Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Thuế thu nhập cá nhân

B. Thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thuế TNCN phải nộp=Doanh thub.Thu nhập về tiền lương, tiền cơng

Thuế TNCN phải nộp

=XThu nhập tính thuế* Cách xác định thu nhập tính thuế (Đ 21)

Tổng TN chịu

TN tính thuế = thuế

Bảo hiểmXThuế suấtThuế suấtCác khoản đc giảm

trừ6. Thu nhập tính thuế của thu nhập khác

– Thu nhập từ trúng thưởng,bản quyền,nhượng quyền thương mại thừa kế, tặng

cho

– Thu nhập chịu thuế: phần thu nhập vượt trên 10tr đồng

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế(Điều 15,16,17,18 có chung cách tính thuế)

6.1 Tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế TNCT phải nộp=Thu nhập tính thuếXThuế suấtThuế suất : 5%

6.2 Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

TNCT được xác định = Giá bán –Giá mua-chi phí hợp lí liên quan đến việc tạo ra

thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thuế TNCT phải nộp

=

* Chuyển nhượng chứng khốnThu nhập tính thuế– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế

– Thu nhập chịu thuế đc xác định là giá chuyển nhượng từng lần

– Thuế suất 0, 1%

13XThuế suất6.3 Tính thuế đối với TN chuyển nhượng BĐS

TNCN là giá chuyển nhượng từng lần

TH tính thuế = Thu nhập chịu thuế

Thuế TNCT phải nộp=Thu nhập tính thuếXThuế suất 2%Bài tập1:

- Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các

khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C

nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C khơng đóng góp từ thiện, nhân đạo,

khuyến học.

Bài giải:

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau:

- Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.

- Bà C được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): = 3,6 triệu đồng × 2 = 7,2

triệu đồng

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: = 40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ:

9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế của Bà C là:

40 triệu đồng - 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

- Số thuế phải nộp:

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng

+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(20,4 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng

- Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:

0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu

đồng

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

14Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4.

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

20,4 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

Bài tập 2:

- Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ơng D và Cơng ty X thì Ơng D được

trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngồi tiền lương Ơng D được cơng ty X trả

thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ơng D phải đóng bảo hiểm

bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá

nhân theo quy định thay cho ơng D. Trong năm Ơng D chỉ tính giảm trừ gia cảnh

cho bản thân, khơng có người phụ thuộc và khơng phát sinh đóng góp từ thiện,

nhân đạo, khuyến học.

Bài giải:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân Ông D phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ

lục số 01/PL-TNCN) là:

25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Bài tập 3:

Giả sử ông D tại bài tập 2 nêu trên còn được cơng ty X trả thay tiền thuê nhà là 6

triệu đồng/tháng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

- Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

- 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu

đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

15- Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)

= 27,39 triệu đồng/tháng

- Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(27,39 triệu đồng - 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

32,187 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

- Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu

đồng/tháng

Hoặc xác định theo cách:

32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng.

Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền cơng trong tháng là 10

triệu đồng. Ơng A phải nuôi 02 con dưới 18 tuổi; trong tháng ông phải nộp các

khoản bảo hiểm bắt buộc là: 5% bảo hiểm xã hội, 1% bảo hiểm y tế trên tiền

lương; trong tháng ơng A khơng đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Trường

hợp này tính thuế TNCN (tính thuế thu nhập cá nhân) như sau:

Thuế thu nhập cá nhân ông A tạm nộp trong tháng được xác định:

- Ông A được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập các nhân các khoản sau:

+ Cho bản thân là: 4 triệu đồng;

+ Cho 02 người phụ thuộc (2 con) là: 1,6 triệu đồng x 2 = 3,2 triệu đồng;

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là: 10 triệu đồng x 6% = 0,6 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 4 + 3,2 + 0,6 = 7,8 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính

số thuế phải nộp là: 10 triệu đồng – 7,8 triệu đồng = 2,2 triệu đồng.

- Như vậy sau khi giảm trừ các khoản theo quy định, thu nhập tính thuế của ông A

được xác định thuộc bậc 1của biểu lũy tiến từng phần là: 2,2 triệu đồng x 5% =

0,11 triệu đồng

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng là: 0,11 triệu đồng.16Bài tập 3: Ông B có thu nhập từ tiền lương, tiền cơng trong tháng là 90 triệu đồng

(đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc), ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong

tháng ơng B khơng đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của ơng B được tính như sau:

- Ơng B được giảm trừ các khoản sau:

+ Cho bản thân là 4 triệu đồng.

+ Cho 2 người phụ thuộc: 1,6 triệu đồng x 2 người = 3,2 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính

số thuế phải nộp là:

90 triệu đồng – 4 triệu đồng – 3,2 triệu đồng = 82,8 triệu đồng

- Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:

+ Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng,

thuế suất 5%:

5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

+ Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng

đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng

đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng

đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

+ Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng

đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:

(52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

+ Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng

đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

(80 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 8,4 triệu đồng

17+ Bậc 7: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 80 triệu đồng

đến 82,8 triệu đồng, thuế suất 35%:

(82,8 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 0,98 triệu đồng

Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá

nhân tạm nộp trong tháng của ông B theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN

là:

(0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 8,4 + 0,98) = 19,13 triệu đồng

Để thuận tiện cho việc tính tốn, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ

lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng

9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn

thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.

Bài tập: Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Theo số liệu trên sổ sách và chứng từ thì Q I/2015 Cơng ty kế tốn Hà

Nội phát sinh các nghiệp vụ sau:

– Doanh thu từ hoạt động bán hàng, dịch vụ là: 800.000.000vnđ.

– Trả lương cho Công nhân viên là: 150.000.000đ và các khoản trích theo lương

như: Bảo hiểm …: 30.000.000đ.

– Lãi nhận được từ tiền gửi Tài khoản ngân hàng: 1.000.000đ.

– Nộp tiền thuế GTGT Qúy I/2015 số tiền: 10.000.000đ.

– Chi phí bán hàng: 100.000.000đ.

– Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 120.000.000đ.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy I/2015 của Cơng ty kế

tốn Hà Nội.

Biết rằng: Cơng ty kế tốn Hà Nội được thành lập vào 20/05/2011 và doanh thu

năm 2014 < 20 tỷ

Hướng dẫn giải:

1. Xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN:

= 800.000.000vnđ.

Thu nhập khác:

= 1.000.000đ.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

= 150.000.000đ + 30.000.000đ + 100.000.000đ + 120.000.000đ = 400.000.000

18=> Thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

= (800.000.000 – 400.000.000) + 1.000.000đ. = 401.000.000

2. Xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các

khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

= 401.000.000

(Vì khơng có các khoản thu nhập được miễn thuế và năm trước không lỗ nên tồn

bộ thu nhập chịu thuế là thu nhập tính thuế).

3. Thuế TNDN phải nộp tạm tính Qúy I/2015 của Cơng ty kế toán Hà Nội như

sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

= 401.000.000 x 20% = 80.200.000đ

(Vì năm 2013 Cơng ty có doanh thu < 20 tỷ nên được áp dụng thuế suất 20%)

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

– Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – chi phí được trừ + thu nhập khác

– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – thu nhập miễn thuế – chuyển lỗ

– Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp = (thu nhập tính thuế – quỹ nghiên cứu khoa

học) x thuế suất

Bước 2: Xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ % phổ thông ( năm 2016 là 20%,

năm 2015 là 22% ) (I)

Bước 3: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (II)

Bước 4: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho thu nhập ở

nước ngồi (nếu có) (III)

Bước 5: Tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (I) – (II) + (III)19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×