Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành viên của Trung tâm lưu ký

Thành viên của Trung tâm lưu ký

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành viên của Trung tâm lưu ký

• Thành viên lưu ký có các quyền:- Cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán các giao

dịch chứng khoán cho khách hàng;

- Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và

theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

* Thành viên lưu ký có các nghĩa vụ sau đây:

 Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 46 của

Luật này;

 Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh tốn theo quy định tại

quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán;

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và

theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán.4.2 Hoạt động đăng ký chứng khoán

 Đăng ký chứng khoán là việc ghi nhậnquyền sở hữu, các quyền khác và nghĩa

vụ liên quan của người sở hữu chứng

khoán bằng hệ thống thơng tin lưu giữ

chứng khốn và hệ thống thơng tin về

người sở hữu chứng khoán.4.2 Hoạt động đăng ký chứng khoán

Các loại chứng khoán sau đây phải thực hiện đăng ký tại

TTLKCK:

 Chứng khốn của các cơng ty đại chúng, tổ chức niêm

yết.

 Trái phiếu chính phủ niêm yết trên TTGDCK hoặc

SGDCK.

 Trái phiếu của các tổ chức kinh tế, của chính quyền địa

phương niêm yết trên TTGDCK hoặc SGDCK.

 Chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên SGDCK.

 Các loại chứng khoán khác phải đăng ký tại TTLKCK

trên cơ sở thoả thuận giữa TTLKCK và tổ chức phát

hành.4.2 Hoạt động đăng ký chứng khoán (tt)

Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký các thơng tin sau về

chứng khốn tại TTLKCK:

 Thơng tin về tổ chức phát hành chứng khốn.

 Thơng tin về chứng khốn phát hành.

 Thơng tin về danh sách người sở hữu chứng khoán.

Đối tượng nộp hồ sơ đăng ký:

 Tổ chức phát hành có chứng khốn niêm yết làm thủ

tục đăng ký chứng khoán trực tiếp với TTLKCK.

 Công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký chứng khốn

thơng qua thành viên lưu ký là cơng ty chứng khoán.4.3 Hoạt động lưu ký chứng khoán

 “Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảoquản, chuyển giao chứng khoán cho khách

hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên

quan đến sở hữu chứng

 Đây là trách nhiệm cũng như quyền lợi của nhà

đầu tư vì

+ Nếu CK chưa lưu ký thì khơng thể tiến hành giao

dịch trên SGDCK, TTGDCK.

+ Người mua an tâm rằng CK mua là thật

+ Lưu ký sẽ làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư

 Các chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao

dịch tại TTGDCK phải được lưu ký tập trung

tại TTLKCK4.3 Hoạt động lưu ký chứng khoán (tt)

 Tuy vậy, hệ thống lưu ký của chúng ta là hệ thống lưu ký 2 cấp.Các nhà đầu tư lưu ký tại các thành viên lưu ký, các thành

viên lưu ký lại tái lưu ký với TTLKCK.

 Đối với khách hàng của thành viên lưu ký:

- Để lưu ký CK, khách hàng phải ký hợp đồng mở tài khoản lưu ký

CK với thành viên lưu ký.

Và Thành viên lưu ký phải quản lý tài khoản lưu ký CK

của khách hàng theo nguyên tắc:Tài khoản lưu ký CK của

khách hàng phải tách biệt với tài khoản lưu ký CK của chính

thành viên lưu ký; không được sử dụng CK trong tài khoản

lưu ký CK của khách hàng vì lợi ích của bên thứ ba hoặc vì lợi

ích của chính thành viên lưu ký

 Đối với khách hàng của TTLKCK: Sau khi nhận lưu ký của

nhà đầu tư, thành viên lưu ký lại đem chứng khoán tái lưu ký

tại TTLKCK4.3 Hoạt động lưu ký chứng khoán(tt)

 Hiện nay hoạt động lưu ký chứng khoán gồm:- Ký gửi chứng khoán

- Rút chứng khoán

- Cầm cố chứng khoán:

Hoạt động này giúp tăng tính thanh khoản của CK, tạo cơ

hội cho nhà đầu tư. Việc cầm cố chứng khoán phải thực

hiện nguyên tắc sau:

 Việc cầm cố chứng khoán lưu ký tập trung tại TTLKCK

phải thực hiện thông qua các Hợp đồng cầm cố có đăng

ký giao dịch bảo đảm tại TTLKCK.

