Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khối lượng giao dịch:

5 Khối lượng giao dịch:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty chứng khốn.....

 PHIẾU LỆNH MUA/ BÁN CHỨNG KHỐN

 

 Tên chủ tài khoản:

Tên người được uỷ quyền:

Số tài khoản:Số CMT/số hộ chiếu:

Số CMT/số hộ chiếu:

 M ã CKSố

lượngGiáSố hiệu

lệnhThời gian

nhận lệnh(1)(2)(3)(4)(5) 

     

Ngà y .... tháng .... năm .....

Trưởng phòng giao dịch

Khách hàngNhân viên nhận lệnhQuy trình thực hiện phương thức

khớp lệnh:

 Bước 1: Nhà đầu tưtiến hành mở tài

khoản.

Mở tài khoản chứng

khoán tại CTCK.

Mở Tài khoản tiền mặt

tại các Ngân hàng

thương mại.

Một nhà đầu tư chỉ có

thể mở 1 tài khoản.

Lưu ý: hạn chế của

người hành nghề

chứng khốnQuy trình thực hiện phương thức

khớp lệnh:

 Bước 2: Đặt lệnhmua, bán:

Tuỳ theo nhu cầu của

nhà đầu tư mà đặt lệnh

mua hay bán; lệnh giới

hạn, lệnh thị trường…Quy trình thực hiện phương thức

khớp lệnh:

 Bước 3: Nhân viênchứng khoán tại sàn

nhập lệnh mua, bán vào

hệ thống. Lệnh này

được chuyển sang sàn

giao dịch chứng khoán

và nhân viên tại sàn

giao dịch của Trung

tâm xác nhận để đưa

vào hệ thống xử lý.Quy trình thực hiện phương thức

khớp lệnh:

 Bước 4: Xácnhận giao dịch và

tiến hành thanh

tốn tiền, chứng

khốnQuy trình thực hiện phương thức

thoả thuận

 Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành mở tàikhoản.

Bước 2: Đặt lệnh mua, bán.

Bước 3: Thơng báo tìm đối tác:

Bước 4: Thoả thuận giá, số lượng, và tiến

hành nhập vào hệ thống

Bước 5: Xác nhận giao dịch và tiến hành

thanh toán tiền, chứng khoán3.6 Các loại giao dịch khác

a.      Giao dịch lô lẻ

Giao dịch lô lẻ là các giao dịch có

khối lượng nhỏ hơn một đơn vị giao dịch

(1-9 CP,TP) (tuỳ từng thời điểm)

b.      Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Giao dịch cổ phiếu quỹ là giao dịch

của tổ chức niêm yết muốn mua lại cổ

phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu

quỹ.Lưu ý:

 Tổ chức niêm yết không được phép thực hiện giao dịch cổ phiếu

quỹ vào ngày thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị về việc

phát hành cổ phiếu để tăng vốn, hoặc tách, gộp cổ phiếu.

Tổ chức niêm yết được mua lại không quá 30% tổng vốn cổ

phần và phải đảm bảo khả năng thanh toán nợ và các nghĩa vụ

khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Chỉ được phép đặt lệnh mua/bán CP quỹ với khối lượng >= 3%

và <= 5% tổng khối lượng xin phép trong đơn.

Tổ chức niêm yết có nghĩa vụ thực hiện hết khối lượng giao dịch

cổ phiếu quỹ đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày được

UBCKNN chấp thuận.

Tổ chức niêm yết không được phép thực hiện bán lại cổ phiếu

quỹ trong vòng 06 tháng kể từ lần mua lại gần nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khối lượng giao dịch:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×