Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐẠI BẢO

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐẠI BẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

có liên quan đến tình trạng biến động của tiền.

Kế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt

- Công ty đã áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế tốn của Bộ tài chính ban

hành

- Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn

kho là hợp lý

- Cơng ty có lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi rất có ý nghĩa trong

việc hoàn vốn và xác định kết quả tiêu thụ

Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền hoàn

toàn tuân thủ theo quy định và đã được chi tiết tối đa cho từng loại tiền. Sự chi tiết

đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt được những số liệu cụ thể và chi tiết của vốn

bằng tiền , từ đó có thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp lý

3.1.2. Những hạn chế.

Hiện nay, công ty đã sử dụng máy vi tính để lưu trữ số liệu kế toán và làm sổ

sách nhưng vẫn chỉ thực hiện phần mềm thơng thường như: Word, Excel chứ chưa

có một phần mềm riêng phục vụ cho cơng tác kế tốn nên DN vẫn chưa thực sự

phát huy hết vai trò của máy tính trong cơng tác hạch tốn kế tốn, chưa tiết kiệm

được lao động của nhân viên kế toán và thời gian lập, ghi chép, tổng hợp số liệu và

chuyển sổ.

Việc kiểm kê quỹ không được tiến hành thường xuyên và đột xuất, điều này

rất dễ dẫn đến tình trạng thủ quỹ mượn tạm tiền trong két để làm việc riêng. Lượng

tiền thu chi là tương đối lớn nhưng doanh công ty vẫn chưa trang bị máy kiểm đếm

tiền cho kế tốn nhằm giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế toán và tiết kiệm thời

gian.

Các khoản chi tạm ứng của công ty cho các nhân viên không ghi rõ thời hạn

thanh toán, điều này gây chậm trễ trong việc hạch tốn.

Do hoạt động kinh doanh của cơng ty ngày càng được mở rộng và phát triển,

nên khối lượng công việc kế tốn vì thế mà cũng nhiều thêm, trong khi hiện tại

Cơng ty chỉ có một kế tốn tổng hợp theo dõi tổng quát tất cả các nghiệp vụ điều

này nhiều khi làm ảnh hưởng đến công tác hạch tốn, khơng phản ánh kịp thời các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngay lập tức vào sổ mà để mấy ngày sau mới phản ánh,SVTH: Nguyễn Thu Phương41điều này ảnh hưởng đến các thơng tin mà kế tốn cung cấp cho lãnh đạo nếu có yêu

cầu.

3.2. Các đề xuất về cơng tác kế tốn tài sản bằng tiền tại cơng ty.

- Một trong những mục tiêu cải cách hệ thống kế toán lâu nay của Nhà nước

là tạo điều kiện cho việc ứng dụng tin học vào hạch toán kế tốn, bởi vì tin học sẽ

trở thành một cơng cụ để quản lý kinh tế hiệu quả nhất. Do đó, nhất thiết phải sử

dụng phần mềm kế toán để :

+ Giảm bớt khối lượng ghi chép và tính tốn.

+ Tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thơng tin kế tốn nhanh

chóng, kịp thời về tình hình tài chính của cơng ty.

+ Tạo niềm tin vào các BCTC mà công ty cung cấp cho các đối tượng bên ngồi.

+ Giải phóng kế tốn khỏi cơng việc tìm kiếm và kiểm tra các số liệu, trong

việc tính tốn số học.

- Việc kiểm kê quỹ khơng được tiến hành thường xun, đột xuất do đó có

thể khơng kiểm sốt chặt chẽ lượng tiền tồn quỹ. Cơng ty nên đề ra quy định phải

kiểm kê quỹ hàng ngày, khi kế toán tổng hợp các phiếu thu, chi trong ngày và lập

Báo cáo quỹ tiền mặt để xem số tiền mặt tồn hàng ngày trên sổ sách thì phải yêu cầu

kiểm kê quỹ ngay để đối chiếu, tránh tình trạng vay mượn tạm thời tiền trong két.