 Việc uỷ quyền của bên cầm cố và bên nhận cầm cố cho

thành viên lưu ký với tư cách là bên thứ ba quản lý

chứng khoán cầm cố được thực hiện theo quy định trong

hợp đồng cầm cố chứng khoán giữa các bên.

 Việc cầm cố chứng khoán của người đầu tư được thực

hiện tại các thành viên lưu ký.4.4 Hoạt động bù trừ, thanh toán

 Hoạt động này nhằm hồn tất q trình giao dịch

chứng khốn nghĩa là sẽ chuyển ti ền vào tài khoản

người bán, chuyển CK vào tài khoản người mua

Hệ thống bù trừ và thanh toán của chúng ta cũng là hệ

thống 2 cấp

+ Thanh toán bù trừ giữa các thành viên lưu ký với

TTLKCK:

Thực hiện theo phương thức bù trừ đa phương

Bù trừ đa phương là phương thức bù trừ các giao dịch

chứng khoán được khớp trong cùng ngày giữa nhiều

bên tham gia giao dịch đối với một loại chứng khốn, từ

đó đưa ra kết quả ròng bằng tiền và chứng khốn phải

thanh tốn của mỗi bên.

Q trình này được tiến hành tại Ngân hàng thanh toánMUA

BÁN

Loại CK KL CK Giá

Thành tiền

Loại CK KL CK Giá

Thành tiền

SAM

2 000 19 800 39 600 000 SAM

2 100 19 500

40 950 000

SAM

1 500 19 700 29 550 000 SAM

2 500 19 700

49 250 000

SAM

2 000 19 700 39 400 000 SAM

800 19 800

15 840 000

SAM

1 800 19 500 35 100 000 SAM

500 19 600

9 800 000

SAM

1 500 19 600 29 400 000

5 900

115 840 000

Tổng cộng

8800

173050000CTCK :

* Được nhận: 2.900 CP

* Phải nộp: 57 210 000 đồng4.4 Hoạt động bù trừ, thanh toán (tt)

 Bù trừ, thanh toán tại thành viên lưu ký: Dựa vào kết quảgiao dịch thành viên lưu ký tiến hành chuyển tiền vào tài

khoản người bán, chuyển CK vào tài khoản người mua.

 Các hoạt động này phải tuân theo các nguyên tắc:

- Việc thanh toán các giao dịch CK phải tuân thủ các nguyên

tắc giao CK đồng thời với thanh toán tiền

- Việc thanh toán các giao dịch CK phải phù hợp với số

lượng CK và tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.

-Việc thanh toán tiền phải thực hiện bằng hình thức chuyển

khoản thơng qua hệ thống tài khoản của thành viên lưu ký

và TTLKCK mở tại Ngân hàng thanh tốn.

- Việc thanh tốn tiền phải thực hiện bằng hình thức chuyển

khoản thông qua hệ thống tài khoản CK giao dịch, tài

khoản bù trừ thanh toán chứng khoán đã giao dịch của

thành viên lưu ký mở tại TTLKCK.4.4 Hoạt động bù trừ, thanh toán (tt)

Quỹ hỗ trợ thanh toán:

 Quỹ hỗ trợ thanh tốn là quỹ được hình thành

từ các khoản đóng góp bằng tiền của các thành

viên lưu ký và được sử dụng để thực hiện thanh

toán tiền thay cho thành viên lưu ký trong

trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng

thanh toán tiền khi thực hiện các giao dịch.

 TTLKCK có trách nhiệm quản lý Quỹ hỗ trợ thanh

toán để hỗ trợ kịp thời cho thành viên lưu ký trong

trường hợp thành viên lưu ký mất khả năng thanh

toán tiền.

 Chức năng của quỹ nhằm hỗ trợ các thành viê n

lưu ký khi thành viê n lâm vào tình trạng mất khả

năng chi trả tiền mặt tạm thời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành viên của Trung tâm lưu ký

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×