Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1 QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, ĐIỆN VĂN, HIỆP ĐỊNH

PHỤ LỤC 1 QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, ĐIỆN VĂN, HIỆP ĐỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

PL2

- Nghiên cứu nhu cầu và đặc điểm chiến trường của Bạn; lập dự trù và kế

hoạch, đề nghị Trung ương viện trợ các phương tiện vật chất cho Bạn, đồng thời

giúp Bạn tiếp thu, bảo quản và phân phối những thứ viện trợ đó.

- Quản lý cán bộ và các nhân viên cơng tác trong Đồn.

3. Trong điều kiện cần thiết và bảo đảm được bí mật, tùy theo u cầu của

Bạn, Đồn có thể cử các tổ cán bộ xuống các địa phương và đơn vị bộ đội để giúp

Bạn.

Các tổ cơng tác này đều do Đồn trực tiếp bố trí và hướng dẫn cơng tác.

4. Về nội bộ Đảng, tùy theo điều kiện phân tán hoạt động, các đảng viên ở

trong Đồn có thể lập ra các chi bộ và liên chi để sinh hoạt. Các chi bộ và liên chi

đều trực thuộc dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đoàn ủy.

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn, Tổ và mỗi cán bộ trong nhiệm vụ giúp

Bạn là giúp đỡ ý kiến để Bạn tự quyết định lấy, hết sức tôn trọng ý kiến của Bạn;

tránh bao biện, làm thay đổi công việc của Bạn.

6. Văn phòng Trung ương, Ban tổ chức Trung ương và Ban Công tác Lào

của Trung ương thi hành quyết định này.

Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.PL3

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số 78-NQ/TW, ngày 6 tháng 7 năm 1959

Về việc thành lập Ban Công tác Lào

trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương

1. Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nay quyết định thành

lập Ban Công tác Lào, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt

Nam, gồm có các đồng chí:

- Võ Ngun Giáp, Trưởng Ban

- Nguyễn Khang, Phó Trưởng ban

- Nguyễn Chính Giao, Ủy viên thường trực

- Lê Chưởng, Ủy viên

- Nguyễn Đức Dương, Ủy viên

- Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên

2. Nhiệm vụ của Ban Công tác Lào là:

a) Theo dõi và nghiên cứu cuộc vận động cách mạng Lào, đề đạt ý kiến với

Trung ương để Trung ương giúp Bạn về đường lối và chủ trương lãnh đạo chung.

b) Nghiên cứu giúp Trung ương đề ra kế hoạch viện trợ cho Bạn, đồng thời

giúp Trung ương đề ra nhiệm vụ và công tác cho các cơ quan, các ngành, các địa

phương, phối hợp và đôn đốc các cơ quan, các ngành, các địa phương nhằm thực

hiện kế hoạch viện trợ nói trên.

c) Chỉ đạo Đồn cơng tác miền Tây.

3. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Công tác Lào sẽ đặt những liên hệ công

tác với các cơ quan, các ngành và các địa phương cần thiết.

4. Trong phạm vi những chủ trương và quyết định lớn của Trung ương, trong

trường hợp cần thiết, đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị và là Trưởng

Ban Cơng tác Lào có thể ra những Chỉ thị cụ thể cho đảng đoàn các cơ quan, các

ngành, các địa phương, để công tác giúp đỡ Bạn được thực hiện kịp thời. Những chỉ

thị ấy cần được báo cáo cho Ban Bí thư biết.

Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.PL4

THƯ GỬI CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI TA

CÓ NHIỆM VỤ TÁC CHIẾN Ở THƯỢNG LÀO

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ,

Lần này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang

như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước bạn. Mà giúp nhân dân nước bạn tức

là mình tự giúp mình.

