Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
f. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngồi:

f. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngồi:

Tải bản đầy đủ - 0trang

f.Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Giao dịch khớp lệnh:

– Khối lượng mua được trừ vào khối lượng được

phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện.

– Khối lượng bán được cộng vào khối lượng được

phép mua ngay sau khi kết thúc thanh toán giao

dịch. Đối với nhà đầu tư nước ngoài

– Lệnh mua hoặc 1 phần lệnh mua chưa được thực

hiện sẽ tự bị hủy nếu khối lượng được phép mua đã

hết; lệnh mua nhập tiếp vào hệ thống sẽ không

được chấp thuậnf.Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Giao dịch thỏa thuận:

– Khối lượng được phép mua sẽ được giảm xuống ngay khi

giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa nhà đầu tư nước

ngoài mua và nhà đầu tư trong nước bán.

– Khối lượng được phép mua sẽ được tăng lên ngay khi kết

thúc việc thanh toán giao dịch được thực hiện giữa nhà đầu

tư nước ngoài bán với một nhà đầu tư trong nước.

– Khối lượng chứng khốn được mua sẽ khơng thay đổi nếu

giao dịch thỏa thuận giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với

nhau.IV. Hoạt động đăng ký, lưu ký, bù

trừ và thanh tốn chứng khốn

Sự cần thiết phải có các hoạt động này là:

 Hoạt động này giúp cho các giao dịch

chứng khốn được tiến hành hồn tất

 Giúp TTGDCK quản lý thị trường tốt hơn

 Giảm chi phí cho các đối tượng tham gia thị

trường

 Giảm rủi ro cho các hoạt động của thị

trường4.1 Trung tâm lưu ký chứng khoán:

 Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thànhlập và hoạt động theo mơ hình cơng ty trách nhiệm

hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của

Luật này.

 Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập,

giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thức sở

hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đề

nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (theo quyết định

189/2005/QĐ-TTg).

 Trung tâm lưu ký chứng khốn có chức năng tổ

chức và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ

và thanh toán chứng khoán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

f. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngồi:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×