Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác kế toán bán hàng tại công ty.

1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác kế toán bán hàng tại công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyNgành nghề kinh doanh: là một công ty hoạt động đồng thời trong cả hai lĩnh

vực là xây dựng và thương mại, ngành nghề kinh doanh của Việt World: Xây dựng các

cơng trình chống thấm và chống nóng sàn mái; Xây dựng các cơng trình chống thấm

khu bếp; Hoạt động thiết kế chun dụng; Bán bn máy móc thiết bị phụ tùng; Xây

dựng các cơng trình kỹ thuật dân dụng; Mua bán các mặt hàng về vật liệu xây dựng.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty được thành lập ngày

07 tháng 03 năm 2012 với số vốn điều lệ 4,8 tỷ đồng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực

xây dựng các cơng trình chống nóng, chống thấm và thực hiện cung ứng các vật liệu

trong xây dựng. Sau khi thành lập vào năm 2012, cơng ty gồm có 10 thành viên đã tiến

hành xây dựng các kho hàng, các mặt hàng chính của cơng ty, cùng với việc tìm kiếm

các hợp đồng về xây dựng và thương mại, cũng như dần hồn thiện bộ máy kinh

doanh của cơng ty. Sau hơn 4 năm hoạt công ty đã xây dựng được đội ngũ nhân viên

có trình độ cao lâu năm cộng với việc liên kết với các chuyên gia về cơng nghệ trong

và ngồi nước nhằm đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên

được tăng lên từ 10 người lúc mới thành lập cho đến hiện tại là 25 người và nhân viên

được chun mơn hóa cho từng ban ngành, phù hợp với trình độ chun mơn của từng

người. Cùng với đó, hiệu quả kinh doanh của công ty cũng được nâng lên, theo BCTC

lợị nhuận sau thuế của công ty năm 2014 là (46,206,112) VNĐ , trong khi đó lợi nhuận

sau thuế năm 2012 là (138,103,786) VNĐ. Mặc dù cơng ty còn phải chịu lỗ nhưng số

tiền lỗ năm 2014 nhỏ hơn năm 2012 rất nhiều.

2.1.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World là một đơn vị hoạt động

trong 2 lĩnh vực chính:

Xây dựng: là lĩnh vực chính của cơng ty – xây dựng các cơng trình đường sắt và

đường bộ, cụ thể là:

Xây dựng các cơng trình về chống nóng.

Xây dựng các cơng trình về chống thấm.

Cung ứng hàng hóa:

Cung cấp các vật liệu, nguyên liệu cần dùng cho các hoạt động xây dựng, xây

lắp cơng trình.

Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế.

SVTH: Nguyễn Thị Thanh27

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị Thúy2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

Bộ máy quản lý của công ty được thể hiện ở sơ đồ sau:

Giám đốcPhó giám đốc(Nguồn: Phòng Tài chính)

Phòng kinh

Phòng

chức

quản và thương

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổPhòng

chứctổbộ

máy quản Phòng

lý củakế

cơng ty TNHHPhòng

xây dựng

doanh

Marketing

tốn

hành chính

lý dự ánmại Việt WorldGiám đốc: là Ơng Lê Đình Hoan là người đại diện theo pháp luật của công ty

chịu trách nhiệm trước pháp luật, trực tiếp lãnh đạo quản lý, điều hành mọi hoạt động

của công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của cơng ty.

Phó giám đốc: là Ơng Lê Đình Đồn là người phụ trách các cơng việc liên quan

đến xây dựng và có trách nhiệm về chiến lược tài chính của cơng ty.

Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu cho giám đốc về việc tổ chức nhân sự,

điều chuyển, tiếp nhận hoặc thôi việc của nhân viên, thực hiện các chế độ chính sách

do Nhà nước quy định đối với người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc cho văn

phòng Cơng ty.

Phòng kế tốn: Tổ chức quản lý về mặt giá trị của toàn bộ tài sản, theo dõi phản

ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh về vật tư, tiền vốn của công ty, lập kế hoạch thu

chi ngân quỹ tài chính và lập Báo cáo tài chính theo quy định.Thanh tốn lương cho

cán bô công nhân viên, giao dịch thu chi với khách hàng.