Để làm trọn nhiệm vụ chiến đấu, từ trên xuống dưới các chú cần phải:

Vượt mọi khó khăn, thi đua diệt địch, chiến đấu anh dũng ở bên đó cũng như

ở ta;

Nêu cao tinh thần quốc tế, tơn trọng chủ quyền, tơn trọng phong tục tập

qn, kính yêu nhân dân của nước bạn;

Tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gìn danh tiếng của Quân đội Nhân dân Việt

Nam;

Tất cả phải có quyết tâm rất cao, rất bền, tranh nhiều thắng lợi.

Bác chờ tin thắng lợi của các chú và đang chuẩn bị giải thưởng cho những

đơn vị và cá nhân nào có thành tích nhất.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 3 tháng 4 năm 1953

HỒ CHÍ MINHPL5ĐIỆN VĂN CỦA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG NHÂN DÂN LÀO

Ngày 6 tháng 4 năm 1955

Kính gửi: Hồ Chủ tịch

Và Trung ương Đảng Lao động Việt Nam,

Chúng tôi, đảng viên cũ của Đảng Cộng sản Đơng Dương, sau khi tình hình

thay đổi, Đảng Cộng sản Đơng Dương phân hố, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Hồ

Chủ tịch và nhờ Đảng Lao động Việt Nam đưa người sang giúp đỡ một cách chân

thành, đã tiếp tục sự nghiệp của Đảng Cộng sản Đơng Dương đấu tranh thắng lợi.

Hồ bình đã trở lại, ngày nay, trước tình hình mới, chúng tơi cùng nhau họp

Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân Lào, vạch đường lối, chính sách đấu tranh trước

mắt, đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo để dẫn đường chỉ lối cho cuộc cách mạng Lào

đi đến thắng lợi cuối cùng.

Chúng tôi, thành công trong việc thành lập Đảng Nhân dân Lào là nhờ cơng

ơn của Hồ Chủ Tịch đã theo dõi, dìu dắt và nhờ sự giúp đỡ vô điều kiện của

Trungương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian qua.

Trong Hội nghị có treo ảnh các lãnh tụ, trong đó có ảnh của Hồ Chủ tịch,

hình ảnh Người ảnh hưởng đến tinh thần chúng tôi, làm cho suốt thời gian Hội nghị,

tất cả chúng tơi đều phấn khởi, hào hứng, tích cực làm việc, làm cho Hội nghị thu

được kết quả tốt đẹp.

Từ nay, chúng tơi có Đảng Nhân dân Lào tổ chức theo đường lối Mác Lênin là đội tiên phong lãnh đạo cách mạng Lào. Vì thế chúng tơi tin tưởng rằng

cách mạng Lào nhất định sẽ thắng lợi tốt đẹp.

Chúng tôi xin hứa cùng Hồ Chủ tịch và Đảng Lao động Việt Nam rằng,

chúng tơi sẽ nói theo tinh thần và sự nghiệp đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông

Dương để đẩy cách mạng Lào đến thắng lợi cuối cùng.

Chúng tôi xin báo tin thành lập Đảng để chúc mừng Hồ Chủ tịch và Trung

ương Đảng Lao động Việt Nam sức khoẻ để lãnh đạo đấu tranh giải phóng nước

Việt Nam và tiếp tục giúp đỡ cách mạng Lào đi đến thành công, làm cho hai nước

được độc lập hồn tồn, bảo vệ và củng cố hồ bình ở Đông Dương, Đông Nam Á

và thế giới cho vững chắc.PL6

- Tinh thần Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm!

- Đảng Lao độngViệt Nam muôn năm!

- Đảng Nhân dân Lào mn năm!

- Hồ Chủ tịch mn năm!

