Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

1 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangBảng 2.1 : Bảng cân đối kế toán khái quát giai đoạn 2013 – 2015

ĐVT : Đồng

Tài sảnNăm 2013Năm 2014Chênh lệch 2014-2013Năm 2015Số lượng

A.Tài sản ngắn hạn

I.Tiền và các khoản tương đương tiền165.921.284.820124.860.171.844141.306.062.9612.766.850.3143.153.624.4405.974.957.637-Tỷ lệSố lượng41.061.112.976-24,75%16.445.891.11713,17%386.774.12613,98%2.821.333.19789,46%1.203.491.121-2,98%II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

III.Các khoản phải thu ngắn hạn

IV.Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản dài hạn42.694.092.87240.327.985.02439.124.493.903-2.366.107.848-5,54%118.153.826.23879.588.170.20493.281.106.217-38.565.656.034-32,64%13.692.936.01317,20%2.306.515.3961.790.392.1762.925.505.204-516.123.220-22,38%1.135.113.02863,40%96.429.714.75975.360.358.57364.470.908.740-21.069.356.186-21,85%-10.889.449.833-14,45%-25,47%-13.403.547.691-19,24%93.479.947.07969.670.720.51856.267.172.827-23.809.226.561

-IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn-Tổng cộng tài sản--III.Bất động sản đầu tưV.Tài sản dài hạn khácTỷ lệ-I.Các khoản phải thu dài hạn

II.Tài sản cố địnhChênh lệch 2015-20142.949.767.6805.689.638.0557.791.961.021262.350.999.579200.220.530.417205.776.971.701-2.739.870.37592,88%2.102.322.96636,95%62.130.469.162-23,68%5.556.441.2842,78%Nguồn vốn-A. Nợ phải trả206.332.967.579142.695.831.646146.720.496.191-63.637.135.933-30,84%4.024.664.5452,82%I. Nợ ngắn hạn176.738.063.092125.897.995.862136.037.826.191-50.840.067.230-28,77%10.139.830.3298,05%II. Nợ dài hạn29.594.904.48716.797.835.78410.682.670.000-12.797.068.703-43,24%6.115.165.784-36,40%B. Vốn chủ sở hữu56.018.032.00057.524.698.77159.056.475.5101.506.666.7712,69%1.531.776.7392,66%262.350.999.579200.220.530.417205.776.971.70162.130.469.162-23,68%5.556.441.2842,78%Tổng cộng nguồn vốn--Nguồn : BCTC công ty trong 3 năm 2013-2015

21Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangNhìn qua bảng ta thấy rằng quy mơ của cơng ty cổ phần than Cẩm PhảVinacomin có sự suy giảm qua các năm. Thể hiện ở tổng tài sản của cơng ty qua 3

năm có sự sụt giảm đáng kể từ năm 2013 là 262,35 tỷ đồng xuống còn 205,776 tỷ

đồng ở năm 2015 tương ứng giảm 2,78%. Năm 2014 tổng TS giảm 62,130 tỷ đồng

tương ứng 23,68% so với năm 2013.Đến năm 2015 lại tăng lên khoảng 5,556 tỷ

đồng ứng với 2,78%.Mặc dù sự tăng lên không đáng kể nưng cũng là dấu hiệu tốt

cho thấy công ty đang đi đúng chiều hướng.Thêm vào đó cơ cấu nguồn vốn và tài

sản qua các năm cũng có sự biến động,cụ thể như sau :

Bảng 2.2: Cơ cấu vốn của công tyĐVT: 1000đ

20132014Chênh lệch 2013-20142015Giá trị

Vốn lưu độngChênh lệch 2014-2015%Giá trị141.306.062.961 - 41.061.112.976 -24,75%

64.470.908.740 - 21.069.356.186 -21,85%16.445.891.117Vốn cố định165.921.284.820 124.860.171.844

96.429.714.759 75.360.358.573Tổng vốn262.350.999.579 200.220.530.417205.776.971.701 - 62.130.469.162 -23,68%5.556.441.284%

13,17%- 10.889.449.833 -14,45%

2,78%(Nguồn : phòng tài chính – kế tốn )

Từ bảng số liệu ta thấy, nguồn vốn của công ty giảm dần. Cụ thể năm 2014

giảm so với năm 2013 là 41,06 tỷ, năm 2015 tăng so với năm 2014 là 16,45 tỷ

đồng. Tuy nhiên cơ cấu vốn của công ty khá tốt. Mặc dù công ty là đơn vị sản xuất

kinh doanh nhưng có tỷ lệ tài sản lưu động khá cao. Như vậy nguồn vốn của công ty

tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ nên thời kỳ thu hồi

vốn rất nhanh, giảm thiểu tỷ lệ rủi ro kinh doanh.