Phòng kinh doanh: Đàm phán ký kết thực hiện các hợp đồng mua- bán sản

phẩm, tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho cơng ty.

Phòng marketing: Định hướng chiến lược các hoạt động marketing tại công ty.

Xây dựng chiến lược và các hoạt động marketing cụ thể cho từng thương hiệu. CậpSVTH: Nguyễn Thị Thanh28

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị Thúynhập và đưa ra những phản hồi về thị trường và thông tin đối thủ cạnh tranh, đề xuất

những hoạt động phản ứng lại đối thủ cạnh tranh nhằm chiếm ưu thế trên thị trường.

Phòng quản lý dự án: xem xét các kế hoạch và tiến hành xét thầu các cơng trình

xây dựng, thực hiện các hoạt động dự tốn khối lượng cơng việc cần phải thực hiện và

quản lý các hoạt động thiết kế về hạ tầng kết cấu, kiến trúc, cơ điện.

2.1.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn

Bộ máy kế tốn của cơng ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World được tổ

chức theo mơ hình tập trung. Tồn bộ cơng việc kế tốn được tập trung tại phòng kế

tốn.

KẾ TỐN TRƯỞNGKẾ TỐN BÁN

HÀNG, CƠNG

NỢKẾ TỐN TIỀN

LƯƠNG KIÊM

THỦ QUỸKẾ TỐN

KHO(Nguồn Phòng hành chính)

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH xây dựng và thương

mại Việt World

Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán viên:

Kế toán trưởng: Kế tốn trưởng của cơng ty đồng thời là người làm cơng tác kế

tốn tổng hợp. Có nhiệm vụ tổ chức, kiểm tra cơng tác kế tốn ở cơng ty, chịu sự chỉ

đạo trực tiếp của Giám đốc. Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc

về toàn bộ cơng tác tài chính kế tốn.

Kế tốn bán hàng, cơng nợ: Kế tốn hoạt động tồn bộ mua hàng và bán hàng.

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả người bán. Các khoản hoa hồng

khuyến mại, các khoản giảm trừ. Và theo dõi thuế đầu ra, đầu vào.SVTH: Nguyễn Thị Thanh29

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyKế tốn tiền lương, kiêm thủ quỹ: Tính và thanh toán lương và phụ cấp hàng

tháng, các khoản khấu trừ cho cán bộ công nhân viên dựa trên bảng chấm cơng... và

tính trích nộp các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo đúng quy định hiện hành của

pháp luật và luật kế toán. Đồng thời thực hiện kiểm tra các phiếu thu, phiếu chi có đủ

tiêu chuẩn hay khơng. Cuối mỗi ngày phải thực hiện kiểm kê tiền còn lại trong quỹ đối

chiếu với số dư trên sổ quỹ nếu có chênh lệch thì phải tìm ngun nhân xử lý.

Kế tốn kho: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn hàng hóa. Quản lý

tồn bộ kho hàng được giao. Cuối ngày báo cáo chuyển chứng từ tình hình xuất nhập,

tồn về cho phòng kế tốn.

2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố đến cơng tác kế tốn bán hàng tại công

tyTNHH xây dựng và thương mại Việt World.

2.1.2.1Nhân tố vĩ mô

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng hoạt động trong một môi trường kinh doanh

nhất định và chịu sự tác động của các nhân tố trong mơi trường đó. Cơng tác kế tốn

cũng vậy, ngồi những nhân tố nội tại bên trong doanh nghiệp còn chịu ảnh hưởng của

các nhân tố bên ngoài như sau:

Ảnh hưởng của hành lang pháp lý

Kế tốn bán hàng của cơng ty chịu sự chi phối của hệ thống 26 Chuẩn mực kế

toán Việt Nam; của Chế độ kế tốn hiện hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC, luật

kế toán năm 2003 và các nghi định, thơng tư về kế tốn.Hiện nay, cơng ty đang áp

dụng Thơng tư 200/2014/TT-BTC vào hoạt động kế tốn. Thơng tư 200 đưa ra các

hướng dẫn chi tiết chế độ kế tốn doanh nghiệp thơng qua hướng dẫn chi tiết các bút

toán đối với các giao dịch kinh tế chủ yếu.Bên cạnh các bút toán hướng dẫn chi tiết

này, kế tốn viên có thể vận dụng các ngun tắc kế toán để xử lý các giao dịch chưa

được hướng dẫn.

