Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN

I. NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.1 Khái niệm:

 * Ưu điểm:- Họat động niêm yết chứng khóan sẽ giúp các

cơng ty có thể dễ dàng huy động vốn

- Họat động niêm yết sẽ là một cách thức mà công

ty niêm yết muốn tác động đến cơng chúng:

- Giúp nâng cao tính thanh khỏan của chứng

khóan do công ty phát hành:

- Khi niêm yết trên TTCK thì các cơng ty có thể

được hưởng ưu đãi về thuế:1.1.1 Khái niệm:

 * Hạn chế:

 - Phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo ra côngchúng:

 - Tạo nên cản trở trong qúa trình thâu

tóm và sáp nhập cơng ty1.1.2 Phân loại hoạt động niêm

yết: Niêm yết lần đầu: là việc cho phép chứng khóan của một tổchức phát hành được tiến hành đăng ký niêm yết và giao dịch

lần đầu tiên sau khi phát hành chứng khóan ra cơng chúng

khi các tổ chức phát hành này thỏa mãn các tiêu chuển của Sở

(TT)GDCK đề ra.

 Niêm yết bổ sung: là việc chấp thuận của SỞ (TT)GDCK cho

một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới hành

hành thêm của mình (với các mục đích: tăng vốn chi trả cổ

tức...)

 Niêm yết lại: Là việc cho phép một công ty phát hành được

tiếp tục niêm yết các chứng khóan trước đây đã bị hủy niêm

yết vì những lý do khác nhau không đáp ứng được yêu cầu của

Sở (TT) GDCK.

 Niêm yết từng phần và niêm yết toàn bộ:1.2 Điều kiện niêm yết CK:

 Tiêu chuẩn định lượng:+ Thời gian họat động của các công ty kể từ khi

thành lập

+ Qui mơ của cơng ty:

+ Tính đại chúng của chứng khóan:

 Tiêu chuẩn định tính:

+ Đánh giá về triển vọng của công ty;

+ Phương án kinh doanh khả thi về sử dụng vốn

của đợt phát hành;

+ Ý kiến của kiểm tóan về các báo cáo tài chính;

+ Cơ cấu tổ chức họat động của công ty;...1.2 Điều kiện niêm yết CK:

1.2.1 Điều kiện niêm yết CK trên SGDHCM:

 a. Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

 (i) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thờiđiểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở

lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế tốn;

 (ii) Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức cơng

ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết

(ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn

với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ

sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt

động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng

ký niêm yết phải có lãi; khơng có các khoản nợ phải

trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ lũy kế tính đến

năm đăng ký niêm yết;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×