TỒN THỂ HỘI NGHỊ

Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.PL7

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số 20-NQ/TW, Ngày 10 tháng 8 năm 1955

Về việc thành lập Ban Lào - Miên Trung ươngĐể giúp Trung ương theo dõi, nghiên cứu, nắm tình hình Lào - Miên và

quyết định những chủ trương, đường lối cần thiết trong việc giúp đỡ phong trào

cách mạng Lào - Miên về mọi mặt; và để giúp đỡ trung ương đôn đốc việc thi hành

những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về vấn đề Lào - Miên.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUYẾT NGHỊ

I. Thành lập Ban Lào - Miên Trung ương gồm những đồng chí sau đây:

- Đồng chí Lê Đức ThọỦy viên Trung ương trực tiếp làm Trưởng Ban- Đồng chí Thanh SơnPhó trưởng Ban- Đồng chí Nguyễn ChấnỦy viên- Đồng chí Mai CơnỦy viên- Đồng chí Phạm Thanh DânỦy viênII. Nhiệm vụ cụ thể của Ban Lào - Miên Trung ương là:

1. Theo dõi, nghiên cứu tình hình Lào - Miên để đề nghị với Trung ương về

đường lối, chủ trương và kế hoạch về công tác Lào - Miên.

2. Theo dõi giúp Trung ương chỉ đạo việc thi hành Hiệp định đình chiến ở

Lào, Miên về mọi mặt.

3. Phụ trách việc tuyên truyền trong nước nhằm củng cố tình hữu nghị giữa

nhân dân ba nước Việt, Miên, Lào, giúp phong trào cách mạng Lào, Miên việc

tuyên truyền quốc tế, tranh thủ dư luận và ảnh hưởng tốt cho cách mạng Lào, Miên

trong nước Việt Nam và trên thế giới, đồng thời giúp đỡ việc tuyên truyền của các

nước bạn về vấn đề Lào, Miên.

4. Nghiên cứu và theo dõi việc xây dựng quan hệ tốt với nhân dân và Chính

phủ Nhà vua Lào, Miên.

5. Phụ trách việc huấn luyện cán bộ tập kết Lào, Miên.PL8

6. Theo dõi cán bộ Việt công tác ở Lào, Miên, theo dõi cán bộ Lào, Miên tập

kết và theo dõi cán bộ Lào, Miênđến cấp tỉnh.

7. Theo dõi và nghiên cứu việc viện trợkinh tế cho Lào và quan hệ kinh tế

Việt - Miên - Lào.

8.Phụ trách việc tổ chức đường liên lạc đặc biệt với phong trào cách mạng Lào.

9. Phụ trách đón tiếp khách và cán bộ Lào, Miên qua lại Việt Nam.

10. Cung cấp các tài liệu cần thiết về Lào, Miên cho các cơ quan có liên quan

và thảo luận với các cơ quan kế hoạch phối hợp thực hiện nghị quyết của Trung

ương về vấn đề Lào, Miên. (Đối với các nhiệm vụ ra ở mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ban Lào

- Miên Trung ương sẽ phải phân công phối hợp với các ban khác của Trung ương

như: thi hành Hiệp định, Tuyên huấn, Mặt trận, Tổ chức, Kinh tài, v.v.. )

III. Quyền hạn của Ban Lào - Miên Trung ương

1.Giúp Trung ương theo dõi và đôn đốc Ban Cán sự Lào - Miên và các cơ

quan có liên quan thi hành nghị quyết của Trung ương về vấn đề Lào - Miên.

2. Được quyền gửi những công văn, giấy tờ thôngthường cho Ban Cán sự

Lào - Miên và các cơ quan có liên quan trong phạm vi những việc thuộc về hành

chính, sự vụ hay trao đổi tài liệu, báo cáo. Còn những Chỉ thị, Nghị quyết về chủ

trương, đường lối, chính sách đều do Trung ương gửi đi.

3. Về kinh phí hoạt động của Ban Lào - Miên cũng theo như chế độ của ban

trực thuộc Trung ương.

IV. Để thực hiện những nhiệm vụ kể trên, Ban Lào - Miên sẽ tổ chức ra các

tiểu ban và văn phòng giúp việc gồm một số cán bộ và nhân viên do Ban Lào Miên đề nghị và được Trung ương duyệt sau.

V. Để giữ bí mật tổ chức và hoạt động, Ban Lào - Miên Trung ương sẽ lấy

danh nghĩa công khai là “ Ban liên lạc Đông Nam Á” của Thủ tướng Phủ.