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm dần từ 96,42 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 75,36

tỷ đồng năm 2014.

Tiếp đến chúng ta xem xét cơ cấu nguồn vốn có trên :

NPT/NV

NNH/NV

NDH/NV

VCSH2013

78,65%

67,37%

11,28%

21,35%2014

71,27%

62,88%

8,39%

28,73%2015

71,30%

66,11%

5,19%

28,70%2014/2013

-7,38%

-4,49%

-2,89%

7,38%2015/2014

0,03%

3,23%

-3,20%

-0,03%22Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangBiểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn mà công ty dùng cho hoạt động của mình chính là nguồn vốn mà

cơng ty chiếm dụng được từ các nhà phân phối hàng hóa. Tỷ lệ nợ phải trả rất cao

trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 67,37% năm 2013 đến 2014 giảm còn

62,88% nhưng đến 2015 lại tăng lên 66,11%,còn nợ dài hạn chỉ chiếm 1 phần nhỏ

khoàng 11,28% năm 2013 đến năm 2015 chỉ còn 5,19%.

2.1.2 Đặc điểm về tài sản-Cơ cấu tài sản qua các năm 2013-2015

Bảng 2.3 : Cơ cấu tài sản của công ty các năm 2011-2013ĐVT: đồng

2013

Tổng Tài sản262.350.999.579Tài sản ngắn

hạn

Tài sản dài165.921.284.820hạn96.429.714.759Cơ cấu2014100,00%

63,24%

36,76%Cơ cấu200.220.530.417

124.860.171.844

75.360.358.573100,00%

62,36%

37,64%2015Cơ cấu205.776.971.701

141.306.062.961

64.470.908.740100,00%

68,67%

31,33%(Nguồn : phòng tài chính – kế tốn )Qua bảng trên cho ta thấy tổng tài sản của công ty tương đối đều qua

từng năm từ 262 tỷ đồng năm 2013, đến 200 tỷ đồng năm 2015. Trong năm

2013 và 2014 Tài sản dài hạn chiếm cơ cấu lớn hơn với 63,24% trong năm

2013 và giảm còn 62,36% trong năm 2014. Nhưng sang năm 2015, đã có sự

chuyển dịch khi cơ cấu tài sản ngắn hạn đã tăng 62,36% trong năm 2014 lên

đến 68,67% trong năm 2015. Qua đó có thể thấy được rằng cơng ty đang có

xu hướng đầu tư, mua sắm vào tài sản ngắn hạn đồng thời thanh lý phần tài

sản dài hạn.

Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu tài sảnTỷ trọng

TSNH/TTS2013

63,24%2014

62,36%2015

68,67%23Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu Huyền

TSDH/TTSSV: Vũ Huyền Trang

36,76%37,64%31,33%Qua số liệu về tỷ trọng các loại TS trong TTS qua 3 năm ta thấy rằng :

1) Tỷ trọng của TSNH và TSDH tuy có sự thay đổi nhưng cơ cấu 2 loại TS này lại

tương đối ổn định,chứng tỏ công ty đã giữ được cân đối trong các năm và thể hiện

chiến lược đầu tư của công ty rất ổn định

2) Tỷ trọng của tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ năm 2013 đến 2014 là

13,98%,từ năm 2014 đến 2015 tăng 89,46%.

3) Các khoản phải thu lại giảm xuống từ năm 2013-2015. Tỷ trọng các khoản phải

thu năm 2013 từ 42,69 tỷ đồng giảm còn 40,327 tỷ năm 2014,đến năm 2015 chỉ còn

39,024 tỷ đồng nguyên nhân có thể do lượng khách hàng nợ tiền hàng hóa giảm đi.

4) Tỷ trọng HTK thay đổi liên tục,mặc dù năm 2014 có sụt giảm khoảng 32,64%

nhưng đến năm 2015 lại tăng lên 17,2%, chứng tỏ cơng ty chưa có chính sách tốt về

HTK.