Nền kinh tế phát triển kéo theo đó là sự thay đổi mạnh mẽ của cơ chế quản lý nhà

nước cũng như cơ chế hoạt động của doanh nghiệp. Nên các thơng tư, nghị định về kế

tốn được sửa đổi thay thế thường xuyên để phù hợp hơn. Vì vậy nếu các doanh

nghiệp không cập nhật kịp thời sẽ ảnh hưởng tới cơng tác hạch tốn kế tốn trong các

doanh nghiệp nói chung và cơng ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World nói

riêng.

SVTH: Nguyễn Thị Thanh30

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyBên cạnh đó kế tốn doanh nghiệp còn bị chi phối bởi các luật liên quan: Luật

đầu tư, luật doanh nghiệp, luật lao động, luật cạnh tranh… nhằm tạo cơ hội tốt để định

hướng cho mỗi doanh nghiệp trong cách ứng xử khi kinh doanh và vấn đề điều tiết

cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng…tác động trực tiếp đến mức độ tăng trưởng của

doanh nghiệp

Ảnh hưởng của sự phát triển khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nên các phương thức bán hàng ngày

càng đa dạng hơn với các phương thức bán hàng mới như bán hàng qua điện thoại, bán

hàng qua mạng Internet…và đi theo đó là các hình thức thanh tốn nhanh chóng hơn

như thanh tốn qua thẻ. Hay cũng chính vì sự phát triển của cơng nghệ thơng tin mà

phần mềm kế toán ra đời ngày càng nhiều và doanh nghiệp có nhiều cơ hội lựa chọn

các phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng

cơng tác kế tốn tiết kiệm thời gian và số liệu chính xác hơn.

Các nhân tố về mơi trường kinh doanh: Tình hình kinh tế, tỷ lệ lạm phát…

Tình hình kinh tế, tỷ lệ lạm phát…ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh

cũng như công tác kế tốn bán hàng trong cơng ty. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến

2014 do khủng hoảng kinh tế toán cầu đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới các doanh nghiệp

Việt Nam, kinh doanh trì trệ, thua lỗ, các khoản cơng nợ tăng lên… Cũng như các

doanh nghiệp khác thì công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World cũng không

tránh khỏi những ảnh hưởng trên. Được thành lập vào năm 2012, tuy nhiên theo BCTC

thì trong 4 năm kể từ khi thành lập, công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt

World ln trong tình trạng bị thua lỗ, các khoản công nợ của doanh nghiệp chưa được

thanh toán hết. Điều nay gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bán hàng cũng như ảnh

hưởng đến kế toán bán hàng của cơng ty.

2.1.2.2Nhân tố vi mơ:

Bộ máy kế tốn: Cơng ty áp dụng mơ hình kế tốn tập trung, tồn bộ cơng việc

kế tốn được tập trung thực hiện tại phòng kế tốn, độc lập với các phòng ban khác.

Kế toán trưởng chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc, báo cáo tình hình kinh doanh,

tình hình tài chính cho giám đốc và phân cơng cơng việc cho các kế tốn viên. Cơng ty

TNHH xây dựng và thương mại Việt World có quy mơ nhỏ nên rất thích hợp với mơ

hình này.

SVTH: Nguyễn Thị Thanh31

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyChính sách kế tốn áp dụng trong công ty: Công ty đang áp dụng chế độ kế tốn

theoThơng tư số 200/2014/TT-BTC.Bên cạnh đó cơng ty sử dụng kế tốn trên Excel và

các mẫu sổ theo hình thức nhật ký chung do đó cơng việc kế tốn bán hàng được giải

quyết nhanh chóng và đảm bảo yêu cầu thông tin. Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ

kế toán đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, đầu tiên ghi các nghiệp vụ kinh tế

phát sinh vào Sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung

để ghi vào sổ Cái các tài khoản phù hợp. Đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các

nghiệp vụ phát sinh được các kế toán viên ghi vào các sổ, thẻ kế tốn chi tiết liên quan.