T/M BAN BÍ THƯ

Ký tên

Lương

Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn Phòng

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.PL9

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở LÀO

I. Ngừng bắn và rút lui các lực lượng vũ trang ngoại quốc và nhân viên quân

sự ngoại quốc.

Điều 1: Các tư lệnh những lực lượng vũ trang của các bên ở Lào sẽ ra lệnh

và đảm bảo cho tất cả các lực lượng vũ trang dưới quyền kiểm sốt của mình, kể cả

các đơn vị và tất cả các nhân viên các lực lượng lục, hải và khơng qn hồn tồn

đình chỉ các cuộc xung đột.

Điều 2: Theo đúng nguyên tắc đồng thời ngừng bắn trên tồn cõi Đơng

Dương, cần phải có sự đồng thời trong việc đình chỉ các cuộc xung đột trên toàn bộ

lãnh thổ Lào, trong tất cả các khu chiến đấu và cho tất cả các lực lượng của hai bên.

Để tránh mọi điều hiểu sai và hiểu nhầm và để đảm bảo thật sự có sự đồng

thời cả trong việc ngừng các cuộc xung đột lẫn việc tách rời và chuyển vận các lực

lượng đối diện nhau.

a/ Căn cứ vào thời gian thực tế cần thiết để truyền lệnh ngừng bắn đến tận

các cấp thấp nhất của các lực lượng chiến đấu của hai bên, hai bên đồng ý rằng việc

ngừng bắn hoàn toàn và đồng thời trên toàn lãnh thổ Lào sẽ thực hiện hồi 8 giờ (giờ

địa phương) ngày 6/8/1954.

Giờ địa phương nói trong điều này là giờ kinh tuyến Bắc Kinh.

b/ Ban Liên hợp ở Lào sẽ lập một thời gian biểu về các việc khác phải làm do

việc đình chỉ xung đột đặt ra.

Điều 3: Tất cả các việc phải làm và tất cả các cuộc chuyển vận do việc đình

chỉxung đột và thi hành việc tập hợp quân đặt ra sẽ phải tiến hành một cách có trật

tự và an tồn.

a/ Trong một số ngày sẽ do Ban Liên hợp ở Lào quy định tại chỗ, mỗi bên sẽ

có trách nhiệm gỡ và tháo những mìn, cạm bẫy, chất nổ và tất cả những chất nguy

hiểm khác do mình đặt. Trong trường hợp khơng thể gỡ và tháo kịp thời, thì bên đó

phải đặt những dấu hiệu dễ thấy.

b/ Về sự an toàn của các bộđội đang di chuyển theo các đường giao thông và

theo thời gian biểu do Ban liên hợp ở Lào quy định, cũng như về sự an toàn của các

khu đóng quân, Ban Liên hợp ở Lào sẽđịnh trong mỗi trường hợp những biện pháp

chi tiết. Đặc biệt là trong khi lực lượng một bên đang rút theo một đường giao thôngPL10

đi ngang qua lãnh thổ bên kia (đường cái, đường sơng) thì lực lượng bên đó phải

tạm thời rút ra cách mỗi bên đường giao thơng đó hai cây số, đồng thời tránh gây

trở ngại cho việc đi lại của thường dân.

Điều 4: Việc rút lui và chuyển vận lực lượng, đồ tiếp tế và dụng cụ quân sự

phải tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:

a/Việc rút lui và chuyển vận lực lượng, đồ tiếp tế và dụng cụ quân sự của hai

bênphải làm xong trong một thời hạn là 120 ngày kể từ ngày hiệp định này có hiệu

lực;

Hai bên cam kết báo cho nhau để biết kế hoạch chuyển quân trong một thời

hạn là 25 ngày kể từ ngày hiệp này có hiệu lực.

b/ Việc rút những người tình nguyện nhân dân Việt Nam ở Lào về nước Việt

- nam phải tiến hành từng tỉnh. Về những người tình nguyệnđãở Lào từ trước khi có

chiến sự sẽ có một hiệp định riêng.