Nhận xét chung :

Trong tồn bộ TS của cơng ty thì HTK chiếm tỷ trọng lớn nhất do công ty là kinh

doanh hàng hóa là than xuất khẩu có giá trị lớn,kèm theo đó là khoản phải thu cũng

chiếm tỷ trọng cao khi bán chịu hàng hóa. Đây cũng chính là đặc trưng loại hình và

kinh doanh của cơng ty.

Tỷ trọng của TSDH chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ chỉ khoảng 36.76% TTS trong đó

chủ yếu là TSCĐ.

Để nhìn rõ hơn sự đối ứng giữa TS và NV trong các năm ta có sơ đồ minh

họa sau :

Năm 2013

TSNHTSDHNăm 2014

Nợ

ngắn

hạnTSNHTSDH

VCSHNợ dài hạnNợ

ngắn

hạnVCSHNăm 2015

TSNHTSDHNợ dài hạnNợ

ngắn

hạnVCS

H24Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangChúng ta nhận thấy rằng chính sách tài trợ cho TS của công ty qua các năm là

không thay đổi. Cả 3 năm đều sử dụng hết nguồn vốn ngắn hạn và 1 phần VCSH và

TSDH để đầu tư cho TSNH. Điều này cho thấy sự tự chủ của công ty là rất cao và

sự rủi ro là thấp.

2.1.2.2 Phân tích khái quát BCKQHĐKD

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh25Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangBảng 2.4: Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khái quát giai đoạn 2013 - 2015

ĐVT:ĐỒNG

Chỉ tiêu

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ201320142015545.828.933.364654.270.600.9261.306.023.508.0812014/2013

CL%108.441.667.5622. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch

545.828.933.364654.270.600.9261.306.023.508.0814.Gía vốn hàng bán468.933.696.457585.307.729.8931.250.416.992.77176.895.236.90759.962.871.03355.606.515.310-16.932.365.87488.312.48051.455.81261.143.476-36.856.6687.Chi phí tài chính18.296.075.5027.902.181.2062.558.177.219-10.393.894.296Trong đó: Chi phí lãi vay18.296.075.5027.902.181.2062.558.177.219-8.Chi phí bán hàng18.699.090.5924.310.348.4404.362.919.474-9.Chi phí quản lý doanh nghiệp30.343.418.14033.669.916.6279.644.965.1536.Doanh thu hoạt động tài chính10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD19,87%-vụ

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ2015/2014108.441.667.562CL%651.752.907.15599,62%19,87%651.752.907.15599,62%24,82%665.109.262.878113,63%4.356.355.723-7,27%9.687.66418,83%-56,81% -5.344.003.987-67,63%10.393.894.296-56,81% -5.344.003.987-67,63%14.388.742.152-76,95%52.571.0341,22%34.706.970.2033.326.498.48710,96%1.037.053.5763,08%14.131.880.57214.039.591.8904.486.915.41946,52% -92.288.682-0,65%116.374.033.436-22,02% -41,73%11.Thu nhập khác216.275.819327.655.423155.115.419111.379.60451,50% -172.540.004-52,66%12.Chi phí khác156.852.9541.247.164.059713.605.8201.090.311.105695,12% -533.558.239-42,78%13.Lợi nhuận khác59.422.865-919.508.636

13.212.371.936-558.490.401-860.085.771-1447,40%361.018.235-39,26%13.481.101.4893.507.983.91836,15%268.729.5532,03%14.Lợi nhuận trước thuế9.704.388.01815.Chi phí thuế2.436.616.1544.454.033.5545.014.759.6962.017.417.40082,80%560.726.14212,59%16.Lợi nhuận sau thuế7.267.771.86410.049.022.56910.132.722.4642.781.250.70538,27%83.699.8950,83%(Nguồn : phòng tài chính – kế tốn )26Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangNhận xét chung:

Qua bảng BCKQHĐKD ta nhận thấy doanh thu có sự tăng trưởng về lượng từ

545.83 tỷ đồng năm 2013 lên 654,27 tỷ đồng năm 2014 tăng 19,87%,đến năm 2015

doanh thu tăng vọt lên 1306,02 tỷ đồng tương ứng tăng 99,62%, đây là 1 điều đáng

mừng cho công ty. Mặc dù doanh thu tăng đáng kể nhưng chi phí lại khơng tăng bao

nhiêu có khi còn giảm đi,cụ thể năm 2014 chi phí bán hàng giảm đi 76,95% so với

năm 2013, đến năm 2015 lại tăng nhẹ đơi chút 1,22% so với năm 2014,nhưng nhìn

chung khơng đáng kể,chứng tỏ công ty đã đạt hiệu quả về việc tăng quy mơ.