- Việc theo dõi tình hình tài sản bằng tiền tại Cơng ty là rất quan trọng, hơn

nữa cơng việc kế tốn ngày càng nhiều, Cơng ty nên tuyển thêm kế tốn theo dõi

riêng tài sản bằng tiền để cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho lãnh đạo

Công ty và giảm bớt được áp lực cơng việc của kế tốn tổng hợp.

- Hiện tại, hoạt động bán hàng của công ty chủ yếu vẫn là bán hàng thu tiền

trực tiếp, đôi khi việc này cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Do vậy, Công ty

phải đẩy mạnh công tác bán hàng qua công nợ để tiện cho việc theo dõi từng khách

hàng, có kế hoạch cho kỳ kế tốn sau. Bên cạnh đó, cơng ty cũng phải xây dựng các

biện pháp thu hồi vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh

doanh, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Cần phải có biện pháp

đẩy mạnh cơng tác thu hồi vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài, rà soát lại những hợp

đồng và áp dụng các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng như: ứng trước, thế

chấp, ký quỹ…SVTH: Nguyễn Thu Phương42- Công ty vẫn chưa xây dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể, cũng

như một kế hoạch thanh tốn cơng nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt

có tại quỹ của đơn vị khơng ổn định, có lúc q ít, có lúc q nhiều. Điều này dễ

gây nên những khó khăn cho Cơng ty trong việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu

sản xuất kinh doanh, hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn bị

chậm lại. Để khắc phục nhược điểm này, theo em Công ty nên xây dựng một định

mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể trong từng kỳ hạch toán căn cứ vào kế hoạch thu, chi

tiền mặt trong kỳ. Định mức này có thể bị xê dịch trong kỳ hạch tốn nhưng khơng

được phép tăng q cao hoặc quá thấp gây tình trạng bất ổn định trong quỹ tiền mặt

của doanh nghiệp.

- Đối với các khoản tiền tạm ứng, đề nghị Công ty phải ghi rõ thời hạn trả để

cán bộ công nhân viên khi vay tạm ứng đi mua hàng hay chi phí phải có trách

nhiệm hoàn tất chứng từ để thu vay tạm ứng đúng kỳ hạn, tránh tình trạng vay tạm

ứng quá lâu.

- Quan tâm cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cho Phòng kế tốn đồng thời

nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho các nhân viên hiện tại.

3.3. Điều kiện thực hiện.

Thứ nhất, công ty cần tiếp tục tuân thủ các quy định trong các văn bản pháp

lý về kế toán: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán…dựa trên cơ sở tơn trọng cơ chế

tài chính, tơn trọng chế độ kế toán. Việc tuân thủ các quy định về kế tốn sẽ giúp

cơng tác tổ chức được hợp lý, khơng vi phạm các nguyên tắc cơ bản đã được ban

hành, hạn chế các sai phạm. Việc tuân thủ còn là cơ sở cho việc kiểm tra của các cơ

quan chức năng đối với kế tốn cơng ty. Nếu khơng thực hiện được u cầu này thì

kế tốn tài sản bằng tiền nói riêng và kế tốn nói chung vẫn chưa hồn thiện, điều

này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính cũng như uy tín của doanh nghiệp.

Theo u cầu này thì việc hồn thiện được thực hiện cụ thể như sau: Việc tổ chức

cơng tác kế tốn ở đơn vị được phép vận dụng và cải tiến linh hoạt, sáng tạo, không

bắt buộc, rập khuôn theo chế độ nhưng phải trong khuôn khổ nhất định, phải tôn

trọng chế độ, tôn trọng cơ chế, tôn trọng pháp luật.

Thứ hai, hồn thiện cơng tác kế tốn tài sản bằng tiền tại công ty phải dựa trên

cơ sở tiết kiệm chi phí, nhân lực nhưng phải khoa học, hợp lý và đem lại hiệu quảSVTH: Nguyễn Thu Phương43cao. Đây chính là động lực cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn.