c/ Đường rút quân của lực lượng Liên hiệp Pháp và những người tình nguyện

nhân dân Việt Nam ở Lào ra khỏi đất Lào sẽ do Ban Liên hợp quy định tại chỗ.

d/Hai bên phải đảm bảo thực hiện việc rút lui và chuyển vận tất cả các lực

lượng theo những mục đích nhằm trong hiệp định này, không dung thứ một hành vi

đối địch nào, khơng được làm bất cứ việc gì có thể gay cản trở cho việc rút và

chuyển vận này. Hai bên phải giúp đỡ lẫn nhau trong phạm vi có thểđược.

e/ Trong q trình rút và chuyển vận lực lượng, hai bên không dung thứ bất

cứ hành động nào hủy hoại hoặc phá hoại tài sản công cộng và xâm phạm đến sinh

mệnh và tài sản của thường dân địa phương.

f/ Ban Liên hợp và Ban Quốc tế trông coi việc thi hành các biện pháp đảm

bảo sự an toàn của các lực lượng đang rút lui và chuyển vận.

g/Ban Liên hợp ở Lào sẽ căn cứ vào những nguyên tắc kể trên để quy định

những thể thức cụ thể về việc rút lui và chuyển vận lực lượng.

Điều 5: Trong những ngày ngay trước khi ngừng bắn, mỗi bên cam kết

không mở những cuộc hành binh lớn từ khi ký hiệp định đình chỉ chiến sựở

Giơnevơđến khi thi hành ngừng bắn.

II.Cấm chỉđưa quân đội mới, nhân viên quân sự, vũ khí vàđạn được mới

Điều 6: Ngay từ khi tuyên bố ngường bắn, không được đưa thêm tiếp viện về

quân đội và nhân viên quân sự từ ngoài vào đất Lào.PL11

Tuy nhiên, Bộ Tổng tư lệnh Pháp có thểđể lại trên đất Lào một số nhất định

nhân viên quân sự ngoại quốc cần thiết cho việc huấn luyện quân sự quốc gia Lào.

Số nhân viên này không được quá 1.500 sĩ quan và hạ sỹ quan.

Điều 7: Ngay từ khi hiệp định này có hiệu lực, khơng được lập căn cứ quân

sự mới trên toàn lãnh thổ Lào.

Điều 8. Bộ tư lệnh quân đội Pháp sẽđể lại trên đất Lào những nhân viên cần

thiết cho việc duy trì hai thiết bị quân sự của Pháp, cái thứ nhất ở Séno, cái thứ hai ở

lưu vực sông Cửu Long, hoặc ở trong tỉnh Vientiane, hoặc ở mé dưới Vientiane.

Tổng số người được để lại trong những thiết bị quân sựđó khơng được q

3,500 người.

Điều 9: Ngay từ khi hiệp định này có hiệu lực và theo đúng lời tuyên bố của

Chính phủ nhà vua Lào ngày 20/7/1954 tại hội nghị Giơnevơ khơng được đưa các

loại vũ khí, đạn dược, dụng cụ quân sự vào đất Lào trừ một số lượng nhất định về

những loại vũ khí nhất định cần thiết cho việc phòng thủ nước Lào.

Điều 10:Những vũ khí và nhân viên quân sự mới có thểđưa vào đất Lào theo

Điều 9 trên đây chỉđược đưa vào Lào ở những điểm nhập cảnh sau đây: Luang

Prabang, Xiêng Khoảng,Vientiane, Senso, Pakses, Savannaknet, Tchépone.

III. Việc tách rời các lực lượng - khu đóng đóng quân -miền tụ tập quân

Điều 11: Việc tách rời những người chiến đấu bao gồm việc tụ tập các lực

lượng vũ trang tại chỗ cũng như các cuộc di chuyển đểđi đến những khu đóng quân

tạm thời giao cho mỗi bên, và những cuộc rút lui tạm thời của bên kia, phải làm

xong trong một thời hạn không quá 15 ngày sau khi thực hiện ngừng bắn.