Đối với chi phí lãi vay có sự sụt giảm đáng kể qua 3 năm,cụ thể năm 2014

giảm 56,81% so với năm 2013,năm 2015 giảm 67,63% so với năm 2014. Cho thấy

khả năng thanh tốn của cơng ty rất tốt và kế hoạch thu chi ngân sách rất hợp lý.

Nhìn chung giai đoạn 2013-2015 cơng ty có sự tăng trưởng khá tốt về doanh

thu và lợi nhuận trong khi đó các khoản chi phí khơng tăng đáng kể. Đây là kết quả

của việc mở rộng phạm vi kinh doanh và áp dụng chiến lược kinh doanh mới của

công ty. Kết quả và thành tựu đạt được trong năm 2015 sẽ làm tiền đề cho mức

tăng trưởng nhiều hơn nữa trong năm 2016 tới. Tuy nhiên bên cạnh đó cơng ty vẫn

cần các chính sách thu chi hợp lý để tiết kiệm tối đa các khoản chi phí và tiền lãi

cho các khoản vay để đảm bảo khả năng thanh tốn.

2.1.3. Đánh giá rủi ro tài chính thơng qua một số hệ số khả năng thanh toán.

2.1.3.1. Khả năng thanh toán hiện thời

Tỷ số thanh khoản hiện thời là một tỷ số tài chính dùng để đo lường năng lực

thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tỷ số thanh khoản hiện thời được tính ra bằng cách lấy giá trị tài sản lưu

động trong một thời kỳ nhất định chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả cùng kỳ.

Tỷ số thanh khoản hiện thời =Giá trị tài sản lưu độngGiá trị nợ ngắn hạn

Tỷ số thanh khoản hiện thời cho biết cứ mỗi đồng nợ ngắn hạn mà doanh

nghiệp đang giữ, thì doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động có thể sử

dụng để thanh tốn.Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là doanh nghiệp khơng đủ

tài sản có thể sử dụng ngay để thanh toán khoản nợ ngắn hạn sắp đáo hạn.

Khi đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp, người phân tích thường

27Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền Trangso sánh tỷ số thanh khoản của một doanh nghiệp với tỷ số thanh khoản bình qn

của tồn ngành mà doanh nghiệp đó tham gia.

Bảng 2.5: Tỷ số thanh khoản hiện thời 2013 – 2015

Chỉ tiêu201320142015Nợ ngắn hạn176.738.063.092125.897.995.862136.037.826.191Tài sản ngắn hạn165.921.284.820124.860.171.844141.306.062.9610,940,991,04Tỷ số thanh khoản hiện thờiBiểu đồ 2.3: Khả năng thanh toán hiện thời

Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy khả năng thanh toán hiện thời của công ty năm

2015 lớn hơn 1 : thể hiện năm 2015 cơng ty có khả năng tự chủ về mặt tài chính và

đáp ứng các khoản nợ đến hạn tốt, đảm bảo đáp ứng cho chu kỳ sản xuất kinh

doanh. Năm 2014 giảm xuống còn 0,99 cũng cho thấy Công ty đáp ứng tương đối

tốt các khoản nợ đến hạn.

Năm 2013,hệ số khả năng thanh toán hiện thời của công ty là 0,94 tức là cứ

mỗi đồng nợ ngắn hạn mà cơng ty đang giữ, thì cơng ty có 0,94 đồng tài sản lưu

động có thể sử dụng để thanh toán. Sang năm 2014, con số này lên đến 0,99 đồng,

tăng 0,5 so với năm 2013. Nguyên nhân là do lượng tài sản lưu động của công ty

năm 2014 so với năm 2013 tăng nhẹ. Đến năm 2015 hệ số này lại tăng lên 1,04 .

Khả năng tài chính của cơng ty đang có xu hướng tốt dần lên.

