Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương thức giao dịch:

2 Phương thức giao dịch:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Phương thức giao dịch:Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch

được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so

khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán

của khách hàng tại một thời điểm xác định.

Nguyên tắc xác định giá thực hiện trong phương

thức khớp lệnh định kỳ như sau:

(i) Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng

giao dịch lớn nhất;

(ii) Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn tiết i nêu

trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực

hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;

(iii) Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn tiết ii

nêu trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.3.2 Phương thức giao dịch:

 Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịchđược hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so

khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay

khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

 Phương thức thoả thuận: Là phương thức giao

dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với

nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện

giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ

thống giao dịch để ghi nhận.3.2 Phương thức giao dịch:

Loại chứng khoánKhớp lệnhThỏa thuậnCổ phiếuxxChứng chỉ quỹxxTrái phiếuX3.3 Thời gian giao dịch

 Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ cácngày nghỉ theo quy định.

 Thời gian giao dịch trong ngày:

– Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:• T1: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

Từ 8h30 – 9h00.

• T2: Khớp lệnh liên tục.( Market Open): 9h00-10h15

• T3 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Từ 10h15-10h30

• T4: Giao dịch thỏa thuận. ( Market Closed- runoff

begins) 10h30-11h00

• T5: Đóng cửa (Market runoff ending)– Trái phiếu:

• Từ T1 – T6 : giao dịch thỏa thuận từ 8h30 đến

11h003.4 Đơn vị yết giá:

 Đối với giao dịch khớp lệnh:Đơn vị yết giá:

 Mức giá

Đơn vị yết giá

 49.900

100 đồng

50.000 - 99.500

500 đồng

 100.000

1.000 đồng

 Đối với giao dịch thỏa thuận: đống có đơn

vị yết giá.3.5 Khối lượng giao dịch:

 Giao dịch lô lẻ:

 Đơn vị Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giaodịch: từ 01 đến 09 đơn vị. (tuỳ từng thời điểm)

Cơng ty chứng khốn mua trực tiếp từ khách hàng theo giá

thoả thuận.

Giao dịch lô chẵn:

Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 10

đến 19.990 đơn vị. (tuỳ từng thời điểm)

Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương

thức: khớp lệnh định kỳ; khớp lênh liên tục.

Giao dịch thoả thuận:

Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ qũy đầu tư giao dịch:

20.000 đơn vị.

Giao dịch trái phiếu giao dịch

Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ

thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động

giá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương thức giao dịch:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×