Điều 12: Ban Liên hợp Lào sẽ quy định chỗ và giới hạn:

- Của 5 khu đóng quân tạm thời dành cho các lực lượng của những người

tình nguyện nhân dân Việt Nam,

- Của 5 khu đóng quân tạm thời dành cho các lực lượng Pháp ở Lào,

- Của 12 khu đóng quân tạm thời, mỗi tỉnh có một khu, dành cho các đơn vị

chiến đấu “Pathét Lào”.

- Những lực lượng Quân đội Quốc gia Lào sẽở lại chỗ trong suốt thời gian

làm việc tác rời và chuyển vận lực lượng ngoại quốc và các đơn vị chiến đấu

“Pathét Lào”.

Điều 13: Những lực lượng ngoại quốc sẽ chuyển ra ngoài đất Lào trong

những điều kiện dưới đây:PL12

1) Lực lượng pháp:

Việc chuyển các lực lượng Pháp ra ngoài đất lào sẽ thực hiện bằng đường bộ

theo những hành trình do Ban Liên hợp ở Lào quy định, cũng như bằng máy bay

vàđường thủy.

2) Lực lượng những người tình nguyện nhân dân Việt Nam:

Việc chuyển các lực lượng này ra khỏi đất Lào sẽ thực hiện bằng đường bộ,

theo những hành trình và một thời gian biểu do ban Liên hợp ở Lào quy định, căn

cứ vào chữ “việc rút các lực lượng ngoại quốc phải đồng thời”.

Điều 14: Trong kho chờ một giải pháp chính trị, các đơn vị chiến đấu “Pathét

Lào”tụ tập trong các khu đóng quân tạm thời, trừ những chiến sĩ muốn được giải

ngũ tại chỗ, sẽ chuyển đến các tỉnh Phong Sa Lỳ và thị xã Sầm Nưa. Các lực lượng

này sẽđược tự do đi lại giữa hai tỉnh đó trong hành lang dọc theo biên giới Lào Việt, phía nam giới hạn bởi con đường Sop-kin, Sop-sang, Mường-son.

Việc tụ tập phải làm xong trong một thời hạn 120 ngày kể từ khi hiệp định

này có hiệu lực.

Điều 15:Mỗi bên cam kết thực hiện không báo thù và khơng có sự phân biệt

gìđối với những người và những tổ chức vì lý do những hoạt động của họ trong thời

kỳ chiến sự và cam kết đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho họ.

IV. Tù binh và thường nhân bị giam giữ.

Điều 16:Việc thả và cho hồi hương tất cả các tù binh và thường nhân bị giam

giữ do mỗi bên giam giữ lúc hiệp định này có hiệu lực sẽ tiến hành trong những

điều kiện sau đây:

a) Tất cả các tù binh và thường dân bị giam giữ, người Lào hay người thuộc

các Quốc tịch khác bị bắt từ khi khởi đầu chiến sự tại Lào, trong những cuộc hành

binh hay trong bất kỳ trường hợp chiến tranh nào khác và trên toàn bộ lãnh thổ Lào,

sẽđược tha hết 30 ngày sau khi thực hiện ngừng bắn.

b) Phải hiểu rằng chữ “thường nhân bị bắt giữ” nghĩa là tất cả những người

đã vì tham gia cuộc đấu tranh vũ trang và chính trị giữa hai bên dưới bất kỳ hình

thức tham gia nào, mà bị một bên bắt hoặc giam giữ trong thời kỳ có chiến sự.

c) Tất cả các tù binh ngoại quốc do một bên bắt sẽ giao cho nhà chức trách

có thẩm quyền của bên kia và các nhà chức trách này sẽ tìm mọi cách giúp họđi đến

nơi mà họ tự chọn lấy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1 QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, ĐIỆN VĂN, HIỆP ĐỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×