Trình độ của nhân viên kế tốn: Trình độ của nhân viên kế tốn ảnh hưởng rất

lớn đến cơng tác kế tốn bán hàng tại cơng ty. Kế tốn bán hàng u cầu nhân viên kế

toán phải am hiểu về các chuẩn mực kế toán quy định về xác định và ghi nhận doanh

thu, chế độ kế toán và phải thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tư, nghị định sửa

đổi để hạch tốn phù hợp hơn. Tuy nhiên, hiện tại ở cơng ty kế tốn bán hàng phải

kiêm kế tốn cơng nợ, điều này gây ảnh hưởng khó khăn trong việc tập trung vào một

cơng việc của kế tốn viên.

Như vậy, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế tốn bán hàng sẽ

giúp cơng ty nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu trong cơng tác kế tốn nhằm đưa

ra các biện pháp để khắc phục những điểm yếu để hồn thiện cơng tác kế tốn bán

hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.2 Thực trạng kế toán bán hàng mặt hàng vật liệu xây dựng tại công ty

TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

2.2.1 Đặc điểm kế toán bán mặt hàng mặt hàng vật liệu xây dựng tại công ty

TNHH xây dựng và thương mại Việt World.

2.2.1.1 Đặc điểm mặt hàng:

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt World là một đơn vị hoạt động

trong 2 lĩnh vực chính:

Xây dựng: là lĩnh vực chính của cơng ty – xây dựng các cơng trình đường sắt và

đường bộ, cụ thể là:

Xây dựng các cơng trình về chống nóng.

Xây dựng các cơng trình về chống thấm.

Cung ứng hàng hóa:

SVTH: Nguyễn Thị Thanh32

Lớp: K17D-SBKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị ThúyCung cấp các vật liệu, nguyên liệu cần dùng cho các hoạt động xây dựng, xây

lắp cơng trình.

Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế.

Trong khn khổ bài khóa luận em chỉ đi nghiên cứu về kế toán bán mặt hàng vật

liệu xây dựng tại công ty.

Mặt hàng vật liệu xây dựng là một trong những mặt hàng chính góp phần đáng kể

vào doanh thu bán hàng của cơng ty. Mặt hàng vật liệu xây dựng đa dạng về chủng

loại, bao gồm các loại chính sau:

Hỗn hợp chống thấm Baumerk BPR 101

Tấm lợp đơng anh

Davco K11 Matryx - 25kg/bao

Lót chống nhiềm ngoài nhà Tomex-lon

Chất trám khe Sika Flex Canstruction

Vật liệu tráng nền-288

Các loại mặt hàng vật liệu xây dựng này ngoài việc được xem xét như là một

trong những hàng hóa của cơng ty, thì do đặc thù chính của công ty là hoạt động xây

dựng nên vật liệu xây dựng có thể trở thành nguyên liệu, vật liệu cho cơng tác xây

dựng cơng trình. Điều này gây khó khăn cho cơng tác kế tốn của kế tốn bán

hàng.Vật liệu xây dựng được sử dụng đồng thời như một mặt hàng để bán hàng cũng

như là một nguyên liệu, vật liệu cho xây dựng thì sẽ gây khó khăn có cơng tác kế tốn

hàng tồn kho và cơng tác tính giá thành của hàng hóa.

2.2.1.2 Phương thức bán hàng tại cơng ty

Do đặc điểm hàng hóa kinh doanh doanh là các sản phẩm liên quan đến xây dựng

cũng như đặc thù cơng ty là một cơng ty nhỏ. Vì vậy, hình thức bán hàng chủ yếu của

cơng ty cho mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu là bán lẻ hàng hóa.

Cơng ty sử dụng các hình thức bán lẻ: bán lẻ trực tiếp tại quầy hàng, bán hàng

qua điện thoại và bán hàng qua mạng Internet.

2.2.1.3 Phương thức thanh tốn

Cơng ty áp dụng hai hình thức thanh tốn sau:

+ Phương thức thanh toán trực tiếp: Đây là phương thức chủ yếu của cơng ty.

Thanh tốn trực tiếp chủ yếu là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, khi khách hàng nhận

được hàng hóa thì đồng thời cũng thanh tốn tiền cho cơng ty ln.

SVTH: Nguyễn Thị Thanh33

Lớp: K17D-SBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác kế toán bán hàng tại công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x