Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Một số khái niệm cơ bản

1 Một số khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương thức giao dịch khớp lệnh

Cũng chia thành hai loại:

* Phương thức khớp lệnh liên tục:

Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao

dịch mà các giao dịch sẽ được thực hiện liên tục ngay

khi có lệnh đối ứng.

* Phương thức khớp lệnh định kỳ:

Phương thức khớp lệnh định kỳ là phương thức giao

dịch mà tất cả các lệnh mua, bán trong một khoảng

thời gian xác định trước được tập hợp lại nhằm xác

định ra mức giá hợp lý nhất với khối lượng giao dịch

nhiều nhất.Lệnh muaLệnh bánCKKLTgianGiáGiáTgian KLCKREE15009:0223500 234009:042200 REEREE10009:0523100 233009:263500 REEREE21009:0323400 231009:242700 REEREE40009:2523600 236009:282600 REEREE31009:2023400 235009:112700 REEREE48009:1723500 234009:232100 REEREE26009:1023600 233009:214500 REEREE24009:2723300 236009:201800 REELệnh mua

TgLệnh bánCKKL muaKLGiáREE260026009:10 23600REE66004000REE8100REEGiáTgKLKL bánCK23100 9:24 27002700REE9:25 2360023300 9:21 45007200REE15009:02 2350023300 9:26 350010700REE1290048009:17 2350023400 9:04 220012900REEREE1500021009:03 2340023400 9:23 210015000REEREE1810031009:20 23400235009:11 270017700REEREE2050024009:27 2330023600 9:20 180019500REEREE2150010009:05 2310023600 9:28 260022100REELệnh mua

TgLệnh bánCKKL muaKLGiáREE260026009:10 23600REE66004000REE8100REEGiáTgKLKL bánCK23100 9:24 27002700REE9:25 2360023300 9:21 45007200REE15009:02 2350023300 9:26 350010700REE1290048009:17 2350023400 9:04 220012900REEREE1500021009:03 2340023400 9:23 210015000REEREE1810031009:20 23400235009:11 270017700REEREE2050024009:27 2330023600 9:20 180019500REEREE2150010009:05 2310023600 9:28 260022100REEƯu thế của phương thức khớp

lệnh và phương thức khớp giá

 Quá trình xác lập giá của phương thức khớplệnh được thực hiện thơng qua hệ thống máy

tính với những cơ chế đã được xác lập sẵn mà

không cần nhà tạo giá

 Thông tin trên thị trường sẽ được công bố cơng

khai và mọi nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng

trong việc tiếp cập thông tin

 Cách thức thực hiện nhanh chóng, hiệu quả cả

về quản lý lẫn chi phí thực hiện3.1.2 Lệnh giao dịch: Lệnh giao dịch là mệnh lệnh của nhà đầu tư ra lệnh cho

CTCK thực hiện việc mua, bán chứng khốn cho mình

trên thị trường chứng khốn thơng qua phiếu lệnh.

Lệnh giới hạn (limit order): là loại lệnh giao dịch mà

trong đó người đặt lệnh chỉ ra mức giá giới hạn đối với việc

thực hiện giao dịch.

Lệnh thị trường (market order): là loại lệnh mà nhà

đầu tư sẵn sàng chấp nhận thực hiện việc mua, bán theo mức

giá thị trường hoặc mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường

Lệnh dừng(stop order):là loại lệnh mà nhà đầu tư cần

phải xác định mức giá dừng

Lệnh giới hạn dừng(stop limit order):là loại lệnh nhà

đầu tư phảI xác định cụ thể hai mức giá: giá dừng và giá giớI

hạn3.1.2 Lệnh giao dịch:

Ở SGDCK HCM, có các lệnh giao dịch sau:

- Lệnh giới hạn:

- Lệnh thị trường (viết tắt là MP):

- Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác

định giá mở cửa (viết tắt là ATO):

- Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác

định giá đóng cửa (viết tắt là ATC):* Lệnh giới hạn (LO)

(áp trong khớp lệnh định kỳ và liên tục)

 Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mộtmức giá xác định hoặc tốt hơn

 Hiệu lực của lệnh:kể từ khi lệnh được nhập vào

hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày

giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏVí dụ về lệnh giới hạn

 Kết quả khớp lệnh:

 Nếu là khớp lệnh định kỳ thì giá khớpCổ phiếu AAA

Giá tham chiếu: 99

Sổ lệnh như sau: -100 - KL khớp 2000.

Nếu là khớp lệnh liên tục thì:

Nếu A, B, C thì giá khớp 100, KL 2000

Nếu A, C, B thì giá khớp 100, KL 2000

Nếu B, A, C thì giá khớp lệnh sẽ là: 98

-1000 và 100 – 1000.KL MuaGiá MuaGiá bánKL Bán5000 (A)10098 (B)1000100 (C)1000*. Lệnh thị trường (MP)

(áp dụng trong thời gian giao dịch liên tục)

 Là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bántại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

 Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở trên mà

khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa thực hiện

hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá

bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn

tiếp theo hiện có trên thị trường

 Nếu KL đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn theo ngun

tắc ở trên và khơng thể tiếp tục khớp thì lệnh MP sẽ

được chuyển thành lệnh LO mua (bán) tại mức giá

cao (thấp) hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối

cùng trước đó

 Khơng nhập được khi khơng có lệnh đối ứng (No

market price available).Ví dụ về lệnh MP

 Sổ lệnh cổ phiếu BBB như sau:KL MuaGiá mua5000MPGiá bánKL Bán981000992000 Kết quả khớp lệnh:5000 - 1000(98)

- 2000(99)

2000 chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá 99.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Một số khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×