Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khốn:

1 Sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khốn:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.1 Quyền của Sở giao dịch, trung tâm

giao dịch chứng khoán:

 Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khốn, giaodịch chứng khốn, cơng bố thơng tin và thành viên giao

dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp

thuận.

 Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán

tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch

chứng khốn.

 Tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ giao dịch chứng

khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao

dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư.

 Chấp thuận, huỷ bỏ niêm yết chứng khoán và giám sát

việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khốn của các tổ

chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm

giao dịch chứng khoán.2.1.1 Quyền của Sở giao dịch, trung tâm

giao dịch chứng khoán:

 Chấp thuận, huỷ bỏ tư cách thành viên giao dịch;

giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán của các

thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán,

Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ

chức niêm yết, thành viên giao dịch tại Sở giao

dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng

khốn.

Cung cấp thơng tin thị trường và các thơng tin liên

quan đến chứng khốn niêm yết.

Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành

viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan

đến hoạt động giao dịch chứng khốn.

Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính.2.1.2 Nghĩa vụ của Sở giao dịch, trung tâm

giao dịch chứng khoán:

 Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khốn trên thị trườngđược tiến hành cơng khai, cơng bằng, trật tự và hiệu quả.

Thực hiện chế độ kế toán, kiểm tốn, thống kê, nghĩa vụ

tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 107

của Luật này.

Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước

có thẩm quyền trong cơng tác điều tra và phòng, chống các

hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường

chứng khốn.

Phối hợp thực hiện cơng tác tun truyền, phổ biến kiến

thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà

đầu tư.

Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường

hợp Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng

khoán gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ trường

hợp bất khả kháng.2.2 Thành viên giao dịch:

Thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng

khoán, Trung tâm giao dịch chứng khốn là

cơng ty chứng khốn được Sở giao dịch

chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng

khoán chấp thuận trở thành thành viên giao

dịch.2.2.1 Điều kiện làm thành viên giao

dịch

Điều kiện để cơng ty chứng khốn làm thành

viên của TTGDCK hoặc SGDCK bao gồm:

 Được UBCKNN cấp Giấy phép kinh doanh

chứng khốn để hoạt động nghiệp vụ mơi

giới hoặc tự doanh chứng khốn.

 Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và các

trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với

hệ thống giao dịch của TTGDCK hoặc

SGDCK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khốn:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×