2.1.2.2.Khả năng thanh khoản nhanh

Khả năng thanh toán nhanh: phản ánh việc cơng ty có thể thanh tốn được các

khoản nợ bằng tài sản ngắn hạn có thể chuyển thành tiền một cách nhanh nhất.

Khả năng thanh toán nhanh = (tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Chỉ số này tương tự như thanh toán hiện thời.nếu chỉ số cao thể hiện khả năng

thanh tốn nhanh của cơng ty tốt nhưng nếu quá cao sẽ là một biểu hiện không tốt

khi đánh giá về khả năng sinh lời.

Bảng 2.6: Khả năng thanh khoản nhanh

Chỉ tiêu

Nợ ngắn hạn2013

176.738.063.09220142015125.897.995.862136.037.826.19128Khoa Tài chính – Kế toánLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangTài sản ngắn hạn165.921.284.820124.860.171.844141.306.062.961Hàng tồn kho118.153.826.23879.588.170.20493.281.106.2170,270,360,35Tỷ số thanh toán nhanhBiểu đồ 2.4: Khả năng thanh khoản nhanh

Từ biểu đồ ta thấy hệ số khả năng thanh tốn nhanh của cơng ty năm 2013 là 0,27

lần, điều này có nghĩa là cứ mỗi đồng nợ ngắn hạn mà công ty đang giữ thì cơng ty

có 0,27 đồng tiền có thể sử dụng để thanh toán nhanh. Hệ số này tăng lên 0,36 năm

2014 (tăng lên 0,09 lần so với năm 2013). Đến năm 2015 hệ số này lại giảm đi chỉ

còn 0,35 (giảm 0,01 lần ). Nhìn chung khả năng thanh tốn nhanh của cơng ty là

khá thấp vì giá trị hàng tồn kho còn cao ảnh hưởng đến khả năng thanh tốn nhanh

của cơng ty và giảm hiệu quả ln chuyển vốn.

2.2.Thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn và nguồn tài trợ của công ty

2.2.1 Thực trạng công tác quản trị TSNH của cơng ty

2.2.1.1 Phân tích kết cấu vốn lưu động

Bảng 2.7: Kết cấu vốn lưu động

Đvt: đồng

Vốn lưu động

1. Tiền

2. Các khoản phải thu

ngắn hạn

3. Hàng tồn kho

4. Tài sản ngắn hạn khác

Tổng2013

Giá trị2014

%Giá trị2015

%Giá trị%2.766.850.3141,67%3.153.624.4402,53%5.974.957.6374,23%42.694.092.87225,73%40.327.985.02432,30%39.124.493.90327,69%118.153.826.23871,21%79.588.170.20463,74%93.281.106.21766,01%2.306.515.396

165.921.284.821,39%1.790.392.176

124.860.171.841,43%2.925.505.2042,07%100,00%141.306.062.961100,00%0100,00%4Nguồn: Phòng tài chính kế tốn

Giá trị của tiền 3 năm đều tăng, cụ thể năm 2013 giá trị tiền 2.766.850.314

đồng chiếm 1,67% tổng vốn lưu động, sang năm 2014 thì giá trị tiền là

3.153.624.440 đồng chiếm 2,53% trong tổng vốn lưu động cho thấy cơng ty trích

lượng tiền thấp nhằm tránh tình trạng đồng tiền mất giá. Năm 2015 tiền chiếm

4,23% trong tổng vốn lưu động, giá trị tiền tăng năm 2015 cho thấy tiền lưu trữ

không quá thấp sẽ làm cho doanh nghiệp tránh rơi vào tình trạng khó khăn nếu gặp

rủi ro.

29Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền TrangKhoản phai thu là tiền chưa thu được và bị các đơn vị khác chiếm dụng.

Nhiệm vụ của các nhà quản trị là làm sao giảm các khoản phải thu. Năm 2013

khoản phải thu là 42.694.092.872 đồng chiếm 25,73%, năm 2014 là 40.327.985.024

đồng chiếm 30,32%, năm 2015 là 39.124.493.903 đồng chiếm 27,69% trong tổng

vốn lưu động. Qua 3 năm ta thấy cơ cấu các khoản phải thu đều giảm chứng tỏ các

nhà quả trị đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cơng ty cần đã có biện pháp thích hợp để

thu hồi vốn mà khơng làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác.