Thứ ba, việc hồn thiện kế tốn tài sản bằng tiền tại công ty CP thương mại và

dịch vụ công nghệ Đại Bảo phải dựa trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của doanh

nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Chính vì vậy, khi hồn thiện kế tốn phải căn cứ vào tình hình, đặc điểm cụ thể của

cơng ty, khơng nên áp dụng một cách máy móc, rập khn cách tổ chức của đơn vị

khác vào doanh nghiệp mình.

Thứ tư , việc hồn thiện kế tốn tài sản bằng tiền phải đảm bảo đáp ứng được

thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý. Vai trò của kế tốn là

cung cấp thơng tin cho nhà quản lý. Khi các thơng tin đó được cung cấp khơng kịp

thời hoặc thiếu chính xác sẽ gây hậu quả lớn tới các quyết định của nhà quản trị. Do

đó, việc hồn thiện kế tốn, đặc biệt là kế tốn tài sản bằng tiền sẽ phải thoả mãn

yêu cầu trên. Trong yêu cầu này, kế toán tài sản bằng tiền phải được hoàn thiện

ngay từ những khâu đầu tiên như: Tổ chức chứng từ ghi chép ban đầu và trình tự

luân chuyển chứng từ; Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển,

lưu trữ khoa học, tránh bỏ sót, tránh ghi chép trùng lắp, khơng q phức tạp mà vẫn

đảm bảo yêu câù kiểm tra, kiểm soát và quản lý.

Ngồi ra, cơng ty cần chú trọng chăm lo đời sống công nhân viên, thường

xuyên tổ chức buổi gặp mặt, du lịch cho toàn thể nhân viên trong công ty.

Khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên thì cơng tác kế tốn tài sản bằng tiền tại

cơng ty CP thương mại và dịch vụ công nghệ Đại Bảo sẽ được hoàn thiện và đem

lại hiệu quả.SVTH: Nguyễn Thu Phương44KẾT LUẬN

Trong những năm qua, Công ty CP thương mại và dịch vụ công nghệ Đại Bảo

đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực

cố gắng của đội ngũ lãnh đạo cũng như toàn thể lao động trong công ty. Sự phát

triển của công ty được thể hiện ở quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng được mở

rộng, công ty đã tạo được việc làm ổn định, thu nhập cao cho người lao động, đóng

góp cho xã hội những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

thị trường.

Qua tìm hiểu thực trạng cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn tại CP thương mại

và dịch vụ công nghệ Đại Bảo đã cho ta thấy, kế toán tài sản bằng tiền đã phát huy

được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh và giám đốc

một cách chặt chẽ, tồn diện tài sản bằng tiền của Cơng ty ở mọi khâu của quá trình

tái sản xuất nhằm cung cấp các thơng tin chính xác và hợp lý phục vụ cho việc lãnh

đạo hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, tài sản bằng tiền đã trở thành

vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý thì

việc hạch tốn tài sản bằng tiền đòi hỏi cũng phải được kiện tồn.

Do hạn chế về hiểu biết giữa lý luận và thực tiễn, hơn nữa thời gian thực tập

tại công ty không nhiều nên trong quá trình nghiên cứu và trình bày bài viết này, em

khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp và giúp đỡ

của thầy và các cô, chú, anh chị trong CP thương mại và dịch vụ công nghệ Đại

Bảo.

Sinh viên

Nguyễn Thu PhươngTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – Nhà xuất bản Tài chính, năm

2006.

2. T.S Trần Phước và tập thể tác giả, kế tốn tài chính doanh nghiệp, nhà xuất

bản tài chính năm 2009.

3. Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà (2006), 342 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất

bản Lao động – Xã hội, Bộ Tài chính.

4. Thơng tư 200/2014

5. Một số website:

www.webketoan.com

www.danketoan.comSVTH: Nguyễn Thu Phương46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐẠI BẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x