Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thành viên giao dịch:

2 Thành viên giao dịch:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.1 Điều kiện làm thành viên giao

dịch

Điều kiện để công ty chứng khoán làm thành

viên của TTGDCK hoặc SGDCK bao gồm:

 Được UBCKNN cấp Giấy phép kinh doanh

chứng khoán để hoạt động nghiệp vụ mơi

giới hoặc tự doanh chứng khốn.

 Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và các

trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với

hệ thống giao dịch của TTGDCK hoặc

SGDCK.2.2.2 Hồ sơ đăng ký làm thành viên giao

dịch:

 Đơn đăng ký làm thành viên;

 Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chứng khoán;

 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứngkhoán của các nhân viên kinh doanh được cử làm đại diện

giao dịch tại TTGDCK hoặc SGDCK;

 Qui trình nghiệp vụ các hoạt động về giao dịch chứng

khốn của thành viên.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ

hợp lệ và hoàn tất các thủ tục cho hoạt động giao dịch,

TTGDCK hoặc SGDCK có văn bản chấp thuận đăng ký

thành viên của cơng ty chứng khốn. Trường hợp khơng

chấp thuận, TTGDCK hoặc SGDCK phải có văn bản nêu

rõ lý do.2.2.3. Quyền hạn và nghĩa vụ của

thành viên

a. Thành viên giao dịch có các quyền sau đây:

 Sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Sở giao dịch

chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp;

Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ

Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng

khoán;

Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch

chứng khốn làm trung gian hồ giải khi có tranh chấp liên

quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên

giao dịch;

Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động

của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng

khoán;

Các quyền khác quy định tại Quy chế thành viên giao dịch

của Sở giao dịch chứng khốn, Trung tâm giao dịch chứng

khốn.b.Thành viên giao dịch có các nghĩa vụ

 Tuân thủ các nghĩa vụ của CTCK;

 Chịu sự giám sát của Sở giao dịch chứng khoán,

Trung tâm giao dịch chứng khốn;

Nộp phí thành viên, phí giao dịch và các phí dịch

vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính;

Cơng bố thơng tin theo quy định tại Điều 104 của

Luật này và Quy chế công bố thông tin của Sở

giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch

chứng khoán;

Hỗ trợ các thành viên giao dịch khác theo yêu cầu

của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao

dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết;

Các nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế thành

viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán,

Trung tâm giao dịch chứng khoán.III. HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

CHỨNG KHỐN

Hoạt động giao dịch chứng khốn là

hoạt động mua, bán các loại chứng khoán

trên thị trường chứng khoán thứ cấp

Đặc điểm:

- Hoạt động dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà

nước.

- Mua, bán chứng khoán trên thị trường thứ cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thành viên giao dịch:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×