Hàng tồn kho năm 2013 là 118.153.826.238 đồng chiếm 71,21% trong tổng

vốn lưu động. Năm 2014 hàng tồn kho là 79.588.170.204

năm 2015 là 93.281.106.217đồng chiếm 63,74%,đồng chiếm 66,01%. Như vậy qua 3 năm ta thấylượng hàng tồn kho của doanh nghiệp vẫn còn tồn tại và rất cao, lượng hàng tồn kho

cao nó đảm bảo cho cơng ty nhanh chóng đầy đủ và kịp thời phục vụ cho q trình

sản xuất nhưng ở đây cơng ty dự trữ quá nhiều làm cho khả năng thu hồi vốn cơng

ty thấp. Cơng ty cần phải khắc phục tình trạng hàng tồn kho, nhanh chóng giải

phóng lượng hàng tồn kho góp phần tăng vòng quay vốn đẩy nhanh hoạt đọng sản

xuất.

Tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn lưu động, cụ thể:

năm 2013 là 2.306.515.396 đồng chiếm 1,39%, năm 2014 1.790.392.176 đồng

chiếm 1,43%, năm 2015 là 2.925.505.204 đồng chiếm 2,07%.

2.2.1.2 Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động

Bảng 2.8: Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động

Đvt: đồng

201320142015Chênh lệch

2014-20131. Vốn lưu động165.921.284.820124.860.171.844141.306.062.9612.Vay ngắn hạn83.255.600.49237.932.628.13744.400.383.414Chênh lệch82.665.684.32886.927.543.70796.905.679.5472015-2014

-41.061.112.976

45.322.972.355

4.261.859.37916.445.891.117

6.467.755.277

9.978.135.840Nguồn: Phòng tài chính kế tốn

Qua bảng trên ta thấy nhu cầu vốn lưu động của công ty tăng giảm qua các

năm rất rõ rệt, cụ thể năm 2013, nhu cầu vôn lưu động là 165.921.284.820 đồng,

công ty vay ngắn hạn 83.255.600.492 đồng phần thiếu hụt còn lại cơng ty đi chiếm

30Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3GVHD: Th.S Trần Thu HuyềnSV: Vũ Huyền Trangdụng ra bên ngoài. Năm 2014 nhu cầu vốn lưu động là 124.860.171.844 đồng, công

ty đi vay ngắn hạn 37.932.628.137 đồng, phần thiếu hụt còn lại cơng ty đi chiếm

dụng từ các đơn vị để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.

Năm 2015 nhu cầu vốn lưu động là 141.306.062.961 đồng, trong đó công ty đi vay

ngắn hạn 44.400.383.414 đồng, phần thiếu hụt còn lại cơng ty đi chiếm dụng từ bên

ngồi.

2.2.1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Tốc độ luân chuyển vốn lưu động

Doanh thu

Số vòng quay vốnthuần

Bình qnlưu động=vốn lưu động

Sơ đầuBìnhkì+Sốqncuối kì

2VLĐ =Số ngày 1 vòng quay VLĐ =360

Vòng quay vốn lưu độngBảng 2.9: Tốc độ luân chuyển vốn lưu động

Đvt: đồng

201320141. DTT545.828.933.364 654.270.600.9262. VLĐ bình qn202.885.611.666 145.390.728.3323. Số vòng quay VLĐ

4. Số ngày một vòng

quay VLĐChênh lệch 2014-20132015Số lượngTỷ lệ1.306.023.508.08108.441.667.562

1

133.083.117.403 - 57.494.883.334Chênh lệch 2015-2014

Số lượngTỷ lệ19,87% 651.752.907.15599,62%-28,34% - 12.307.610.930-8,47%2,694,509,81267,27%5118,08%133,8180,0036,68- 54-40,22%- 43-54,14%Nguồn: Phòng tài chính kế tốn

Năm 2013 số vòng quay vốn lưu động là 2,69 vòng điều này cho thấy một

đồng vốn lưu động kinh doanh sau một năm sẽ mang về 2,69 đồng, cũng có nghĩa

trong một năm vốn lưu động quay được 2,69 vòng, bên cạnh đó năm 2013 số ngày

31Khoa Tài chính – Kế tốnLớp: D7TCNH3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x