Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị Thúyquy trình hạch toán kế toán để đảm bảo việc hạch toán các nghiệp vụ trong công ty

phù hợp với quy định kế tốn hiện hành.

Thứ hai, Ban lãnh đạo cơng ty cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát chặt chẽ

công tác kế tốn, tránh trường hợp xảy ra sai sót.

Thứ ba, Phòng kế tốn cần liên kết chặt chẽ hơn với cơng ty cung cấp phần mềm

kế tốn để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra.Đồng thời để đề xuất những ý tưởng mới

nâng cấp phần mềm phù hợp hơn với cơng tác hạch tốn tại cơng ty cũng như những

chính sách kế tốn mới.Đối với nhà nước: Tiếp tục xây dựng và hồn thiện để có được một hành lang

pháp lý ổn định về tài chính kế tốn. Xây dựng và hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị

mang tính định hướng, làm cơ sở để các doanh nghiệp áp dụng trong từng ngành và

điều kiện cụ thể của mình.SVTH: Nguyễn Thị Thanh46

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyKẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World

nhờ sự giúp đỡ tận tình của cơ giáo hướng dẫn và các chị phòng kế tốn cùng ban lãnh

đạo cơng ty, em đã nhận thức rõ mối quan hệ mật thiết giữa lý luận và thực tế trong

hoạt động hạch tốn kế tốn tại cơng ty, đồng thời em đã có điều kiện nghiên cứu, tìm

hiểu và hồn thành bài khóa luận với đề tài: “ Kế tốn bán mặt hàng vật liệu xây

dựng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World”. Qua đây em nhận

thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác hạch tốn kế tốn nói chung và

kế tốn bán hàng nói riêng là một cơng cụ quản lý quan trọng và hiệu quả phục vụ cho

quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện hạch toán kinh tế độc lập như

hiện nay.

Trên cơ sở thực trạng kế toán bán hàng của công ty nêu trên em đã đi tìm hiểu và

phân tích những ưu điểm và nhứng hạn chế còn tồn tại trọng cơng tác kế tốn nói

chung và kế tốn bán hàng nói riêng tại cơng ty. Từ đó đưa ra các biện pháp nhằm

hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng tại Cơng ty TNHH xây dựng và thương mại Việt

World.

Vì thời gian thực tập, nghiên cứu cũng như khả năng và kinh nghiệm thực tế còn

hạn chế nên bài khóa luận của em khơng tránh khỏi những thiếu sót nhất định.Em rất

mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ giáo và các chị phòng kế tốn để

bài khóa luận của em thực sự có ý nghĩa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cơ Th.s

Nguyễn Thị Thúy và các cán bộ kế tốn tại Cơng ty TNHH xây dựng và thương mại

Việt World đã giúp đỡ,tạo điều kiện để em hồn thành bài khóa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên:

Nguyễn Thị ThanhSVTH: Nguyễn Thị Thanh47

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.Luật kế toán số 03/2003/QH11 do quốc hội ban hành ngày 17-6-2003

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống Kê năm 2006

Thông tư 200/2014/TT-BTC do bộ trưởng BTC ban hành ngày 22/12/2014.

Giáo trình kế tốn tài chính của trường Đại học thương mại, chủ biên: TS.Nguyễn Tuấn Duy và TS. Đặng Thị Hòa, nhà xuất bản thống kê năm 2010

5. Giáo trình kế tốn thương mại dịch vụ- Th.S Nguyễn Phú Giang , nhà xuất bản

tài chính năm 2006

6. Khóa luận cùng đề tài “ Kế tốn bán xe chun dùng Dongfeng tại cơng ty cổ

phần Coneco thương mại” của tác giả Cao Thị Lý khoa kế toán- kiểm toán trường Đại

học thương mại, năm 2013.

7. Tài liệu do phòng kế tốn của Cơng ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

8. Tạp chí kế toán.SVTH: Nguyễn Thị Thanh48

Lớp: K17D-SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x