Gỗ của cơng ty nhằm tăng hiệu quả làm việc và đưa ra

các báo cáo phục vụ cho kế toán bán hàng Gỗ có độ chính xác cao nhất.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát chặt chẽ

cơng việc của kế tốn bán hàng Gỗ, tránh xảy ra những sai sót hay sự khơng phù hợp

với cơng việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ phận kỹ thuật trong doanh công ty cần thường xuyên kiểm tra sự an tồn của

hệ thồng máy tính, đảm bảo các đường truyền không gặp sự cố, thông tin mua Gỗ của

khách hàng và các thông tin các loại Gỗ xuất bán trong kỳ khơng đến được với các

nhân viên kế tốn.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp52Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpKẾT LUẬN

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phải trải qua rất nhiều khó khăn và

thách thức do thiên tai, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế... kinh tế Việt Nam cũng

khơng nằm ngồi sự tác động đó, hơn bao giờ hết các Doanh nghiệp trong nước phải

nỗ lực bằng chính nội lực của mình để tồn tại và phát triển. Là một bộ phận không thể

thiếu trong mỗi doanh nghiệp, thì cơng tác kế tốn phải hồn thiện để trở thành cơng

cụ quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Nhận thức đựơc điều đó, Cơng ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Gỗ Việt đã rất

chủ động quan tâm tới cơng tác kế tốn để quản lý, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Phòng kế tốn đã góp phần khơng nhỏ vào thành công chung của công ty. Trong thời

gian tới, với quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, hy vọng cơng tác kế tốn sẽ được

hồn thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Do kiến thức có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, thời gian đi thực tập không

nhiều, nên bài viết của em khơng thể tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự chỉ

dẫn của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em rất cám ơn sự hướng dẫn tận tình của cơ giáo ThS. Chu Thị Huyến, cùng các

anh chị phòng kế tốn và các nhân viên trong Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển đã

giúp em hoàn thành bài báo cáo này.

EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Diệp53Lớp: K11CK1GVHD: TH.S Chu Thị HuyếnKhóa luận tốt nghiệpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chế độ kế toán Doanh nghiệp- Ban hành theo Quyết định số 15/ 2006 QĐBTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

2. Giáo trình Kế tốn Tài chính – Học viện tài chính.

Chủ biên: GS.TS. Ngơ Thế Chi.

TS. Trương thị Thủy.

3. Giáo trình Hạch toán kế toán trong Doanh nghiệp Thương Mại.

Tác giả: TS. Trần Văn Công – Trường Đại học Thương Mại.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc DiệpLớp: K11CK1Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Chu Thị HuyếnPhụ lục số 01.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty

Giám đốcPhó giám đốcPhòng

Kế

tốn

Tài

chínhPhó giám đốcPhòng

Hành

chính

Nhân

sựPhòng

kinh

doanhPhòng

Marke

tingPhụ lục số 02.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của cơng ty

KẾ TỐN

TRƯỞNGKế tốn

bán hàngKế tốn

cơng nợSVTH: Nguyễn Thị Ngọc DiệpKế tốn

thuếThủ quỹ cơng

tyLớp: K11CK1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III:CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG GỖ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GỖ VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x